Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta i alkoholnih pića

Na osnovu člana 18. stav 4. Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS”, br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02-dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05-dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10 i 43/11),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O

O IZGLEDU KONTROLNE AKCIZNE MARKICE, VRSTI PODATAKA NA MARKICI I NAČINU I POSTUPKU ODOBRAVANjA I IZDAVANjA MARKICA, VOĐENjA EVIDENCIJA O ODOBRENIM I IZDATIM MARKICAMA I OBELEŽAVANjA CIGARETA I ALKOHOLNIH PIĆA

Član 1.

U Uredbi o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta i alkoholnih pića („Službeni glasnik RS”, br. 137/04, 11/05, 29/05, 56/05, 75/05, 88/05 i 108/06), u članu 2. stav 1. reči: „43/03, 72/03, 43/04, 55/04 i 135/04” zamenjuju se rečima: „80/02-dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05-dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10 i 43/11)”.

Član 2.

U članu 8. stav 1. tačka 1) menja se i glasi:

„1) dokaz je da je upisan u odgovarajući registar kod organa nadležnog za registraciju;”.

U tač. 2) i 3) reč: „Agencije” zamenjuje se rečju: „Uprave”.

U tački 4) posle reči: „zahtev” briše se zapeta i dodaje se reč: „i”, a posle reči: „objavljene” zapeta i reči: „kao i dokaz o uplati troškova objavljivanja maloprodajne cene cigareta u „Službenom glasniku Republike Srbije” na račun Agencije za duvan” brišu se.

U stavu 2. tač. 1) i 2) menjaju se i glase:

„1) dokaz je da je upisan u odgovarajući registar kod organa nadležnog za registraciju;

2) dokaz da je upisan u odgovarajući registar kod organa nadležnog za vođenje registra proizvođača alkoholnog pića.”

U stavu 3. tačka 2) reč: „Agencije” zamenjuje se rečju: „Uprave”.

U tački 3) posle reči: „zahtev” briše se zapeta i dodaje se reč: „i”, a posle reči: „objavljene” zapeta i reči: „kao i dokaz o uplati troškova objavljivanja maloprodajne cene cigareta u „Službenom glasniku Republike Srbije” na račun Agencije za duvan” brišu se.

U stavu 4. reči: „i poreza na dodatu vrednost”, na oba mesta brišu se, a posle reči: „garancije banke” dodaju se zapeta i reči: „koji se može produžiti”.

Posle stava 4. dodaju se novi st. 5. i 6, koji glase:

„Uvoznik cigareta i alkoholnih pića uz zahtev za izdavanje markica slovne oznake EC i EA, dostavlja dokaze iz stava 3. ovog člana.

Garancija banke iz stava 4. ovog člana je sredstvo obezbeđenja da će uvoznik u roku važenja garancije banke izvršiti uvoz cigareta i alkoholnih pića, odnosno povraćaj oštećenih markica sa vidljivom oznakom serijskog broja, odnosno neiskorišćenih markica.”

Dosadašnji st. 5, 6. i 7. brišu se.

Dosadašnji stav 8, koji postaje stav 7, menja se i glasi:

„Ako u roku važenja garancije banke njena vrednost ne pokriva pripadajući iznos akcize zbog povećanja maloprodajne cene cigareta iz stava 1. tačka 4) i stava 3. tačka 3) ovog člana ili povećanja iznosa akcize za cigarete, odnosno alkoholna pića, uvoznik je dužan da dostavi garanciju banke sa uvećanom vrednošću za pripadajući iznos akcize, i to najkasnije osam dana pre isteka roka ranije dostavljene garancije banke.”

Dosadašnji stav 9. postaje stav 8.

Član 3.

U članu 10. stav 3. posle reči: „zastupanje pravnog lica,” dodaje se reč: „a”, a posle reči: „samostalne radnje” zapeta i reči: „a za fizičko lice – proizvođača alkoholnog pića proizvođač lično” brišu se.

Član 4.

U članu 14. stav 2. posle reči: „uvoza” zapeta i reči: „kao i markice sa oznakom EC i EA” brišu se.

Posle stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:

„Markice za cigarete, odnosno alkoholna pića sa slovnom oznakom EC i EA proizvođač, odnosno uvoznik vraća kvartalno, u roku od 15 dana po isteku kvartala.”

U dosadašnjem stavu 3, koji postaje stav 4, posle reči: „taj broj” dodaju se reči: „po jednom Obrascu ZAM”.

Dosadašnji stav 4, koji postaje stav 5, menja se i glasi:

„Proizvođač cigareta, odnosno alkoholnih pića koji je uništio cigarete, odnosno alkoholna pića u skladu sa članom 19. stav 1. tačka 6a) Zakona, a koje su bile obeležene markicama, dostavlja ministarstvu izveštaj o vrsti i broju tih markica, zajedno sa fotokopijom dokumenta kojim mu je od strane nadležnog organa odobreno ili naloženo uništavanje cigareta, odnosno alkoholnih pića, radi odobravanja tih markica od strane ministarstva.”

U dosadašnjem stavu 5, koji postaje stav 6, reči: „1, 3. i 4.” zamenjuju se rečima: „1, 3, 4. i 5.”

U dosadašnjem stavu 6, koji postaje stav 7, reči: „st. 1. i 4.” zamenjuju se rečima: „stava 1.”

