Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o razvrstavanju radnih mesta i merilima za opis radnih mesta državnih službenika

Na osnovu člana 44. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O RAZVRSTAVANJU RADNIH MESTA I MERILIMA ZA OPIS RADNIH MESTA

DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

Član 1.

U Uredbi o razvrstavanju radnih mesta i merilima za opis radnih mesta državnih službenika („Službeni glasnik RS”, br. 117/05, 108/08, 109/09, 95/10, 117/12 i 84/14), u članu 1. reči: „Republičkom javnom pravobranilaštvu” zamenjuju se rečima: „Državnom pravobranilaštvu”.

Član 2.

U članu 6. stav 2. reči: „Republički javni pravobranilac” zamenjuju se rečima: „Državni pravobranilac”.

U stavu 3. reči: „zamenik Republičkog javnog pravobranioca” zamenjuju se rečima: „zamenik Državnog pravobranioca”.

U stavu 5. posle reči: „ministarstva”, briše se zapeta i dodaje veznik: „i”, a reči: „i načelnik upravnog okruga” brišu se.

Član 3.

U članu 38. stav 2. posle reči: „Republički sekretarijat za javne politike” dodaju se zapeta i reči: „Kancelariju za evropske integracije”.

Član 4.

U članu 39. stav 1. reči: „Republičkom javnom pravobranilaštvu” zamenjuju se rečima: „Državnom pravobranilaštvu”.

Član 5.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-14898/2014

U Beogradu, 7. decembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

4100314.061.doc/39

Ostavite komentar