Predlog zakona o trgovačkom brodarstvu (sa uredbama, odlukama i direktivama)

1. Naziv propisa Evropske unije : Council Regulation (EEC) No 4058/86 of 22 December 1986 concerning coordinated action to safeguard free access to cargoes in ocean trades (SL L 117, 5.5.1988., str. 35–35)Uredba Saveta 4058/86 o usklađenim merama za obezbeđenje slobodnog pristupa robi u pomorskoj trgovini (Sl. gl. br. L 117, 5.5.1988., str. 35–35) 2. „CELEX” oznaka EU propisa31986R405831986R4058R(01) 31986R4058R(02) 31986R4058R(03) 31986R4058R(04) 31986R4058R(05) 21994A0103(63) 3. Organ državne uprave, odnosno drugi ovlašćeni predlagač propisa: 4. Datum izrade tabele: Ovlašćeni predlagač propisa – Vlada Obrađivač – Ministarstvo građevinarstva, sabraćaja i infrastrukture 1.6.2015. 5. Naziv (nacrta, predloga) propisa čije odredbe su predmet analize usklađenosti sa propisom Evropske unije:Predlog zakona o trgovačkom brodarstvuDraft Merchant Shipping Law 6. Brojčane oznake (šifre) planiranih propisa iz baze NPAA:2012-516 7. Usklađenost odredbi propisa sa odredbama propisa EU:

a) |a1) |b) |b1) |v) |g) |d) | |Odredba propisa EU |Sadržina odredbe |Odredbe propisa R. Srbije |Sadržina odredbe |Usklađenost |Razlozi za delimičnu usklađenost, neusklađenost ili neprenosivost |Napomena o usklađenosti | |1. |Domen primene |28.7

28.11 |Ako postupanje treće države, odnosno njenih organa ograničava ili preti ograničavanjem slobodnog pristupa pomorskim kompanijama registrovanim u Republici Srbiji tržištu usluga u međunarodnom pomorskom linijskom prevozu uređenim Konvencijom Ujedinjenih nacija o Kodeksu ponašanja linijskih konferencija (u daljem tekstu: Kodeks), osim kada se to postupanje preduzima u skladu sa Kodeksom, linijskom prevozu koji nije uređen Kodeksom, prevozu rasute ili druge robe u pomorskoj slobodnoj plovidbi i prevozu putnika, ministarstvo može da podnese zahtev Evropskoj komisiji u cilju preduzimanja mera usklađenog delovanja.

Ministar propisuje mere usklađenog delovanja koje se mogu preduzeti prema pomorskim kompanijama sa sedištem u trećim državama čije postupanje ograničava ili preti ograničavanjem slobodnog pristupa pomorskim kompanijama registrovanim u Republici Srbiji tržištu usluga u međunarodnom pomorskom prevozu iz stava 4. ovog člana, odnosno u slučaju kada domaći pomorski vozar nema stvarnu mogućnost, ili postoji opasnost od nastupanja situacije u kojoj neće imati stvarnu mogućnost da pruža usluge prevoza prema i iz luka treće, postupak i rokove za podnošenje zahteva za usklađeno delovanje Evropskoj komisiji, kao i granice primene slobode pružanja usluga u pomorskom prevozu. |DU |Potpuno usklađivanje će se ostvariti donošenjem podzakonskog akta u roku od dve godine od dana stupanja na snagu zakona | | |2. |Značenje pojmova | | |NU |Usklađivanje će se ostvariti donošenjem podzakonskog akta u roku od dve godine od dana stupanja na snagu zakona | | |3. |Postupak |28.7 |Ako postupanje treće države, odnosno njenih organa ograničava ili preti ograničavanjem slobodnog pristupa pomorskim kompanijama registrovanim u Republici Srbiji tržištu usluga u međunarodnom pomorskom linijskom prevozu uređenim Konvencijom Ujedinjenih nacija o Kodeksu ponašanja linijskih konferencija (u daljem tekstu: Kodeks), osim kada se to postupanje preduzima u skladu sa Kodeksom, linijskom prevozu koji nije uređen Kodeksom, prevozu rasute ili druge robe u pomorskoj slobodnoj plovidbi i prevozu putnika, ministarstvo može da podnese zahtev Evropskoj komisiji u cilju preduzimanja mera usklađenog delovanja.

|DU |Potpuno usklađivanje će se ostvariti donošenjem podzakonskog akta u roku od dve godine od dana stupanja na snagu zakona | | |4. |Mere usklađenog delovanja |28.11 |Ministar propisuje mere usklađenog delovanja koje se mogu preduzeti prema pomorskim kompanijama sa sedištem u trećim državama čije postupanje ograničava ili preti ograničavanjem slobodnog pristupa pomorskim kompanijama registrovanim u Republici Srbiji tržištu usluga u međunarodnom pomorskom prevozu iz stava 4. ovog člana, odnosno u slučaju kada domaći pomorski vozar nema stvarnu mogućnost, ili postoji opasnost od nastupanja situacije u kojoj neće imati stvarnu mogućnost da pruža usluge prevoza prema i iz luka treće, postupak i rokove za podnošenje zahteva za usklađeno delovanje Evropskoj komisiji, kao i granice primene slobode pružanja usluga u pomorskom prevozu. |DU |Delimična usklađenost ostvarena davanjem pravnog osnova za propisivanje mera usklađenog delovanja. Potpuno usklađivanje će se ostvariti donošenjem podzakonskog akta u roku od dve godine od dana stupanja na snagu zakona | | |5. |Odlučivanje o merama od strane Saveta | | |NP |Član propisuje postupanje Saveta | | |6. |Postupanje ako Savet ne donese odluku o primeni mera |28.8 |Ako Savet u roku od šest meseci od dana dostavljanja obaveštenja Evropske komisije iz stava 2. ovog člana, ne donese odluku o potrebnim merama zaštite, odnosno ako u roku od dva meseca ne donese odluku o preduzimanju mera usklađenog delovanja iz stava 3. ovog člana, ministarstvo može da preduzme odgovarajuće mere i o tome obaveštava Evropsku komisiju. |PU | | | |7. |Konsultacije sa EK |28.10. |Tokom preduzimanja mera iz stava 4. ovog člana, ministarstvo će, na svaka tri meseca ili po potrebi ranije, održavati konsultacije sa Evropskom komisijom u cilju utvrđivanja rezultata primene ovih mera. |PU | | | |8. |Primena Uredbe kada postupanje treće zemlje ili njenih tela ograničava ili preti ograničavanjem pristupa brodarskim društvima neke druge države članice OECD-a | | |NP |Uređuje se primena Uredbe između Saveta i država članica | | |9. |Stupanje na snagu Uredbe | | |NP |Odredba je proceduralne prirode. | | |

Ostavite komentar