Uredba o prodaji kapitala i imovine javnom aukcijom

Na osnovu člana 40. Zakona o privatizaciji («Službeni glasnik RS», br. 38/01, 18/ 03 i 45/05), a u vezi sa članom 9. stav 3. Zakona o Akcijskom fondu («Službeni glasnik RS», br. 38/01 i 45/05),

Vlada Republike Srbije donosi

U R E D B U

O PRODAJI KAPITALA I IMOVINE JAVNOM AUKCIJOM

I. UVODNE ODREDBE

Član 1.

Ovom uredbom uređuje se postupak i način prodaje javnom aukcijom, i to:

1) društvenog i državnog kapitala ( u daljem tekstu: kapital), odnosno imovine;

2) udela koji su preneti Akcijskom fondu, odnosno udela koje Akcijski fond prodaje u skladu sa zakonom (u daljem tekstu: udeli).

U javnoj aukciji utvrđuju se cena i kupac sa kojim se zaključuje ugovor o prodaji.

Član 2.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovoj uredbi imaju sledeće značenje:

1) Agencija za privatizaciju (u daljem tekstu: Agencija) jeste pravno lice koje prodaje kapital, odnosno imovinu i promoviše, inicira, sprovodi i kontroliše postupak privatizacije, u skladu sa zakonom;

2) Akcijski fond jeste pravno lice na koje su prenete akcije, odnosno udeli, u skladu sa zakonom, radi prodaje;

3) javna aukcija (u daljem tekstu: aukcija) je metod privatizacije, javnim nadmetanjem učesnika u skladu sa utvrđenim uslovima prodaje;

3) komisija za aukciju je komisija koja sprovodi prodaju kapitala i imovine metodom aukcije (u daljem tekstu: Komisija);

4) aukcionar je lice koje tehnički sprovodi tok aukcije;

5) depozit je novčani iznos, prvoklasna bankarska garancija prihvatljiva od Agencije, odnosno obveznice po osnovu neisplaćene devizne štednje građana izdate fizičkim licima koja su državljani Republike Srbije, po njihovoj nominalnoj vrednosti ( u daljem tekstu: obveznice ). Depozit uplaćuje, odnosno polaže zainteresovano lice, radi obezbeđenja učešća na aukciji, odnosno nadmetanjima;

6) ugovor o prodaji jeste ugovor o prodaji kapitala, odnosno imovine i ugovor o prodaji udela.

Član 3.

Početna cena u prvoj aukciji je 20% od gornje granice raspona vrednosti kapitala, odnosno imovine koji se nude na prodaju i koji je potvrdila Agencija .

Sredstva plaćanja u prvom nadmetanju mogu biti u gotovom novcu, odnosno u obveznicama koje dospevaju zaključno sa danom prodaje kapitala ili imovine (u daljem tekstu: dospele obveznice).

Ako je prvo nadmetanje neuspešno, započinje se odmah drugo nadmetanje, sa istom početnom cenom, u kome se razlika između kupoprodajne cene i depozita za prvo nadmetanje plaća u obveznicama koje nisu dospele na dan prodaje kapitala ili imovine (u daljem tekstu: nedospele obveznice)

Ako se prva aukcija proglasi neuspelom, javni poziv za drugu aukciju objavljuje se u roku od sedam dana od dana proglašenja prve aukcije neuspelom.

Depozit može da se uplati u gotovom novcu, polaganjem prvoklasne bankarske garancije ili u dospelim obveznicama. Depozit za drugo nadmetanje može da se uplati i u nedospelim obveznicama.

Član 4.

Početna cena u drugoj aukciji je 20% od donje granice raspona vrednosti kapitala, odnosno imovine koji se nude na prodaju i koji je potvrdila Agencija. Sredstva plaćanja u prvom nadmetanju mogu biti u gotovom novcu, odnosno u dospelim obveznicama.

Ako je prvo nadmetanje neuspešno, započinje se odmah drugo nadmetanje, sa istom početnom cenom, u kome se razlika između kupoprodajne cene i depozita za prvo nadmetanje plaća u nedospelim obveznicama.

Depozit može da se uplati u gotovom novcu, polaganjem prvoklasne bankarske garancije ili u dospelim obveznicama. Depozit za drugo nadmetanje može da se plati i u nedospelim obveznicama.

Član 5.

U slučaju prodaje udela početna cena u prvoj aukciji je korigovana knjigovodstvena vrednost prema poslednjem finansijskom izveštaju uvećana za iznos duga koji je otpušten.

Ako se prva aukcija proglasi neuspelom, javni poziv za drugu aukciju objavljuje se u roku od sedam dana od dana proglašenja prve aukcije neuspelom.

Početna cena u drugoj aukciji je 50% početne cene u prvoj aukciji.

Ako se druga aukcija proglasi neuspelom, javni poziv za treću aukciju objavljuje se u roku od sedam dana od dana proglašenja druge aukcije neuspelom.

Početna cena u trećoj aukciji je 20% početne cene u prvoj aukciji.

Sredstvo plaćanja u aukciji je u gotovom novcu u roku od pet dana od dana održavanja aukcije.

Depozit za aukciju može da se uplati u gotovom novcu ili polaganjem prvoklasne bankarske garancije.

Član 6.

Aukcija se proglašava neuspelom ako ni posle trećeg poziva aukcionara na drugom nadmetanju niko od učesnika ne istakne ponudu na ponuđenu cenu.

U slučaju prodaje udela, aukcija se proglašava neuspelom ako ni posle trećeg poziva aukcionara na aukcijama iz člana 5. ove uredbe niko od učesnika ne istakne ponudu na ponuđenu cenu.

II. PRIPREMA AUKCIJE

Član 7.

Odluku o prodaji kapitala aukcijom donosi Agencija i o tome obaveštava subjekt privatizacije.

Odluku o prodaji udela aukcijom donosi Agencija i sa nalogom za prodaju obaveštava Akcijski fond i subjekt privatizacije.

Član 8.

Agencija organizuje aukciju.

