Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencije o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta i alkoholnih pića

Na osnovu člana 18. stav 4. Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS“, br. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04 i 46/05),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O IZGLEDU KONTROLNE AKCIZNE MARKICE, VRSTI PODATAKA NA MARKICI I NAČINU I POSTUPKU ODOBRAVANjA I IZDAVANjA MARKICA, VOĐENjA EVIDENCIJA O ODOBRENIM I IZDATIM MARKICAMA I OBELEŽAVANjA CIGARETA I ALKOHOLNIH PIĆA

Član 1.

U Uredbi o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta i alkoholnih pića («Službeni glasnik RS», br. 137/04, 11/05, 29/05, 56/05 i 75/05), u članu 8. posle stava 5. dodaju se novi st. 6. i 7, koji glase:

«Proizvođač cigareta i alkoholnih pića iz stava 5. ovog člana može da podnese naredni zahtev za izdavanje markica za cigarete, odnosno alkoholna pića namenjena za prodaju u avionima i brodovima koji saobraćaju na međunarodnim linijama, odnosno u slobodnim carinskim prodavnicama, pod uslovom da je prodao najmanje 70% cigareta, odnosno alkoholnih pića obeleženih takvim markicama izdatim na osnovu svih prethodnih zahteva.

Uvoznik cigareta i alkoholnih pića iz stava 5. ovog člana može da podnese naredni zahtev za izdavanje markica za cigarete, odnosno alkoholna pića namenjena za prodaju u avionima i brodovima koji saobraćaju na međunarodnim linijama, odnosno u slobodnim carinskim prodavnicama, pod uslovom da je prodao najmanje 70% cigareta, odnosno alkoholnih pića obeleženih takvim markicama izdatim na osnovu svih prethodnih zahteva u kojima je naveden isti inostrani proizvođač, odnosno inostrani distributer cigareta, odnosno alkoholnih pića.»

Dosadašnji st. 6. i 7. postaju st. 8. i 9.

Član 2.

U članu 19. stav 1. tačka 2) posle reči: «popis» dodaju se reči: «i Obrazac SZ», a reči: «član 20. st. 1-3. i član 21. st. 1-4» zamenjuju se rečima: «član 20. st. 1. i 2, član 21. st. 1-4. i član 21a».

U tački 3) reči: «ili ne odlepi sa neprodatih proizvoda i ne vrati markice ministarstvu u propisanom roku» brišu se, a reči: «član 20. stav 4. i član 21. st. 6. i 7» zamenjuju se rečima: «član 20. stav 3. i član 21. stav 5».

U stavu 4. tačka 2) posle reči: «popis» dodaju se reči: «i Obrazac SZ», a reči: «član 20. st. 1-3. i član 21. st. 1-4» zamenjuju se rečima: «član 20. st. 1. i 2, član 21. st. 1-4. i član 21a».

U tački 3) reči: «ili ne odlepi sa neprodatih proizvoda i ne vrati markice ministarstvu u propisanom roku» brišu se, a reči: «član 20. stav 4. i član 21. st. 6. i 7» zamenjuju se rečima: «član 20. stav 3. i član 21. stav 5».

Član 3.

U članu 20. stav 3. briše se.

U dosadašnjem stavu 4, koji postaje stav 3, reči: «, a markice sa neprodatih proizvoda dužni su da odlepe i dostave ministarstvu do 20. novembra 2005. godine» brišu se.

Posle dosadašnjeg stava 4, koji postaje stav 3, dodaje se nov stav 4, koji glasi:

«Proizvođači, prodavci na veliko i prodavci na malo cigareta, odnosno alkoholnih pića obeleženih markicama iz stava 1. ovog člana mogu da prodaju te cigarete i alkoholna pića i po isteku roka iz stava 3. ovog člana, pod uslovom da ih do tog roka obeleže i markicama izdatim u skladu sa Uredbom o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta i alkoholnih pića («Službeni glasnik RS», br. 137/04, 11/05, 29/05, 56/05 i 75/05 – u daljem tekstu: Uredba).»

Član 4.

