Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta i alkoholnih pića

Na osnovu člana 18. stav 5. Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS”, br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02-dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05-dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14-dr. zakon, 142/14, 55/15, 103/15 i 108/16),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE

O IZGLEDU KONTROLNE AKCIZNE MARKICE, VRSTI PODATAKA NA MARKICI I NAČINU I POSTUPKU ODOBRAVANJA I IZDAVANJA MARKICA, VOĐENJA EVIDENCIJA O ODOBRENIM I IZDATIM MARKICAMA I OBELEŽAVANJA CIGARETA I ALKOHOLNIH PIĆA

Član 1.

U Uredbi o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta i alkoholnih pića („Službeni glasnik RS”, br. 137/04, 11/05, 29/05, 56/05, 75/05, 88/05, 108/06, 83/11 i 113/15), u članu 2. stav 1. reči: „55/15 i 103/15” zamenjuju se rečima: „55/15, 103/15 i 108/16”.

Dodaje se stav 3, koji glasi:

„Markicom za obeležavanje cigareta iz stava 1. tačka 1) podtačka (2) ovog člana obeležavaju se i cigarete koje se u skladu sa carinskim propisima u okviru carinskog postupka aktivnog oplemenjivanja robe stavljaju u slobodan promet na tržište Republike Srbije.”

Član 2.

U članu 3. dodaje se stav 3, koji glasi:

„Markicom za obeležavanje alkoholnih pića iz stava 1. tačka 1) podtačka (1) ovog člana obeležavaju se i alkoholna pića koja se u skladu sa carinskim propisima u okviru carinskog postupka aktivnog oplemenjivanja robe stavljaju u slobodan promet na tržište Republike Srbije.”

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-1195/2017

U Beogradu, 9. februara 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić, s.r.

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE UREDBE

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 18. stav 5. Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS”, br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02-dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05-dr. zakon, 61/07, 5/09, i 108/16 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14-dr. zakon, 142/14, 55/15, 103/15 i 108/16), prema kome Vlada propisuje izgled kontrolne akcizne markice, vrstu podataka na markici, način i postupak odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencije o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja akciznih proizvoda, kao i vrstu pojedinačnog pakovanja kafe za krajnju potrošnju koje će se obeležavati kontrolnom akciznom markicom.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE UREDBE

Razlozi za donošenje ove uredbe sadržani su u potrebi preciziranja vrste kontrolne akcizne markice kojima se obeležavaju cigarete i alkoholna pića, koje se u skladu sa carinskim propisima u okviru carinskog postupka aktivnog oplemenjivanja robe stavljaju u slobodan promet na tržište Republike Srbije, a radi stvaranja uslova da, u slučaju kada su navedeni akcizni proizvodi predmet stavljanja u slobodan promet na tržište Republike Srbije.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

U članu 1. ove uredbe vrši se pravno-tehnička redakcija teksta. Pored toga, propisuje se da se kontrolnom akciznom markicom za obeležavanje cigareta slovne oznake D – za cigarete koje su proizvedene u zemlji obeležavaju i cigarete koje se u skladu sa carinskim propisima u okviru carinskog postupka aktivnog oplemenjivanja robe stavljaju u slobodan promet na tržište Republike Srbije.

U članu 2. ove uredbe propisuje se da se kontrolnom akciznom markicom za obeležavanje alkoholnih pića slovne oznake R – za rakije od voća, grožđa, vina i druge voćne rakije sa dodatkom ekstrakta bilja, delova bilja ili poljoprivrednih proizvoda; slovne oznake P – za rakije od žitarica i ostalih poljoprivrednih sirovina, slovne oznake Ž – za ostala jaka alkoholna pića i slovne oznake N – za niskoalkoholna pića, obeležavaju i alkoholna pića koja se u skladu sa carinskim propisima u okviru carinskog postupka aktivnog oplemenjivanja robe stavljaju u slobodan promet na tržište Republike Srbije.

Učlanu 3. uređuje se stupanje na snagu ove uredbe.

IV. SREDSTVA NEOPHODNA ZA SPROVOĐENJE OVE UREDBE

Za sprovođenje ove uredbe nije potrebno obezbediti posebna sredstva u republičkom budžetu.

V. RAZLOZI ZA STUPANJE NA SNAGU UREDBE U ROKU KRAĆEM OD OSMOG DANA

Naročito opravdan razlog za stupanje na snagu ove uredbe pre osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, u smislu odredbe člana 196. Ustava Republike Srbije, sadržan je u neophodnosti da se stvore uslovi za adekvatnu primenu propisa iz oblasti akciza u slučaju kada se u skladu sa carinskim propisima u okviru carinskog postupka aktivnog oplemenjivanja robe akcizni proizvodi stavljaju u slobodan promet na tržište Republike Srbije, a radi obezbeđivanja nesmetane primene poreskih propisa, odnosno stabilnog priliva sredstava od akcize na cigarete i alkoholna pića u republički budžet.