U postupku organizovanja aukcije, Agencija:

1) utvrđuje uslove prodaje;

2) priprema aukciju, uključujući određivanje datuma i vremena održavanja aukcije i objavljivanje javnog poziva;

3) obrazuje Komisiju;

4) imenuje aukcionara i pomoćnika aukcionara;

5) kontroliše i odobrava program privatizacije;

6) vrši i druge poslove od značaja za sprovođenje aukcije.

U slučaju prodaje udela Agencija organizuje aukciju u saradnji sa Akcijskim fondom.

Član 9.

Agencija objavljuje javni poziv za učešće na aukciji (u daljem tekstu: javni poziv) u sredstvima javnog informisanja (štampa, televizija, internet) najranije 30 dana pre dana održavanja aukcije. U slučaju prodaje udela javni poziv objavljuju zajedno Agencija i Akcijski fond.

Javni poziv iz stava 1. ovog člana sadrži:

1) poslovno ime subjekta privatizacije i matični broj subjekta privatizacije;

2) procentualni iznos kapitala ili opis imovine koji se nude na prodaju, odnosno procentualni iznos udela koji se nudi na prodaju;

3) finansijske i druge podatke o subjektu privatizacije od značaja za učesnike aukcije (broj zaposlenih, proizvodi, itd.);

4) mesto i adresu održavanja aukcije;

5) datum i vreme održavanja aukcije;

6) šifru aukcijske prodaje;

7) rok i način podnošenja prijave za učešće na aukciji;

8) datum, vreme i mesto registracije učesnika;

9) cenu, mesto i način dobijanja aukcijske dokumentacije;

10) iznos i način uplate depozita za učešće na aukciji;

11) kratak opis postupka aukcije;

12) početnu cenu za aukciju;

13) sredstva plaćanja;

14) datum, vreme i mesto obilaska subjekta privatizacije, kada se javni poziv za učešće na aukciji odnosi na prodaju kapitala, odnosno imovine;

15) druge podatke od značaja za sprovođenje aukcije.

Datum i vreme održavanja aukcije Agencija može, po potrebi, da izmeni. Izmenom datuma i vremena održavanja aukcije, menja se i rok za otkup aukcijske dokumentacije i rok za podnošenje prijava za učešće na aukciji.

U slučaju iz stava 3. ovog člana, Agencija objavljuje izmenu javnog poziva.

Član 10.

Subjekt privatizacije i Agencija utvrđuju datum i vreme obilaska subjekta privatizacije.

Zainteresovana lica mogu da izvrše obilazak subjekta privatizacije kada potpišu ugovor o čuvanju poverljivih podataka.

Član 11.

Agencija i subjekat privatizacije obezbeđuju pod jednakim uslovima svim zainteresovanim licima pristup informacijama od značaja za aukciju.

Član 12.

Prodaju metodom aukcije sprovodi Komisija koju obrazuje Agencija.

Komisija, u saradnji sa Agencijom, obezbeđuje neophodne uslove za održavanje aukcije.

Komisija ima tri člana.

Komisija iz reda svojih članova imenuje predsednika Komisije.

Komisija se imenuje za jednu ili više aukcija.

U slučaju prodaje udela jedan član Komisije je predstavnik Akcijskog fonda.

Član 13.

Komisija obavlja sledeće poslove:

1) nadgleda i sprovodi prodaju aukcijom;

2) registruje lica koja imaju pravo učešća na aukciji;

3) potpisuje zapisnik;

4) proglašava aukciju neuspelom;

5) vrši i druge poslove od značaja za sprovođenje aukcije, u skladu sa zakonom.

Komisija donosi odluke većinom glasova članova Komisije.

Stručno konsultativne i administrativno tehničke poslove za potrebe Komisije obavlja Agencija.

Član 14.

Aukcionar obavlja sledeće poslove:

poziva učesnike da istaknu ponudu na ponuđenu cenu;

održava red na aukciji i izriče mere u slučaju ometanja njenog toka;

proglašava kupca.

III. PRIJAVA ZA UČEŠĆE I REGISTRACIJU UČESNIKA

1. Aukcijska dokumentacija

Član 15.

Aukcijska dokumentacija sadrži:

1) program privatizacije;

2) ugovor o čuvanju poverljivih podataka;

3) nacrt ugovora o prodaji;

4) prijavu učešća na aukciji.

U slučaju prodaje udela aukcijska dokumentacija sadrži nacrt ugovora o prodaji, prijavu učešća na aukciji i poslednji bilans stanja i bilans uspeha.

Fizičkim i pravnim licima koja izraze interes za učešće na aukciji prodaje se aukcijska dokumentacija po ceni koju određuje ministar nadležan za poslove privatizacije.

Potvrda o uplati cene iz stava 3. ovog člana za aukcijsku dokumentaciju sadrži šifru aukcijske prodaje i može se predati neposredno Agenciji ili na mestu koje je određeno u javnom pozivu, a može se poslati i faksom na broj određen u javnom pozivu.

Po prijemu potvrde iz stava 4. ovog člana, aukcijska dokumentacija će biti predata ili poslata zainteresovanim fizičkim ili pravnim licima u roku od tri dana.

2. Ugovor o prodaji

Član 16.

Nacrt ugovora o prodaji kapitala, odnosno imovine izrađuje Agencija.

Nacrt ugovora o prodaji kapitala, odnosno imovine sadrži obavezu kupca da će obezbediti kontinuitet poslovanja subjekta privatizacije, uslove korišćenja zemljišta, sredstva i uslove plaćanja cene.

Nacrt ugovora o prodaji kapitala, odnosno imovine može da sadrži obavezu kupca za ulaganje sredstava u subjekt privatizacije, rešavanje pitanja zaposlenih i zaštitu životne sredine.

Nacrt ugovora o prodaji kapitala, odnosno imovine ne sadrži prodajnu cenu.

Učesnici na aukciji potpisuju nacrt ugovora pre održavanja aukcije.

Potpisivanjem nacrta ugovora o prodaji kapitala, odnosno imovine učesnici na aukciji se obavezuju na prihvatanje uslova iz nacrta ugovora.

Nacrt ugovora o prodaji kapitala, odnosno imovine u koji je uneta prodajna cena i podaci o učesniku aukcije koji je proglašen kupcem na aukciji i koji je potpisan od ovlašćenog lica Agencije i kupca postaje ugovor o prodaji.

Prodajna cena je poslednja cena utvrđena na aukciji.

