Uredba o utvrđivanju Godišnjeg programa monitoringa statusa voda za 2015. godinu

Na osnovu člana 109. stav 1. Zakona o vodama („Službeni glasnik RS”, br. 30/10 i 93/12) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Godišnji program monitoringa statusa voda za 2015. godinu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovoj uredbi imaju sledeće značenje:

1) nadzorni monitoring je monitoring koji se vrši radi obezbeđenja kompletnog pregleda statusa voda i davanja informacija o dugoročnim trendovima;

2) operativni monitoring je monitoring koji se vrši radi ustanovljavanja ili potvrđivanja statusa onih vodnih tela koja su identifikovana kao rizična u smislu nemogućnosti ispunjenja zadatih ciljeva životne sredine i procenjivanja svake promene statusa ovih vodnih tela kao rezultata programa mera.

Član 3.

Broj i položaj mernih profila na površinskim vodama, broj i položaj pijezometara i drugih objekata za merenje količine i nivoa podzemnih voda, način i broj merenja količine i nivoa površinskih voda i podzemnih voda, način i postupak ispitivanja kvaliteta voda, broj i uslove u kojima se vrši ispitivanje kvaliteta površinskih i podzemnih voda i sadržina izveštaja o utvrđenom kvalitetu voda utvrđeni su programom iz člana 1. ove uredbe.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: /2015

U Beogradu, ___.____ 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Hidrološki osmatrački sistem Republike Srbije

Hidrološki osmatrački sistem Republike Srbije za monitoring statusa voda čini državna mreža hidroloških stanica.

Državne mreže hidroloških stanica obuhvataju mreže:

1) hidroloških reonskih stanica;

2) hidroloških stanica površinskih voda;

3) hidroloških stanica podzemnih voda;

4) stanica za kvalitet površinskih voda;

5) stanica za kvalitet podzemnih voda.

Prema programu rada koji se na njima obavlja, hidrološke stanice površinskih voda dele se na:

1) glavne hidrološke stanice,

2) stanice I reda i

3) stanice II reda.

Minimalni program rada na glavnoj hidrološkoj stanici površinskih voda sadrži:

1) osmatranje vodostaja i ledenih pojava;

2) merenje temperature vode;

3) hidrometrijska merenja protoka vode;

4) hidrometrijska merenja pronosa suspendovanog nanosa;

5) snimanje poprečnih profila i padova vodenog ogledala;

6) svakodnevno izveštavanje o vodostajima, temperaturi vode i ledu.

Minimalni program rada na hidrološkoj stanici površinskih vodaI reda sadrži:

1) osmatranje vodostaja i ledenih pojava;

2) hidrometrijska merenja protoka vode;

3) snimanje poprečnih profila i padova vodenog ogledala.

U program rada stanica površinskih voda I reda mogu biti uključena i druga merenja i osmatranja, ali njihov obim ne sadrži sve stavke predviđene minimalnim programom rada na glavnim hidrološkim stanicama.

Minimalni program rada na hidrološkoj stanici površinskih vodaII reda sadrži osmatranje vodostaja i ledenih pojava.

I. Monitoring površinskih voda

1. Broj i položaj mernih profila na površinskim vodama

Broj i položaj mernih profila na površinskim vodama dat je u Tabeli 1. Broj i položaj mernih profila

Tabela 1. Broj i položaj mernih profila

Redni broj Naziv stanice Vodotok Šifra vodnogtela Rang stanice Koordinate položaja stanice x Fitoplankton zastupljenost Cyanobacteria % Tip 1, jezera, akumulacije, VVT zastupljenost Chrysophyta % jezera, akumulacije, VVT zastupljenost Bacillariophyta % Tip 1, jezera, akumulacije, VVT zastupljenost Xanthophyta % jezera, akumulacije, VVT zastupljenost Pyrrhophyta % zastupljenost Euglenophyta % Tip 1, jezera, akumulacije, VVT zastupljenost Chlorophyta % abundanca ćelija ml-1 Tip 1, jezera, akumulacije, VVT biomasa fitoplanktona, hlorofil a µg l-1 Fitobentos 1IPS indeks Svi tipovi vodotoka, jezera, akumulacije i VVT 2CEE indeks 3EPI-D indeks Makroinvertebrate saprobni indeks (Zelinka & Marvan) Svi tipovi vodotoka, jezera, akumulacije i VVT BMWP skor Tip 1, 2, 3, 4, 5, jezera, akumulacije i VVT ASPT skor Tip 1, 2, 3, 4, 5, jezera preko 200m n.m. Indeks diverziteta (metoda Shannon-Weaver) Tip 1, 2, 3, 4, 5, jezera, akumulacije, VVT BNBI indeks Tip 1, 2, 3, 4, 5, 6 jezera, akumulacije zastupljenost Oligochaeta-Tubificidae % Svi tipovi vodotoka, jezera i akumulacije i VVT EPT indeks Tip 2, 3, 4, 6 jezera preko 200m n.m, akumulacije na vodnim telima 2, 3, 4 broj osetljivih taksona Tip 1, 2, 4, 5, 6 jezera preko 200m n.m. ukupan broj taksona Svi tipovi vodotoka, jezera, akumulacije i VVT ukupan broj familija Tip 3 ukupan broj rodova broj vrsta školjki Tip 1, jezera do 200m n. m, akumulacije na vodnim telima tipa 1 broj vrsta Gastropoda Tip 1, 5 jezera do 200m n.m, akumulacije na vodnim telima tipa 1 Dodatni parametar za jezera i akumulacije TSI-indeks trofičnosti Jezera i akumulacije

1IPS (Coste in Cemagref 1982) „Indice de polluo-sensibilite”

2CEE (Descy & Coste 1990)

3EPI-D (Dell’Uomo 1999) „Diatom-based Eutrophication/Pollution Indeks”

Metoda ispitivanja: Analitičke metode koje se primenjuju u postupku praćenja statusa površinskih i podzemnih voda i sedimenata, moraju biti u skladu sa standardom SRPS ISO / IEC 17025 : 2006.

Tabela 5. Mikrobiološki parametri za klasifikaciju ekološkog statusa/potencijala

Parametar Jedinica ukupni koliformi broj/100ml fekalni koliformi broj/100ml fekalne enterokoke broj/100ml odnos oligotrofnih i heterotrofnih bakterija-OB/HB broj aerobnih heterotrofa (metoda Kohl) broj/1ml

Metoda ispitivanja: Analitičke metode koje se primenjuju u postupku praćenja statusa površinskih i podzemnih voda i sedimenata, moraju biti u skladu sa standardom SRPS ISO / IEC 17025 : 2006.

Koji parametri bioloških elemenata kvaliteta će se ispitivati u pojedinim tipovima reka, jezera, akumulacija i veštačkim vodnim telima definisano je propisom koji utvrđuje parametre ekološkog i hemijskog statusa površinskih voda i parametre hemijskog i kvantitativnog statusa podzemnih voda.

3d. Fizičko hemijski parametri

Opšti fizičko-hemijski elementi kvaliteta površinskih voda su:

– Termički uslovi,

– Uslovi oksidacije,

– Salinitet,

– Alkalitet i aciditet,

– Nutrijenti,

a za jezera i akumulacije i prozirnost.

Ovim programom su obuhvaćeni fizičko-hemijski parametri, koji podržavaju biološke elemente kvaliteta, prikazani u Tabeli 6.

Tabela 6. Fizičko-hemijski parametri koji podržavaju biološke elemente kvaliteta

Redni broj Parametar Jedinica 1. Temperatura vode 0C 2. Providnost mm 3. Mutnoća NTU 4. Suspendovane materije mg/l 5. Rastvoreni kiseonik mgO2/l 6. Zasićenost vode kiseonikom % 7. Alkalitet mmol/l 8. Ukupna tvrdoća kao CaCO3 mg/l 9. Slobodni CO2 mg/l 10. Karbonati – CO3– mg/l 11. Bikarbonati – HCO3- mg/l 12. Ukupni alkalitet- CaCO3 mg/l 13. pH – 14. Elektroprovodljivost µS/cm 15. Ukupne rastvorene supstance (TDS) mg/l 16. Amonijum (NH4-N) mg/l 17. Nitriti (NO2-N) mg/l 18. Nitrati (NO3-N) mg/l 19. Organski azot (N) mg/l 20. Ukupni azot (N) mg/l 21. Ortofosfati (PO4-P) mg/l 22. Ukupni fosfor (P) mg/l 23. Silikati (SiO2)-rastvoreni mg/l 24. Kalcijum (Ca++) mg/l 25. Magnezijum (Mg++) mg/l 26. Hloridi (Cl-) mg/l 27. Sulfati (SO4–) mg/l 28. Biološka potrošnja kiseonika BPK-5 mg/l 29. Hemijska potrošnja kiseonika iz KMnO4 mg/l 30. Hemijska potrošnja kiseonika iz bihromata mg/l 31. Ukupni organski ugljenik -TOC mg/l 32. UV ekstinkcija (UV ekstinkcija (254nm) cm-1

Metoda ispitivanja: Analitičke metode koje se primenjuju u postupku praćenja statusa površinskih i podzemnih voda i sedimenata, moraju biti u skladu sa standardom SRPS ISO / IEC 17025 : 2006.

3đ. Specifične zagađujuće supstance

Ovim programom su obuhvaćene specifične zagađujuće supstance date u Tabeli 7.

Tabela 7. Specifične zagađujuće supstance – Prioritetne i prioritetne hazardne supstance

Redni broj CAS broj 1 Naziv prioritetne supstance 1. 15972-60-8 Alahlor (Alachlor ) 2. 120-12-7 Antracen (Anthracene) 3. 1912-24-9 Atrazin (Atrazine) 4. 7440-43-9 Kadmijum1(Cd) i njegova jedinjenja 5. 470-90-6 Hlorfenvinfos (Chlorfenvinphos) 6. 2921-88-2 Hlorpirifos (Chlorpyrifos) 7-10. Ciklodienski pesticidi 309-00-02 Aldrin2 (Aldrin) 60-57-1 Dieldrin2 (Dieldrin) 72-20-8 Endrin (Endrin) 465-73-6 Izodrin ( Izodrin) 11. / Ukupan DDT 2,4 12. 50-29-3 Para-para-DDT2 13. 330-54-1 Diuron (Diuron) 14. 115-29-7 Endosuflan (endosulfan) 15. 206-44-0 Fluoranten (Fluoranthene) 16. 118-74-1 Heksahlorbenzen (Hexachlorobenzene) 17. 87-68-3 Heksahlorbutadien (Hexachlorobutadiene) 18. Heksahlorcikloheksan (Hexachlorocyclohexane) i 319-84-16 α- HCH 319-85-7 β- HCH 58-89-9 γ- HCH( Lindan) 608-73-1 δ- HCH 19. 34123-59-6 Izoproturon (Isoproturon) 20. 140-66-9 Oktifenoli 4 – ( 1,1,3,3 -tetrametilbutil) fenol 21. 7439-92-1 Olovo1(Pb) i njegova jedinjenja 22. 91-20-3 Naftalen (Naphthalene) 23. 7440-02-0 Nikal1 (Ni) i njegova jedinjenja 24. 104-40-5 4-(para)nonilfenol-(4-(para)nonylphenol ) 25. 608-93-5 Pentahlorobenzen (Pentachlorobenzene) 26. 87-86-5 Pentahlorofenol (Pentachlorophenol) 27-31. Poliaromatični ugljovodonici (PAH) 50-32-8 Benzo(a)piren (Benzo(a)pyrene) 205-99-2 Benzo(b)fluoranten (Benzo(b)fluoranthene) 191-24-2 Benzo(g,h,i)perilen (Benzo(g,h,i)perylene) 207-08-9 Benzo(k)fluoranten (Benzo(k)fluoranthene) 193-39-5 Indeno(1,2,3c,d)piren (Indeno(1,2,3-cd)pyrene) 32. 1336-36-3 Polihlorovani bifenili (PCB):28,52,101,138,153,180 i 194 33. 122-34-9 Simazin (Simazine) 34. 1582-09-8 Trifluralin (Trifluralin) 35. Terbutrin (Terbutrin) 36. 7439-97-6 Živa1 (Hg) i njena jedinjenja 37. 76-44-8 Heptahlor (Heptahlor) 38. 1024-57-3 Heptahlor-epoksid(Heptahlor-epoksid) 39. 5915-41-3 Terbutilazin (Terbutilazin) 40. 139-40-2 Propazin (Propazin) 41. 330-55-2 Linuron (Linuron)

Metoda ispitivanja: Analitičke metode koje se primenjuju u postupku praćenja statusa površinskih i podzemnih voda i sedimenata, moraju biti u skladu sa standardom SRPS ISO / IEC 17025 : 2006.

