Uredba o izmenama i dopuni Uredbe o načinu i postupku uništavanja psihoaktivnih kontrolisanih supstanci oduzetih na osnovu odluke nadležnog organa

Na osnovu člana 104. stav 7. Zakona o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama („Službeni glasnik RS”, broj 99/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNI UREDBE O NAČINU I POSTUPKU UNIŠTAVANJA PSIHOAKTIVNIH KONTROLISANIH SUPSTANCI ODUZETIH NA OSNOVU ODLUKE NADLEŽNOG ORGANA

Član 1.

U Uredbi o načinu i postupku uništavanja psihoaktivnih kontrolisanih supstanci oduzetih na osnovu odluke nadležnog organa („Službeni glasnik RS”, broj 46/12) u članu 12. stav 1. reč: „može” zamenjuje se rečju: „mora”.

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

„Kvalitativna i kvantitativna provera prethodno identifikovane psihoaktivne kontrolisane supstance iz stava 1. ovog člana, vrši se u referentnoj laboratoriji za identifikaciju i ispitivanje psihoaktivnih kontrolisanih supstanci koju je odredio ministar nadležan za poslove zdravlja.”

Dosadašnji st. 2. i 3. postaju st. 3. i 4.

U dosadašnjem stavu 3. koji postaje stav 4. reči: „stava 2.” zamenjuju se rečima: „stava 3”.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-15453/2014

U Beogradu, 7. decembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Ostavite komentar