Član 17.

Nacrt ugovora o prodaji udela izrađuje Akcijski fond.

Nacrt ugovora o prodaji udela sadrži odredbe o međusobnim pravima i obavezama ugovornih strana.

Nacrt ugovora o prodaji udela ne sadrži prodajnu cenu.

Učesnici na aukciji potpisuju nacrt ugovora o prodaji udela pre održavanja aukcije.

Potpisivanjem nacrta ugovora o prodaji udela učesnici na aukciji se obavezuju na prihvatanje uslova iz nacrta ugovora.

Nacrt ugovora o prodaji udela u koji je uneta prodajna cena i podaci o učesniku aukcije koji je proglašen kupcem na aukciji i koji je potpisan od ovlašćenog lica Akcijskog fonda i kupca postaje ugovor o prodaji.

Prodajna cena je poslednja cena utvrđena na aukciji.

3. Učesnici na aukciji

Član 18.

Pravo učešća na aukciji imaju domaća i strana pravna i fizička lica.

Lica iz stava 1. ovog člana mogu učestvovati na aukciji ako su:

1) kupili aukcijsku dokumentaciju;

2) registrovani kao učesnici na aukciji;

3) uplatili depozit.

Član 19.

Kada se učesnik na aukciji prijavi za kupovinu kapitala, odnosno imovine jednog ili više subjekata privatizacije, kao i za kupovinu udela, može da ovlasti lice za zastupanje na nadmetanju koje je odgovorno za ponudu učesnika i ispunjenje svih obaveza prema Komisiji.

Kada se više lica udruži radi kupovine kapitala, odnosno imovine jednog subjekta privatizacije (konzorcijum) dužni su da ovlaste jednog člana konzorcijuma koji će da zastupa konzorcijum na aukciji i koji je odgovoran za ponudu učesnika i ispunjenje svih obaveza.

Ovlašćenje iz st. 1. i 2. ovog člana mora biti overeno u sudu.

Član 20.

Pravo učešća na aukciji nemaju:

1) fizička i pravna lica koja imaju finansijske obaveze prema subjektu čiji je kapital, odnosno imovina predmet privatizacije;

2) članovi Komisije;

3) srodnici prvog naslednog reda članova Komisije;

4) pravno lice u vlasništvu članova Komisije;

5) pravno lice u vlasništvu srodnika prvog naslednog reda članova Komisije;

6) druga lica u skladu sa zakonom i ovom uredbom.

4. Prijava za učešće na aukciji

Član 21.

Prijava domaćeg fizičkog lica za učešće na aukciji sadrži:

1) šifru aukcijske prodaje i poslovno ime subjekta privatizacije;

2) ime i prezime;

3) ime i prezime jednog od roditelja;

4) podatak o državljanstvu Republike Srbije;

5) adresu, matični broj i potpis;

6) broj telefona i broj faksa;

7) broj računa za vraćanje depozita;

8) izjavu domaćeg fizičkog lica da nije član porodice lica koje je izgubilo svojstvo kupca.

Prijava domaćeg pravnog lica za učešće na aukciji sadrži:

1) šifru aukcijske prodaje i poslovno ime subjekta privatizacije;

2) poslovno ime i matični broj;

3) ime i prezime direktora i njegov potpis;

4) overenu fotokopiju izvoda iz sudskog registra;

5) overenu fotokopiju ovlašćenja za zastupanje na aukciji koje donosi nadležni organ;

6) broj računa za vraćanje depozita;

7) izjavu direktora domaćeg pravnog lica da njegov osnivač nije lice koje je izgubilo svojstvo kupca.

Prijava stranog fizičkog lica za učešće na aukciji sadrži:

1) šifru aukcijske prodaje i poslovno ime subjekta privatizacije;

2) ime i prezime;

3) ime i prezime jednog od roditelja;

4) adresu, državljanstvo, jedinstveni identifikacioni broj i potpis;

5) broj računa za vraćanje depozita;

6) izjavu stranog fizičkog lica da nije član porodice lica koje je izgubilo svojstvo kupca.

Prijava stranog pravnog lica za učešće na aukciji sadrži:

1) šifru aukcijske prodaje i poslovno ime subjekta privatizacije;

2) poslovno ime i matični broj;

3) ime i prezime direktora i njegov potpis;

4) overenu fotokopiju izvoda iz sudskog registra;

5) overenu fotokopiju ovlašćenja za zastupanje na aukciji koje donosi nadležni organ;

6) broj računa za vraćanje depozita;

7) izjavu lica ovlašćenog za zastupanje stranog pravnog lica da njegov osnivač nije lice koje je izgubilo svojstvo kupca.

Prijave iz st. 1. do 4. ovog člana treba da sadrže i podatak o tome da li se prijava odnosi isključivo na drugo nadmetanje u kome sredstvo plaćanja može biti i u nedospelim obveznicama.

U slučaju prodaje udela ne primenjuje se stav 5. ovog člana.

Član 22.

Agenciji se dostavlja popunjena prijava za učešće na aukciji i potpisani nacrt ugovora. Sastavni deo prijave za učešće na aukciji je dokaz o uplati depozita.

Smatra se da je depozit u gotovom novcu uplaćen kada je iznos na ime depozita evidentiran na računu Agencije.

U slučaju prodaje udela smatra se da je depozit u gotovom novcu uplaćen kada je iznos na ime depozita evidentiran na računu Agencije.

Popunjena prijava za učešće na aukciji, potpisan nacrt ugovora i dokaz o uplati depozita dostavlja se Agenciji u roku koji ne može biti kraći od pet radnih dana od dana određenog za održavanje aukcije.

Član 23.

Agencija je dužna da najmanje dva radna dana pre dana određenog za održavanje aukcije obavesti zainteresovana fizička i pravna lica o odobravanju prijave za učešće na aukciji.

Agencija može uputiti zahtev zainteresovanim fizičkim i pravnim licima da prijave za učešće na aukciji koje ne sadrže svu potrebnu dokumentaciju, dopune ili izmene u roku od dva dana od dana dostavljanja obaveštenja iz stava 1. ovog člana.

Obaveštenje o broju učesnika na aukciji ne može se davati pre održavanja aukcije.

