Uredba o utvrđivanju Programa o rasporedu i korišćenju sredstava subvencije opredeljenih za finansiranje Republičke agencije za stanovanje za 2013. godinu

|  Bilteni  |  Mišljenja  |  Na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 114/12) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US i 72/12),

Vlada donosi

UREDBU

O UTVRĐIVANJU PROGRAMA O RASPOREDU I KORIŠĆENJU SREDSTAVA SUBVENCIJE OPREDELJENIH ZA FINANSIRANJE REPUBLIČKE AGENCIJE ZA STANOVANJE ZA 2013. GODINU

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Program o rasporedu i korišćenju sredstava subvencije opredeljenih za finansiranje Republičke agencije za stanovanje za 2013. godinu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Sredstva za sprovođenje ove uredbe su obezbeđena članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 114/12).

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 12. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

PROGRAM

O RASPOREDU I KORIŠĆENJU SREDSTAVA SUBVENCIJE OPREDELJENIH ZA FINANSIRANJE REPUBLIČKE AGENCIJE ZA STANOVANJE ZA 2013. GODINU

I. UVOD

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 114/12), opredeljeno je da se sredstva u iznosu od 35.000.000,00 dinara usmere preko Razdela 21 – Ministarstvo građevinarstva i urbanizma, funkcija 620 – razvoj zajednice, klasifikacija 451 – subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, u korist Republičke agencije za stanovanje (u daljem tekstu: Agencija).

II. NAMENA SREDSTAVA ZA SUBVENCIJE

Sredstva aproprijacije 451 u visini od 35.000.000,00 dinara su predviđena za subvenciju Agencije i koristiće se za finansiranje troškova zarada i materijalnih troškova, a detaljna specifikacija je data u delu III. ovog programa. Istovremeno, sredstva će se koristiti u skladu sa dinamikom i visinom određenim ovim programom.

III. NAČIN KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA SUBVENCIJE

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu obezbeđena je subvencija za Agenciju u iznosu od 35.000.000,00 dinara. Ova sredstva su raspoređena Finansijskim planom Agencije za 2013. godinu, koji je doneo Upravni odbor Agencije dana 9. januara 2013. godine i koji je upućen na saglasnost Vladi.

Polazna osnova pri izradi Finansijskog plana Agencije za 2013. godinu bio je Finansijski plan Agencije za 2012. godinu kao i pokazatelji ukupnih rashoda Agencije u toku 2012. godine.

U pripremi predloga Finansijskog plana Agencije za 2013. godinu, primenjen je racionalni pristup u smislu operacionalizacije potraživanih i zakonom utvrđenih sredstava, tako da je za sprovođenje zakonskih nadležnosti i rad Agencije predviđeno ukupno 35.000.000,00 dinara iz budžeta Republike Srbije za 2013. godinu. Ovaj finansijski plan je urađen u skladu sa opredeljenim sredstvima u planiranom periodu.

Rad Agencije biće usmeren ka ostvarenju sledećih ciljeva:

stvaranje uslova za potpunu primenu Zakona o potvrđivanju Okvirnog ugovora o

zajmu između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije F/P 1720 („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, broj 8/11 u daljem tekstu: Zakon o potvrđivanju);

stvaranje uslova za realizaciju i učešće Agencije u realizaciji Programa

izgradnje stanova za socijalno stanovanje;

stvaranje uslova za realizaciju i učešće Agencije u realizaciji Projekta za

sanaciju posledica zemljotresa u Kraljevu u saradnji sa Bankom za razvoj saveta Evrope;

stvaranje uslova za rešavanje stambenih potreba pripadnika romske

nacionalne zajednice i učešće Agencije u postupku rešavanja i sprovođenju programa za rešavanje stambenih potreba pripadnika romske nacionalne zajednice;

stvaranje uslova za realizaciju i učešće Agencije u realizaciji Regionalnog

programa za izbegla lica;