1 Specifične zagađujuće supstance – Prioritetne i prioritetne hazardne supstance pod rednim br. 4, 21, 23. i 36. radiće se kao rastvorena jedinjenja (rastvoreni teški metali).

2 Ova supstanca nije prioritetna supstanca već je jedna od ostalih zagađujućih supstanci za koje su SKŽS identični onima utvrđenim u propisima EU koji su se primenjivali pre 13. januara 2009. godine.

4 Ukupni DDT obuhvata sumu izomera 1,1,1-trihlor-2,2 bi (p-hlorfenil) etan (CAS broj 50-29-3; EU broj 200-024-3); 1,1,1-trihlor-2 (o-hlorfenil)-2-(p-hlorfenil) etan (CAS broj 789-02-6, EU broj 212-332-5); 1,1-dihlor-2,2 bi (p-hlorfenil) etilen (CAS broj 72-55-9, EU broj 200-784-6); i 1,1-dihlor-2,2 bi (p-hlorfenil) etan (CAS broj 72-54-8; EU broj 200-783-0).

Ostale zagađujuće supstance u površinskim vodama prate se u skladu sa propisom koji utvrđuje granične vrednosti zagađujućih materija (supstanci) u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (Tabela 8.).

Tabela 8. Specifične zagađujuće supstance – Ostale zagađujuće supstance

Redni broj Naziv parametra 1. Cink (Zn) 2. Bakar (Cu) 3. Aluminijum (Al) 4. Gvožđe (Fe) 5. Mangan (Mn) 6. Hrom ukupni (Cr) 7. Arsen (As) 8. Bor (V) 9. Površinski anijon aktivne supstance 10. Naftni ugljovodonici 11. Fenolni indeks 12. Ukupna beta radioaktivnost

Metoda ispitivanja: Analitičke metode koje se primenjuju u postupku praćenja statusa površinskih i podzemnih voda i sedimenata, moraju biti u skladu sa standardom SRPS ISO / IEC 17025 : 2006.

* Specifične zagađujuće supstance – Ostale supstance pod rednim br. 1- 8 radiće se kao ukupni teški metali.

3e. Monitoring statusa akumulacija

Elementi kvaliteta vode u akumulacijama ispituju se u skladu sa propisom koji utvrđuje parametre ekološkog i hemijskog statusa površinskih voda i parametre hemijskog i kvantitativnog statusa podzemnih voda.

Tabela 9. Akumulacije obuhvaćene operativnim monitoringom i elementi kvaliteta koji se ispituju

Red.br. Naziv akumulacije Vodotok 1. 15972-60-8 Alahlor (Alachlor ) 2. 120-12-7 Antracen (Anthracene) 3. 1912-24-9 Atrazin (Atrazine) 4. 470-90-6 Hlorfenvinfos (Chlorfenvinphos) 5. 2921-88-2 Hlorpirifos (Chlorpyrifos) 6-9. Ciklodienski pesticidi 309-00-02 Aldrin2 (Aldrin) 60-57-1 Dieldrin2 (Dieldrin) 72-20-8 Endrin (Endrin) 465-73-6 Izodrin ( Izodrin) 10. / Ukupan DDT 2,4 11. 50-29-3 Para-para-DDT2 12. 330-54-1 Diuron (Diuron) 13. 115-29-7 Endosuflan (endosulfan) 14. 206-44-0 Fluoranten (Fluoranthene) 15. 118-74-1 Heksahlorbenzen (Hexachlorobenzene) 16. 87-68-3 Heksahlorbutadien (Hexachlorobutadiene) 17. Heksahlorcikloheksan (Hexachlorocyclohexane) i 319-84-16 α- HCH 319-85-7 β- HCH 58-89-9 γ- HCH G( Lindan ) 608-73-1 δ- HCH 18. 34123-59-6 Izoproturon (Isoproturon) 19. 140-66-9 Oktifenoli 4 – ( 1,1,3,3 -tetrametilbutil) fenol 20. 91-20-3 Naftalen (Naphthalene) 21. 104-40-5 4-(para)nonilfenol(4-(para)nonylphenol ) 22. 608-93-5 Pentahlorobenzen (Pentachlorobenzene) 23. 87-86-5 Pentahlorofenol (Pentachlorophenol) 24-28. Poliaromatični ugljovodonici (PAH) 50-32-8 Benzo(a)piren (Benzo(a)pyrene) 205-99-2 Benzo(b)fluoranten (Benzo(b)fluoranthene) 191-24-2 Benzo(g,h,i)perilen (Benzo(g,h,i)perylene) 207-08-9 Benzo(k)fluoranten (Benzo(k)fluoranthene) 193-39-5 Indeno(1,2,3c,d)piren (Indeno(1,2,3-cd)pyrene) 29. 1336-36-3 Polihlorovani bifenili (PCB) :28,52,101,138,153,180 i 194 30. 122-34-9 Simazin (Simazine) 31. 1582-09-8 Trifluralin (Trifluralin) 32. Terbutrin (Terbutrin) 33. 76-44-8 Heptahlor (Heptahlor) 34. 1024-57-3 Heptahlor-epoksid(Heptahlor-epoksid) 35. 5915-41-3 Terbutilazin (Terbutilazin) 36. 139-40-2 Propazin (Propazin) 37. 330-55-2 Linuron (Linuron) 38. Krizen (Krisen) 39. Fenantren (Phenanthrene)

Metoda ispitivanja: Analitičke metode koje se primenjuju u postupku praćenja statusa površinskih i podzemnih voda i sedimenata, moraju biti u skladu sa standardom SRPS ISO / IEC 17025 : 2006.

Tabela 11. Specifične zagađujuće supstance – Ostale zagađujuće supstance

Redni broj Naziv parametra 1. Cink (Zn) 2. Bakar (Cu) 3. Aluminijum (Al) 4. Hrom ukupni (Cr) 5. Arsen (As) 6. Bor (V) 7. Olovo(Pb) 8. Kadmijum (Cd) 9. Živa(Hg) 10. Nikl(Ni) 11. Naftni ugljovodonici 12. Ukupna β-radioaktivnost

Metoda ispitivanja: Analitičke metode koje se primenjuju u postupku praćenja statusa površinskih i podzemnih voda i sedimenata, moraju biti u skladu sa standardom SRPS ISO / IEC 17025 : 2006.

3z. Hidromorfološki elementi kvaliteta

Radi klasifikovanja ekološkog statusa, pored bioloških i fizičko-hemijskih elemenata kvaliteta, ispituju se i hidromorfološki elementi kvaliteta kao i parametri za određivanje ekološkog statusa/potencijala reka (Tabela 12.).

Tabela 12. Hidromorfološki elementi kvaliteta za reke

Elementi kvaliteta Podelement Parametar Hidrološki režim Količina i dinamika proticaja – Istorijski podaci o proticajima- Podaci o proticajima dobijeni modeliranjem- Aktuelni/mereni protoci Veza sa podzemnim vodama – Nivo vodenog ogledala- Protok površinskih voda Rečni kontinuitet Neprekidnost rečnog toka – broj i vrsta pregrada Konstrukcije za osiguranje nesmetanog prolaza akvatičnih organizama Morfološki uslovi Varijacije dubine i širine rečnog korita – Poprečni presek rečnog korita- Protok Struktura i supstrat dna rečnog korita – Poprečni presek- Granulacija- prisustvo i lokacija velikih ostataka drveća Struktura obalne zone – Dužina/širina- Sastav živog sveta- Kontinuitet/zemljani pokrivač Brzina strujanja Zakonitost kanalisanja

U Tabeli 13. su prikazani hidromorfološki elementi i parametri kvaliteta za klasifikaciju ekološkog statusa/potencijala jezera i akumulacija.

Tabela 13. Hidromorfološki elementi kvaliteta za jezera i akumulacije

Elementi kvaliteta Podelement Parametri Hidrološki režim Količina i dinamika proticaja – Istorijski podaci o proticajima- Podaci o proticajima dobijeni modeliranjem- Aktuelni/mereni protoci- Mešanje i zakonitosti cirkulacije Veza sa podzemnim vodama – Nivo vodenog ogledala- Protok površinskih voda Vreme zadržavanja vode – Zapremina/Dubina- Doticaj/Oticaj Morfološki uslovi Varijacije dubine jezera – Površina- Zapremina/dubina Struktura i supstrat dna jezera – Granulacija- Sadržaj vode/gustina- Sastav elemenata- Brzina i starost sedimentacije Struktura obale jezera – Dužina- Sastav priobalnih vrsta- Pokrivenost vegetacijom- Karakteristike obale Struktura priobalne zone – Dužina/Širina- Sastav živog sveta- Kontinuitet/zemljani pokrivač

3i. Obim, vrsta i učestalost ispitivanja u mreži stanica na području grada Beograda

Obim, vrsta i učestalost ispitivanja pokazatelja kvaliteta voda u mreži stanica na području grada Beograda prikazani su u Tabeli 14.

Tabela 14. Obim, vrsta i učestalost ispitivanja u mreži stanica u zoni grada Beograda

Redni broj Naziv stanice Vodotok Šifra vodnog tela Učestalost ispitivanja opštih fizičko-hemijskih parametara 1. Zemun Dunav D6 52 2. Beograd – Vinča Dunav D5 52 3. Smederevo Dunav D5 52 4. Ostružnica Sava SA_1 52

3j. Stanice sa svakodnevnim izveštavanjem

Svakodnevna ispitivanja kvaliteta voda vodotoka vrše se na stanicama navedenim u Tabeli 15.

Tabela 15. Stanice na kojima se vrše svakodnevna ispitivanja kvaliteta voda

Redni broj Naziv stanice Vodotok Šifra vodnog tela Učestalost ispitivanja opštih fizičko-hemijskih parametara (dan/godina) 1. Bezdan Dunav D10 365 2. Novi Sad Dunav D8 365 3. Novi Kneževac Tisa TIS_2 365 4. Jamena Sava SA_3 365 5. Šabac Sava SA_2 365 6. Beli Brod Kolubara KOL_3 365 7. Prijepolje Lim LIM_2 365 8. Bagrdan Velika Morava VMOR_3 365 9. Ljubičevski most Velika Morava VMOR_1 365 10. Kraljevo Ibar IB_1 365 11. Raška Ibar IB_3 365 12. Grdelica Južna Morava JMOR_4 365 13. Dimitrovgrad Nišava NIS_3 365

*na stanicama pod rednim br. 10. i 11. pored opštih fizičko-hemijskih parametara radiće se i fenolni indeks

II. Monitoring podzemnih voda

1. Broj i položaj pijezometara i drugih objekata za merenje

količine i nivoa podzemnih voda

Prema programu rada koji se na njima obavlja, hidrološke stanice podzemnih voda dele se na:

1) glavne hidrološke stanice;

2) stanice I reda;

3) stanice II reda.