Agencija može odlučiti da otkaže aukciju ako oceni da je narušen princip slobodne tržišne konkurencije i o tome obaveštava zainteresovana fizička i pravna lica.

IV. SPROVOĐENjE AUKCIJE

1. Registracija učesnika na aukciji

Član 24.

Postupak registracije učesnika na aukciji obavlja Komisija.

Registracija obuhvata:

1) proveru identiteta podnosioca prijave ili njegovog punomoćnika;

2) proveru verodostojnosti ovlašćenja punomoćnika;

3) proveru odobrenja Agencije za učešće na aukciji;

4) izdavanje numerisane aukcijske kartice;

5) potpis podnosioca prijave ili punomoćnika na listi učesnika.

Zainteresovana lica koja su dobila odobrenje iz člana 23. stav 1. ove uredbe, a ne registruju se za aukciju gube pravo na vraćanje depozita. Pravo na vraćanje depozita gube i lica koja su se registrovala za aukciju a nisu pristupila nadmetanju.

Član 25.

Komisija dva sata pre početka aukcije započinje registraciju učesnika na aukciji na mestu održavanja aukcije.

Registracija učesnika završiće se 10 minuta pre početka aukcije.

Smatra se da su ispunjeni uslovi za sprovođenje aukcije ako je najmanje jedno lice steklo status učesnika na aukciji, ako prisustvuje aukciji ili ako aukciji prisustvuje njegov ovlašćeni predstavnik.

U slučaju da nisu ispunjeni uslovi iz stava 3. ovog člana Komisija će proglasiti aukciju neuspelom.

2. Tok aukcije

Član 26.

Aukcija je javna i mogu joj prisustvovati sva zainteresovana lica.

Član 27.

Predsednik Komisije je dužan da obezbedi jednak tretman svih učesnika na aukciji i nesmetan postupak isticanja ponuda.

Član 28.

U vreme koje je određeno kao vreme početka aukcije aukcionar otvara aukciju i:

1) oglašava poslovno ime subjekta privatizacije i šifru aukcijske prodaje;

2) oglašava procenat kapitala odnosno imovine, kao i procenat udela koji se nudi na prodaju;

3) oglašava početnu cenu i objašnjava dalji postupak sprovođenja aukcije;

4) poziva učesnike da traže razjašnjenje ukoliko ima nejasnoća.

Kada učesnici nisu zadovoljni saopštenjem iz stava 1. ovog člana mogu usmeno u zapisnik uložiti prigovor koji ne ometa aukciju.

Predsednik Komisije odlučiće o osnovanosti prigovora iz stava 2. ovog člana.

2.1. Aukcija sa jednim učesnikom

Član 29.

Ako je samo jedno lice steklo status učesnika na aukciji, to lice se poziva da prihvati početnu cenu podizanjem aukcijske kartice.

Ako lice iz stava 1. ovog člana prihvati početnu cenu na prvom nadmetanju proglašava se kupcem, a početna cena na aukciji je prodajna cena, a ako ne prihvati početnu cenu, prvo nadmetanje se proglašava neuspelom i započinje se odmah drugo nadmetanje.

Ako lice iz stava 1. ovog člana prihvati početnu cenu na drugom nadmetanju proglašava se kupcem, a početna cena na aukciji je prodajna cena, a ako ne prihvati početnu cenu, aukcija se proglašava neuspelom, a to lice gubi pravo na vraćanje depozita.

Član 30.

U slučaju prodaje udela ako je samo jedno lice steklo status učesnika na aukciji, to lice se poziva da prihvati početnu cenu podizanjem aukcijske kartice.

Ako lice iz stava 1. ovog člana prihvati početnu cenu na prvoj aukciji proglašava se kupcem, a početna cena na aukciji je prodajna cena, a ako ne prihvati početnu cenu, prva aukcija se proglašava neuspelom, a to lice gubi pravo na vraćanje depozita.

2.2. Aukcija sa više učesnika

Član 31.

Ako je više od jednog lica steklo status učesnika na aukciji, aukcionar oglašava početnu cenu, utvrđuje svako naredno uvećanje cene i poziva učesnike da istaknu ponudu podizanjem aukcijske kartice.

Ako postoji ponuda na nivou početne cene, aukcionar utvrđuje novu cenu, sprovodeći prethodno utvrđeno uvećanje cene i poziva učesnike da istaknu ponudu na novu utvrđenu cenu.

Utvrđivanje nove cene ponavlja se sve dok učesnici ističu ponude na ponovo utvrđene cene.

Ako posle drugog poziva aukcionara nije istaknuta ponuda na poslednju utvrđenu cenu, aukcionar upućuje učesnicima poslednji poziv za isticanje ponude.

Kada ni posle trećeg poziva aukcionara nije istaknuta ponuda, aukcionar udarcem čekića označava aukciju završenom, a kupcem proglašava učesnika koji je prvi ponudio najvišu cenu.

Ako niko od učesnika ni posle trećeg poziva aukcionara ne prihvati početnu cenu na drugom nadmetanju, aukcija se proglašava neuspelom, a učesnici gube pravo na vraćanje depozita.

U slučaju prodaje udela aukcija se proglašava neuspelom, a učesnici gube pravo na vraćanje depozita ako niko od učesnika ni posle trećeg poziva aukcionara ne prihvati početnu cenu na aukciji.

2.3. Održavanje reda

Član 32.

Aukcionar je ovlašćen da preduzme mere u cilju obezbeđenja nesmetanog odvijanja toka nadmetanja.

Za ometanje toka nadmetanja aukcionar javno opominje učesnika i upozorava učesnike o merama koje će se upotrebiti ako se ometanje nastavi.

Ako učesnik iz stava 2. ovog člana i posle opomene ometa tok aukcije, aukcionar mu izriče meru udaljenja, koja se izvršava dobrovoljno ili je izvršavaju ovlašćena lica, zadužena za održavanje reda na aukciji.

Učesnik svojim ponašanjem ometa tok postupka kada:

1) ističe ponude suprotno pravilima;

2) ometa rad aukcionara ili Komisije na bilo koji drugi način.

Učesnik kome je izrečena mera udaljenja nema pravo na vraćanje depozita.

Član 33.