U članu 21. st. 5. i 6. menjaju se i glase:

«Proizvođači, uvoznici, prodavci na veliko i prodavci na malo cigareta, odnosno alkoholnih pića sa nalepljenim markicama iz stava 1. ovog člana mogu da prodaju te cigarete, odnosno alkoholna pića najkasnije do 30. novembra 2005. godine.

Proizvođači, uvoznici, prodavci na veliko i prodavci na malo cigareta, odnosno alkoholnih pića obeleženih markicama iz stava 1. ovog člana mogu da prodaju te cigarete i alkoholna pića i po isteku roka iz stava 5. ovog člana, pod uslovom da ih do tog roka obeleže i markicama izdatim u skladu sa Uredbom.»

Stav 7. briše se.

Član 5.

Posle člana 21. dodaju se čl. 21a, 21b i 21v, koji glase:

«Član 21a

Proizvođači, uvoznici, prodavci na veliko i prodavci na malo koji imaju na zalihama cigarete, odnosno alkoholna pića sa zalepljenim markicama iz člana 20. stav 1. i člana 21. stav 1. ove uredbe izvršiće na dan 16. oktobra 2005. godine popis tih zaliha cigareta i alkoholnih pića.

Lica iz stava 1. ovog člana dužna su da u roku od tri dana od dana izvršenog popisa dostave podatke iz popisnih listi Poreskoj upravi na Obrascu SZ – Stanje zaliha cigareta i alkoholnih pića, koji čini sastavni deo ove uredbe.

Član 21b

Izdavanje markica kojima se vrši obeležavanje cigareta i alkoholnih pića u smislu člana 20. stav 4. i člana 21. stav 6. ove uredbe vrši se na osnovu pismenog zahteva proizvođača, uvoznika, prodavaca na veliko i prodavaca na malo cigareta, odnosno alkoholnih pića, koji se podnosi Poreskoj upravi u četiri istovetna primerka na Obrascu ZAM-1 – Zahtev za izdavanje kontrolnih akciznih markica radi dodatnog obeležavanja, koji čini sastavni deo ove uredbe.

Zahtev iz stava 1. ovog člana neposredno podnosi lice koje je ovlastio proizvođač, uvoznik, prodavac na veliko ili prodavac na malo.

Ovlašćenje iz stava 2. ovog člana, za pravno lice potpisuje lice ovlašćeno za zastupanje pravnog lica, za preduzetnika vlasnik samostalne radnje, a za fizičko lice – proizvođača alkoholnih pića proizvođač lično.

Uz zahtev se podnosi ovlašćenje iz stava 2. ovog člana u dva primerka i kopija Obrasca SZ iz člana 21a stav 2. ove uredbe.

Prilikom podnošenja zahteva Poreska uprava popunjava podatke u Obrascu ZAM-1 označene pod «I – Podaci o broju i datumu zahteva», podnosilac zahteva popunjava podatke pod «II – Podaci o podnosiocu zahteva» i III – Podaci o traženim akciznim markicama», a Zavod popunjava podatke pod «IV – Podaci o izdatim akciznim markicama».

Po prijemu zahteva, Poreska uprava utvrđuje da li je podnosilac zahteva podneo propisanu dokumentaciju, zadržava jedan primerak ovlašćenja iz stava 2. ovog člana i Obrazac SZ, utvrđuje broj i datum zahteva i odobrava izdavanje markica stavljanjem originalnog potpisa i otiska pečata na sva četiri primerka Obrasca ZAM-1.

Poreska uprava tri primerka Obrasca ZAM-1 i drugi primerak ovlašćenja dostavlja Zavodu preko podnosioca zahteva, četvrti primerak Obrasca ZAM-1 zadržava za svoje potrebe, a podnosioca upućuje u Zavod radi izdavanja markica.

Zavod po izdavanju odštampanih markica popunjava u Obrascu ZAM-1 podatke označene pod «IV – Podaci o izdatim akciznim markicama», pri čemu jedan primerak Obrasca ZAM-1 vraća podnosiocu zahteva, drugi dostavlja ministarstvu, a treći zadržava za svoje potrebe.

Izdavanje markica iz stava 1. ovog člana vrši Zavod, po prethodnom odobrenju Poreske uprave na način propisan u stavu 6. ovog člana.