Minimalni program rada na glavnoj stanici podzemnih voda sadrži:

1) svakodnevno merenje pijezometarskog nivoa izdani;

2) svakodnevno merenje nivoa vode u povlatnim naslagama;

3) merenje temperature vode;

4) merenje dnevne sume padavina.

Minimalni program rada na stanici podzemnih voda I reda sadrži:

1) merenje pijezometarskog nivoa izdani 1, 5, 10, 15, 20. i 25. dana u mesecu;

2) merenje temperature vode.

Minimalni program rada na stanici podzemnih voda II reda sadrži merenje pijezometarskog nivoa izdani 1, 10. i 20. dana u mesecu;

Količine i nivoi podzemnih voda osmatraju se prema broju i položaju mernih mesta za merenje koje su date u Tabeli 16.

U Tabeli 16. definisane su stanice na kojima se sprovodi monitoring kvantitativnog statusa podzemnih voda.

Tabela 16. Broj i položaj mernih mesta za merenje kvantitativnog statusa podzemnih voda

Redni broj Broj vodnog tela Naziv vodnog tela podzemne vode Šifra vodnog tela Površinavodnogtela (km2) Vodno područje Naziv hidr. stanicepodzemnih voda na kojojse vrši merenje Šifra hidrološkestanice na kojojse vrši merenje Koordinate y x 1. 8 Severozapadna Bačka -prva izdan TIS_GW_SI_1 1232,43 Bačka i Banat Sombor-GMS (S-1) 18NP0011 7356016 5070857 2. 8 Severozapadna Bačka -prva izdan TIS_GW_SI_1 1232,43 Bačka i Banat Sombor (S-1/1) 18NP0011/1 7356018 5070855 3. 8 Severozapadna Bačka -prva izdan TIS_GW_SI_1 1232,43 Bačka i Banat Sombor (S-1/2) 18NP0011/2 7356019 5070855 4. 8 Severozapadna Bačka -prva izdan TIS_GW_SI_1 1232,43 Bačka i Banat Sombor (S-1/3) 18NP0011/3 7356021 5070854 5. 8 Severozapadna Bačka -prva izdan TIS_GW_SI_1 1232,43 Bačka i Banat Sombor (S-1/D) 18NP0011/D 7356014 5070858 6. 9 Telečka -prva izdan TIS_GW_SI_2 2643,55 Bačka i Banat Aleksa Šantić (AŠ-1) 18NP0021 7372000 5087934 7. 9 Telečka -prva izdan TIS_GW_SI_2 2643,55 Bačka i Banat Aleksa Šantić (AŠ-1/1) 18NP0021/1 7371995 5087935 8. 9 Telečka -prva izdan TIS_GW_SI_2 2643,55 Bačka i Banat Aleksa Šantić (AŠ-1/D) 18NP0021/D 7372002 5087933 9. 9 Telečka -prva izdan TIS_GW_SI_2 2643,55 Bačka i Banat Aleksa Šantić (AŠ-1/d) 18NP0021/d 7372000 5087934 10. 9 Telečka -prva izdan TIS_GW_SI_2 2643,55 Bačka i Banat Subotica-Mikićevo (M-1) 18NP0031 7395257 5096101 11. 9 Telečka -prva izdan TIS_GW_SI_2 2643,55 Bačka i Banat Subotica-Mikićevo (M-1/1) 18NP0031/1 7395257 5096103 12. 9 Telečka -prva izdan TIS_GW_SI_2 2643,55 Bačka i Banat Subotica-Mikićevo (M-1/2) 18NP0031/2 7395258 5096105 13. 9 Telečka -prva izdan TIS_GW_SI_2 2643,55 Bačka i Banat Subotica-Mikićevo (M-1/3) 18NP0031/3 7395258 5096107 14. 9 Telečka -prva izdan TIS_GW_SI_2 2643,55 Bačka i Banat Njegoševo (NJ-1) 18NP0041 7403334 5070163 15. 9 Telečka -prva izdan TIS_GW_SI_2 2643,55 Bačka i Banat Njegoševo (NJ-1/1) 18NP0041/1 7403334 5070162 16. 9 Telečka -prva izdan TIS_GW_SI_2 2643,55 Bačka i Banat Njegoševo (NJ-1/D) 18NP0041/D 7403338 5070163 17. 10 GornjaTisa -prva izdan TIS_GW_SI_3 1772,02 Bačka i Banat Sterijino (ST-1) 18NP0051 7424170 5073350 18. 10 GornjaTisa -prva izdan TIS_GW_SI_3 1772,02 Bačka i Banat Sterijino (ST-1/1) 18NP0051/1 7424170 5073348 19. 10 GornjaTisa -prva izdan TIS_GW_SI_3 1772,02 Bačka i Banat Sterijino (ST-1/D) 18NP0051/D 7424170 5073352 20. 10 GornjaTisa -prva izdan TIS_GW_SI_3 1772,02 Bačka i Banat Vrbas-farma (VR-1) 18NP0071 7396395 5049186 21. 10 GornjaTisa -prva izdan TIS_GW_SI_3 1772,02 Bačka i Banat Vrbas-farma (VR-1/1) 18NP0071/1 7396397 5049185 22. 10 GornjaTisa -prva izdan TIS_GW_SI_3 1772,02 Bačka i Banat Vrbas-farma (VR-1/2) 18NP0071/2 7396399 5049184 23. 10 GornjaTisa -prva izdan TIS_GW_SI_3 1772,02 Bačka i Banat Vrbas-farma (VR-1/D) 18NP0071/D 7396393 5049187 24. 10 GornjaTisa -prva izdan TIS_GW_SI_3 1772,02 Bačka i Banat Kanjiža (TKA-1/D) 18NP0381/D 7427850 5098500 25. 10 GornjaTisa -prva izdan TIS_GW_SI_3 1772,02 Bačka i Banat Kanjiža (TKA-2/D) 18NP0382/D 7426075 5100575 26. 10 GornjaTisa -prva izdan TIS_GW_SI_3 1772,02 Bačka i Banat Kanjiža (TKA-3) 18NP0383 7428000 5098550 27. 10 GornjaTisa -prva izdan TIS_GW_SI_3 1772,02 Bačka i Banat Kanjiža(TKA-4) 18NP0384 7427550 5099550 28. 10 GornjaTisa -prva izdan TIS_GW_SI_3 1772,02 Bačka i Banat Kanjiža(TKA-5) 18NP0385 7427150 5099025 29. 10 GornjaTisa -prva izdan TIS_GW_SI_3 1772,02 Bačka i Banat Kanjiža(TKA-6) 18NP0386 7426600 5099875 30. 10 GornjaTisa -prva izdan TIS_GW_SI_3 1772,02 Bačka i Banat Burza(TVR-2/D) 18NP040-2/D 7427200 5060200 31. 10 GornjaTisa -prva izdan TIS_GW_SI_3 1772,02 Bačka i Banat Burza(TVR-4) 18NP040-4 7428625 5060125 32. 10 GornjaTisa -prva izdan TIS_GW_SI_3 1772,02 Bačka i Banat Burza(TVR-5) 18NP040-5 7428275 5060125 33. 10 GornjaTisa -prva izdan TIS_GW_SI_3 1772,02 Bačka i Banat Burza(TVR-6) 18NP040-6 7426075 5060175 34. 10 GornjaTisa -prva izdan TIS_GW_SI_3 1772,02 Bačka i Banat Burza (TVR-1/D) 18NP0401/D 7429025 5060150 35. 10 GornjaTisa -prva izdan TIS_GW_SI_3 1772,02 Bačka i Banat Novi Kneževac (TK-1/1) 19NP0371/1 7427025 5105225 36. 10 GornjaTisa -prva izdan TIS_GW_SI_3 1772,02 Bačka i Banat Novi Kneževac (TK-1/D) 19NP0371/D 7426965 5105213 37. 10 GornjaTisa -prva izdan TIS_GW_SI_3 1772,02 Bačka i Banat Novi Kneževac (TK-2/1) 19NP0372/1 7428425 5104825 38. 10 GornjaTisa -prva izdan TIS_GW_SI_3 1772,02 Bačka i Banat Novi Kneževac (TK-2/D) 19NP0372/D 7428550 5104775 39. 10 GornjaTisa -prva izdan TIS_GW_SI_3 1772,02 Bačka i Banat Novi Kneževac (TK-3/D) 19NP0373/D 7430300 5104275 40. 10 GornjaTisa -prva izdan TIS_GW_SI_3 1772,02 Bačka i Banat Novi Kneževac (TK-4) 19NP0374 7427300 5105125 41. 10 GornjaTisa -prva izdan TIS_GW_SI_3 1772,02 Bačka i Banat Novi Kneževac (TK-5) 19NP0375 7427600 5105000 42. 10 GornjaTisa -prva izdan TIS_GW_SI_3 1772,02 Bačka i Banat Novi Kneževac (TK-6) 19NP0376 7429400 5104375 43. 10 GornjaTisa -prva izdan TIS_GW_SI_3 1772,02 Bačka i Banat B.Aranđelovo (BA-1) 19NP0101 7440321 5103107 44. 10 GornjaTisa -prva izdan TIS_GW_SI_3 1772,02 Bačka i Banat B.Aranđelovo (BA-1/1) 19NP0101/1 7440319 5103106 45. 10 GornjaTisa -prva izdan TIS_GW_SI_3 1772,02 Bačka i Banat B. Aranđelovo (BA-1/D) 19NP0101/D 7440324 5103110 46. 10 GornjaTisa -prva izdan TIS_GW_SI_3 1772,02 Bačka i Banat B.Aranđelovo (BA-1/d) 19NP0101/d 7440322 5103108 47. 11 Severni Banat -prva izdan TIS_GW_SI_4 1545,78 Bačka i Banat Kikinda (Kinđa) (K-1) 19NP0111 7456745 5078281 48. 11 Severni Banat -prva izdan TIS_GW_SI_4 1545,78 Bačka i Banat Kikinda (K-1/1) 19NP0111/1 7456744 5078279 49. 11 Severni Banat -prva izdan TIS_GW_SI_4 1545,78 Bačka i Banat Kikinda (K-1/2) 19NP0111/2 7456742 5078278 50. 11 Severni Banat -prva izdan TIS_GW_SI_4 1545,78 Bačka i Banat Kikinda (K-1/D) 19NP0111/D 7456747 5078282 51. 11 Severni Banat -prva izdan TIS_GW_SI_4 1545,78 Bačka i Banat N.Crnja-maš.radion. (NC-1) 19NP0121 7467955 5057411 52. 11 Severni Banat -prva izdan TIS_GW_SI_4 1545,78 Bačka i Banat N.Crnja-maš.radion. (NC-1/1) 19NP0121/1 7467955 5057409 53. 11 Severni Banat -prva izdan TIS_GW_SI_4 1545,78 Bačka i Banat N.Crnja-maš.radion. (NC-1/2) 19NP0121/2 7467956 5057407 54. 11 Severni Banat -prva izdan TIS_GW_SI_4 1545,78 Bačka i Banat Padej (TP-1/1) 19NP0391/1 7434675 5072450 55. 11 Severni Banat -prva izdan TIS_GW_SI_4 1545,78 Bačka i Banat Padej (TP-1/D) 19NP0391/D 7434668 5072449 56. 11 Severni Banat -prva izdan TIS_GW_SI_4 1545,78 Bačka i Banat Padej (TP-2) 19NP0392 7435263 5072352 57. 11 Severni Banat -prva izdan TIS_GW_SI_4 1545,78 Bačka i Banat Padej (TP-3) 19NP0393 7437225 5072250 58. 11 Severni Banat -prva izdan TIS_GW_SI_4 1545,78 Bačka i Banat Padej (TP-4) 19NP0394 7434875 5072425 59. 11 Severni Banat -prva izdan TIS_GW_SI_4 1545,78 Bačka i Banat Padej (TP-5) 19NP0395 7435800 5072600 60. 11 Severni Banat -prva izdan TIS_GW_SI_4 1545,78 Bačka i Banat Padej (TP-6) 19NP0396 7436371 5072503 61. 11 Severni Banat -prva izdan TIS_GW_SI_4 1545,78 Bačka i Banat Burza (TB-1) 19NP0401 7430650 5054875 62. 11 Severni Banat -prva izdan TIS_GW_SI_4 1545,78 Bačka i Banat Burza (TB-2/D) 19NP0402/D 7432925 5054525 63. 11 Severni Banat -prva izdan TIS_GW_SI_4 1545,78 Bačka i Banat Burza (TB-3/D) 19NP0403/D 7434850 5054275 64. 11 Severni Banat -prva izdan TIS_GW_SI_4 1545,78 Bačka i Banat Burza (TB-4) 19NP0404 7432200 5054650 65. 11 Severni Banat -prva izdan TIS_GW_SI_4 1545,78 Bačka i Banat Burza (TB-6) 19NP0406 7435750 5054250 66. 