Predlog zakona o trgovačkom brodarstvu (sa uredbama, odlukama i direktivama)

1. Naziv propisa Evropske unije : Uredba Saveta (EEZ) br. 3921/91 od 16. decembra 1991. o utvrđivanju uslova pod kojima nerezidentni vozari mogu prevoziti robu ili putnike unutrašnjim vodnim putevima unutar države članice (L 373 , 31/12/1991 P. 0001 – 0003)Council Regulation (EEC) No 3921/91 of 16 December 1991 laying down the conditions under which non-resident carriers may transport goods or passengers by inland waterway within a Member State (Official Journal L 373 , 31/12/1991 P. 0001 – 0003) 2. „CELEX” oznaka EU propisa31991R3921 3. Organ državne uprave, odnosno drugi ovlašćeni predlagač propisa: 4. Datum izrade tabele: Ovlašćeni predlagač propisa – Vlada Obrađivač – Ministarstvo građevinarstva, sabraćaja i infrastrukture 1.6.2015. 5. Naziv (nacrta, predloga) propisa čije odredbe su predmet analize usklađenosti sa propisom Evropske unije:Predlog zakona o trgovačkom brodarstvuDraft Merchant Shipping Law 6. Brojčane oznake (šifre) planiranih propisa iz baze NPAA:2012-516 7. Usklađenost odredbi propisa sa odredbama propisa EU:

a) |a1) |b) |b1) |v) |g) |d) | |Odredba propisa EU |Sadržina odredbe |Odredbe propisa R. Srbije |Sadržina odredbe |Usklađenost |Razlozi za delimičnu usklađenost, neusklađenost ili neprenosivost |Napomena o usklađenosti | |1. |Uslovi za obavljanje kabotaže |18.1

18.2 |Izuzetno od člana 17. ovog zakona, kabotažu može da vrši vozar koji nema poslovni nastan u Republici Srbiji ako ima poslovni nastan u državi članici Evropske unije u kojoj je stekao ovlašćenje za obavljanje delatnosti vozara unutrašnje plovidbe.

Ako ispunjava uslove iz stava 1. ovog člana, vozar može privremeno da vrši kabotažu bez registrovanja prebivališta, odnosno sedišta ili ogranka u Republici Srbiji.

|PU | | | |2. |Dodatni uslovi za obavljanje kabotaže |18.3

18.4

18.5

18.6 |Da bi vozar iz stava 1. ovog člana mogao da vrši kabotažni prevoz, on može u tu svrhu da koristi samo plovilo čiji je vlasnik ili čiji su suvlasnici:

1) fizičko lice državljanin države članice Evropske unije koji ima prebivalište u državi članici članici Evropske unije;

2) pravno lice osnovana u skladu sa propisima države članice Evropske unije koje ima sedište u državi članici Evropske unije, ili čiji su većinski vlasnici i članovi uprave državljani države članice Evropske unije koji imaju prebivalište ili sedište u državi članici Evropske unije.

Potvrda o upisu koju izdaje nadležni organ država članica Evropske unije u čijem je upisniku plovilo upisano, predstavlja dokaz da vozar ispunjava uslove iz stava 2. ovog člana.

Potvrda iz stava 3. ovog člana mora da se nalazi na plovilu.

Isprava kojom se potvrđuje da plovilo pripada Rajnskoj plovidbi u skladu sa Revidiranom konvencijom o plovidbi Rajnom, zamjenjuje potvrdu iz stava 3. ovog člana.

|PU | | | |3. |Vršenje kabotaže u skladu sa nacionalnim propisima |18.7 |Prilikom vršenja kabotaže vozar je dužan da obavlja poslovanje u skladu sa domaćim propisima kojima se uređuju:

1) uslovi za zaključenje ugovora o prevozu, kao i pravila i postupci za čarterovanje plovila;

2) tehnički zahtevi za brodove unutrašnje plovidbe;

3) uslovi i pravila plovidbe;

4) najmanji brod članova posade, vreme odmora i slično;

5) plaćanje poreza na dodatu vrednost na usluge prevoza. |PU | | | |4. |Pravo pojedinih država članica EU da i dalje primenjuju pravila o rezervisanju kabotaže za svoje državljane | | |NP |Prava pojedinih država članica EU | | |5. |Zahtev da države članice ne uvode za prevoznike Zajednice nova ograničenja slobode pružanja usluga |23.1 |U domaćem i međunarodnom prevozu primenjuje se načelo slobode ugovaranja prevoza i utvrđivanja vozarina.

|PU | | | |6. |Odredba da Uredba ne utiče na prava koja postoje na osnovu Revidirane konvencije za plovidbu Rajnom (Majnhamska konvencija). | | |NP |Republika Srbija nije država potpisnica Majnhamske konvencija, te se ova odredba ne primenjuje na Republiku Srbiju | | |7. |Usaglašavanje nacionalnih zakonodavstava sa Direktivom | | |NP |Odredba propisuje obaveze države članica prema EK. | | |

Ostavite komentar