U dosadašnjem stavu 7, koji postaje stav 8, reči: „st. 1. i 4.” zamenjuju se rečima: „stava 1.”

Dosadašnji stav 8. briše se.

Član 5.

U članu 16. stav 2. briše se.

Dosadašnji stav 3. postaje stav 2.

Član 6.

U članu 17. stav 2. reč: „pet” zamenjuju se brojem: „15”, a reči: „i poreza na dodatu vrednost” brišu se.

Posle stava 2. dodaje se stav 3, koji glasi:

„Izuzetno od stava 2. ovog člana, uvoznik cigareta obeleženih markicama slovne oznake EC, odnosno alkoholnih pića obeleženih markicama slovne oznake EA dužan je da ministarstvu dostavi podatke iz stava 1. ovog člana najkasnije u roku od 15 dana po isteku kalendarskog meseca.”

Član 7.

U članu 18. stav 1. reči: „i porezu na dodatu vrednost” brišu se, a reči: „oštećenih, odnosno neiskorišćenih markica” zamenjuju se rečima: „izdatih, a neiskorišćenih markica, odnosno oštećenih markica sa vidljivom oznakom serijskog broja”.

Stav 2. menja se i glasi:

„Sredstva ostvarena realizacijom garancije banke iz stava 1. ovog člana prihod su budžeta Republike Srbije i uplaćuju se na odgovarajuće uplatne račune za cigarete, odnosno alkoholna pića iz uvoza.”

Član 8.

U članu 19. stav 1. broj: „10.000” zamenjuju se brojem: „100.000”.

Tačka 1) menja se i glasi:

„1) ne dostavi garanciju sa uvećanom vrednošću za pripadajući iznos akcize, a po osnovu povećanog iznosa akcize za cigarete, odnosno alkoholna pića, kao i maloprodajne cene cigareta (član 8. stav 7);”.

U tački 1a) reči: „(član 16. stav 3. i član 17. stav 2)” zamenjuju se rečima:

„(član 16. stav 2. i član 17. st. 2. i 3)”.

U stavu 2. broj: „500” zamenjuje se brojem: „5.000”.

U stavu 3. broj: „5.000” zamenjuje se brojem: „50.000”.

Stav 4. briše se.

Član 9.

Uvoznik cigareta i alkoholnih pića koji je do dana stupanja na snagu ove uredbe dostavio ministarstvu garanciju banke iz člana 8. stav 4. Uredbe o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta i alkoholnih pića („Službeni glasnik RS”, br. 137/04, 11/05, 29/05, 56/05, 75/05, 88/05 i 108/06), dužan je da na dan stupanja na snagu ove uredbe sačini izveštaj o količini preostalih nerazduženih markica i pripadajućem iznosu akcize za tu količinu markica i dostavi ga ministarstvu u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Ministarstvo će za iznos pripadajućeg iznosa poreza na dodatu vrednost na količinu preostalih nerazduženih markica iz stava 1. ovog člana umanjiti vrednost garancije banke.

Član 10.

Proizvođač, odnosno uvoznik cigareta i alkoholnih pića obeleženih kontrolnom akciznom markicom slovne oznake EC i EA, koji je do dana stupanja na snagu ove uredbe dostavio ministarstvu garanciju banke iz člana 8. stav 5. Uredbe o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta i alkoholnih pića („Službeni glasnik RS”, br. 137/04, 11/05, 29/05, 56/05, 75/05, 88/05 i 108/06), dužan je da sačini izveštaj o izvršenoj prodaji i visini pripadajuće akcize i poreza na dodatu vrednost zaključno sa poslednjim danom meseca u kome je ova uredba stupila na snagu, za koje je nadležni carinski organ izdao odgovarajuće carinske isprave iz člana 16. stav 1. tačka 13) i člana 17. stav 1 tačka 10) Uredbe o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta i alkoholnih pića („Službeni glasnik RS”, br. 137/04, 11/05, 29/05, 56/05, 75/05, 88/05 i 108/06) i dostavi ga ministarstvu u roku od 20 dana po isteku meseca u kome je ova uredba stupila na snagu.

Ministarstvo, nakon sprovedenog postupka u vezi sa razduživanjem kontrolnih akciznih markica, vraća banci garanciju iz stava 1. ovog člana u roku od 15 dana od dana dostavljanja izveštaja.

Član 11.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O b r a z l o ž e nj e

I. PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE UREDBE

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 18. stav 4. Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS”, br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02-dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05-dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10 i 43/11), prema kome Vlada propisuje izgled kontrolne akcizne markice, vrstu podataka na markici, način i postupak odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencije o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja akciznih proizvoda.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