12 Srednja Bačka -prva izdan TIS_GW_SI_5 2068,06 Bačka i Banat Nadalj (NA-1) 18NP0061 7416060 5041695 67. 12 Srednja Bačka -prva izdan TIS_GW_SI_5 2068,06 Bačka i Banat Nadalj (NA-1/1) 18NP0061/1 7416058 5041695 68. 12 Srednja Bačka -prva izdan TIS_GW_SI_5 2068,06 Bačka i Banat Nadalj (NA-1/2) 18NP0061/2 7416056 5041694 69. 12 Srednja Bačka -prva izdan TIS_GW_SI_5 2068,06 Bačka i Banat Nadalj (NA-1/D) 18NP0061/D 7416062 5041695 70. 12 Srednja Bačka -prva izdan TIS_GW_SI_5 2068,06 Bačka i Banat Bač (B-1) 18NP0081 7361298 5031605 71. 12 Srednja Bačka -prva izdan TIS_GW_SI_5 2068,06 Bačka i Banat Bač (B-1/1) 18NP0081/1 7361297 5031603 72. 12 Srednja Bačka -prva izdan TIS_GW_SI_5 2068,06 Bačka i Banat Bač (B-1/2) 18NP0081/2 7361297 5031601 73. 12 Srednja Bačka -prva izdan TIS_GW_SI_5 2068,06 Bačka i Banat Bač (B-1/3) 18NP0081/3 7361296 5031599 74. 12 Srednja Bačka -prva izdan TIS_GW_SI_5 2068,06 Bačka i Banat Novi Sad -GMS (RŠ-1) 18NP0091 7408616 5020357 75. 12 Srednja Bačka -prva izdan TIS_GW_SI_5 2068,06 Bačka i Banat Novi Sad -(RŠ-1/1) 18NP0091/1 7408612 5020359 76. 12 Srednja Bačka -prva izdan TIS_GW_SI_5 2068,06 Bačka i Banat Novi Sad-(RŠ-3) 18NP0093 7408582 5020445 77. 12 Srednja Bačka -prva izdan TIS_GW_SI_5 2068,06 Bačka i Banat Čurug (325) 18NP114 7425715 5036929 78. 12 Srednja Bačka -prva izdan TIS_GW_SI_5 2068,06 Bačka i Banat Gospođinci 18NP115 7420610 5029754 79. 12 Srednja Bačka -prva izdan TIS_GW_SI_5 2068,06 Bačka i Banat Temerin (335) 18NP116 7412242 5030232 80. 12 Srednja Bačka -prva izdan TIS_GW_SI_5 2068,06 Bačka i Banat Bački Jarak (362) 18NP117 7409532 5025444 81. 12 Srednja Bačka -prva izdan TIS_GW_SI_5 2068,06 Bačka i Banat Ratkovo (314) 18NP314 7369649 5034989 82. 13 Donja Tisa -prva izdan TIS_GW_SI_6 1099,78 Bačka i Banat Zrenjanin (GMS) (ZR-1) 19NP0141 7451606 5028447 83. 13 Donja Tisa -prva izdan TIS_GW_SI_6 1099,78 Bačka i Banat Zrenjanin (ZR-1/1) 19NP0141/1 7451606 5028449 84. 13 Donja Tisa -prva izdan TIS_GW_SI_6 1099,78 Bačka i Banat Zrenjanin (ZR-1/D) 19NP0141/D 7451606 5028441 85. 13 Donja Tisa -prva izdan TIS_GW_SI_6 1099,78 Bačka i Banat Zrenjanin (ZR-1/d) 19NP0141/d 7451606 5028443 86. 13 Donja Tisa -prva izdan TIS_GW_SI_6 1099,78 Bačka i Banat Zrenjanin (ZR-1/d-1) 19NP0141/d-1 7451606 5028445 87. 14 Srednji Banat -prva izdan TIS_GW_SI_7 1013,72 Bačka i Banat Krajišnik-fbr.(KR-1/1) 19NP0131/1 7478273 5033949 88. 14 Srednji Banat -prva izdan TIS_GW_SI_7 1013,72 Bačka i Banat Krajišnik (KR-1/2) 19NP0131/2 7478271 5033949 89. 14 Srednji Banat -prva izdan TIS_GW_SI_7 1013,72 Bačka i Banat Krajišnik (KR-1/D) 19NP0131/D 7478275 5033949 90. 15 Jugozapadni Banat -prva izdan D_GW_SI_2 2228,19 Bačka i Banat Debeljača-PIK (DB-1) 19NP0161 7469151 4993137 91. 15 Jugozapadni Banat -prva izdan D_GW_SI_2 2228,19 Bačka i Banat Debeljača (DB-1/1) 19NP0161/1 7469153 4993141 92. 15 Jugozapadni Banat -prva izdan D_GW_SI_2 2228,19 Bačka i Banat Debeljača (DB-1/2) 19NP0161/2 7469154 4993143 93. 15 Jugozapadni Banat -prva izdan D_GW_SI_2 2228,19 Bačka i Banat Debeljača (DB-1/D) 19NP0161/D 7469151 4993137 94. 15 Jugozapadni Banat -prva izdan D_GW_SI_2 2228,19 Bačka i Banat Kovin-Polj.škola (KO-1) 19NP0181 7499146 4957744 95. 15 Jugozapadni Banat -prva izdan D_GW_SI_2 2228,19 Bačka i Banat Kovin (KO-1/1) 19NP0181/1 7499147 4957741 96. 15 Jugozapadni Banat -prva izdan D_GW_SI_2 2228,19 Bačka i Banat Kovin (KO-1/D) 19NP0181/D 7499142 4957745 97. 15 Jugozapadni Banat -prva izdan D_GW_SI_2 2228,19 Bačka i Banat Kovin (KO-1/d) 19NP0181/d 7499144 4957744 98. 15 Jugozapadni Banat -prva izdan D_GW_SI_2 2228,19 Bačka i Banat Pločica 19NPCB44 7485700 4946883 99. 15 Jugozapadni Banat -prva izdan D_GW_SI_2 2228,19 Bačka i Banat Dubovac 19NPLP1012 7520184 4961434 100. 15 Jugozapadni Banat -prva izdan D_GW_SI_2 2228,19 Bačka i Banat Crvenački rit 19NPLP927 7503262 4957354 101. 15 Jugozapadni Banat -prva izdan D_GW_SI_2 2228,19 Bačka i Banat Dubovac 19NPP8 7507348 4961692 102. 15 Jugozapadni Banat -prva izdan D_GW_SI_2 2228,19 Bačka i Banat Kovin 19NPPD15 7501575 4958787 103. 15 Jugozapadni Banat -prva izdan D_GW_SI_2 2228,19 Bačka i Banat Ivanovo 19NPPD25 7473665 4956910 104. 15 Jugozapadni Banat -prva izdan D_GW_SI_2 2228,19 Bačka i Banat Starčevo 19NPPP721 7474082 4962987 105. 15 Jugozapadni Banat -prva izdan D_GW_SI_2 2228,19 Bačka i Banat Kovin 19NPPP930 7501688 4958464 106. 19 Vršačke planine D_GW_S_1 257,63 Bačka i Banat Gudurica (GU-1) 19NP230 7534700 5003075 107. 19 Vršačke planine D_GW_S_1 257,63 Bačka i Banat Kusić (KU-1) 19NP372 7538800 4970250 108. 20 Jugoistočni Banat -prva izdan D_GW_SI_1 2298,93 Bačka i Banat Lokve-kombinat (LK-1) 19NP0151 7501974 5001819 109. 20 Jugoistočni Banat -prva izdan D_GW_SI_1 2298,93 Bačka i Banat Lokve (LK-1/1) 19NP0151/1 7501973 5001820 110. 20 Jugoistočni Banat -prva izdan D_GW_SI_1 2298,93 Bačka i Banat Lokve (LK-1/2) 19NP0151/2 7501971 5001821 111. 20 Jugoistočni Banat -prva izdan D_GW_SI_1 2298,93 Bačka i Banat Lokve (LK-1/3) 19NP0151/3 7501970 5001823 112. 20 Jugoistočni Banat -prva izdan D_GW_SI_1 2298,93 Bačka i Banat B.Karlovac (GMS)(BK-1) 19NP0171 7503330 4989543 113. 20 Jugoistočni Banat -prva izdan D_GW_SI_1 2298,93 Bačka i Banat B.Karlovac (BK-1/1) 19NP0171/1 7503329 4989542 114. 20 Jugoistočni Banat -prva izdan D_GW_SI_1 2298,93 Bačka i Banat B.Karlovac (BK-1/2) 19NP0171/2 7503329 4989540 115. 20 Jugoistočni Banat -prva izdan D_GW_SI_1 2298,93 Bačka i Banat B.Karlovac (BK-1/D) 19NP0171/D 7503331 4989545 116. 20 Jugoistočni Banat -prva izdan D_GW_SI_1 2298,93 Bačka i Banat B. Karlovac (BK-2) 19NP0172 7503380 4990089 117. 20 Jugoistočni Banat -prva izdan D_GW_SI_1 2298,93 Bačka i Banat B. Karlovac (BK-2/1) 19NP0172/1 7503378 4990090 118. 20 Jugoistočni Banat -prva izdan D_GW_SI_1 2298,93 Bačka i Banat B. Karlovac (BK-3) 19NP0173 7503224 4989054 119. 20 Jugoistočni Banat -prva izdan D_GW_SI_1 2298,93 Bačka i Banat Sečanj (TL-3) 19NP0453 7478834 5026038 120. 20 Jugoistočni Banat -prva izdan D_GW_SI_1 2298,93 Bačka i Banat Sečanj (TL-3/D) 19NP0453/D 7480099 5020750 121. 20 Jugoistočni Banat -prva izdan D_GW_SI_1 2298,93 Bačka i Banat Sečanj (TL-1) 19NP045L1 7479525 5023225 122. 20 Jugoistočni Banat -prva izdan D_GW_SI_1 2298,93 Bačka i Banat Sečanj (TL-2) 19NP045L2 7479750 5022700 123. 20 Jugoistočni Banat -prva izdan D_GW_SI_1 2298,93 Bačka i Banat Sečanj (TL-5) 19NP045L5 7480100 5020775 124. 20 Jugoistočni Banat -prva izdan D_GW_SI_1 2298,93 Bačka i Banat Vračev Gaj (NVG-2) 19NP0492 7530857 4972615 125. 20 Jugoistočni Banat -prva izdan D_GW_SI_1 2298,93 Bačka i Banat Vračev Gaj (NVG-3) 19NP0493 7530875 4969728 126. 20 Jugoistočni Banat -prva izdan D_GW_SI_1 2298,93 Bačka i Banat Dužine 19NP199 7500625 5016175 127. 20 Jugoistočni Banat -prva izdan D_GW_SI_1 2298,93 Bačka i Banat Vatin (V-1) 19NP227 7520050 5009800 128. 20 Jugoistočni Banat -prva izdan D_GW_SI_1 2298,93 Bačka i Banat Jermenovci (J-1) 19NP236/1 7503900 5004575 129. 20 Jugoistočni Banat -prva izdan D_GW_SI_1 2298,93 Bačka i Banat Straža (ST-1) 19NP304/4 7524450 4981350 130. 20 Jugoistočni Banat -prva izdan D_GW_SI_1 2298,93 Bačka i Banat Češko Selo (ČS-1) 19NP332 7529800 4978200 131. 20 Jugoistočni Banat -prva izdan D_GW_SI_1 2298,93 Bačka i Banat Crvena Crkva (CC-1) 19NP340/A 7529425 4973075 132. 20 Jugoistočni Banat -prva izdan D_GW_SI_1 2298,93 Bačka i Banat Banatska Palanka (BP-1) 19NP373/A 7526650 4966875 133. 23 Beograd -desna obala Save SA_GW_I_5 179,68 Beograd Kolubara-ušće 5NP230A 7440255 4946772 134. 23 Beograd -desna obala Save SA_GW_I_5 179,68 Beograd Obrenovac-alaska koliba 5NP232A 7439958 4947296 135. 23 Beograd -desna obala Save SA_GW_I_5 179,68 Beograd Zabrežje-Savska 22 5NP234A 7437450 4949005 136. 23 Beograd -desna obala Save SA_GW_I_5 179,68 Beograd Zabrežje-B.Markovica169 5NP235A 7437200 4948220 137. 23 Beograd -desna obala Save SA_GW_I_5 179,68 Beograd Ušće 5NP262 7420882 4943753 138. 23 Beograd -desna obala Save SA_GW_I_5 179,68 Beograd Dren 5NP263 7424178 4941645 139. 29 Pančevački rit D_GW_I_3 413,74 Beograd Borča-dubok 9NP163 7458430 4970273 140. 29 Pančevački rit D_GW_I_3 413,74 Beograd Borča 9NP164 7458425 4970274 141. 29 Pančevački rit D_GW_I_3 413,74 Beograd Čuvarnica-dubok 9NP165 7457613 4967896 142. 