Predlog zakona o trgovačkom brodarstvu (sa uredbama, odlukama i direktivama)

1. Naziv propisa Evropske unije : Uredba Saveta (EZ) br. 169/2009 od 26.02.2009. o primeni pravila tržišne utakmice na železnički i drumski saobraćaj kao i saobraćaj unutrašnjim vodnim putevima (Sl. gl. br. L 61, 5.3.2009, p. 1–5)Council Regulation (EC) No 169/2009 of 26 February 2009 applying rules of competition to transport by rail, road and inland waterway (Codified version) (Text with EEA relevance) OJ L 61, 5.3.2009, p. 1–5 2. „CELEX” oznaka EU propisa32009R0169 3. Organ državne uprave, odnosno drugi ovlašćeni predlagač propisa: 4. Datum izrade tabele: Ovlašćeni predlagač propisa – Vlada Obrađivač – Ministarstvo građevinarstva, sabraćaja i infrastrukture 1.6.2015. 5. Naziv (nacrta, predloga) propisa čije odredbe su predmet analize usklađenosti sa propisom Evropske unije:Predlog zakona o trgovačkom brodarstvuDraft Merchant Shipping Law 6. Brojčane oznake (šifre) planiranih propisa iz baze NPAA:2012-516 7. Usklađenost odredbi propisa sa odredbama propisa EU:

a) |a1) |b) |b1) |v) |g) |d) | |Odredba propisa EU |Sadržina odredbe |Odredbe propisa R. Srbije |Sadržina odredbe |Usklađenost |Razlozi za delimičnu usklađenost, neusklađenost ili neprenosivost |Napomena o usklađenosti | |1. |Sporazumi na koje se primenjuje Uredba |24.1

24.2 |U cilju zaštite konkurencije na tržištu unutrašnjeg vodnog transporta Republike Srbije, vozari i druga privredna društva koja pružaju usluge u unutrašnjem vodnom transportu ne mogu da zaključuju, odnosno primenjuju restriktivne sporazume koji se mogu smatrati povredama konkurencije u smislu propisa kojima se uređuje zaštita konkurencije, niti da preduzimaju radnje koje se u smislu propisa kojima se uređuje zaštita konkurencije smatraju zloupotrebom dominantnog položaja na tržištu.

Stav 1. ovog člana primenjuju se i na delatnosti pružaoca pomoćnih usluga prevoza koje imaju neki od ciljeva ili rezultata iz stava 1. ovog člana. |PU | | | |2. |Izuzeci za tehničke sporazume |25. |Zabrana iz člana 24. ovog zakona ne primenjuje se na sporazume, odluke ili usklađene prakse čiji je cilj ili dejstvo, primena tehničkih poboljšanja ili postizanje tehničke saradnje pomoću:

1) standardizacije opreme, prevoznih zaliha, plovila ili nepomičnih instalacija;

2) razmene ili udruživanja osoblja, opreme, plovila ili nepomičnih instalacija radi izvođenja usluga prevoza;

3) organizacije i izvođenja uzastopnih, dopunskih, zamenskih ili kombinovanih prevoznih radnji, kao i utvrđivanja i primene grupnih naknada i uslova za takve radnje, uključujući posebne konkurentske cene;

4) korišćenje ruta koje su sa stanovišta operativnosti najracionalnije za putovanja jednom vrstom prevoza;

5) usklađivanja redova plovidbe za povezivanje ruta;

6) grupisanja pojedinačnih pošiljki;

7) uspostavljanja jedinstvenih pravila u vezi sa strukturom tarifa i uslova njihove primene, pod uslovom da se takvim pravilima ne utvrđuju vozarine i uslovi prevoza. |PU | | | |3. |Izuzeci za mala i srednja preduzeća |26. |Sporazumi, odluke i usklađene prakse iz člana 24. ovog zakona izuzimaju se od zabrane, kada je njihova namena:

1) uspostavljanje i delovanje grupe privrednih društava za prevoz unutrašnjim vodnim putevima radi izvođenja prevoznih delatnosti;

2) zajedničko finansiranje ili nabavka transportne opreme ili zaliha, kada su ti poslovi neposredno povezani sa pružanjem usluga prevoza i potrebni za zajedničko delovanje.

Odredbe stava 1. ovog člana se primenjuju pod uslovom da celokupni prevozni kapacitet bilo koje grupe nije veći od 500.000 metričkih tona za prevoz unutrašnjim vodnim putevima.

Pojedinačni kapacitet svakog privrednog društva koje pripada grupi privrednih društava ne može da bude veći od 50.000 metričkih tona za prevoz unutrašnjim vodnim putevima.

Odredbe čl. 24-26. ovog zakona shodno se primenjuju na domaća fizička, odnosno pravna lica koja pružaju usluge prevoza u domaćoj i međunarodnoj linijskoj i slobodnoj plovidbi unutrašnjim vodama, uključujući i kabotažu, kao i na domaća fizička, odnosno pravna lica koja pružaju usluge prevoza u međunarodnoj linijskoj i slobodnoj pomorskoj plovidbi. |PU | | | |4. |Stavljanje van snage Uredbe 1017/68 | | |NP |Odredba je proceduralne prirode. | | |5. |Stupanje na snagu Uredbe | | |NP |Odredba je proceduralne prirode. | | |

Ostavite komentar