Uredbom o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta i alkoholnih pića („Službeni glasnik RS”, br. 137/04, 11/05, 29/05, 56/05, 75/05, 88/05 i i 108/06), propisana je obaveza proizvođačima i uvoznicima cigareta i alkoholnih pića koji prodaju cigarete i alkoholna pića u avionima i brodovima koji saobraćaju na međunarodnim linijama, odnosno u slobodnim carinskim prodavnicama otvorenim na vazduhoplovnim pristaništima otvorenim za međunarodni saobraćaj na kojima je organizovana pasoška i carinska kontrola radi prodaje putnicima u skladu sa carinskim propisima, da prilikom podnošenja zahteva za izdavanje kontrolnih akciznih markica za obeležavanje navedenih proizvoda dostavljaju, između ostalog, i bankarsku garanciju u visini pripadajuće akcize i PDV za količine proizvoda za koje se izdaju akcizne markice, kao i uslov da mogu da preuzmu nove akcizne markice za obeležavanje ovih proizvoda samo ako su prethodno prodali najmanje 70% cigareta, odnosno alkoholnih pića. Takođe, uvoznici cigareta i alkoholnih pića dužni su da prilikom podnošenja zahteva za izdavanje kontrolnih akciznih markica za obeležavanje navedenih proizvoda radi stavljanja u promet na tržište Republike Srbije dostave, između ostalog, i bankarsku garanciju u visini pripadajuće akcize i poreza na dodatu vrednost za količine proizvoda za koje se izdaju akcizne markice.

Imajući u vidu da se prema Zakonu o akcizama, akciza na proizvode koji se prodaju u avionima i brodovima koji saobraćaju na međunarodnim linijama, odnosno u slobodnim carinskim prodavnicama, ne obračunava i ne plaća, a u cilju smanjenja troškova poslovanja privrednih subjekata koji obavljaju navedenu delatnost, predlaže se ukidanje obaveze dostavljanja bankarske garancije, kao i ukidanje ograničenja vezanog za potrebnu količinu prethodno prodatih cigareta, odnosno alkoholnih pića (70%), radi preuzmanja novih akciznih markica.

Takođe, predlaže se smanjenje obaveze uvoznicima cigareta i alkoholnih pića, koji uvoze ove proizvode na unutrašnje tržište, da dostavljaju bankarsku garanciju u visini pripadajuće akcize, bez PDV.

Takođe, u cilju efikasnije primene Uredbe vrši se i preciziranje pojedinih odredaba Uredbe.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Uz član 1.

Vrši se pravno-tehnička redakcija teksta.

Uz član 2.

Ovim članom se predlaže ukidanje obaveze proizvođačima i uvoznicima cigareta i alkoholnih pića koji prodaju cigarete i alkoholna pića u avionima i brodovima koji saobraćaju na međunarodnim linijama, odnosno u slobodnim carinskim prodavnicama da dostavljaju bankarsku garanciju u visini pripadajuće akcize i PDV, kao i uslova da mogu da preuzmu nove akcizne markice za obeležavanje ovih proizvoda samo ako su prethodno prodali najmanje 70% cigareta, odnosno alkoholnih pića. Takođe, predlaže se smanjenje obaveze uvoznicima cigareta i alkoholnih pića, koji uvoze ove proizvode na unutrašnje tržište, da dostavljaju bankarsku garanciju u visini pripadajuće akcize, bez PDV.

Vrši se terminološko usklađivanje teksta uredbe sa važećim propisima, kao i preciziranje pojedinih odredaba uredbe.

Uz član 3.

Vrši se usaglašavanje teksta uredbe sa važećim propisima koji regulišu proizvodnju i promet rakije i drugih alkoholnih pića.

Uz član 4.

Vrši se preciziranje odredaba uredbe koje se odnose na obaveze proizvođača cigareta, odnosno alkoholnih pića u vezi sa dostavljanjem izvešaja i vraćanjem preuzetih kontrolnih akciznih markica.

Uz član 5.

Vrši se usaglašavanje teksta uredbe sa važećim propisima koji regulišu proizvodnju i promet rakije i drugih alkoholnih pića, u smislu da se brišu odredbe koje se odnose na fizičko lice-proizvođača alkoholnih pića.

Uz član 6.

Ovim članom predlaže se da uvoznik cigareta obeleženih markicama slovne oznake EC, odnosno alkoholnih pića obeleženih markicama slovne oznake EA dostavlja Ministarstvu finansija izveštaj o akciznim markicama najkasnije u roku od 15 dana po isteku kalendarskog meseca.

Uz član 7.

S obzirom da se predlaže ukidanje obaveze proizvođačima i uvoznicima cigareta i alkoholnih pića koji prodaju cigarete i alkoholna pića u avionima i brodovima koji saobraćaju na međunarodnim linijama, odnosno u slobodnim carinskim prodavnicama da dostavljaju bankarsku garanciju u visini pripadajuće akcize i PDV, ovim članom predlaže se brisanje odredaba koje se odnose na realizaciju bankarske garancije. Takođe, vrši se preciziranje odredbe koja se odnosi na realizaciju bankarske garancije, koju uvoznici dostavljaju uz zahtev za izdavanje markica za obeležavanje cigareta i alkoholnih pića, a koja se stavljaju u promet na tržište Republike Srbije.

Uz član 8.

Kaznene odredbe usaglašavaju se sa predloženim izmenama i vrši se povećane iznosa novčane kazne za učinjeni prekršaj.

Uz član 9.

Propisuje se da su uvoznici cigareta i alkoholnih pića dužni da na dan stupanja na snagu ove uredbe sačine izveštaj o količini preostalih, nerazduženih markica i pripadajućem iznosu akcize za tu količinu markica i dostave ga Ministarstvu finansija u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe, a Ministarstvo finansija će na osnovu podnetog izveštaja izvršiti umanjenje bankarske garancije.

Uz član 10.