Učesnik aukcije kome je izrečena mera udaljenja iz člana 32. stav 3. ove uredbe, može uložiti prigovor, usmeno na zapisnik.

Prigovor iz stava 1. ovog člana, ne odlaže aukciju, a o osnovanosti prigovora odlučuje Komisija, neposredno po njegovom ulaganju.

Odluka Komisije po prigovoru je konačna.

Član 34.

Mere iz člana 32. stav 3. ove uredbe, aukcionar može izricati i ostalim prisutnim licima.

Član 35.

Ako aukcionar obavlja propisane poslove suprotno pravilima, predsednik Komisije ovlašćen je da:

opomene aukcionara;

zameni ga pomoćnikom aukcionara.

2.4. Sredstva i uslovi plaćanja u aukciji

Član 36.

Sredstva plaćanja u aukciji mogu biti u domaćoj i stranoj konvertibilnoj valuti.

Sredstva plaćanja mogu biti i u obveznicama po osnovu neisplaćene devizne štednje građana koje dospevaju zaključno sa danom prodaje kapitala ili imovine, izdatim fizičkim licima koja su državljani Republike Srbije.

U slučaju da u prvom nadmetanju kapital ili imovina nisu prodati za sredstva plaćanja iz st. 1. i 2. ovog člana, sredstvo plaćanja u drugom nadmetanju može biti i u obveznicama po osnovu neisplaćene devizne štednje građana, izdate fizičkim licima koja su državljani Republike Srbije, koje nisu dospele na dan prodaje kapitala ili imovine.

Sredstva plaćanja ne mogu biti u obveznicama po osnovu neisplaćene devizne štednje građana izdatim fizičkim licima koja su državljani Republike Srbije i koje nisu dospele na dan prodaje kapitala, odnosno imovine, ako se ugovorena cena plaća u najviše šest godišnjih rata.

Ako je druga aukcija iz člana 4. ove uredbe proglašena za neuspelu, Agencija odlučuje da li će se kapital subjekta privatizacije ponuditi na nekoj narednoj aukciji.

Član 37.

U slučaju plaćanja u aukciji dospelim, odnosno nedospelim obveznicama, te obveznice prenose se na vlasnički račun Agencije otvoren kod Republike Srbije kao člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti a.d. Beograd.

Prodaju obveznica iz stava 1. ovog člana organizuje Agencija.

Obveznice iz stava 1. ovog člana prodaju se na finansijskoj berzi preko brokersko dilerskog društva člana berze.

Sredstva ostvarena prodajom obveznica iz stava 1. ovog člana uplaćuju se na račun Agencije.

Sredstva iz stava 4. ovog člana, posle izmirivanja troškova prodaje u postupku privatizacije i posebne naknade ostvarene zaključenjem ugovora o prodaji kapitala, odnosno imovine (provizija), kao i prvenstvenog namirenja poverilaca subjekta privatizacije, uplaćuju se na uplatni račun budžeta Republike Srbije.

Član 38.

U slučaju prodaje udela sredstva plaćanja u aukciji su u domaćoj i stranoj konvertibilnoj valuti.

Član 39.

Ako je proglašeni kupac na aukciji domaće fizičko lice, prodajnu cenu može platiti u najviše šest godišnjih rata.

Odredba stava 1. ovog člana ne primenjuje se u slučaju udruživanja fizičkog i pravnog lica, radi kupovine kapitala ili imovine jednog subjekta privatizacije (konzorcijum) i prodaje kapitala subjekta privatizacije koji se restrukturirao.

Ako je depozit veći od iznosa prve rate, preostali iznos deli se na pet jednakih godišnjih rata, s tim što se prva rata plaća u roku od godinu dana od dana održavanja aukcije.

Rate se izražavaju u evrima, s tim što se svaka godišnja rata plaća u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan dospeća rate.

Član 40.

U slučaju prodaje udela, proglašeni kupac prodajnu cenu ne može platiti u ratama.

2.5. Zapisnik o aukciji

Član 41.

O početku, toku i završetku aukcije, sastavlja se zapisnik o aukciji (u daljem tekstu: zapisnik).

Član 42.

Zapisnik sadrži:

1) spisak registrovanih učesnika;

2) početnu cenu;

3) konačnu prodajnu cenu postignutu u nadmetanju i podatke o kupcu;

4) sredstva i uslove plaćanja;

5) dve poslednje istaknute ponude ako ih je bilo;

6) prezime i ime predsednika, ostalih članova Komisije, aukcionara, pomoćnika aukcionara i zapisničara;

7) datum i vreme početka i završetka aukcije;

8) izrečene mere prema učesnicima i prisutnim licima;

9) prigovore podnosioca prijave;

10) ostale podatke od značaja za rad Komisije.

Član 43.

Zapisnik potpisuju:

1) predsednik Komisije, članovi Komisije, aukcionar, odnosno pomoćnik aukcionara i zapisničar;

2) kupac ili njegov ovlašćeni zastupnik;

3) učesnik na aukciji koji je istakao drugu najvišu ponudu na ponuđenu cenu, ako ga je bilo.

Član 44.

Zapisnik se sastavlja u tri istovetna primerka, od kojih dva pripadaju Agenciji, a jedan kupcu. Subjektu privatizacije dostavlja se primerak zapisnika na njegov zahtev.

U slučaju prodaje udela primerak zapisnika dostavlja se i Akcijskom fondu.

Član 45.

Agencija može odlučiti da poništi aukciju ako oceni da su učesnici na aukciji svojim ponašanjem narušili princip slobodne tržišne konkurencije.

Narušavanjem principa iz stava 1. ovog člana smatraju se, naročito, sledeće radnje:

1) ako je više od jednog lica steklo status učesnika na aukciji, a nijedan od učesnika ne prihvati početnu cenu na prvom nadmetanju;

2) ako je više od jednog lica steklo status učesnika na aukciji, a samo jedan učesnik prihvati početnu cenu na prvom nadmetanju;

3) ako je više od jednog lica steklo status učesnika na aukciji, a pozivu aukcionara da pristupe nadmetanju odazovu se samo dvojica učesnika;

4) ako je početnu cenu na drugom nadmetanju prihvatio učesnik na aukciji prijavljen samo za drugo nadmetanje, u slučaju kad početnu cenu na prvom nadmetanju ne prihvati nijedan učesnik prijavljen samo za prvo nadmetanje.