Član 21v

Markica za obeležavanje cigareta u smislu člana 20. stav 4. i člana 21. stav 6. ove uredbe lepi se preko celofana kutije (paklice) cigareta, tako da se vidi serijski broj ranije zalepljene markice iz člana 20. stav 1. i člana 21. stav 1. ove uredbe, kao i da se kutija ne može otvoriti a da se markica ne iscepa.

Markica za obeležavanje alkoholnih pića u smislu člana 20. stav 4. i člana 21. stav 6. ove uredbe lepi se na način iz člana 5. stav 3. ove uredbe, unakrst preko postojeće markice.»

Član 6.

Obrasci SZ – Stanje zaliha cigareta i alkoholnih pića i ZAM-1 – Zahtev za izdavanje kontrolnih akciznih markica radi dodatnog obeležavanja odštampani su uz ovu uredbu i čine njen sastavni deo.

Član 7.

Proizvođači, uvoznici, prodavci na veliko i prodavci na malo cigareta, odnosno alkoholnih pića obeleženih markicama iz člana 20. stav 1. i člana 21. stav 1. ove uredbe, a koji su do dana stupanja na snagu ove uredbe odlepili i vratili ministarstvu markice sa neprodatih količina cigareta i alkoholnih pića, dužni su da izvrše popis zaliha tih proizvoda na način propisan u članu 5. ove uredbe i obeleže ih markicama propisanim Uredbom o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta i alkoholnih pića («Službeni glasnik RS», br. 137/04, 11/05, 29/05, 56/05 i 75/05), na način i u rokovima propisanim odredbama čl. 3-5. ove uredbe.

Član 8.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Republike Srbije», a primenjivaće se od 16. oktobra 2005. godine.

05 Broj:

U Beogradu, 13. oktobra 2005. godine

V L A D A

PREDSEDNIK,

Vojislav Koštunica

Obrazac ZAM-1

Ministarstvo finansija – Poreska uprava _____________________________________________

I – Podaci o broju i datumu zahteva – popunjava Poreska uprava

ZAHTEV ZA IZDAVANjE KONTROLNIH AKCIZNIH MARKICARADI DODATNOG OBELEŽAVANjA Broj: Datum: II – Podaci o podnosiocu zahteva – popunjava proizvođač, uvoznik, prodavac na veliko, prodavac na malo Firma Mesto i adresa PIB Broj tekućeg računa Šifra delatnosti Matični broj

III – Podaci o traženim akciznim markicama – popunjava proizvođač, uvoznik, prodavac na veliko, prodavac na malo IV – Podaci o izdatim akciznim markicama – popunjava Zavod Vrsta akcizne markice Tražene količine Izdate količine Od serijskog broja Do serijskog broja U – za cigarete iz uvoza 1 Broj pošiljke Primio Potpis primaoca JMBG 01 proizvođač 02 uvoznik 03 prodavac na veliko 04 prodavac na malo

II. Podaci o stanju zaliha cigareta, odnosno alkoholnih pića obeleženih saveznim markicama1), odnosno starim republičkim markicama2)

Vrsta proizvoda Vrsta markica Stanje zaliha cigareta, odnosno alkoholnih pića 30. septembar 2005. godine 16. oktobar 2005. godine 1 2 3 4 cigarete savezne stare republičke cigarete sa odlepljenim markicama savezne stare republičke alkoholna pića savezne stare republičke alkoholna pića sa odlepljenim markicama savezne stare republičke

1) Kontrolne akcizne markice izdate u skladu sa Uredbom o izdavanju kontrolnih akciznih markica i načinu obeležavanja duvanskih

prerađevina i alkoholnih pića tim markicama («Službeni list SRJ», br. 33/97, 39/97 i 55/98);

2) Kontrolne akcizne markice izdate u skladu sa Uredbom o izgledu i načinu izdavanja, vođenja evidencije i obeležavanja kontrolnim

akciznim markicama cigareta i alkoholnih pića («Službeni glasnik RS», br. 33/02, 45/02, 46/02 i 58/04).

____________________________ M.P. _________________________________

(datum dostavljanja Obrasca SZ) (potpis odgovornog lica)

Ostavite komentar