Propisuje se da su proizvođači i uvoznici cigareta i alkoholnih pića obeleženih kontrolnom akciznom markicom slovne oznake EC i EA dužni da, zaključno sa poslednjim danom meseca u kome je ova uredba stupila na snagu, sačine izveštaj o izvršenoj prodaji cigareta i alkoholnih pića u avionima i brodovima koji saobraćaju na međunarodnim linijama, odnosno u slobodnim carinskim prodavnicama i visini pripadajuće akcize i poreza na dodatu vrednost za količinu prodatih proizvoda i dostave ga Ministarstvu finansija u roku od 20 dana po isteku meseca u kome ova uredba stupa na snagu.

Takođe propisuje se da će Ministarstvo finansija, nakon sprovedenog postupka u vezi sa razduživanjem kontrolnih akciznih markica, izvršiti vraćanje bankarskih garancija u roku od 15 dana od dana dostavljanja izveštaja.

Uz član 11.

Propisuje se da ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV. SREDSTVA NEOPHODNA ZA SPROVOĐENjE OVE UREDBE

Za sprovođenje ove uredbe nije potrebno obezbediti posebna sredstva u republičkom budžetu.

ODREDBE UREDBE KOJE SE MENjAJU I DOPUNjUJU

Član 2.

Markica za obeležavanje cigareta iz čl. 40a i 40b Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS”, br. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04 i 135/04 – 80/02-DR. ZAKON, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05-DR. ZAKON, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10 I 43/11 – u daljem tekstu: Zakon) sadrži sledeće podatke:

1) slovnu oznaku:

(1) U – za cigarete iz uvoza,

(2) D – za cigarete koje su proizvedene u zemlji,

(3) EC – za cigarete koje proizvođač, odnosno uvoznik otprema radi prodaje u avionima i brodovima koji saobraćaju na međunarodnim linijama, odnosno u slobodnim carinskim prodavnicama otvorenim na vazduhoplovnim pristaništima otvorenim za međunarodni saobraćaj na kojima je organizovana pasoška i carinska kontrola radi prodaje putnicima u skladu sa carinskim propisima (u daljem tekstu: slobodne carinske prodavnice);

2) reči: „Republika Srbija – Ministarstvo finansija“;

3) oznaku serije i serijski broj markice.

Markica za obeležavanje cigareta je pravougaonog oblika, veličine 45mm h 19mm, a štampa se u posebnim bojama, i to:

1) u plavoj – za cigarete iz uvoza (oznaka U);

2) u crvenoj – za cigarete koje su proizvedene u zemlji (oznaka D);

3) u žutoj – za cigarete koje proizvođač, odnosno uvoznik otprema radi prodaje u avionima i brodovima koji saobraćaju na međunarodnim linijama, odnosno u slobodnim carinskim prodavnicama (oznaka EC).

Član 8.

Proizvođač cigareta uz zahtev za izdavanje markica podnosi:

1) dokaz da je registrovan za obavljanje delatnosti proizvodnje i prometa cigareta;

1) DOKAZ JE DA JE UPISAN U ODGOVARAJUĆI REGISTAR KOD ORGANA NADLEŽNOG ZA REGISTRACIJU;

2) dokaz da je upisan u Registar proizvođača duvanskih proizvoda kod Agencije UPRAVE za duvan;

3) dokaz da su cigarete koje proizvodi upisane u Registar o markama duvanskih proizvoda kod Agencije UPRAVE za duvan;

4) podatak o maloprodajnoj ceni cigareta za koje podnosi zahtev, I broj „Službenog glasnika Republike Srbije”, u kome su maloprodajne cene cigareta objavljene. , kao i dokaz o uplati troškova objavljivanja maloprodajne cene cigareta u «Službenom glasniku Republike Srbije» na račun Agencije za duvan.

Proizvođač alkoholnih pića uz zahtev za izdavanje markica podnosi:

1) dokaz da je registrovan za obavljanje delatnosti proizvodnje i prometa alkoholnih pića;

1) DOKAZ JE DA JE UPISAN U ODGOVARAJUĆI REGISTAR KOD ORGANA NADLEŽNOG ZA REGISTRACIJU;

2) dokaz da je upisan u odgovarajući registar kod nadležnog organa Poreske uprave – Centrale

2) DOKAZ DA JE UPISAN U ODGOVARAJUĆI REGISTAR KOD ORGANA NADLEŽNOG ZA VOĐENjE REGISTRA PROIZVOĐAČA ALKOHOLNOG PIĆA.

Uvoznik cigareta i alkoholnih pića uz zahtev za izdavanje markica podnosi:

1) dokaz da je registrovan za obavljanje spoljnotrgovinske delatnosti;

2) dokaz da su cigarete koje uvozi upisane u Registar o markama duvanskih proizvoda kod Agencije UPRAVE za duvan;

3) podatak o maloprodajnoj ceni cigareta za koje podnosi zahtev, I broj „Službenog glasnika Republike Srbije” u kome su maloprodajne cene cigareta objavljene, kao i dokaz o uplati troškova objavljivanja maloprodajne cene cigareta u Službenom glasniku Republike Srbije” na račun Agencije za duvan.

