Predlog zakona o trgovačkom brodarstvu (sa uredbama, odlukama i direktivama)

1. Naziv propisa Evropske unije : Uredba Saveta (EZ) br. 718/1999 o politici Zajednice u odnosu na kapacitet flote s ciljem promovisanja prevoza unutrašnjim vodnim putevima (Sl. gl. br L 90, 2.4.1999., str. 1–5)Council Regulation (EC) No 718/1999 of 29 March 1999 on a Community-fleet capacity policy to promote inland waterway transport (OJ L 90, 2.4.1999, p. 1–5) 2. „CELEX” oznaka EU propisa31999R071831999R0805 32014R0546 3. Organ državne uprave, odnosno drugi ovlašćeni predlagač propisa: 4. Datum izrade tabele: Ovlašćeni predlagač propisa – Vlada Obrađivač – Ministarstvo građevinarstva, sabraćaja i infrastrukture 1.6.2015. 5. Naziv (nacrta, predloga) propisa čije odredbe su predmet analize usklađenosti sa propisom Evropske unije:Predlog zakona o trgovačkom brodarstvuDraft Merchant Shipping Law 6. Brojčane oznake (šifre) planiranih propisa iz baze NPAA:2012-516 7. Usklađenost odredbi propisa sa odredbama propisa EU:

a) |a1) |b) |b1) |v) |g) |d) | |Odredba propisa EU |Sadržina odredbe |Odredbe propisa R. Srbije |Sadržina odredbe |Usklađenost |Razlozi za delimičnu usklađenost, neusklađenost ili neprenosivost |Napomena o usklađenosti | |1. |Predmet uređenja Uredbe

|27.6 |Vlada propisuje organizaciju i način rada Fonda, namene za koje se koriste sredstva fonda, način i srazmere plaćanja doprinosa u Fond, uslove za stavljanje u promet brodova na koje se primenjuju mere za otklanjanje poremećaja na tržištu (pravilo „staro za novo”), uslove za primenu pravila „staro za novo” na ograničeni vremenski period sa merama za strukturno poboljšanje flote unutrašnje plovidbe, način utvrđivanja i iznose srazmera stare i nove tonaže, visinu namenskih doprinosa, period u kojem se isplaćuju premije za rashodovane brodove, kao i usklađene koeficijente poravnanja u skladu sa tonažom za svaki tip i kategoriju broda.

|DU |Delimična usklađenost je ostvarena zato što je Predlogom zakona dat pravni osnov za donošenje podzakonskog akta kojim će se bliže propisati materija uređena ovom uredbom. Potpuna usklađenost će se ostvariti donošenjem podzakonskog akta iz člana 27.6. Rok za donošenje podzakonskog akta je dve godine od dana stupanja na snagu zakona. | | |2.1 |Područje primene

|27.6 |Vlada propisuje organizaciju i način rada Fonda, namene za koje se koriste sredstva fonda, način i srazmere plaćanja doprinosa u Fond, uslove za stavljanje u promet brodova na koje se primenjuju mere za otklanjanje poremećaja na tržištu (pravilo „staro za novo”), uslove za primenu pravila „staro za novo” na ograničeni vremenski period sa merama za strukturno poboljšanje flote unutrašnje plovidbe, način utvrđivanja i iznose srazmera stare i nove tonaže, visinu namenskih doprinosa, period u kojem se isplaćuju premije za rashodovane brodove, kao i usklađene koeficijente poravnanja u skladu sa tonažom za svaki tip i kategoriju broda. |DU |Delimična usklađenost je ostvarena zato što je Predlogom zakona dat pravni osnov za donošenje podzakonskog akta kojim će se bliže propisati materija uređena ovom uredbom. Potpuna usklađenost će se ostvariti donošenjem podzakonskog akta iz člana 27.6. Rok za donošenje podzakonskog akta je dve godine od dana stupanja na snagu zakona. | | |2.2-2.3 |Područje primene |27.5 |Odredbe st. 1-3. ovog člana o otklanjanju ozbiljnog poremećaja tržišta, kao i o Fondu unutrašnje plovidbe ne primenjuje se na sledeća plovila:

plovilo koje plovi isključivo na državnim vodnim putevima koji nisu povezani sa vodnim putevima Evropske unije;

