Uredbu o obliku i sadržini službene legitimacije službenih lica u Komisiji za zaštitu konkurencije

Na osnovu člana 42. stav 3. Zakona o zaštiti konkurencije („Službeni glasnik RS”, br. 51/09 i 95/13) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

o obliku i sadržini službene legitimacije službenih lica u Komisiji za zaštitu konkurencije

 

Član 1.

Ovom uredbom propisuju se oblik i sadržina službene legitimacije koju koriste službena lica Komisije za zaštitu konkurencije (u daljem tekstu: Komisija).

Član 2.

Službena lica Komisije koja sprovode radnje u ispitnom postupku imaju službenu legitimaciju.

Obrazac službene legitimacije dat je u Prilogu 1, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

 

Član 3.

Službenu legitimaciju službenih lica čine obrazac službene legitimacije i službena značka, koji se nose u trodelnim kožnim koricama na sklapanje, teget boje, dimenzija 327 h 78 mm.

Na unutrašnjoj strani trodelnih korica, u srednjem delu nalazi se otvor od providne folije za obrazac službene legitimacije i ovlašćenja službenog lica Komisije. Službena značka je fiksirana na trećem delu korica.

Član 4.

Obrazac službene legitimacije je pravougaonog oblika i veličine 85 h 65 mm, a štampa se na papiru zaštićenom vodenim žigom.

Prednji deo (lice) obrasca službene legitimacije sadrži:

1) u gornjem delu na sredini tekst crnim slovima: „REPUBLIKA SRBIJA”, ispod toga, tekst crnim slovima: „KOMISIJA ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE”;

2) ispod teksta: „KOMISIJA ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE”, na sredini je tamnocrvenim slovima ispisan tekst: „SLUŽBENA LEGITIMACIJA”;

3) ispod teksta: „SLUŽBENA LEGITIMACIJA”, sa leve strane je mesto za fotografiju u boji, veličine 25 mm x 30 mm. Desno u odnosu na fotografiju je kolorni Mali grb Republike Srbije. Ispod grba, centralno pozicioniran u odnosu na Mali grb, nalazi se tekst: „Broj legitimacije”. U novom redu, upisan je trocifreni broj legitimacije, centralno pozicioniran, tamnocrvene boje;

4) ispod mesta za fotografiju i Malog grba Republike Srbije je prostor za ime i prezime. U novom redu je centralno pozicioniran tekst crne boje: „službeno lice”, a u sledećem redu: „Komisije za zaštitu konkurencije”;

5) ispod teksta: „Komisije za zaštitu konkurencije”, sa leve strane je zaštitni hologram;

6) ispod holograma, poravnato sa levom ivicom holograma, označeno je mesto za upisivanje datuma izdavanja službene legitimacije, a ispod toga je tekst crne boje: „Datum izdavanja”. Na sredini u istoj ravni je tekst crne boje: „M.P.” (mesto za mali pečat Komisije za zaštitu konkurencije, prečnika 23 mm), desno od mesta označenog za pečat je mesto za potpis lica koje je ovlašćeno da izda, odnosno potpiše službenu legitimaciju, a ispod toga je tekst crne boje: „Ovlašćeno lice”.

Zadnji deo (naličje) obrasca službene legitimacije sadrži:

u gornjem delu, centralno pozicioniran tekst crne boje: „OVLAŠĆENJE”;

u središnjem delu, ispod teksta: „OVLAŠĆENJE” centralno je pozicioniran tekst ispisan crnim slovima: „IMALAC OVE LEGITIMACIJE PRIMENJUJE OVLAŠĆENJA U OKVIRU NADLEŽNOSTI PROPISANIH ZAKONOM O ZAŠTITI KONKURENCIJE”;

u donjem delu je kolorni Mali grb Republike Srbije, a ispod grba je tekst crne boje: „Broj legitimacijeˮ, ispod kog je u obeleženom mestu upisan trocifreni broj legitimacije, slovima tamnocrvene boje.

Član 5.

Službena značka je izrađena u obliku trouglastog štita dimenzija 76 h 56 mm, srebrne boje sa stilizovanim obodom i zracima.

Na štit je položen prvi prsten, zlatnožute boje, prečnika 55 mm. U gornjem delu prvog prstena ugraviran je polukružni natpis ćiriličnim slovima ispunjen plavom bojom: „REPUBLIKA SRBIJA”. U donjem delu prvog prstena ugraviran je polukružni natpis ćiriličnim slovima, ispunjen plavom bojom: „KOMISIJA ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE”. Polukružni natpisi odvojeni su sa obe strane po jednom utisnutom Narodnom zastavom Republike Srbije visine 8 mm, koje po širini presecaju prsten, simetrično, sa leve i desne strane prstena.

Unutar prvog prstena postavljen je drugi prsten, srebrne boje, prečnika 40 mm. U gornjem delu drugog prstena ugraviran je polukružni natpis ispisan latiničnim slovima, ispunjen plavom bojom: „REPUBLIC OF SERBIA”. U donjem delu drugog prstena ugraviran je polukružni natpis ispisan latiničnim slovima, ispunjen plavom bojom: „COMMISSION FOR PROTECTION OF COMPETITION”. Polukružni natpisi odvojeni su po jednom utisnutom Narodnom zastavom Republike Srbije visine 6 mm, koje po širini presecaju prsten, simetrično, sa obe strane prstena.

Unutar drugog prstena postavljen je okrugli medaljon prečnika 30 mm ispunjen plavom bojom, sa metalnom ivicom zlatnožute boje. Unutar medaljona, duž čitave ivice, u krug je postavljeno osam polukružnih metalnih traka zlatnožute boje širine 2 mm, dužine 10 mm, koje se sa jedne strane dodiruju sa ivicom medaljona, a drugom stranom, uz prekid širine 0,5 mm, nastavljaju jedna na drugu, tako da formiraju neprekidan niz unutar medaljona. U centralnom delu medaljona postavljen je metalni štit, koji je ispunjen crvenom bojom, dok su krst i četiri ocila na štitu ispunjena belom bojom. Medaljon je zaliven providnim lakom.

U donjem delu štita, na polukružnoj ugraviranoj lenti visine 6 mm i dužine 23 mm, utisnut je trocifreni broj službene legitimacije, ispunjen plavom bojom.

Član 6.

Ako zaposleni kome je izdata službena legitimacija istu ošteti, izgubi ili na drugi način ostane bez službene legitimacije ili njenog dela, dužan je da o tome odmah pismeno obavesti Komisiju.

U slučaju oštećenja obrasca službene legitimacije izdaje se duplikat.

U slučaju bitne promene lika ili promene imena i prezimena službenog lica izdaje se službena legitimacija na novom obrascu.

U slučaju gubitka službene značke ili obrasca službene legitimacije, oglašavaju se nevažećim u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a službenom licu se izdaje službena legitimacija sa novim brojem.

St. 1–4. ovog člana shodno se primenjuju i u slučaju oštećenja ili gubitka službene značke, odnosno kožnih korica.

 

Član 7.

Službeno lice obavezno je da vrati službenu legitimaciju kada mu prestane radni odnos u Komisiji, kao i za vreme mirovanja prava i obaveza iz radnog odnosa.

 

Član 8.

Službene legitimacije izdate po propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ove uredbe važe do njihove zamene.

Zamena službenih legitimacija izvršiće se u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 9.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o obliku i sadržini službene legitimacije službenih lica Komisije za zaštitu konkurencije („Službeni glasnik RS”, broj 89/09).

Član 10.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

 

05 broj ________

U Beogradu, ____. ______ 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Prilog 1.

Ostavite komentar