Uvoznik cigareta i alkoholnih pića uz zahtev za izdavanje markica, pored dokaza iz stava 3. ovog člana, podnosi i garanciju banke u visini pripadajuće akcize i poreza na dodatu vrednost za količine proizvoda za koje se izdaju markice sa rokom važenja garancije banke, KOJI SE MOŽE PRODUŽITI. Uz ovu garanciju uvoznik podnosi i obračun akcize i poreza na dodatu vrednost za te količine proizvoda.

UVOZNIK CIGARETA I ALKOHOLNIH PIĆA UZ ZAHTEV ZA IZDAVANjE MARKICA SLOVNE OZNAKE EC I EA, DOSTAVLjA DOKAZE IZ STAVA 3. OVOG ČLANA.

GARANCIJA BANKE IZ STAVA 4. OVOG ČLANA JE SREDSTVO OBEZBEĐENjA DA ĆE UVOZNIK U ROKU VAŽENjA GARANCIJE BANKE IZVRŠITI UVOZ CIGARETA I ALKOHOLNIH PIĆA, ODNOSNO POVRAĆAJ OŠTEĆENIH MARKICA SA VIDLjIVOM OZNAKOM SERIJSKOG BROJA, ODNOSNO NEISKORIŠĆENIH MARKICA.

Proizvođač, odnosno uvoznik cigareta i alkoholnih pića, koji podnosi zahtev za izdavanje markica za cigarete i alkoholna pića radi prodaje u avionima i brodovima koji saobraćaju na međunarodnim linijama, odnosno u slobodnim carinskim prodavnicama, uz zahtev za izdavanje markica, pored dokaza iz st. 1-3. ovog člana, podnosi i garanciju banke u visini pripadajuće akcize i poreza na dodatu vrednost, koju bi plaćao kad bi cigarete, odnosno alkoholna pića prodavao na tržištu Republike Srbije, sa rokom važenja garancije banke. Uz ovu garanciju uvoznik podnosi i obračun akcize i poreza na dodatu vrednost za te količine proizvoda.

Proizvođač cigareta i alkoholnih pića iz stava 5. ovog člana može da podnese naredni zahtev za izdavanje markica za cigarete, odnosno alkoholna pića namenjena za prodaju u avionima i brodovima koji saobraćaju na međunarodnim linijama, odnosno u slobodnim carinskim prodavnicama, pod uslovom da je prodao najmanje 70% cigareta, odnosno alkoholnih pića obeleženih takvim markicama izdatim na osnovu svih prethodnih zahteva.

Uvoznik cigareta i alkoholnih pića iz stava 5. ovog člana može da podnese naredni zahtev za izdavanje markica za cigarete, odnosno alkoholna pića namenjena za prodaju u avionima i brodovima koji saobraćaju na međunarodnim linijama, odnosno u slobodnim carinskim prodavnicama, pod uslovom da je prodao najmanje 70% cigareta, odnosno alkoholnih pića obeleženih takvim markicama izdatim na osnovu svih prethodnih zahteva u kojima je naveden isti inostrani proizvođač, odnosno inostrani distributer cigareta, odnosno alkoholnih pića.

Ako u roku važenja garancije banke njena vrednost ne pokriva pripadajući iznos akcize i poreza na dodatu vrednost zbog povećanja vrednosti utvrđene po carinskim propisima za uvezena alkoholna pića, povećanja maloprodajne cene cigareta iz stava 1. tačka 4) i stava 3. tačka 3) ovog člana ili povećanja iznosa akcize za cigarete, odnosno alkoholna pića, proizvođač, odnosno uvoznik je dužan da dostavi garanciju banke sa uvećanom vrednošću za pripadajući iznos akcize i poreza na dodatu vrednost, i to najkasnije osam dana pre isteka roka ranije dostavljene garancije banke. AKO U ROKU VAŽENjA GARANCIJE BANKE NjENA VREDNOST NE POKRIVA PRIPADAJUĆI IZNOS AKCIZE ZBOG POVEĆANjA MALOPRODAJNE CENE CIGARETA IZ STAVA 1. TAČKA 4) I STAVA 3. TAČKA 3) OVOG ČLANA ILI POVEĆANjA IZNOSA AKCIZE ZA CIGARETE, ODNOSNO ALKOHOLNA PIĆA, UVOZNIK JE DUŽAN DA DOSTAVI GARANCIJU BANKE SA UVEĆANOM VREDNOŠĆU ZA PRIPADAJUĆI IZNOS AKCIZE I TO NAJKASNIJE OSAM DANA PRE ISTEKA ROKA RANIJE DOSTAVLjENE GARANCIJE BANKE.

Dokaze iz st. 1-3. ovog člana proizvođač, odnosno uvoznik podnosi prilikom prvog podnošenja zahteva za izdavanje markica, osim podataka o maloprodajnoj ceni cigareta iz stava 1. tačka 4) i stava 3. tačka 3) ovog člana, koje podnosi uz svaki zahtev za izdavanje markica.

Član 10.

Zahtev za izdavanje markica neposredno podnosi lice koje je ovlastio proizvođač, odnosno uvoznik.

Ovlašćenje iz stava 1. ovog člana, fotokopija lične karte i fotografija u boji ovlašćenog lica predaje se ministarstvu, u dva primerka.

