Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o sadržini, načinu i postupku vođenja Registra mera i podsticaja regionalnog razvoja

Na osnovu člana 22. stav 2. Zakona o regionalnom razvoju („Službeni glasnik RS”, br. 51/09 i 30/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi,

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE

O SADRŽINI, NAČINU I POSTUPKU VOĐENJA

REGISTRA MERA I PODSTICAJA REGIONALNOG RAZVOJA

Član 1.

U Uredbi o sadržini, načinu i postupku vođenja Registra mera i podsticaja regionalnog razvoja („Službeni glasnik RS”, br. 93/10, 100/11, 35/12 i 16/13), član 2. stav 1. tačka 2) menja se i glasi:

„2) Obveznici unosa podataka u Registar (u daljem tekstu OUPR) jesu ministarstva nadležna za poslove: regionalnog razvoja, privrede, turizma, zapošljavanja, nacionalnog investicionog plana, infrastrukture, energetike, poljoprivrede, trgovine, šumarstva, vodoprivrede, finansija, životne sredine, rudarstva, prostornog planiranja, prosvete, nauke, tehnološkog razvoja, kulture, informisanja, zdravlja, Fond za razvoj Republike Srbije, Nacionalna služba za zapošljavanje, Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza Republike Srbije, Nacionalna agencija za regionalni razvoj, Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza, Kancelarija za evropske integracije, Razvojni fond Autonomne Pokrajine Vojvodine, Uprava za kapitalna ulaganja Autonomne Pokrajine Vojvodine, Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine, Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj, Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine i Sekretarijat za privredu grada Beograda.”

Član 2.

U članu 8a, u stavu 1. posle reči: „sajtu” dodaje se reč: „polugodišnje”.

Posle stava 3. dodaje se novi stav 4, koji glasi:

„Agencija je dužna da posle obrade i objavljivanja podataka na sajtu Agencije, dostavi svakom OUPR tabelarni prikaz zbirnih podataka, koje je u formi individualnih podataka, u Registar unela i čiju su korektnost potvrdila ovlašćena lica konkretnog OUPR.

Dosadašnji stav 4. postaje stav 5.

U dosadašnjem stavu 5. koji postaje stav 6. br. „1 – 4” zamenjuju se br. „1 – 5.”

U dosadašnjem stavu 6. koji postaje stav 7. br. „2 – 4” zamenjuju se br. „2, 3 i 5.”

Član 3.

OUPR su dužni da podatke koji se odnose na podsticanje regionalnog razvoja iz 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. i 2015. godine, dostave Agenciji u elektronskoj formi, na način propisan ovom uredbom, u roku od 180 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 28. avgusta 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ostavite komentar