29 Pančevački rit D_GW_I_3 413,74 Beograd Čuvarnica 9NP166 7457605 4967895 143. 31 Negotin Kladovo -aluvion D_GW_I_6 462,86 Donji Dunav Negotin (N-1) 14NPN-1 7623100 4900450 144. 31 Negotin Kladovo -aluvion D_GW_I_6 462,86 Donji Dunav Negotin (N-2) 14NPN-2 7623100 4900450 145. 31 Negotin Kladovo -aluvion D_GW_I_6 462,86 Donji Dunav Negotin (N-3) 14NPN-3 7623100 4900450 146. 31 Negotin Kladovo -aluvion D_GW_I_6 462,86 Donji Dunav Negotin (N-4) 14NPN-4 7623100 4900450 147. 39 Kličevac D_GW_I_9 604,28 Donji Dunav Ciglana 14NP601 7534969 4955386 148. 39 Kličevac D_GW_I_9 604,28 Donji Dunav Vlaški Gaj 14NP602 7535197 4954924 149. 39 Kličevac D_GW_I_9 604,28 Donji Dunav Carine 14NP603 7536025 4954427 150. 39 Kličevac D_GW_I_9 604,28 Donji Dunav Kumane 14NP604 7536942 4954033 151. 40 Kostolac ML_GW_I_1 1005,37 Donji Dunav Bradarac 6NP297 7517325 4950075 152. 40 Kostolac ML_GW_I_1 1005,37 Donji Dunav Bratinac 6NP303 7519608 4944637 153. 40 Kostolac ML_GW_I_1 1005,37 Donji Dunav Bratinac-selo 6NP304 7520459 4944635 154. 40 Kostolac ML_GW_I_1 1005,37 Donji Dunav Veliko Selo 6NP319 7523968 4928087 155. 48 Kučaj i Beljanica CTIM_GW_K_1 726.52 Donji Dunav Vrelo Mlave 133-66Vrelo Mlave 7563125 4894410 156. 48 Kučaj i Beljanica CTIM_GW_K_1 726.52 Donji Dunav Krupajsko vrelo 133-376 Krupajsko vrelo 7549250 4893400 157. 63 Velika Morava aluvion -leva obala VMOR_GW_I_1 468,26 Morava Osipaonica selo 1NP901A 7505427 4933941 158. 63 Velika Morava aluvion -leva obala VMOR_GW_I_1 468,26 Morava Osipaonica-vodna zajed. 1NP904A 7509794 4936914 159. 63 Velika Morava aluvion -leva obala VMOR_GW_I_1 468,26 Morava Markovački most 1NP935A 7512317 4897641 160. 63 Velika Morava aluvion -leva obala VMOR_GW_I_1 468,26 Morava Osipaonica-polje 1NP974 7506681 4934636 161. 63 Velika Morava aluvion -leva obala VMOR_GW_I_1 468,26 Morava Šalinac 1NPPL-111 7502500 4950675 162. 63 Velika Morava aluvion -leva obala VMOR_GW_I_1 468,26 Morava Šalinac 1NPPL-112 7501550 4950150 163. 63 Velika Morava aluvion -leva obala VMOR_GW_I_1 468,26 Morava Šalinac 1NPPL-113 7501050 4949225 164. 63 Velika Morava aluvion -leva obala VMOR_GW_I_1 468,26 Morava Šalinac 1NPPL-114 7499600 4948900 165. 63 Velika Morava aluvion -leva obala VMOR_GW_I_1 468,26 Morava Šalinac 1NPPL-115 7498725 4948050 166. 63 Velika Morava aluvion -leva obala VMOR_GW_I_1 468,26 Morava Dubravica-Lipe 1NPPL-121 7503725 4946425 167. 63 Velika Morava aluvion -leva obala VMOR_GW_I_1 468,26 Morava Dubravica-Lipe 1NPPL-122 7502600 4946125 168. 63 Velika Morava aluvion -leva obala VMOR_GW_I_1 468,26 Morava Dubravica-Lipe 1NPPL-123 7501200 4945250 169. 63 Velika Morava aluvion -leva obala VMOR_GW_I_1 468,26 Morava Dubravica-Lipe 1NPPL-124 7499300 4944400 170. 63 Velika Morava aluvion -leva obala VMOR_GW_I_1 468,26 Morava Lozovik-Vlaški Do 1NPPL-132 7411150 4924425 171. 63 Velika Morava aluvion -leva obala VMOR_GW_I_1 468,26 Morava Lozovik-Vlaški Do 1NPPL-133 7509600 4924675 172. 63 Velika Morava aluvion -leva obala VMOR_GW_I_1 468,26 Morava Lozovik-Vlaški Do 1NPPL-134 7507202 4925384 173. 63 Velika Morava aluvion -leva obala VMOR_GW_I_1 468,26 Morava Lozovik-Vlaški Do 1NPPL-135 7504815 4924588 174. 63 Velika Morava aluvion -leva obala VMOR_GW_I_1 468,26 Morava V.Plana-Žabari 1NPPL-141 7509400 4907150 175. 63 Velika Morava aluvion -leva obala VMOR_GW_I_1 468,26 Morava V.Plana-Žabari 1NPPL-142 7508725 4907150 176. 63 Velika Morava aluvion -leva obala VMOR_GW_I_1 468,26 Morava V.Plana-Žabari 1NPPL-143 7507025 4907075 177. 63 Velika Morava aluvion -leva obala VMOR_GW_I_1 468,26 Morava Markovac-Svilajnac 1NPPL-151 7512650 4897700 178. 63 Velika Morava aluvion -leva obala VMOR_GW_I_1 468,26 Morava Markovac-Svilajnac 1NPPL-152 7512454 4897622 179. 64 Velika Morava aluvion -desna obala VMOR_GW_I_2 429,31 Morava Ljubičevo-ergela 1NP908A 7511669 4938752 180. 64 Velika Morava aluvion -desna obala VMOR_GW_I_2 429,31 Morava Ljubičevo-petlja 1NP909A 7512475 4939200 181. 64 Velika Morava aluvion -desna obala VMOR_GW_I_2 429,31 Morava Požarevac šećerana 1NP910A 7513050 4939725 182. 64 Velika Morava aluvion -desna obala VMOR_GW_I_2 429,31 Morava D,Livadica 1NP929A 7512157 4911009 183. 64 Velika Morava aluvion -desna obala VMOR_GW_I_2 429,31 Morava Brežane 1NP966 7505988 4944990 184. 64 Velika Morava aluvion -desna obala VMOR_GW_I_2 429,31 Morava Ljubičevski most 1NP973 7510950 4937900 185. 64 Velika Morava aluvion -desna obala VMOR_GW_I_2 429,31 Morava Svilajnac 1NP977 7517439 4898787 186. 64 Velika Morava aluvion -desna obala VMOR_GW_I_2 429,31 Morava Požarevac 1NPP-1 7513625 4943425 187. 64 Velika Morava aluvion -desna obala VMOR_GW_I_2 429,31 Morava Požarevac 1NPP-2 7513625 4943425 188. 64 Velika Morava aluvion -desna obala VMOR_GW_I_2 429,31 Morava Požarevac 1NPP-3 7513625 4943425 189. 64 Velika Morava aluvion -desna obala VMOR_GW_I_2 429,31 Morava Dubravica-Lipe 1NPPD-121 7505600 4947800 190. 64 Velika Morava aluvion -desna obala VMOR_GW_I_2 429,31 Morava Dubravica-Lipe 1NPPD-122 7505700 4948075 191. 64 Velika Morava aluvion -desna obala VMOR_GW_I_2 429,31 Morava Dubravica-Lipe 1NPPD-123 7505775 4948375 192. 64 Velika Morava aluvion -desna obala VMOR_GW_I_2 429,31 Morava Dubravica-Lipe 1NPPD-124 7506200 4949075 193. 64 Velika Morava aluvion -desna obala VMOR_GW_I_2 429,31 Morava Dubravica-Lipe 1NPPD-125 7507737 4949676 194. 64 Velika Morava aluvion -desna obala VMOR_GW_I_2 429,31 Morava Lozovik-Vlaški Do 1NPPD-131 7513300 4926575 195. 64 Velika Morava aluvion -desna obala VMOR_GW_I_2 429,31 Morava Lozovik-Vlaški Do 1NPPD-132 7514600 4926650 196. 64 Velika Morava aluvion -desna obala VMOR_GW_I_2 429,31 Morava Lozovik-Vlaški Do 1NPPD-133 7515550 4926325 197. 64 Velika Morava aluvion -desna obala VMOR_GW_I_2 429,31 Morava Lozovik-Vlaški Do 1NPPD-134 7516825 4925925 198. 64 Velika Morava aluvion -desna obala VMOR_GW_I_2 429,31 Morava V.Plana-Žabari 1NPPD-141 7510400 4910675 199. 64 Velika Morava aluvion -desna obala VMOR_GW_I_2 429,31 Morava V.Plana-Žabari 1NPPD-143 7513028 4911255 200. 64 Velika Morava aluvion -desna obala VMOR_GW_I_2 429,31 Morava V.Plana-Žabari 1NPPD-144 7514400 4911675 201. 64 Velika Morava aluvion -desna obala VMOR_GW_I_2 429,31 Morava V.Plana-Žabari 1NPPD-145 7516716 4912435 202. 64 Velika Morava aluvion -desna obala VMOR_GW_I_2 429,31 Morava Markovac-Svilajnac 1NPPD-151 7513617 4899311 203. 64 Velika Morava aluvion -desna obala VMOR_GW_I_2 429,31 Morava Markovac-Svilajnac 1NPPD-152 7514255 4898242 204. 64 Velika Morava aluvion -desna obala VMOR_GW_I_2 429,31 Morava Markovac-Svilajnac 1NPPD-153 7514500 4897825 205. 64 Velika Morava aluvion -desna obala VMOR_GW_I_2 429,31 Morava Markovac-Svilajnac 1NPPD-154 7515550 4896200 206. 64 Velika Morava aluvion -desna obala VMOR_GW_I_2 429,31 Morava Markovac-Svilajnac 1NPPD-155 7515550 4895050 207. 65 Levač VMOR_GW_I_4 718,98 Morava Varvarin-Ćićevac 1NPPL-194 7530600 4839925 208. 65 Levač VMOR_GW_I_4 718,98 Morava Varvarin-Ćićevac 1NPPL-195 7529626 4839826 209. 66 Velika Morava neogen -jug VMOR_GW_I_3 1321,17 Morava Striža-nova 1NP951A 7532498 4853803 210. 66 Velika Morava neogen -jug VMOR_GW_I_3 1321,17 Morava Čepure 1NP952A 7529740 4853978 211. 66 Velika Morava neogen -jug VMOR_GW_I_3 1321,17 Morava Potočac-selo 1NP954A 7526760 4852652 212. 66 Velika Morava neogen -jug VMOR_GW_I_3 1321,17 Morava Varvarin-most 1NP958A 7530750 4842300 213. 66 Velika Morava neogen -jug VMOR_GW_I_3 1321,17 Morava Ćuprija-park 1NP982 7530175 4865900 214. 66 Velika Morava neogen -jug VMOR_GW_I_3 1321,17 Morava Meteorološka stan.-Ćuprija 1NP983 7531001 4866283 215. 66 Velika Morava neogen -jug VMOR_GW_I_3 1321,17 Morava Jovac 1NP985 7527842 4863411 216. 66 Velika Morava neogen -jug VMOR_GW_I_3 1321,17 Morava Potočac-polje 1NP986 7527701 4853583 217. 66 Velika Morava neogen -jug VMOR_GW_I_3 1321,17 Morava Paraćin-Vrapče 1NP988 7533760 4855870 218. 66 Velika Morava neogen -jug VMOR_GW_I_3 1321,17 Morava Bukovče-Glogovac 1NPPD-161 7524125 4876200 219. 66 Velika Morava neogen -jug VMOR_GW_I_3 1321,17 Morava Bukovče-Glogovac 1NPPD-162 7524825 4876850 220. 66 Velika Morava neogen -jug VMOR_GW_I_3 1321,17 Morava Bukovče-Glogovac 1NPPD-163 7525825 4876850 221. 66 Velika Morava neogen -jug VMOR_GW_I_3 1321,17 Morava Bukovče-Glogovac 1NPPD-164 7526450 4876675 222. 