Ovlašćenje iz stava 1. ovog člana, za pravno lice potpisuje lice ovlašćeno za zastupanje pravnog lica, A za preduzetnika vlasnik samostalne radnje, a za fizičko lice – proizvođača alkoholnog pića proizvođač lično.

Ministarstvo dostavlja Zavodu jedan primerak ovlašćenja, sa fotokopijom lične karte i fotografijom u boji lica koje je ovlašćeno za podizanje markica.

Član 14.

Oštećene, odnosno neiskorišćene markice proizvođač, odnosno uvoznik vraća ministarstvu zalepljene na jednom ili više posebnih tabaka papira, s tim što moraju imati vidljivu oznaku serije i serijski broj markice.

Markice iz stava 1. ovog člana proizvođač dostavlja kvartalno, u roku od 15 dana po isteku svakog kvartala, s tim što se markice za cigarete i alkoholna pića iz uvoza, kao i markice sa oznakom EC i EA vraćaju do isteka roka važenja garancije banke.

MARKICE ZA CIGARETE, ODNOSNO ALKOHOLNA PIĆA SA SLOVNOM OZNAKOM EC I EA PROIZVOĐAČ, ODNOSNO UVOZNIK VRAĆA KVARTALNO, U ROKU OD 15 DANA PO ISTEKU SVAKOG KVARTALA.

Broj (količinu) oštećenih markica kod kojih nije vidljiva oznaka serije i serijski broj markice, kao i potpuno uništene markice odobrava ministarstvo, s tim što taj broj PO JEDNOM OBRASCU ZAM ne može biti veći od 0,3% od izdatog broja markica za cigarete, odnosno za alkoholna pića.

Izuzetno od stava 3. ovog člana, ministarstvo odobrava i markice u procentu većem od 0,3% od izdatog broja markica za cigarete, odnosno alkoholna pića koje su, po odobrenju ili nalogu nadležnog organa, potpuno uništene u prisustvu komisije iz stava 7. ovog člana u postupku uništavanja cigareta, odnosno alkoholnih pića obeleženih tim markicama. PROIZVOĐAČ CIGARETA, ODNOSNO ALKOHOLNIH PIĆA KOJI JE UNIŠTIO CIGARETE, ODNOSNO ALKOHOLNA PIĆA U SKLADU SA ČLANOM 19. STAV 1. TAČKA 6A) ZAKONA, A KOJE SU BILE OBELEŽENE MARKICAMA, DOSTAVLjA MINISTARSTVU IZVEŠTAJ O VRSTI I BROJU TIH MARKICA, ZAJEDNO SA FOTOKOPIJOM DOKUMENTA KOJIM MU JE OD STRANE NADLEŽNOG ORGANA ODOBRENO ILI NALOŽENO UNIŠTAVANjE CIGARETA, ODNOSNO ALKOHOLNIH PIĆA, RADI ODOBRAVANjA TIH MARKICA OD STRANE MINISTARSTVA.

Ministarstvo sačinjava poseban zapisnik o vraćenim, odnosno odobrenim markicama iz st. 1, 3. i 4. 1, 3, 4. I 5. ovog člana.

Ministarstvo uništava markice iz st. 1. i 4. STAVA 1. ovog člana i o tome sastavlja zapisnik.

Postupak uništavanja markica iz st. 1. i 4. STAVA 1. ovog člana sprovodi komisija koju obrazuje ministar nadležan za poslove finansija.

Način uništavanja i postupak u vezi sa uništavanjem markica iz stava 4. ovog člana propisaće ministar nadležan za poslove finansija.

Član 16.

Evidencija iz člana 15. ove uredbe, koja se vodi za svakog proizvođača pojedinačno sadrži sledeće podatke:

1) broj (količinu) po vrsti izdatih markica;

2) oznaku serije i serijske brojeve (od – do) po vrsti izdatih markica;

3) broj (količinu) po vrsti iskorišćenih markica u proizvodnji u kvartalu za koji se dostavljaju podaci;

4) broj (količinu) po vrsti oštećenih, odnosno potpuno uništenih markica;

5) oznaku serije i serijske brojeve po vrsti oštećenih markica;

6) broj (količinu) po vrsti neiskoršćenih markica;

7) oznaku serije i serijske brojeve (od – do) neiskorišćenih markica po vrsti;

8) broj i datum zahteva po kojima su izdate markice iz stava 1. tač. 1)-7) ovog člana;

9) količinu proizvedenih alkoholnih pića posebno, po svakoj akciznoj grupi alkoholnog pića, po kojoj se plaća akciza;

10) količinu alkoholnih pića posebno, po svakoj akciznoj grupi alkoholnog pića, po kojoj se plaća akciza, koja je stavljena u promet u smislu člana 21. stav 2. Zakona;

11) broj (količinu) proizvedenih paklica cigareta po cenovnim grupama;

12) količinu cigareta po cenovnim grupama koja je stavljena u promet u smislu člana 21. stav 2. Zakona;

13) broj (količinu) markica za cigarete, odnosno alkoholna pića koja su prodata u avionima i brodovima koji saobraćaju na međunarodnim linijama, odnosno u slobodnim carinskim prodavnicama za koje je carinski organ izdao odgovarajuće carinske isprave.

Fizičko lice – proizvođač alkoholnih pića, pored podataka iz stava 1. tač. 1)-10) i tačka 13) ovog člana dostavlja i podatke o nazivu, adresi i PIB-u pravnih lica, odnosno preduzetnika kojima je prodao alkoholna pića.