VI. PREGLED ODREDABA UREDBE KOJE SE MENJAJU I DOPUNJUJU

I. IZGLED MARKICE I VRSTA PODATAKA NA MARKICI

Član 2.

Markica za obeležavanje cigareta iz čl. 40a i 40b Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS”, br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02-dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05-dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14-dr. zakon, 142/14, 55/15 i 103/15 55/15, 103/15 i 108/16 – u daljem tekstu: Zakon) sadrži sledeće podatke:

1) slovnu oznaku:

(1) U – za cigarete iz uvoza,

(2) D – za cigarete koje su proizvedene u zemlji,

(3) EC – za cigarete koje proizvođač, odnosno uvoznik otprema radi prodaje u avionima i brodovima koji saobraćaju na međunarodnim linijama, odnosno u slobodnim carinskim prodavnicama otvorenim na vazduhoplovnim pristaništima otvorenim za međunarodni saobraćaj na kojima je organizovana pasoška i carinska kontrola radi prodaje putnicima u skladu sa carinskim propisima (u daljem tekstu: slobodne carinske prodavnice);

2) reči: „Republika Srbija – Ministarstvo finansija”;

3) oznaku serije i serijski broj markice.

Markica za obeležavanje cigareta je pravougaonog oblika, veličine 45mm h 19mm, a štampa se u posebnim bojama, i to:

1) u plavoj – za cigarete iz uvoza (oznaka U);

2) u crvenoj – za cigarete koje su proizvedene u zemlji (oznaka D);

3) u žutoj – za cigarete koje proizvođač, odnosno uvoznik otprema radi prodaje u avionima i brodovima koji saobraćaju na međunarodnim linijama, odnosno u slobodnim carinskim prodavnicama (oznaka EC).

MARKICOM ZA OBELEŽAVANJE CIGARETA IZ STAVA 1. TAČKA 1) PODTAČKA (2) OVOG ČLANA OBELEŽAVAJU SE I CIGARETE KOJE SE U SKLADU SA CARINSKIM PROPISIMA U OKVIRU CARINSKOG POSTUPKA AKTIVNOG OPLEMENJIVANJA ROBE STAVLJAJU U SLOBODAN PROMET NA TRŽIŠTE REPUBLIKE SRBIJE.

Član 3.

Markica za obeležavanje alkoholnih pića iz člana 12. Zakona sadrži sledeće podatke:

1) slovnu oznaku:

(1) za alkoholna pića proizvedena u zemlji:

– R za rakije od voća, grožđa, vina i druge voćne rakije sa dodatkom ekstrakta bilja, delova bilja ili poljoprivrednih proizvoda,

– P – za rakije od žitarica i ostalih poljoprivrednih sirovina,

– Ž – za ostala jaka alkoholna pića,

– N – za niskoalkoholna pića,

(2) za alkoholna pića iz uvoza:

– UR – za rakije od voća, grožđa, vina i druge voćne rakije sa dodatkom ekstrakta bilja, delova bilja ili poljoprivrednih proizvoda,

– UP – za rakije od žitarica i ostalih poljoprivrednih sirovina,

– UŽ – za ostala jaka alkoholna pića,

– UN – za niskoalkoholna pića,

(3) EA – za alkoholna pića koja proizvođač, odnosno uvoznik otprema radi prodaje u avionima i brodovima koji saobraćaju na međunarodnim linijama, odnosno u slobodnim carinskim prodavnicama;

2) reči: „Republika Srbija – Ministarstvo finansija”;

3) oznaku serije i serijski broj markice.

Markica za obeležavanje alkoholnih pića je pravougaonog oblika, veličine 84mm h 19mm, a štampa se u posebnim bojama, i to:

1) u sivoj – za alkoholna pića proizvedena u zemlji (oznake R, P, Ž i N);

2) u narandžastoj – za alkoholna pića iz uvoza (oznake UR, UP, UŽ i UN);

3) u ljubičastoj – za alkoholna pića koja proizvođač, odnosno uvoznik otprema radi prodaje u avionima i brodovima koji saobraćaju na međunarodnim linijama, odnosno u slobodnim carinskim prodavnicama (oznaka EA).

MARKICOM ZA OBELEŽAVANJE ALKOHOLNIH PIĆA IZ STAVA 1. TAČKA 1) PODTAČKA (1) OVOG ČLANA OBELEŽAVAJU SE I ALKOHOLNA PIĆA KOJA SE U SKLADU SA CARINSKIM PROPISIMA U OKVIRU CARINSKOG POSTUPKA AKTIVNOG OPLEMENJIVANJA ROBE STAVLJAJU U SLOBODAN PROMET NA TRŽIŠTE REPUBLIKE SRBIJE.

Ostavite komentar