66 Velika Morava neogen -jug VMOR_GW_I_3 1321,17 Morava Dvorica-V.Livadice 1NPPD-171 7529050 4861300 223. 66 Velika Morava neogen -jug VMOR_GW_I_3 1321,17 Morava Dvorica-V.Livadice 1NPPD-175 7531250 4861675 224. 66 Velika Morava neogen -jug VMOR_GW_I_3 1321,17 Morava Obrež-Ratare 1NPPD-181 7530475 4850200 225. 66 Velika Morava neogen -jug VMOR_GW_I_3 1321,17 Morava Obrež-Ratare 1NPPD-182 7531425 4850725 226. 66 Velika Morava neogen -jug VMOR_GW_I_3 1321,17 Morava Obrež-Ratare 1NPPD-183 7533400 4850725 227. 66 Velika Morava neogen -jug VMOR_GW_I_3 1321,17 Morava Obrež-Ratare 1NPPD-184 7534425 4850875 228. 66 Velika Morava neogen -jug VMOR_GW_I_3 1321,17 Morava Varvarin-Ćićevac 1NPPD-191 7533350 4841125 229. 66 Velika Morava neogen -jug VMOR_GW_I_3 1321,17 Morava Varvarin-Ćićevac 1NPPD-192 7533425 4841325 230. 66 Velika Morava neogen -jug VMOR_GW_I_3 1321,17 Morava Varvarin-Ćićevac 1NPPD-193 7534875 4840225 231. 66 Velika Morava neogen -jug VMOR_GW_I_3 1321,17 Morava Varvarin-Ćićevac 1NPPD-194 7535450 4840325 232. 66 Velika Morava neogen -jug VMOR_GW_I_3 1321,17 Morava Bukovče-Glogovac 1NPPL-161 7524000 4875775 233. 66 Velika Morava neogen -jug VMOR_GW_I_3 1321,17 Morava Bukovča-Glogovac 1NPPL-162 7523525 4875450 234. 66 Velika Morava neogen -jug VMOR_GW_I_3 1321,17 Morava Bukovče-Glogovac 1NPPL-163 7522425 4875275 235. 66 Velika Morava neogen -jug VMOR_GW_I_3 1321,17 Morava Bukovče-Glogovac 1NPPL-164 7521294 4875127 236. 66 Velika Morava neogen -jug VMOR_GW_I_3 1321,17 Morava Bukovče-Glogovac 1NPPL-165 7519475 4874175 237. 66 Velika Morava neogen -jug VMOR_GW_I_3 1321,17 Morava Dvorice – V. Livadice 1NPPL-171 7527387 4860391 238. 66 Velika Morava neogen -jug VMOR_GW_I_3 1321,17 Morava Dvorice – V. Livadice 1NPPL-172 7526555 4860633 239. 66 Velika Morava neogen -jug VMOR_GW_I_3 1321,17 Morava Dvorice – V. Livadice 1NPPL-173 7525991 4860800 240. 66 Velika Morava neogen -jug VMOR_GW_I_3 1321,17 Morava Obrež-Ratare 1NPPL-181 7529550 4848825 241. 66 Velika Morava neogen -jug VMOR_GW_I_3 1321,17 Morava Obrež-Ratare 1NPPL-182 7529075 4848750 242. 66 Velika Morava neogen -jug VMOR_GW_I_3 1321,17 Morava Obrež-Ratare 1NPPL-183 7527475 4848700 243. 66 Velika Morava neogen -jug VMOR_GW_I_3 1321,17 Morava Obrež-Ratare 1NPPL-184 7527100 4848575 244. 66 Velika Morava neogen -jug VMOR_GW_I_3 1321,17 Morava Varvarin-Ćićevac 1NPPL-191 7532725 4840550 245. 66 Velika Morava neogen -jug VMOR_GW_I_3 1321,17 Morava Varvarin-Ćićevac 1NPPL-192 7532350 4840550 246. 66 Velika Morava neogen -jug VMOR_GW_I_3 1321,17 Morava Varvarin-Ćićevac 1NPPL-193 7531881 4840232 247. 73 Kučaj – zapad VMOR_GW_K_2 288,06 Morava Veliko vrelo 129-201 Veliko vrelo 7551750 4884700 248. 83 Južna Morava neogen-sever JMOR_GW_I_3 1153,38 Morava Donja Vrežina 3NP218 7577500 4798400 249. 83 Južna Morava neogen-sever JMOR_GW_I_3 1153,38 Morava Bobovište-selo(nasip) 3NP500 7553172 4823543 250. 83 Južna Morava neogen-sever JMOR_GW_I_3 1153,38 Morava Bobovište(plantaža) 3NP501 7553850 4823385 251. 83 Južna Morava neogen-sever JMOR_GW_I_3 1153,38 Morava Bobovište 3NP502 7554582 4823092 252. 83 Južna Morava neogen-sever JMOR_GW_I_3 1153,38 Morava Žitkovac-ciglana 3NP504 7557351 4819990 253. 83 Južna Morava neogen-sever JMOR_GW_I_3 1153,38 Morava Žitkovac-RO Moravica 3NP505 7557876 4820316 254. 83 Južna Morava neogen-sever JMOR_GW_I_3 1153,38 Morava Brzi Brod-Nišava 3NP506 7578547 4797321 255. 83 Južna Morava neogen-sever JMOR_GW_I_3 1153,38 Morava Brzi Brod-selo 3NP507 7578775 4796295 256. 83 Južna Morava neogen-sever JMOR_GW_I_3 1153,38 Morava Medoševac-selo 3NP509 7570526 4798222 257. 83 Južna Morava neogen-sever JMOR_GW_I_3 1153,38 Morava Medoševac-betonjerka 3NP510 7570375 4797621 258. 83 Južna Morava neogen-sever JMOR_GW_I_3 1153,38 Morava Popovac-selo 3NP511 7567014 4799143 259. 83 Južna Morava neogen-sever JMOR_GW_I_3 1153,38 Morava Popovac-F.K.Budućnost 3NP512 7566793 4798841 260. 83 Južna Morava neogen-sever JMOR_GW_I_3 1153,38 Morava Novo Selo-stara škola 3NP513 7566412 4797710 261. 83 Južna Morava neogen-sever JMOR_GW_I_3 1153,38 Morava Mramor 3NP514 7564375 4796795 262. 83 Južna Morava neogen-sever JMOR_GW_I_3 1153,38 Morava Doljevac 3NP533 7567948 4784623 263. 83 Južna Morava neogen-sever JMOR_GW_I_3 1153,38 Morava Doljevac-klanica 3NP534 7567757 4784739 264. 83 Južna Morava neogen-sever JMOR_GW_I_3 1153,38 Morava Doljevac-put za Orljane 3NP535 7567947 4785070 265. 83 Južna Morava neogen-sever JMOR_GW_I_3 1153,38 Morava Šarlinac-viseći most 3NP537 7565481 4783489 266. 83 Južna Morava neogen-sever JMOR_GW_I_3 1153,38 Morava Šarlinac 3NP538 7565614 4784069 267. 83 Južna Morava neogen-sever JMOR_GW_I_3 1153,38 Morava Žitorađa 3NP540 7558258 4783695 268. 83 Južna Morava neogen-sever JMOR_GW_I_3 1153,38 Morava Glašince 3NP541 7558501 4784283 269. 85 Leskovac -neogen JMOR_GW_I_2 914,31 Morava Klisura-selo 3NP515 7568570 4786390 270. 85 Leskovac -neogen JMOR_GW_I_2 914,31 Morava Čečina-selo 3NP516 7570898 4783643 271. 85 Leskovac -neogen JMOR_GW_I_2 914,31 Morava Doljevačka petlja 3NP517 7570030 4783615 272. 85 Leskovac -neogen JMOR_GW_I_2 914,31 Morava Pusta reka-Doljevac 3NP518 7568847 4783497 273. 85 Leskovac -neogen JMOR_GW_I_2 914,31 Morava Doljevac-selo 3NP519 7568199 4783492 274. 85 Leskovac -neogen JMOR_GW_I_2 914,31 Morava Turekovac-Jablanica 3NP520 7571867 4760406 275. 85 Leskovac -neogen JMOR_GW_I_2 914,31 Morava Turekovac-Dom zdravlja 3NP521 7572661 4759831 276. 85 Leskovac -neogen JMOR_GW_I_2 914,31 Morava Turekovac-raskrsnica 3NP522 7573202 4759091 277. 85 Leskovac -neogen JMOR_GW_I_2 914,31 Morava Pukovac-selo 3NP523 7569984 4780693 278. 85 Leskovac -neogen JMOR_GW_I_2 914,31 Morava Badinac 3NP527 7583214 4759047 279. 85 Leskovac -neogen JMOR_GW_I_2 914,31 Morava ZIP Zaječar 3NP530 7585519 4759104 280. 85 Leskovac -neogen JMOR_GW_I_2 914,31 Morava Leskovac (L-1) 3NPL-1 7577962 4759875 281. 85 Leskovac -neogen JMOR_GW_I_2 914,31 Morava Leskovac (L-2) 3NPL-2 7577962 4759875 282. 85 Leskovac -neogen JMOR_GW_I_2 914,31 Morava Leskovac (L-3) 3NPL-3 7577962 4759875 283. 85 Leskovac -neogen JMOR_GW_I_2 914,31 Morava Leskovac (L-4) 3NPL-4 7577962 4759875 284. 85 Leskovac -neogen JMOR_GW_I_2 914,31 Morava Gornja Jajina 4NP379 7576021 4755002 285. 85 Leskovac -neogen JMOR_GW_I_2 914,31 Morava Brza 4NP386 7572094 4746159 286. 85 Leskovac -neogen JMOR_GW_I_2 914,31 Morava Todorovce 4NP388 7570686 4748282 287. 85 Leskovac -neogen JMOR_GW_I_2 914,31 Morava Gorina 4NP390 7569888 4745454 288. 85 Leskovac -neogen JMOR_GW_I_2 914,31 Morava Leskovac-KPD 4NP524 7577669 4758809 289. 85 Leskovac -neogen JMOR_GW_I_2 914,31 Morava Leskovac-KPD 4NP525 7578203 4758902 290. 85 Leskovac -neogen JMOR_GW_I_2 914,31 Morava Leskovac-KPD-Rudare 4NP526 7578586 4758926 291. 89 Rasina ZMOR_GW_I_1 497,41 Morava Tobolac-s.Trstenik 2NP201 7510341 4823867 292. 108 Zapadna Morava -aluvion IB_GW_I_1 588,04 Morava Jasika (vodomer) 2NP195 7524262 4829338 293. 108 Zapadna Morava -aluvion IB_GW_I_1 588,04 Morava Stopanja-nasip 2NP198 7511618 4828003 294. 108 Zapadna Morava -aluvion IB_GW_I_1 588,04 Morava Stopanja 2NP199 7511650 4827325 295. 108 Zapadna Morava -aluvion IB_GW_I_1 588,04 Morava Stopanja-selo 2NP200 7512257 4826288 296. 108 Zapadna Morava -aluvion IB_GW_I_1 588,04 Morava Selište 2NP202 7513069 4828452 297. 108 Zapadna Morava -aluvion IB_GW_I_1 588,04 Morava Selište-skela 2NP203 7512663 4829254 298. 108 Zapadna Morava -aluvion IB_GW_I_1 588,04 Morava Selište-Velika Drenova 2NP204 7511854 4830575 299. 108 Zapadna Morava -aluvion IB_GW_I_1 588,04 Morava V.Drenova-dom zdravlja 2NP205 7511042 4831246 300. 108 Zapadna Morava -aluvion IB_GW_I_1 588,04 Morava Ibar-Kraljevo 2NP206 7479605 4842157 301. 108 Zapadna Morava -aluvion IB_GW_I_1 588,04 Morava Sirča(viseći most) 2NP208 7477900 4843666 302. 108 Zapadna Morava -aluvion IB_GW_I_1 588,04 Morava Sirča-selo 2NP209 7477942 4844480 303. 108 Zapadna Morava -aluvion IB_GW_I_1 588,04 Morava Adrani (miločajski most) 2NP210 7470725 4847939 304. 108 Zapadna Morava -aluvion IB_GW_I_1 588,04 Morava Miločaj (miločajski most) 2NP212 7470685 4848075 305. 108 Zapadna Morava -aluvion IB_GW_I_1 588,04 Morava Mršinci 2NP214 7460143 4853842 306. 