Uredba o utvrđivanju Programa finansiranja aktivnosti i mera unapređenja efikasnog korišćenja energije u 2015. godini

Na osnovu člana 60. stav 2. Zakona o efikasnom korišćenju energije („Službeni glasnik RS”, broj 25/13) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

o utvrđivanju Programa finansiranja aktivnosti i mera unapređenja efikasnog korišćenja energije u 2015. godini

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Program finansiranja aktivnosti i mera unapređenja efikasnog korišćenja energije u 2015. godini, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Aktivnosti i mere unapređenja efikasnog korišćenja energije koji će se finansirati u 2015. godini, kao i iznos sredstava za obavljanje tih aktivnosti i mera utvrđeni su programom iz člana 1. ove uredbe.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj

U Beogradu, 28. avgusta 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

PROGRAM

FINANSIRANJA AKTIVNOSTI I MERA UNAPREĐENJA EFIKASNOG KORIŠĆENJA ENERGIJE U 2015. GODINI

I. Uvod

Odlukom o utvrđivanju Strategije razvoja energetike Republike Srbije do 2015. godine („Službeni glasnik RS”, broj 44/05), energetska efikasnost i veće korišćenje obnovljivih izvora energije svrstani su među prioritete. Uredbom o utvrđivanju Programa ostvarivanja Strategije razvoja energetike Republike Srbije do 2015. godine za period od 2007. do 2012. godine („Službeni glasnik RS”, br. 17/07, 73/07, 99/09 i 27/10), utvrđeni su uslovi, način i dinamika ostvarivanja Strategije za sve oblasti energetskog sektora, a poseban deo programa jeste energetska efikasnost.

Unapređenje energetske efikasnosti kako u sektorima proizvodnje tako i u sektorima potrošnje energije prepoznato je kao jedan od ključnih elemenata energetske politike Republike Srbije, s obzirom da doprinosi sigurnosti snabdevanja energijom, smanjenju potrošnje energije u privatnom i komercijalnom sektoru, povećanju konkurentnosti industrije i povećanju standarda građana, odnosno doprinosi smanjenju uvozne zavisnosti i smanjenju negativnih efekata sektora energetike na životnu sredinu, a naročito emisije gasova koji stvaraju efekat staklene bašte.

Zakonodavno-pravni okvir za uređivanje efikasnog korišćenja energije u Republici Srbiji uspostavljen je usvajanjem Zakona o efikasnom korišćenju energije („Službeni glasnik RS”, broj 25/13), Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 50/13 – US, 98/13 – US, 132/14 i 145/14), Pravilnika o energetskoj efikasnosti zgrada („Službeni glasnik RS”, broj 61/11) i Pravilnika o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada („Službeni glasnik RS”, broj 69/12).

Zakonom o efikasnom korišćenju energije (u daljem tekstu: Zakon) predviđeno je osnivanje Budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti Republike Srbije (u daljem tekstu: Budžetski fond) koji će predstavljati efikasan način za prikupljanje i plasiranje sredstava u svrhu finansiranja ili su-finansiranja projekata, programa i aktivnosti koje za cilj imaju efikasnije korišćenje energije, i to za:

primenu tehničkih mera u cilju efikasnog korišćenja energije u sektorima proizvodnje, prenosa, distribucije i potrošnje energije;

podsticanje razvoja sistema energetskog menadžmenta za subjekte koji nisu obveznici tog sistema;

promovisanje i sprovođenje energetskih pregleda objekata, proizvodnih procesa i usluga;

izgradnju sistema za kombinovanu proizvodnju toplotne i električne energije ako su ispunjeni zahtevi u pogledu energetske efikasnosti postrojenja, propisani u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast energetike, a investitor toplotnu i električnu energiju koristi isključivo za sopstvene potrebe;

podsticanje razvoja energetskih usluga na tržištu Republike Srbije;

podsticanje upotrebe obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne i toplotne energije za sopstvene potrebe;

druge namene u skladu sa Zakonom.

Odlukom o otvaranju Budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 92/13) otvoren je Budžetski fond za unapređenje energetske efikasnosti Republike Srbije (u daljem tekstu: Budžetski fond), kao evidencioni račun u okviru glavne knjige trezora, i to u okviru Razdela Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine.

Korišćenje sredstava iz Budžetskog fonda vršiće se u skladu sa godišnjim programom finansiranja aktivnosti i mera unapređenja efikasnog korišćenja energije.

Na osnovu obaveza Republike Srbije koje proističu iz Ugovora osnivanju Energetske zajednice ratifikovanog Zakonom o ratifikaciji Ugovora o osnivanju Energetske zajednice između Evropske zajednice i Republike Albanije, Republike Bugarske, Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Republike Crne Gore, Rumunije, Republike Srbije i Privremene misije Ujedinjenih nacija na Kosovu u skladu sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija („Službeni glasnik RS”, broj 62/06), Odluke Ministarskog saveta Energetske zajednice broj 2009/05/MC-Enc od 18. decembra 2009. godine kojom je Republika Srbija prihvatila obavezu primene Direktive 2006/32/EC o energetskoj efikasnosti u sektorima potrošnje energije, kao i Zakona, donet je Zaključak o usvajanju Drugog akcionog plana za energetsku efikasnost Republike Srbije za period od 2013. do 2015. godine („Službeni glasnik RS”, broj 98/13 – u daljem tekstu: Akcioni plan). Akcionim planom predviđa se niz mera za unapređenje energetske efikasnosti u sektorima domaćinstva, javnog i komercijalnog sektora, industrije i transporta. Srednji indikativni cilj Akcionog plana utvrđen je na nivou od 3,5% domaće potrošnje finalne energije u 2008. godini (0,2952 Mtoe).