Proizvođač cigareta, odnosno alkoholnih pića dužan je da ministarstvu dostavi podatke iz stava 1. ovog člana najkasnije u roku od 15 dana po isteku svakog kvartala.

Član 17.

Evidencija iz člana 15. ove uredbe, koja se vodi za svakog uvoznika pojedinačno sadrži sledeće podatke:

1) broj (količinu) po vrsti izdatih markica;

2) oznaku serije i serijske brojeve (od – do) po vrsti izdatih markica;

3) broj (količinu) po vrsti oštećenih, odnosno potpuno uništenih markica;

4) oznaku serije i serijske brojeve po vrsti oštećenih markica;

5) broj (količinu) neiskorišćenih markica;

6) oznaku serije i serijske brojeve (od – do) neiskorišćenih markica;

7) broj i datum zahteva za izdavanje markica po kojima su izdate markice iz tač. 1)-6) ovog stava;

8) broj (količinu) uvezenih paklica cigareta po cenovnim grupama;

9) broj (količinu) uvezenih pojedinačnih pakovanja alkoholnih pića po svakoj akciznoj grupi, po kojoj se plaća akciza;

10) broj (količinu) markica za cigarete razvrstane po cenovnim grupama, odnosno alkoholna pića razvrstana po grupama po kojima se plaća akciza, koja su prodata u avionima i brodovima koji saobraćaju na međunarodnim linijama, odnosno u slobodnim carinskim prodavnicama, za koje je nadležni carinski organ izdao odgovarajuće carinske isprave, kao i broj i datum carinske isprave.

Uvoznik cigareta, odnosno alkoholnih pića dužan je da u periodu važenja garancije banke ministarstvu dostavlja podatke iz stava 1. ovog člana i to najkasnije u roku od pet 15 dana po isteku kalendarskog meseca u kome je izvršen uvoz cigareta, odnosno alkoholnih pića i plaćen pripadajući iznos akcize i poreza na dodatu vrednost, a za uvoz izvršen u mesecu u kome ističe rok važenja garancije banke – najkasnije do dana isticanja roka važenja garancije banke.

IZUZETNO OD STAVA 2. OVOG ČLANA UVOZNIK CIGARETA OBELEŽENIH MARKICAMA SLOVNE OZNAKE EC, ODNOSNO ALKOHOLNIH PIĆA OBELEŽENIH MARKICAMA SLOVNE OZNAKE EA DUŽAN JE DA MINISTARSTVU DOSTAVI PODATKE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA NAJKASNIJE U ROKU OD 15 DANA PO ISTEKU KALENDARSKOG MESECA.

Član 18.

Ministarstvo će pokrenuti postupak za realizaciju garancije banke iz člana 8. stav 4. ove uredbe ako uvoznik u roku važenja garancije banke ne uveze i ne podnese dokaz o plaćenom pripadajućem iznosu akcize i porezu na dodatu vrednost za količine cigareta, odnosno alkoholnih pića za koje su izdate markice ili ne izvrši povraćaj oštećenih, odnosno neiskorišćenih markica IZDATIH, A NEISKORIŠEĆNIH MARKICA, ODNOSNO OŠTEĆENIH MARKICA SA VIDLjIVOM OZNAKOM SERIJSKOG BROJA.

Ministarstvo će pokrenuti postupak za realizaciju garancije banke iz člana 8. stav 5. ove uredbe ako proizvođač, odnosno uvoznik u roku važenja garancije banke ne dostavi dokaz da su cigarete, odnosno alkoholna pića prodata u avionima i brodovima koji saobraćaju na međunarodnim linijama ili ne izvrši povraćaj oštećenih, odnosno neiskorišćenih markica. SREDSTVA OSTVARENA REALIZACIJOM GARANCIJE BANKE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA PRIHOD SU BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE I UPLAĆUJU SE NA ODGOVARAJUĆE UPLATNE RAČUNE ZA CIGARETE, ODNOSNO ALKOHOLNA PIĆA IZ UVOZA.

Član 19.

Novčanom kaznom od 10.000 100.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

1) ne dostavi garanciju sa uvećanom vrednošću za pripadajući iznos akcize i poreza na dodatu vrednost, a po osnovu povećanog iznosa akcize za cigarete, odnosno alkoholna pića, kao i maloprodajne cene cigareta i vrednosti utvrđene po carinskim propisima za uvezena alkoholna pića (član 8. stav 8);

1) NE DOSTAVI GARANCIJU SA UVEĆANOM VREDNOŠĆU ZA PRIPADAJUĆI IZNOS AKCIZE A PO OSNOVU POVEĆANOG IZNOSA AKCIZE ZA CIGARETE, ODNOSNO ALKOHOLNA PIĆA, KAO I MALOPRODAJNE CENE CIGARETA (ČLAN 8. STAV 7);

1a) ne dostavi u propisanom roku tražene podatke (član 16. stav 3. i član 17. stav 2) (ČLAN 16. STAV 2. I ČLAN 17. ST. 2. I 3);

2) ne izvrši popis i Obrazac SZ i popisnu listu ne dostavi u propisanom roku (član 20. st. 1. i 2, član 21. st. 1-4. i član 21a);

3) vrši prodaju proizvoda nakon propisanog roka (član 20. stav 3. i član 21. stav 5);

4) ne vrati neutrošene markice u propisanom roku (član 22. stav 1).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 500 5.000 do 50.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 5.000 50.000 do 250.000 dinara.