108 Zapadna Morava -aluvion IB_GW_I_1 588,04 Morava Kukići-Slatina (žel.stan.) 2NP216 7458483 4853372 307. 108 Zapadna Morava -aluvion IB_GW_I_1 588,04 Morava Stančići 2NP217 7455447 4858820 308. 108 Zapadna Morava -aluvion IB_GW_I_1 588,04 Morava Stančići-selo 2NP218 7455452 4859594 309. 108 Zapadna Morava -aluvion IB_GW_I_1 588,04 Morava Stančići-osnovna škola 2NP219 7455726 4860228 310. 108 Zapadna Morava -aluvion IB_GW_I_1 588,04 Morava Kruševac (K-1) 2NPK-1 7524275 4829075 311. 108 Zapadna Morava -aluvion IB_GW_I_1 588,04 Morava Kruševac (K-2) 2NPK-2 7524275 4829075 312. 108 Zapadna Morava -aluvion IB_GW_I_1 588,04 Morava Kruševac (K-3) 2NPK-3 7524275 4829075 313. 116 Mačva -OVK SA_GW_I_3 763,41 Sava Drenovac 7NP11A 7398750 4968950 314. 116 Mačva -OVK SA_GW_I_3 763,41 Sava Uzveće-selo 7NP18A 7390600 4971150 315. 116 Mačva -OVK SA_GW_I_3 763,41 Sava Majur 7NP28A 7394500 4960275 316. 116 Mačva -OVK SA_GW_I_3 763,41 Sava Petlovača 7NP33 7378789 4955364 317. 116 Mačva -OVK SA_GW_I_3 763,41 Sava Šabac-Agencija JRB 7NP49 7397525 4959000 318. 116 Mačva -OVK SA_GW_I_3 763,41 Sava Bogatić (B-1) 7NPB-1 7380247 4967093 319. 116 Mačva -OVK SA_GW_I_3 763,41 Sava Bogatić (B-2) 7NPB-2 7380247 4967093 320. 116 Mačva -OVK SA_GW_I_3 763,41 Sava Bogatić (B-3) 7NPB-3 7380247 4967093 321. 116 Mačva -OVK SA_GW_I_3 763,41 Sava Bogatić (B-4) 7NPB-4 7380247 4967093 322. 116 Mačva -OVK SA_GW_I_3 763,41 Sava Ravnje 7NPP-1 7374813 4978777 323. 116 Mačva -OVK SA_GW_I_3 763,41 Sava Belotić (jezerac) 7NPP-12 7385950 4963875 324. 116 Mačva -OVK SA_GW_I_3 763,41 Sava Štitar 7NPP-13 7389463 4962461 325. 116 Mačva -OVK SA_GW_I_3 763,41 Sava Slepčević 7NPP-16 7387850 4958425 326. 116 Mačva -OVK SA_GW_I_3 763,41 Sava Mišar – Sava 7NPP-17 7399550 4955175 327. 116 Mačva -OVK SA_GW_I_3 763,41 Sava Duvanište 7NPP-18 7383375 4956100 328. 116 Mačva -OVK SA_GW_I_3 763,41 Sava Bogosavac (ulaz u selo) 7NPP-19 7390150 4954525 329. 116 Mačva -OVK SA_GW_I_3 763,41 Sava G. Zasavica 7NPP-2 7382150 4979700 330. 116 Mačva -OVK SA_GW_I_3 763,41 Sava Prnjavor 7NPP-20 7373942 4952479 331. 116 Mačva -OVK SA_GW_I_3 763,41 Sava Lipolist 7NPP-21 7383975 4952950 332. 116 Mačva -OVK SA_GW_I_3 763,41 Sava Noćajski Salaš 7NPP-3 7390525 4980300 333. 116 Mačva -OVK SA_GW_I_3 763,41 Sava Čevrtnija 7NPP-4 7396075 4975925 334. 116 Mačva -OVK SA_GW_I_3 763,41 Sava Radenković 7NPP-5 7377834 4973862 335. 116 Mačva -OVK SA_GW_I_3 763,41 Sava Crna Bara 7NPP-6 7373822 4971934 336. 116 Mačva -OVK SA_GW_I_3 763,41 Sava Banovo Polje 7NPP-7 7379004 4969316 337. 116 Mačva -OVK SA_GW_I_3 763,41 Sava Glušci 7NPP-8 7385838 4972588 338. 116 Mačva -OVK SA_GW_I_3 763,41 Sava Uzveće 7NPP-9 7391163 4971805 339. 116 Mačva -OVK SA_GW_I_3 763,41 Sava Drenovac-poljana 7NPP-10 7398300 4972050 340. 116 Mačva -OVK SA_GW_I_3 763,41 Sava G. Zasavica 7NPPd-711 7385713 4982789 341. 116 Mačva -OVK SA_GW_I_3 763,41 Sava G. Zasavica 7NPPd-712 7385600 4982243 342. 116 Mačva -OVK SA_GW_I_3 763,41 Sava Noćaj 7NPPd-713 7386350 4978100 343. 116 Mačva -OVK SA_GW_I_3 763,41 Sava Noćaj 7NPPd-714 7384950 4977250 344. 116 Mačva -OVK SA_GW_I_3 763,41 Sava Glušci 7NPPd-715 7384100 4970825 345. 116 Mačva -OVK SA_GW_I_3 763,41 Sava Bogatić 7NPPd-716 7383213 4967638 346. 116 Mačva -OVK SA_GW_I_3 763,41 Sava Klenje 7NPPd-717 7375783 4962055 347. 116 Mačva -OVK SA_GW_I_3 763,41 Sava Badovinci 7NPPd-718 7374221 4960386 348. 116 Mačva -OVK SA_GW_I_3 763,41 Sava Drenovac 7NPPd-722 7397150 4968600 349. 116 Mačva -OVK SA_GW_I_3 763,41 Sava Pričinović 7NPPd-723 7394225 4968650 350. 116 Mačva -OVK SA_GW_I_3 763,41 Sava Pričinović 7NPPd-724 7391550 4968650 351. 116 Mačva -OVK SA_GW_I_3 763,41 Sava Metković 7NPPd-725 7387663 4968988 352. 116 Mačva -OVK SA_GW_I_3 763,41 Sava Bogatić 7NPPd-726 7383625 4964900 353. 119 Kolubara -neogen KOL_GW_I_1 656,57 Sava Obrenovac-Beopetrol 5NP236A 7437706 4945892 354. 119 Kolubara -neogen KOL_GW_I_1 656,57 Sava Obrenovac-vodomer 5NP238A 7438644 4945523 355. 119 Kolubara -neogen KOL_GW_I_1 656,57 Sava Barič-stara ž.stanica 5NP240A 7440589 4945471 356. 119 Kolubara -neogen KOL_GW_I_1 656,57 Sava Mislođin 5NP241A 7438686 4944618 357. 119 Kolubara -neogen KOL_GW_I_1 656,57 Sava Brgule 5NP247A 7437208 4932681 358. 119 Kolubara -neogen KOL_GW_I_1 656,57 Sava Ćemanov most 5NP251A 7429644 4929422 359. 119 Kolubara -neogen KOL_GW_I_1 656,57 Sava Ćemanov most-Jabuka 5NP252A 7429625 4929175 360. 119 Kolubara -neogen KOL_GW_I_1 656,57 Sava Zvizdar 5NP829A 7422500 4922100 361. 119 Kolubara -neogen KOL_GW_I_1 656,57 Sava Gunjevac-peskara 5NP831A 7425320 4923404 362. 119 Kolubara -neogen KOL_GW_I_1 656,57 Sava Beli-Brod (GHS) 5NP834A 7436670 4914330 363. 121 Valjevo KOL_GW_S_1 542,81 Sava Bogovađa 5NP830A 7437071 4909767 364. 121 Valjevo KOL_GW_S_1 542,81 Sava Bogovađa 5NP838A 7437195 4909860 365. 121 Valjevo KOL_GW_S_1 542,81 Sava Divci-Suvo polje 5NP839A 7423605 4906019 366. 121 Valjevo KOL_GW_S_1 542,81 Sava Divci 5NP840A 7423295 4906095 367. 121 Valjevo KOL_GW_S_1 542,81 Sava Valjevo-GMS 5NP841A 7413620 4903993 368. 121 Valjevo KOL_GW_S_1 542,81 Sava Valjevo-polj.škola 5NP842A 7413879 4904153 369. 122 Lelić-karst KOL_GW_K_2 306,83 Sava Vrelo Petnica 117-475Vrelo Petnica 7415415 4900595 370. 123 Ljig KOL_GW_P_1 565.82 Sava Povlensko vrelo 117-459 Povlensko vrelo 7398200 4890200 371. 124 Lozničko Polje DR_GW_I_1 243,88 Sava Lozničko polje 7NP43 7359961 4935267 372. 124 Lozničko Polje DR_GW_I_1 243,88 Sava Badovinci 7NP46 7373046 4961780 373. 124 Lozničko Polje DR_GW_I_1 243,88 Sava Crnobarski Salaš 7NPP-11 7372657 4966823 374. 124 Lozničko Polje DR_GW_I_1 243,88 Sava Badovinci 7NPP-15 7371126 4958874 375. 124 Lozničko Polje DR_GW_I_1 243,88 Sava Straža 7NPP-22 7363358 4944034 376. 124 Lozničko Polje DR_GW_I_1 243,88 Sava Lipnički šor 7NPP-23 7361979 4939121 377. 124 Lozničko Polje DR_GW_I_1 243,88 Sava Loznica – polje 7NPP-24 7359428 4934386 378. 124 Lozničko Polje DR_GW_I_1 243,88 Sava Šišinovača 7NPPd-7110 7370069 4956361 379. 124 Lozničko Polje DR_GW_I_1 243,88 Sava Purevine 7NPPd-7111 7368886 4955804 380. 124 Lozničko Polje DR_GW_I_1 243,88 Sava Gornje polje 7NPPd-719 7370640 4956553 381. 127 Povlen DR_GW_K_2 322,37 Sava Gvozdac vrelo 106-48 Gvozdac vrelo 7389750 4884800 382. 151 Zapadni Srem -pliocen SA_GW_I_6 1172,92 Srem Laćarak-GMS (L-1) 20NP0231 7386521 4985982 383. 151 Zapadni Srem -pliocen SA_GW_I_6 1172,92 Srem Laćarak (L-1/1) 20NP0231/1 7386521 4985984 384. 151 Zapadni Srem -pliocen SA_GW_I_6 1172,92 Srem Laćarak (L-1/2) 20NP0231/2 7386521 4985986 385. 151 Zapadni Srem -pliocen SA_GW_I_6 1172,92 Srem Laćarak (L-1/D) 20NP0231/D 7386521 4985978 386. 151 Zapadni Srem -pliocen SA_GW_I_6 1172,92 Srem Laćarak (L-1/d) 20NP0231/d 7386525 4985978 387. 151 Zapadni Srem -pliocen SA_GW_I_6 1172,92 Srem Šid-ant.radio Šid (Š-1) 20NP0241 7360147 5000519 388. 151 Zapadni Srem -pliocen SA_GW_I_6 1172,92 Srem Šid (Š-1/D) 20NP0241/D 7360144 5000515 389. 151 Zapadni Srem -pliocen SA_GW_I_6 1172,92 Srem Šid (Š-1/d) 20NP0241/d 7360145 5000516 390. 151 Zapadni Srem -pliocen SA_GW_I_6 1172,92 Srem Šid (Š-1/d-1) 20NP0241d1 7360146 5000518 391. 151 Zapadni Srem -pliocen SA_GW_I_6 1172,92 Srem Sremska Mitrovica (67) 20NP67 7395075 4984550 392. 151 Zapadni Srem -pliocen SA_GW_I_6 1172,92 Srem Sremska Mitrovica (85) 20NP85 7395300 4979825 393. 152 Istočni Srem -pliocen SA_GW_I_7 2248,99 Srem Maradik (MA-1) 20NP0191 7422143 4996104 394. 152 Istočni Srem -pliocen SA_GW_I_7 2248,99 Srem Maradik (MA-1/D) 20NP0191/D 7422144 4996102 395. 152 Istočni Srem -pliocen SA_GW_I_7 2248,99 Srem Nikinci-Ekonomija (NI-1) 20NP0221 7408625 4967567 396. 152 Istočni Srem -pliocen SA_GW_I_7 2248,99 Srem Nikinci (NI-1/1) 20NP0221/1 7408623 4967566 397. 152 Istočni Srem -pliocen SA_GW_I_7 2248,99 Srem Nikinci (NI-1/2) 20NP0221/2 7408622 4967564 398. 152 Istočni Srem -pliocen SA_GW_I_7 2248,99 Srem Nikinci (NI-1/D) 20NP0221/D 7408626 4967569 399. 152 Istočni Srem -pliocen SA_GW_I_7 2248,99 Srem Obrež (137) 20NP137 7418825 4955300 400. 152 Istočni Srem -pliocen SA_GW_I_7 2248,99 Srem Hrtkovci (142) 20NP142 7403275 4971275 401. 152 Istočni Srem -pliocen SA_GW_I_7 2248,99 Srem Prhovo (145) 20NP145 7421445 4971425 402. 152 Istočni Srem -pliocen SA_GW_I_7 2248,99 Srem Krnješevci 20NP146 7432150 4971647