Ovim programom određuju se ciljevi programa, mere unapređenja energetske efikasnosti koje će biti finansirane, način finansiranja i nosioci programa.

II. Ciljevi Programa finansiranja aktivnosti i mera unapređenja efikasnog korišćenja energije u 2015. godini

Osnovni cilj Programa finansiranja aktivnosti i mera unapređenja efikasnog korišćenja energije u 2015. godini (u daljem tekstu: Program) je finansijska podrška merama i mehanizmima unapređenja energetske efikasnosti predviđenih Zakonom, Akcionim planom i drugim strateškim dokumentima iz oblasti energetike, kao i drugim propisima kojima se uređuje oblast energetske efikasnosti.

Programom treba da budu postignuti sledeći posebni ciljevi:

1) ostvarivanje uštede energije i njeno racionalno korišćenje primenom proverenih savremenih tehnologija i proizvoda čije je korišćenje ekonomski opravdano;

2) korišćenje obnovljivih izvora energije za sopstvene potrebe;

3) uposlenost privrednih subjekata;

4) zaštita životne sredine kroz smanjene emisije gasova koji stvaraju efekat staklene bašte (GHG gasovi);

5) povećanje javne svesti o značaju energetske efikasnosti.

III. Nosioci Programa

Nosioci Programa su:

1) Republika Srbija;

2) jedinice lokalne samouprave, privredna društva, odnosno druga pravna lica čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave, autonomna pokrajina, odnosno Republika Srbija.

IV. Mere unapređenja energetske efikasnosti

Mere unapređenja energetske efikasnosti koje se naročito finansiraju ili sufinansiraju u skladu sa ovim programom su sledeće:

unapređenje energetske efikasnosti u zgradama (npr. energetska sanacija postojećeg i postavljanje novog omotača, zamena spoljnih prozora i vrata, zamena ili ugradnja nove energetski efikasnije opreme u sisteme za grejanje i/ili hlađenje, zamena/modernizacija sistema unutrašnjeg osvetljenja, uvođenje sistema za automatsko upravljanje energijom, i dr);

povezivanje novih potrošača na postojeći sistem daljinskog grejanja;

povezivanje potrošača, koji koriste električnu energiju za grejanje ili neefikasne kotlove/peći na ugalj za grejanje, na postojeću gasnu distributivnu mrežu;

instalacija toplotnih pumpi manjeg kapaciteta sa visokim koeficijentom učinka (COP);

instalacija kotlova na biomasu;

instalacija solarnih kolektora za grejanje potrošne tople vode;

promovisanje korišćenja energetski efikasnih uređaja u domaćinstvima;

modernizacija sistema javnog osvetljenja u gradovima i opštinama;

unapređenje energetske efikasnosti u sektoru industrije;

podizanje svesti o značaju energetske efikasnosti (npr. realizacija informativnih kampanja, edukacija na svim nivoima, organizovanje radionica i konferencija, izrada alata za komunikaciju);

izrada studija, softverskih rešenja, analiza, odnosno projektne dokumentacije.

Navedene mere će se finansirati ili sufinansirati sredstvima Budžetskog fonda i donacijama ukoliko budu obezbeđene.

V. Finansiranje mera unapređenja energetske efikasnosti sredstvima Budžetskog fonda

U javnom sektoru sredstva će se koristiti naročito za primenu sledećih mera energetske efikasnosti:

poboljšanje, odnosno zamenu spoljnih prozora i vrata;

2) postavljanje ili poboljšanje postojeće termičke izolacije zidova, krova, tavanica iznad otvorenih prolaza, zidova i podova na tlu, kao i ostalih zidova prema negrejanom prostoru (termički omotač zgrade);

3) zamenu ili ugradnju efikasnih sistema za klimatizaciju;

4) unapređenje, odnosno modernizaciju sistema unutrašnjeg osvetljenja u objektima;

5) zamenu sistema ili dela sistema grejanja efikasnijim sistemom (npr. zamena kotla efikasnijim, ugradnja pumpi sa promenljivim brojem obrtaja, ugradnja uređaja za automsku regulaciju rada sistema grejanja, itd);

6) opremanje grejne instalacije sa termostatskim ventilima i po potrebi uređajima za merenje predate količine toplote objektu, odnosno delu objekta;

7) instalaciju kotlova na biomasu;

8) instalaciju solarnih kolektora za grejanje potrošne tople vode;

9) modernizaciju sistema javnog osvetljenja u gradovima i opštinama;

10) ugradnju uređaja i primenu specifičnih IT alata za daljinsku kontrolu i automatsku regulaciju rada energetskih sistema u objektima;

11) druge mere za unapređenje energetske efikasnosti.

VI. Način finansiranja

Za realizaciju ovog programa koriste se sredstva Budžetskog fonda koja su obezbeđena u ukupnom iznosu od 180.000.000 dinara i donacije u skladu sa Zakonom. Sredstva za finansiranje projekata unapređenja energetske efikasnosti mogu se opredeliti kao bespovratna sredstva.

Za mere u javnom sektoru iz glave V. ovog programa obezbeđuju se, novčana sredstva Budžetskog fonda, u ukupnom iznosu od 180.000.000 dinara kojima će se finansirati učešće Republike Srbije u realizaciji pojedinačnih mera. Korisnici sredstava su jedinice lokalne samouprave. Finansiranje projekata vrši se u skladu sa propisom kojim se uređuju bliži uslovi za raspodelu i korišćenje sredstava Budžetskog fonda, način raspodele tih sredstava, kao i način praćenja namenskog korišćenja sredstava i ugovorenih prava i obaveza.

Ostavite komentar