Uredba o postupku i načinu na koji zakoniti imalac akcija Akcionarskog fonda daje nalog brokeru za prvu prodaju akcija

Na osnovu člana 19v stav 5. Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije („Službeni glasnik RS”, br. 123/07 i 30/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

U R E D B U

O POSTUPKU I NAČINU NA KOJI ZAKONITI IMALAC AKCIJA AKCIONARSKOG FONDA DAJE NALOG BROKERU ZA PRVU PRODAJU AKCIJA

Član 1.

Ovom uredbom bliže se uređuje postupak i način na koji građanin zakoniti imalac akcija Akcionarskog fonda (u daljem tekstu: Fond) daje nalog brokeru za prvu prodaju tih akcija.

Ova uredba shodno se primenjuje i na građane koji su stekli akcije u javnim preduzećima i privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala odnosno privrednim društvima koja obavljaju delatnost od opšteg interesa u skladu sa Zakonom o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije (u daljem tekstu: Zakon).

Pod građanima u smislu stava 1. ove uredbe podrazumevaju se građani upisani u evidenciju nosilaca prava koju vodi Agencija za privatizaciju kao elektronsku bazu podataka i kojima su besplatne akcije evidentirane na vlasničkom računu nosioca prava kod Banke Poštanska štedionica a.d. Beograd (u daljem tekstu: akcionari).

Član 2.

Prvu prodaju besplatnih akcija akcionari mogu sprovesti preko „Banke Poštanska Štedionica a.d. Beograd” (u daljem tekstu: Izabrani Broker) ispostavljanjem naloga za prodaju besplatnih akcija na šalterima Javnog preduzeća PTT saobraćaja „Srbija” (u daljem tekstu: Pošta), kao i u ekspoziturama Izabranog Brokera.

Prva prodaja besplatnih akcija ne podleže plaćanju naknade za brokerske usluge ako se akcionar opredeli da je izvrši preko Izabranog Brokera na Beogradskoj berzi.

Pod prvom prodajom akcija iz stava 1. ovog člana podrazumeva se prodaja svih akcija Fonda i svakog pojedinačnog pravnog lica čije su akcije prenete građanima bez naknade u skladu sa Zakonom i koje se nalaze na vlasničkom računu besplatnih akcija akcionara kod Izabranog Brokera, do 31. decembra 2012. godine.

Član 3.

Akcionari mogu prodavati besplatne akcije na Beogradskoj berzi kada akcionar sa Izabranim Brokerom zaključi ugovor o posredovanju u postupku prve prodaje besplatnih akcija i vođenju vlasničkog računa besplatnih akcija (u daljem tekstu: Ugovor), kao ugovor po pristupu i kada potpiše nalog za prvu prodaju besplatnih akcija.

Ugovor iz stava 1. ovog člana dat je na Obracsu 1. – Ugovor o posredovanju u postupku prve prodaje besplatnih akcija građana i vođenju vlasničkog računa besplatnih akcija, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 4.

Izabrani Broker dužan je da akcionaru, koji se opredeli da prvu prodaju besplatnih akcija sprovede preko drugog brokera, omogući prenos besplatnih akcija na drugog brokera bez naplate naknade.

U slučaju iz stava 1. ovog člana akcionar samostalno snosi ostale troškove brokerskih usluga koji se odnose na prvu prodaju akcija, osim plaćanja naknade Beogradskoj berzi za prvu prodaju akcija i naknade za saldiranje prve prodaje besplatnih akcija Centralnom registru, depo i kliring hartija od vrednosti (u daljem tekstu : Centralni registar), koje se izvrše do 31. decembra 2012. godine.

Član 5.

Akcionar koji prodaje besplatne akcije daje nalog za prvu prodaju besplatnih akcija Izabranom Brokeru preko Pošte na Obrascu 2. – Nalog za prvu prodaju besplatnih akcija, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Izabrani Broker izdaje potvrdu o prijemu naloga za prvu prodaju besplatnih akcija na Obrascu 3. – Potvrda o prijemu naloga za prvu prodaju besplatnih akcija, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Pošta je dužna da spisak šaltera na kojima će se vršiti prijem naloga i radno vreme tih šaltera objavi na svom sajtu, a izabrani broker u štampanim medijima najkasnije dva dana pre početka prijema naloga.

Član 6.

Nalog za prvu prodaju besplatnih akcija daje se neposredno, tako što akcionar, posle zaključenja Ugovora, potpisuje nalog za prodaju koji ima redni broj i koji overava lice određeno za prijem naloga u Pošti.

Akcionar može zaključiti Ugovor i ispostaviti nalog za prvu prodaju besplatnih akcija i preko punomoćnika uz prilaganje sudski overenog specijalnog punomoćja isključivo za tu namenu.

Akcionar ili punomoćnik prilikom davanja naloga, u skladu sa st. 1. i 2. ovog člana, podnose na uvid ličnu kartu.

Punomoćnik prilikom davanja naloga podnosi na uvid i ličnu kartu akcionara.

Lice određeno kao staratelj akcionara, odnosno lice koje ima produženo roditeljsko pravo pri davanju naloga za prvu prodaju besplatnih akcija dužno je da dostavi na uvid rešenje nadležnog organa (nadležnog suda ili centra za socijalni rad), svoju ličnu kartu i uverenje o životu akcionara ne starije od 30 dana.

Akcionar ili punomoćnik, odnosno lice iz stava 5. ovog člana nalog za opoziv naloga za prodaju ispostavlja na propisanom obrascu na isti način kao i nalog za prodaju.

Član 7.

Ako akcionar ne postupi u skladu sa članom 6. ove uredbe smatraće se da nalog nije ni dao.

Akcionar daje nalog za prvu prodaju besplatnih akcija koji važi do opoziva, a najduže 90 dana od dana davanja naloga u sistem za trgovanje Beogradske berze.

Opoziv naloga za prvu prodaju besplatnih akcija daje se na Obrascu 4. – Nalog za opoziv naloga za prvu prodaju besplatnih akcija, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Prijem naloga za opoziv naloga za prvu prodaju besplatnih akcija potvrđuje se na Obrascu 5. – Potvrda o prijemu naloga za opoziv naloga za prvu prodaju besplatnih akcija, koji je odštampan uz ovu uredbu i čine njen sastavni deo.

Član 8.

Izabrani Broker, posredstvom Pošte, ne može od akcionara kao ni od drugih lica primati naloge za kupovinu akcija koje su građanima prenete bez naknade u skladu sa Zakonom.

Član 9.

Elektronski primljene naloge Izabrani Broker izvršava na Beogradskoj berzi po redosledu i vremenu prijema naloga od akcionara, na način i u skladu sa zakonom kojim se reguliše tržište hartija od vrednosti i ovom uredbom.

Nalozi iz stava 1. ovog člana, koje Pošta primi do 9:30 časova, ispostavljaju se u sistem za trgovanje Beogradske berze istog dana, a nalozi primljeni posle 9:30 časova ispostavljaju se preko Izabranog Brokera, u sistem za trgovanje Beogradske berze, narednog radnog dana.

Član 10.

Novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj lice određeno za prijem naloga u Pošti koje postupi suprotno članu 6. stav 1. ove uredbe.

Član 11.

Pitanja koja se odnose na način obavljanja poslova koji proizlaze iz ove uredbe, Izabrani Broker i Pošta urediće sporazumom u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe, u saradnji sa Komisijom za hartije od vrednosti, Beogradskom berzom, Centralnim registrom i Agencijom za privatizaciju.

Član 12.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj:

U Beogradu

V L A D A

POTPREDSEDNIK

Ostavite komentar