St. 1. i 2. ovog člana shodno se primenjuju na prodaju udela.

V. ZAKLjUČIVANjE UGOVORA O PRODAJI

Član 46.

Posle proglašenja kupca, potpisivanja zapisnika i zaključivanja ugovora o prodaji kupac isplaćuje iznos u skladu sa ugovorom o prodaji zaključenim sa Agencijom.

U slučaju prodaje udela ugovor o prodaji udela potpisuje Akcijski fond.

Član 47.

Ako proglašeni kupac ne potpiše zapisnik ili ne izvrši plaćanje u predviđenom roku, a bilo je drugih istaknutih ponuda, ugovor o prodaji zaključuje se sa učesnikom koji je istakao drugu najvišu ponudu po ceni koju je taj učesnik ponudio na aukciji.

Član 48.

Ako proglašeni kupac ne potpiše zapisnik ili ne izvrši plaćanje u predviđenom roku, a nije bilo drugih istaknutih ponuda, aukcija se ponavlja pod istim uslovima.

Ako učesnik koji je istakao drugu najvišu ponudu odbije da zaključi ugovor o prodaji ili ne izvrši plaćanje u predviđenom roku, aukcija se ponavlja pod istim uslovima.

Član 49.

Depozit kupca se uračunava u prodajnu cenu.

Na uplaćeni depozit ne obračunava se kamata.

VI. AKTIVNOSTI POSLE SPROVEDENE AUKCIJE

Član 50.

Učesnicima koji nisu stekli pravo kupca, vraća se depozit u roku od osam dana od dana održavanja aukcije, osim u slučajevima predviđenim ovom uredbom.

Učesniku koji je istakao drugu najvišu ponudu, vraća se depozit u roku od 15 dana od dana održavanja aukcije.

Ako Agencija ne vrati depozit u roku iz st. 1. i 2. ovog člana, obavezna je da plati zateznu kamatu, u skladu sa zakonom kojim se uređuje visina zatezne kamate.

O rezultatu aukcije Agencija obaveštava Centralni registar hartija od vrednosti u roku od tri dana od dana zaključivanja ugovora sa kupcem.

Član 51.

Posle sprovedene aukcije Agencija objavljuje rezultate u sredstvima javnog informisanja u kojima je objavljen javni poziv iz člana 9. ove uredbe, najkasnije sedam dana od dana završetka javne aukcije.

Član 52.

Kompletnu dokumentaciju sa aukcije Komisija predaje Agenciji narednog dana od dana održavanja aukcije.

Dokumentaciju iz stava 1. ovog člana, Agencija čuva najmanje tri godine od dana prijema.

U slučaju prodaje udela Komisija predaje primerak kompletne dokumentacije sa aukcije Akcijskom fondu.

VII. PROGRAM PRIVATIZACIJE

Član 53.

Program privatizacije koji je sadržan u aukcijskoj dokumentaciji, subjekt privatizacije dostavlja Agenciji u rokovima i na način predviđen zakonom.

1. Sadržina programa privatizacije

Član 54.

Program privatizacije sadrži:

1) osnovne podatke o subjektu privatizacije;

2) podatke o stanju sredstava i obaveza;

3) analizu dosadašnjeg poslovanja subjekta privatizacije;

4) podatke o proceni vrednosti kapitala;

5) priloge.

Član 55.

Osnovni podaci o subjektu privatizacije su:

1) poslovno ime subjekta;

2) sedište i adresa;

3) matični broj iz statistike;

4) naziv i šifra delatnosti;

5) ime i prezime direktora;

6) oblik organizovanja;

7) telefon i faks;

8) broj žiro računa;

9) povezivanje subjekta privatizacije ako je subjekt privatizacije preduzeće.

Član 56.

Podaci o stanju sredstava i obaveza sadrže:

1) bilans stanja koji ne može biti stariji od 12 meseci;

2) pregled nepokretnosti (vrsta, namena i površina objekata, namena i površina zemljišta);

3) pregled najvažnije opreme;

4) pregled imovine i potraživanja koji su predmet sudskih sporova sa iznosom vrednosti sporova;

5) pregled obaveza koje su predmet sudskih sporova sa iznosom vrednosti sporova;

6) pregled imovine koja je pod hipotekom i pregled imovine drugih pravnih lica nad kojima subjekt privatizacije ima hipoteku.

Član 57.

Analiza dosadašnjeg poslovanja sadrži:

1) pregled organizacione strukture sa brojem zaposlenih, starosnom i kvalifikacionom strukturom;

2) pregled osnovnih proizvoda, odnosno usluga;

3) pregled ukupnog prihoda po osnovnim vrstama proizvoda, odnosno usluga strukturi tržišta;

4) pregled troškova poslovanja;

5) strukture bilansa uspeha po godišnjem obračunu za poslednje tri godine.

Član 58.

Podaci o procenjenoj vrednosti kapitala sadrže:

1) ukupnu procenjenu vrednost kapitala;

2) procenjenu vrednost kapitala;

3) vrednost privatnog kapitala;

4) procenjenu vrednost kapitala koji se privatizuje u rasponu od najniže do najviše vrednosti.

Član 59.

Uz program privatizacije subjekt privatizacije obavezno prilaže sledeću dokumentaciju koja čini sastavni deo programa privatizacije, i to:

1) odluku nadležnog organa o usvajanju programa;

2) overene fotokopije rešenja o upisu u registar koji vodi nadležni organ, i po potrebi, overene fotokopije rešenja o usklađenosti sa zakonom;

3) overene fotokopije rešenja o upisu u registar koji vodi nadležni organ pravnih lica čiji je osnivač ili suosnivač subjekt privatizacije;

4) statut;

5) overene fotokopije izvoda iz zemljišnih knjiga, odnosno imovinsko-pravnu dokumentaciju za nepokretnosti na kojima subjekt privatizacije ima pravo svojine ili trajno pravo korišćenja;

6) overene fotokopije rešenja o upisanim hipotekama na nepokretnostima i ugovore o kreditima osiguranim hipotekom;

7) overene fotokopije rešenja o hipotekama na tuđim nepokretnostima upisanim u korist subjekta privatizacije i isprave o osnovu i visini potraživanja osiguranih hipotekom;

8) overene fotokopije ugovora o davanju subjekta privatizacije ili njegovog dela u zakup;

9) overene fotokopije ugovora o davanju nepokretnosti i opreme u zakup;

10) overene fotokopije ugovora o uzimanju nepokretnosti i opreme u zakup ili lizing;

11) spisak postojećih akcionara ili članova društva sa ograničenom odgovornošću sa pojedinačnim učešćem u privatnom kapitalu;

12) overene fotokopije ugovora o kreditima sa ratama i rokovima otplate;

13) bilans stanja i bilans uspeha za poslednje tri godine;

14) bruto bilans za prethodnu poslovnu godinu.