2)

plovilo koje zbog svojih dimenzija ne može da napusti državne vodne puteve na kojima obavljaju prevoz i ne mogu da uplove u vodne puteve Evropske unije, pod uslovom da to plovilo ne predstavlja tržišnu konkurenciju plovilima na koje se odnose mere za otklanjanje ozbiljnog poremećaja na tržištu;

3) plovilo koje plovi isključivo na Dunavu, i njegovim pritokama, do Kelhajma, bez napuštanja Dunava i njegovih pritoka;

4) potiskivače pogonske snage do 300 kW;

5) morsko-rečni brod i potisnicu pomorskog broda, koji se koriste isključivo u međunarodnom ili domaćem prevozu tokom putovanja koje obuhvata prelazak morskog puta;

6) plovila koja se koriste isključivo za skladištenje roba, kao što je plovilo koja se koriste za ukrcavanje i nakon toga iskrcavanje robe na istom mestu;

7) tehnički plovni objekt koji se koristi za obavljanje određenih tehničkih radova na unutrašnjim vodnim putevima, kao što su levak za punjenje plovila, pontoni i drugi plutajući objekti pod uslovom da se isti ne koriste za prevoz robe;

8) skele;

9) javna plovila;

10) plovila nosivosti do 450 tona. |PU | | | |3. |Fond unutrašnje plovidbe |27.2-27.4 |U cilju primene mera iz stava 1. ovog člana, obezbeđuju se sredstva radi otklanjanja ozbiljnog poremećaja na tržištu unutrašnje plovidbe, osnivanjem Fonda unutrašnje plovidbe (u daljem tekstu: Fond), kao vanbudzetskog fonda.

Pod merama iz stava 1. ovog člana podrazumeva se uvođenje pravila „staro za novo” na ograničeni vremenski period u cilju sprečavanja ili otežavanja pojave viška ponude nad potražnjom brodskog prostora na tržištu unutrašnje plovidbe, kao i druge moguće mere za strukturno poboljšanje flote kao što je isplata premija za rashodovana plovila koja se plaćaju iz Fonda.

Fond se finansira iz namenskih doprinosa koje plaćaju vlasnici brodova koji puštaju u rad brodove u odnosu na koje se preduzimaju mere za otklanjanje ozbiljnog poremećaja na tržištu, kao i sredstava koji se ostvaruju u slučaju ozbiljnih poremećaja na tržištu. |DU |Delimična usklađenost je ostvarena zato što je Predlogom zakona dat pravni osnov za donošenje podzakonskog akta kojim će se bliže propisati materija uređena ovom uredbom. Potpuna usklađenost će se ostvariti donošenjem podzakonskog akta iz člana 27.6. Rok za donošenje podzakonskog akta je dve godine od dana stupanja na snagu zakona. | | |4. |Srazmera plaćanja doprinosa u Fond |27.6 |Vlada propisuje organizaciju i način rada Fonda, namene za koje se koriste sredstva fonda, način i srazmere plaćanja doprinosa u Fond, uslove za stavljanje u promet brodova na koje se primenjuju mere za otklanjanje poremećaja na tržištu (pravilo „staro za novo”), uslove za primenu pravila „staro za novo” na ograničeni vremenski period sa merama za strukturno poboljšanje flote unutrašnje plovidbe, način utvrđivanja i iznose srazmera stare i nove tonaže, visinu namenskih doprinosa, period u kojem se isplaćuju premije za rashodovane brodove, kao i usklađene koeficijente poravnanja u skladu sa tonažom za svaki tip i kategoriju broda.