2. Način i broj merenja količine i nivoa podzemnih voda

Merenje nivoa podzemnih voda se vrši u propisanim terminima, u zavisnosti od ranga stanice, a na stanicama koje su opremljene uređajima za digitalno registrovanje nivoa podzemnih voda vrše se svakodnevna merenja bez obzira na rang stanice.

Merenje temperature podzemnih voda se vrši u propisanim terminima, u zavisnosti od ranga stanice, a na stanicama koje su opremljene uređajima za digitalno registrovanje nivoa podzemnih voda vrše se svakodnevna merenja bez obzira na rang stanice.

Merenja količine vode na karstnim vrelima koja pripadaju državnoj mreži stanica podzemnih voda vrše se najmanje pet puta godišnje. Količine vode za potrebe ovog programa određuju se računski sa krive protoka i na osnovu propagacije.

Merenje nivoa i temperature podzemnih voda vrši se u skladu sa međunarodnim standardima ISO 21413:2005 i ISO/TR23211:2009.

U Tabeli 17. definisan je broj merenja i vrsta monitoringa (nadzorni ili operativni) kvantitativnog statusa podzemnih voda za 2015. godini.

Tabela 17. Broj merenja i vrsta monitoringa kvantitativnog statusa podzemnih voda

Redni broj Naziv vodnog tela podzemne vode Broj vodnog tela Šifra vodnog tela Površinavodnogtela (km2) Tip poroznosti Šifra hidrološkestanice na kojojse vrši merenje Koordinate Rang stanice Brojmerenjamesečno 1. Temperatura vode 0C 2. Miris – 3. Mutnoća NTU 4. Rastvoreni kiseonik mgO2/l 5. Zasićenosti vode kiseonikom % 4. Alkalitet mmol/l 5. Ukupna tvrdoća kao CaCO3 mg/l 6. Slobodni CO2 mg/l 7. Karbonati – CO3– mg/l 8. Bikarbonati – HCO3- mg/l 9. Ukupni alkalitet – CaCO3 mg/l 10. pH – 11. Elektroprovodljivost µS/cm 12. Ukupne rastvorene supstance (TDS) mg/l 13. Amonijum (NH4-N) mg/l 14. Nitriti (NO2-N) mg/l 15. Nitrati (NO3-N) mg/l 16. Organski azot (N) mg/l 17. Ukupni azot (N) mg/l 18. Ortofosfati (PO4-P) mg/l 19. Ukupni fosfor (P) mg/l 20. Kalcijum (Ca++) mg/l 21. Magnezijum (Mg++) mg/l 22. Hloridi (Cl-) mg/l 23. Sulfati (SO4–) mg/l 24. Hemijska potrošnja kiseonika iz KMnO4 mg/l 25. Hemijska potrošnja kiseonika iz bihromata mg/l 26. Ukupni organski ugljenik –TOC mg/l 27. Naftni ugljovodonici mg/l 28. Ukupna β-radioaktivnost Bq/l

Metoda ispitivanja: Analitičke metode koje se primenjuju u postupku praćenja statusa površinskih i podzemnih voda i sedimenata, moraju biti u skladu sa standardom SRPS ISO / IEC 17025 : 2006.

Tabela 20. Metali i njihova jedinjenja

Redni broj Parametar Jedinica 1. Arsen (As) µg/l 2. Bakar (Cu) µg/l 3. Bor (B) µg/l 4. Cink (Zn) µg/l 5. Živa (Hg )* µg/l 6. Kadmijum (Cd )* µg/l 7. Kobalt (Co) µg/l 8. Nikl (Ni )* µg/l 9. Olovo (Pb)* µg/l 10. Hrom ukupni (Cr) µg/l

Metoda ispitivanja: Analitičke metode koje se primenjuju u postupku praćenja statusa površinskih i podzemnih voda i sedimenata, moraju biti u skladu sa standardom SRPS ISO / IEC 17025 : 2006.

* Specifične zagađujuće supstance – Prioritetne supstance pod rednim br. 5, 6, 8. i 9. radiće se kao rastvorena jedinjenja ( rastvoreni teški metali).

Tabela 21. Specifične zagađujuće supstance-prioritetne i prioritetne hazardne supstance

Redni broj Parametar Jedinica 1. Alahlor (Alachlor) µg/l 2. Atrazin (Atrazine) µg/l 3. Hlorfenvinfos (Chlorfenvinphos) µg/l 4. Hlorpirifos (Chlorpyrifos) µg/l 5. Diuron (Diuron) µg/l 6. Endosuflan (Endosulfan) µg/l 7. Heksahlorobenzen (Hexachlorobenzene) µg/l 8. Heksahlorobutadien (Hexachlorobutadiene) µg/l 9. Heksahlorocikloheksan (Hexachlorocyclohexane) µg/l 10. Gama-isomer, Lindan(gamma-isomer, Lindane) µg/l 11. Izoproturon (Isoproturon) µg/l 12. Pentahlorobenzen (Pentachlorobenzene) µg/l 13. Simazin (Simazine) µg/l 14. Trifluralin (Trifluralin) µg/l 15. Heptahlor (Heptahlor) µg/l 16. Heptahlor-epoksid (Heptahlor-epoksid) µg/l 17. Aldrin (Aldrin) µg/l 18. Endrin (Endrin) µg/l 19. DDE(DDE) µg/l 20. Dieldrin (Dieldrin) µg/l 21. 4, 4′- DDT(p.p’-DDT) µg/l 22. 2, 4′- DDT(o.p’-DDT) µg/l 23. Propazin (Propazin) µg/l 24. Linuron (Linuron) µg/l 25. Terbutrin (Terbutrin) µg/l 26. Terbutilazin (Terbutilazin) µg/l

Metoda ispitivanja: Analitičke metode koje se primenjuju u postupku praćenja statusa površinskih i podzemnih voda i sedimenata, moraju biti u skladu sa standardom SRPS ISO / IEC 17025 : 2006.

III. Sadržina izveštaja o utvrđenom kvalitetu i kvantitetu voda

Izveštaj o monitoringu statusa voda u 2015. godini izrađuju zajedno Republički hidrometeorološki zavod i Agencija za zaštitu životne sredine, u štampanoj i elektronskoj formi pogodnoj za unos u informacione sisteme.

Sadržina izveštaja mora biti u skladu sa propisom kojim se utvrđuju parametri ekološkog i hemijskog statusa površinskih voda i kvantitativnog i hemijskog statusa podzemnih voda.

Podaci u Izveštaju o monitoringu statusa voda u 2015. godini daju se prema vodnim područjima i vodnim telima, a u skladu sa propisom kojim se određuju granice vodnih područja i propisom kojim se utvrđuju vodna tela površinskih i podzemnih voda.

Ostavite komentar