Uz program privatizacije dostavlja se i izjava odgovornog lica u subjektu privatizacije o tačnosti podataka sadržanih u programu privatizacije.

Kada se prodaje kapital, odnosno imovina subjekta privatizacije u kojem je sprovedeno restrukturiranje, sastavni deo programa privatizacije čini i program restrukturiranja.

Izvodom iz zemljišnih knjiga iz stava 1. tačka 5) ovog člana smatraće se, u smislu ove uredbe, i predbeležba, odnosno zabeležba, u skladu sa propisom kojim se uređuju prava na nepokretnosti.

Član 60.

Pored dokumentacije iz člana 59. ove uredbe, subjekt privatizacije dostavlja i odluke koje je usvojio nadležni organ, a koje su neophodne radi sprovođenja postupka privatizacije, a naročito:

1) odluku o emisiji akcija;

2) odluku o prenosu do 30% društvenog kapitala bez naknade zaposlenima;

3) odluku o prodaji 70% društvenog kapitala i

4) odluku o objavljivanju javnog poziva za upis akcija bez naknade.

Član 61.

Ako subjekt privatizacije nema izvod iz zemljišnih knjiga, pravo svojine ili pravo trajnog korišćenja može se dokazati i pravnosnažnom odlukom nadležnog organa, ispravom o pravnom poslu sačinjenom u skladu sa zakonom, sporazumom o naknadi za eksproprisanu nepokretnost ili drugim aktom o konstituisanju prava na nepokretnosti, u skladu sa zakonom.

Član 62.

Ako je subjekt privatizacije nastao reorganizacijom u smislu zakona kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava, pravo svojine ili pravo trajnog korišćenja može se dokazati i deobnim bilansom ili drugom odgovarajućom ispravom, odnosno pravnosnažnom sudskom odlukom donetom u parničnom postupku.

2. Odobravanje programa

Član 63.

Ako je program privatizacije urađen u skladu sa zakonom i ovom uredbom, Agencija donosi rešenje o odobravanju programa privatizacije (u daljem tekstu: rešenje) u roku od 30 dana od dana dostavljanja programa privatizacije i dostavlja ga subjektu privatizacije.

Član 64.

Ako program privatizacije ne sadrži elemente iz čl. 55. do 58. ove uredbe ili je potrebno izvršiti ispravke ili izmene, Agencija, uz pismeno obrazloženje vraća subjektu privatizacije program privatizacije na dopunu i ispravku, u roku od 30 dana od dana dostavljanja.

Član 65.

Agencija može da izvrši promene programa privatizacije, odnosno da donese program privatizacije, u skladu sa zakonom i ovom uredbom.

O promenama, odnosno donošenju programa privatizacije Agencija pismeno obaveštava subjekt privatizacije.

Član 66.

Program privatizacije se dostavlja Agenciji u dva overena primeraka i dve fotokopije, zajedno sa odlukom nadležnog organa subjekta privatizacije o njegovom usvajanju.

Posle odobravanja programa privatizacije jedan primerak, overen od strane Agencije, vraća se subjektu privatizacije na njegov zahtev.

VIII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 67.

Prenos, odnosno prodaja obveznica na način iz člana 37. ove uredbe odnosi se na dospele, odnosno nedospele obveznice koje nisu prenete na vlasnički račun Agencije otvoren kod Republike Srbije kao člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti a.d. Beograd, odnosno koje nisu prodate, do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 68.

Postupci prodaje društvenog i državnog kapitala subjekta privatizacije metodom javne aukcije započeti do dana stupanja na snagu ove uredbe, okončaće se po propisima koji su bili na snazi na dan isteka roka za podnošenje prijave za učešće na aukciji.

Član 69.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o prodaji kapitala i imovine javnom aukcijom («Službeni glasnik RS», br. 45/01, 45/02, 19/03, 59/94 i 98/04).

Član 70.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Republike Srbije».

Broj:

U Beogradu, 9 juna 2005. godine

Vlada Republike Srbije

Potpredsednik,

O B R A Z L O Ž E Nj E

I PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 40. Zakona o privatizaciji prema kome Vlada Republike Srbije bliže propisuje postupak i način prodaje kapitala i imovine metodom javne aukcije

II RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

Promenom koja je sadržana u Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o Akcijskom fondu omogućava se prodaja udela koji su preneti Akcijskom fondu u skladu sa zakonom metodom javne aukcije.

Imajući u vidu izneto, ocenjeno je celishodnim da se predlože odgovarajuće izmene, odnosno dopune Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnom aukcijom koje treba da omoguće primenu propisanih pravila postupka i načina prodaje metodom javne aukcije i na prodaju udela koji su preneti Akcijskom fondu u skladu sa zakonom. Prihvatanje predloženog koncepta koji je pravno moguć, ne bi imalo za posledicu narušavanje metodološkog jedinstva propisa u pravnom sistemu Republike Srbije. U stvari, na ovaj način obezbeđuje se unutrašnje jedinstvo i povezanost u uređivanju i primeni propisa kojima je uređeno pitanje prodaje metodom javne aukcije.

Pored toga, navedenu uredbu trebalo je uskladiti i sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji u delu koji se odnosi na metod prodaje javnom aukcijom i dograditi postojeća rešenja, budući da su u sprovođenju postupka prodaje metodom javne aukcije stečena određena iskustva koja su upućivala na potrebu odgovarajućih izmena, odnosno dopuna.