stvaranje uslova za realizaciju i učešće Agencije u realizaciji novih,

pojedinačnih programa socijalnog stanovanja usmerenih na određene – socijalno najugroženije populacije, a u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima;

doprinošenje boljem informisanju jedinica lokalne samouprave i

neprofitnih stambenih organizacija o primeni Zakona o socijalnom stanovanju i podzakonskih akata tog zakona, projektima koje Agencija realizuje i uopšte o delatnosti Agencije;

pružanje stručne pomoći jedinicama lokalne samouprave u postupku osnivanja

neprofitnih stambenih organizacija;

pružanje stručne pomoći neprofitnim stambenim organizacijama i

korisnicima stanova za socijalno stanovanje kroz rad informacionog pulta;

jačanje stručnih kapaciteta neprofitnih stambenih agencija kroz

organizovanje obuka, seminara i savetovanja ali i putem stalnih poseta neprofitnim stambenim organizacijama;

jačanje administrativnog i stručnog kapaciteta zaposlenih u Agenciji;

doprinošenje procesu evropskih integracija i unapređenje međunarodne

saradnje kao i saradnje sa zainteresovanim međunarodnim donatorima i investitorima u oblasti socijalnog stanovanja;

poboljšanje međuresorne saradnje sa institucijama koje su uključene u primenu

propisa koje se odnosne na socijalno stanovanje;

aktivno učešće Agencije u predlaganju izmena pozitivnih propisa, kao i

predlaganju donošenja novih propisa koji su od značaja za dalji razvoj socijalnog stanovanja u zemlji;

promovisanje rada Agencije.

Sredstva koja su potrebna za rad Agencije u periodu januar – decembar 2013. godine specificiraju se i obrazlažu po sledećim stavkama: (1) plate, dodaci i naknade za zaposlene; (2) socijalni doprinosi na teret poslodavca; (3) naknade u naturi; (4) socijalna davanja zaposlenima; (5) naknade za prevoz; (6) stalni troškovi (troškovi platnog prometa, troškovi telefonskih usluga, električna energija, troškovi osiguranja i ostali troškovi); (7) troškovi službenih putovanja (u zemlji i u inostranstvu); (8) usluge po ugovoru (administrativne, kompjuterske i ostale usluge; usluge informisanja; ostale opšte usluge; ostale stručne usluge; naknada za rad upravnog odbora i komisija, reprezentacija); (9) specijalizovane usluge (obrazovanje, medicinske i ostale usluge); (10) tekuće popravke i održavanje; (11) materijal (kancelarijski materijal, materijal za obrazovanje zaposlenih, izdaci za gorivo i ostali materijal); (12) porezi, takse i kazne; (13) mašine i oprema i (14) nematerijalna imovina.

Opredeljeni iznos sredstava iz budžeta Republike Srbije za 2013. godinu koristiće se po sledećoj dinamici:

Mesec Iznos redovne subvencije Ukupno Januar 2.000.000,00 2.000.000,00 Februar 3.000.000,00 3.000.000,00 Mart 3.000.000,00 3.000.000,00 April 3.000.000,00 3.000.000,00 Maj 3.000.000,00 3.000.000,00 Jun 3.000.000,00 3.000.000,00 Jul 3.000.000,00 3.000.000,00 Avgust 3.000.000,00 3.000.000,00 Septembar 3.000.000,00 3.000.000,00 Oktobar 3.000.000,00 3.000.000,00 Novembar 3.000.000,00 3.000.000,00 Decembar 3.000.000,00 3.000.000,00 Svega: 35.000.000,00 35.000.000,00

Opredeljenu subvenciju za mesec januar u iznosu od 2.000.000,00 dinara je neophodno realizovati u što kraćem roku, čime bi se omogućilo izmirenje preuzetih obaveza iz prethodne godine koje dospevaju u januaru 2013. godine.

Ostavite komentar