Predlog zakona o trgovačkom brodarstvu (sa uredbama, odlukama i direktivama)

1. Naziv propisa Evropske unije : Uredba Saveta EZ br. 1356/96 od 8. jula 1996. o zajedničkim pravilima koja se primenjuju na prevoz robe ili putnika unutrašnjim vodnim putevima između država članica radi uspostavljanja slobode pružanja tih transportnih usluga (OJ L 175, 13.7.1996, p. 7–8) Council Regulation (EC) No 1356/96 of 8 July 1996 on common rules applicable to the transport of goods or passengers by inland waterway between Member States with a view to establishing freedom to provide such transport services (Official Journal L 175 , 13/07/1996 P. 0007 – 0008) 2. „CELEX” oznaka EU propisa31996R1356 3. Organ državne uprave, odnosno drugi ovlašćeni predlagač propisa: 4. Datum izrade tabele: Ovlašćeni predlagač propisa – Vlada Obrađivač – Ministarstvo građevinarstva, sabraćaja i infrastrukture 1.6.2015. 5. Naziv (nacrta, predloga) propisa čije odredbe su predmet analize usklađenosti sa propisom Evropske unije:Predlog zakona o trgovačkom brodarstvuDraft Merchant Shipping Law 6. Brojčane oznake (šifre) planiranih propisa iz baze NPAA:2012-516 7. Usklađenost odredbi propisa sa odredbama propisa EU:

a) |a1) |b) |b1) |v) |g) |d) | |Odredba propisa EU |Sadržina odredbe |Odredbe propisa R. Srbije |Sadržina odredbe |Usklađenost |Razlozi za delimičnu usklađenost, neusklađenost ili neprenosivost |Napomena o usklađenosti | |1. |Cilj Uredbe

|4. |Strano plovilo može da plovi međunarodnim vodnim putevima.

Na međudržavnim vodnim putevima strana plovila mogu da plove u skladu sa zaključenim međudržavnim sporazumom.

Strano plovilo može da uplovi u državni vodni put samo na osnovu odobrenja koje izdaje ministar nadležan za poslove saobraćaja (u daljem tekstu: ministar).

Na izdavanje odobrenja iz stava 3. ovog člana primenjuju se odredbe Zakona o opštem upravnom postupku.

Odobrenje iz stava 3. ovog člana je konačno.

Izuzetno od stava 3. ovog člana, u državni vodni put može da uplovi plovilo vozara koji:

1) ima poslovni nastan u državi članici Evropske unije u kojoj je stekao ovlašćenje za vršenje međunarodnog prevoza robe ili putnika na unutrašnjim vodnim putevima;

2) za taj prevoz koristi plovila koja su upisana u upisnik države članice Evropske unije;

3) ispunjava uslove iz člana 18. st. 3-7. ovog zakona. |PU | | | |2. |Uslovi za obavljanje prevoza

|4.6 |Izuzetno od stava 3. ovog člana, u državni vodni put može da uplovi plovilo vozara koji:

1) ima poslovni nastan u državi članici Evropske unije u kojoj je stekao ovlašćenje za vršenje međunarodnog prevoza robe ili putnika na unutrašnjim vodnim putevima;

2) za taj prevoz koristi plovila koja su upisana u upisnik države članice Evropske unije;

3) ispunjava uslove iz člana 18. st. 3-7. ovog zakona.

|PU | | | |3. |Odnos Uredbe sa međunarodnim konvencijama |4.1. |Strano plovilo može da plovi međunarodnim vodnim putevima |PU | |Predmetni član Uredbe precizira da se na Rajni i Dunavu neće primenjivati dodatni zahtevi propisani članom 3. Uredbe, s obzirom da je Majnhamskom i Beogradskom konvencijom propisana slobodna plovidba | |4. |Stupanje na snagu

| | |NP |Odredba je proceduralne prirode | | |

Ostavite komentar