|DU |Delimična usklađenost je ostvarena zato što je Predlogom zakona dat pravni osnov za donošenje podzakonskog akta kojim će se bliže propisati materija uređena ovom uredbom. Potpuna usklađenost će se ostvariti donošenjem podzakonskog akta iz člana 27.6. Rok za donošenje podzakonskog akta je dve godine od dana stupanja na snagu zakona. | | |5. |Plaćanje u samo jedan Fond | |Vlada propisuje organizaciju i način rada Fonda, namene za koje se koriste sredstva fonda, način i srazmere plaćanja doprinosa u Fond, uslove za stavljanje u promet brodova na koje se primenjuju mere za otklanjanje poremećaja na tržištu (pravilo „staro za novo”), uslove za primenu pravila „staro za novo” na ograničeni vremenski period sa merama za strukturno poboljšanje flote unutrašnje plovidbe, način utvrđivanja i iznose srazmera stare i nove tonaže, visinu namenskih doprinosa, period u kojem se isplaćuju premije za rashodovane brodove, kao i usklađene koeficijente poravnanja u skladu sa tonažom za svaki tip i kategoriju broda.

|DU

|Delimična usklađenost je ostvarena zato što je Predlogom zakona dat pravni osnov za donošenje podzakonskog akta kojim će se bliže propisati materija uređena ovom uredbom. Potpuna usklađenost će se ostvariti donošenjem podzakonskog akta iz člana 27.6. Rok za donošenje podzakonskog akta je dve godine od dana stupanja na snagu zakona. | | |6. |Plaćanje premije | |Vlada propisuje organizaciju i način rada Fonda, namene za koje se koriste sredstva fonda, način i srazmere plaćanja doprinosa u Fond, uslove za stavljanje u promet brodova na koje se primenjuju mere za otklanjanje poremećaja na tržištu (pravilo „staro za novo”), uslove za primenu pravila „staro za novo” na ograničeni vremenski period sa merama za strukturno poboljšanje flote unutrašnje plovidbe, način utvrđivanja i iznose srazmera stare i nove tonaže, visinu namenskih doprinosa, period u kojem se isplaćuju premije za rashodovane brodove, kao i usklađene koeficijente poravnanja u skladu sa tonažom za svaki tip i kategoriju broda.

|DU |Delimična usklađenost je ostvarena zato što je Predlogom zakona dat pravni osnov za donošenje podzakonskog akta kojim će se bliže propisati materija uređena ovom uredbom. Potpuna usklađenost će se ostvariti donošenjem podzakonskog akta iz člana 27.6. Rok za donošenje podzakonskog akta je dve godine od dana stupanja na snagu zakona. | | |7. |Određivanje srazmere od strane EK | | |NU |Republika Srbija nije država članica EU | | |8. |Preduzimanje mera od strane država članica | |Vlada propisuje organizaciju i način rada Fonda, namene za koje se koriste sredstva fonda, način i srazmere plaćanja doprinosa u Fond, uslove za stavljanje u promet brodova na koje se primenjuju mere za otklanjanje poremećaja na tržištu (pravilo „staro za novo”), uslove za primenu pravila „staro za novo” na ograničeni vremenski period sa merama za strukturno poboljšanje flote unutrašnje plovidbe, način utvrđivanja i iznose srazmera stare i nove tonaže, visinu namenskih doprinosa, period u kojem se isplaćuju premije za rashodovane brodove, kao i usklađene koeficijente poravnanja u skladu sa tonažom za svaki tip i kategoriju broda.

|DU

|Delimična usklađenost je ostvarena zato što je Predlogom zakona dat pravni osnov za donošenje podzakonskog akta kojim će se bliže propisati materija uređena ovom uredbom. Potpuna usklađenost će se ostvariti donošenjem podzakonskog akta iz člana 27.6. Rok za donošenje podzakonskog akta je dve godine od dana stupanja na snagu zakona. | | |9. |Obaveštavanje EK | | |NP |Odredba propisuje obaveze država članica prema EK | | |

Ostavite komentar