Novčanom kaznom od 500 do 25.000 dinara kazniće se fizičko lice – proizvođač alkoholnog pića ako:

1) ne dostavi u propisanom roku tražene podatke (član 16. stav 3);

2) ne izvrši popis i Obrazac SZ i popisnu listu ne dostavi u propisanom roku (član 20. st. 1. i 2, član 21. st. 1-4. i član 21a);

3) vrši prodaju proizvoda nakon propisanog roka (član 20. stav 3. i član 21. stav 5);

4) ne vrati neutrošene markice u propisanom roku (član 22. stav 1).

ČLAN 9.

UVOZNIK CIGARETA I ALKOHOLNIH PIĆA KOJI JE DO DANA STUPANjA NA SNAGU OVE UREDBE DOSTAVIO MINISTARSTVU GARANCIJU BANKE IZ ČLANA 8. STAV 4. UREDBE O IZGLEDU KONTROLNE AKCIZNE MARKICE, VRSTI PODATAKA NA MARKICI I NAČINU I POSTUPKU ODOBRAVANjA I IZDAVANjA MARKICA, VOĐENjA EVIDENCIJA O ODOBRENIM I IZDATIM MARKICAMA I OBELEŽAVANjA CIGARETA I ALKOHOLNIH PIĆA („SLUŽBENI GLASNIK RS”, BR. 137/04, 11/05, 29/05, 56/05, 75/05, 88/05 I 108/06), DUŽAN JE DA NA DAN STUPANjA NA SNAGU OVE UREDBE SAČINI IZVEŠTAJ O KOLIČINI PREOSTALIH, NERAZDUŽENIH MARKICA I PRIPADAJUĆEM IZNOSU AKCIZE ZA TU KOLIČINU MARKICA I DOSTAVI GA MINISTARSTVU U ROKU OD 30 DANA OD DANA STUPANjA NA SNAGU OVE UREDBE.

MINISTARSTVO ĆE ZA IZNOS PRIPADAJUĆEG IZNOSA POREZA NA DODATU VREDNOST NA KOLIČINU PREOSTALIH, NERAZDUŽENIH MARKICA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA UMANjITI VREDNOST GARANCIJE BANKE.

ČLAN 10.

PROIZVOĐAČ, ODNOSNO UVOZNIK CIGARETA I ALKOHOLNIH PIĆA OBELEŽENIH KONTROLNOM AKCIZNOM MARKICOM SLOVNE OZNAKE EC I EA, KOJI JE DO DANA STUPANjA NA SNAGU OVE UREDBE DOSTAVIO MINISTARSTVU GARANCIJU BANKE IZ ČLANA 8. STAV 5. UREDBE O IZGLEDU KONTROLNE AKCIZNE MARKICE, VRSTI PODATAKA NA MARKICI I NAČINU I POSTUPKU ODOBRAVANjA I IZDAVANjA MARKICA, VOĐENjA EVIDENCIJA O ODOBRENIM I IZDATIM MARKICAMA I OBELEŽAVANjA CIGARETA I ALKOHOLNIH PIĆA („SLUŽBENI GLASNIK RS”, BR. 137/04, 11/05, 29/05, 56/05, 75/05, 88/05 I 108/06), DUŽAN JE DA SAČINI IZVEŠTAJ O IZVRŠENOJ PRODAJI I VISINI PRIPADAJUĆE AKCIZE I POREZA NA DODATU VREDNOST ZAKLjUČNO SA POSLEDNjIM DANOM MESECA U KOME JE OVA UREDBA STUPILA NA SNAGU, ZA KOJE JE NADLEŽNI CARINSKI ORGAN IZDAO ODGOVARAJUĆE CARINSKE ISPRAVE IZ ČLANA 16. STAV 1. TAČKA 13) I ČLANA 17. STAV 1 TAČKA 10) UREDBE O IZGLEDU KONTROLNE AKCIZNE MARKICE, VRSTI PODATAKA NA MARKICI I NAČINU I POSTUPKU ODOBRAVANjA I IZDAVANjA MARKICA, VOĐENjA EVIDENCIJA O ODOBRENIM I IZDATIM MARKICAMA I OBELEŽAVANjA CIGARETA I ALKOHOLNIH PIĆA („SLUŽBENI GLASNIK RS”, BR. 137/04, 11/05, 29/05, 56/05, 75/05, 88/05 I 108/06) I DOSTAVI GA MINISTARSTVU U ROKU OD 20 DANA PO ISTEKU MESECA U KOME JE OVA UREDBA STUPILA NA SNAGU.

MINISTARSTVO, NAKON SPROVEDENOG POSTUPKA U VEZI SA RAZDUŽIVANjEM KONTROLNIH AKCIZNIH MARKICA, VRAĆA BANCI GARANCIJU IZ STAVA 1. OVOG ČLANA U ROKU OD 15 DANA OD DANA DOSTAVLjANjA IZVEŠTAJA.

ČLAN 11.

OVA UREDBA STUPA NA SNAGU OSMOG DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE”.

Ostavite komentar