Metod javne aukcije jeste način prodaje javnim javnim nadmetanjem učesnika u skladu sa utvrđenim uslovima prodaje. Polazeći od ovlašćenja sadržanog u Zakonu o privatizaciji («Službeni glasnik RS», br. 38/01 i 18/03) Vlada Republike Srbije je posebnom uredbom, kao podzakonskim aktom za izvršavanje zakona, bliže uredila određena pitanja koja se odnose na metod javne aukcije, odnosno propisala postupak i način prodaje kapitala i imovine metodom javne aukcije.

Uredba o prodaji kapitala i imovine javnom aukcijom doneta je u toku 2001. godine («Službeni glasnik RS», br. 45/01) i više puta menjana, dopunjavana i dograđivana («Službeni glasnik RS», br. 45/02, 19/03, 59/04 i 98/04). Polazeći od broja izvršenih izmena i dopuna, zakonodavac se opredelio da u postupku novih izmena i dopuna pripremi i predloži donošenje integralnog teksta ove uredbe. Integralni tekst treba da omogući racionalno i lakše korišćenje navedene uredbe, kako subjektima nadležnim za sprovođenje postupka privatizacije, tako i pravnim i fizičkim licima kao učesnicima u tom postupku.

III SADRŽINA UREDBE

Sadržinom uredbe operacionalizovane su odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o Akcijskom fondu u delu koji se odnosi na mogućnost da se udeli koji su preneti Akcijskom fondu u skladu sa zakonom prodaju i putem javne aukcije, usklađena postojeća rešenja sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji, kao i dograđena ona rešenja koja su stvarala određene probleme u dosadašnjoj primeni ove uredbe.

Značenje izraza koji se koriste u ovoj uredbi, način na koji se određuje visina početne cene u prvoj, odnosno drugoj aukciji, kao i razlog za proglašavanje aukcije neuspelom propisani su uvodnim odredbama (čl. 1. do 6.). U odnosu na postojeća normativna rešenja, razlike se ogledaju u sledećem: odredba koja se odnosi na objavljivanje i sadržinu javnog poziva za učešće na aukciji dopunjena je na način da se izmenom datuma održavanja aukcije menja i rok za otkup aukcijske dokumentacije i rok za podnošenje prijava za učešće na aukciji.

Priprema aukcije (čl. 7. do 14.) obuhvata odredbe koje se odnose na donošenje odluke o prodaji, poslove koje Agencija za privatizaciju vrši u postupku organizovanja aukcije, javni poziv za učešće na javnoj aukciji, obrazovanje i poslove koje obavlja Komisija koja sprovodi prodaju metodom javne aukcije, kao poslove koje obavlja aukcionar (lice koje tehnički sprovodi tok aukcije).

Prijava za učešće i registracija učesnika (čl. 15. do 23.) obuhvata odredbe koje se tiču sadržine aukcijske dokumentacije, ugovora o prodaji, učesnika na aukciji, sadržine prijave za učešće na aukciji, kao i obaveze Agencije za privatizaciju u odnosu na zainteresovana lica. U odnosu na postojeća normativna rešenja, razlike se ogledaju u sledećem: odredbe u delu koji se odnosi na prijavu za učešće na aukciji dopunjene su na način da se sastavnim delom prijave za učešće na aukciji smatra dokaz o uplati depozita. Takođe, precizirano je da je depozit u gotovom novcu uplaćen kada je iznos na ime depozita evidentiran na računu Agencije.

Sprovođenje aukcije (čl. 24. do 45.) obuhvata odredbe koje se odnose na registraciju učesnika na aukciji, tok aukcije, odnosno aukciju sa jednim ili sa više učesnika, održavanje reda, sredstva i uslove plaćanja u aukciji, sadržinu zapisnika o aukciji, kao i kao i razlog za poništavanje aukcije. U odnosu na postojeća normativna rešenja, razlike se ogledaju u sledećem: odredbe u delu koji se odnosi na registraciju učesnika na aukciji dopunjene su na način da pravo na vraćanje depozita gube i lica koja su se registrovala za aukciju a nisu pristupila nadmetanju; u delu koji se odnosi na aukciju sa više učesnika uvedeno je pravilo prema kome se aukcija proglašava neuspelom a učesnici gube pravo na vraćanje depozita, ako niko od učesnika ni posle trećeg poziva aukcionara ne prihvati početnu cenu na drugom nadmetanju; primerak zapisnika o aukciji se dostavlja subjektu privatizacije na njegov zahtev. Takođe, precizirano je koje se radnje, u smislu ove uredbe, smatraju narušavanjem principa slobodne tržišne konkurencije, u kom slučaju Agencija za privatizaciju može odlučiti da poništi aukciju.

Odredbama koje se odnose na zaključivanje ugovora (čl. 46. do 49.) propisane su posledice nepotpisivanja zapisnika ili neplaćanja iznosa propisanog ugovorom o prodaji.

Aktivnosti posle sprovedene aukcije (čl. 50. do 52.) obuhvataju odredbe koje se odnose na vraćanje depozita, objavljivanje rezultata sprovedene aukcije u sredstvima javnog informisanja, kao dokumentaciju sa aukcije.

Program privatizacije (čl. 53. do 67.) obuhvata odredbe koje se odnose na sadržinu programa privatizacije, dokumentaciju koju subjekt privatizacije obavezno prilaže uz program privatizacije, odluke nadležnog organa subjekta privatizacije koje su neophodne radi sprovođenja postupka privatizacije, kao i ovlašćenja Agencije za privatizaciju u vezi sa odobravanjem programa privatizacije. U odnosu na postojeća normativna rešenja, razlike se ogledaju u sledećem: odredbe u delu koji se odnosi na sadržinu programa privatizacije, odnosno sadržinu podataka o stanju sredstava i obaveza izmenjene su na način da bilans stanja ne može biti stariji od dvanaest meseci; u delu koji se odnosi na dokumentaciju koja čini sastavni deo programa privatizacije i koja se obavezno prilaže uz taj program izostavljen je podatak koji se odnosi na projekciju vrednosti prava zaposlenih na sticanje akcija bez naknade. Takođe, uvedena je odredba prema kojoj sastavni deo programa privatizacije čini i program restrukturiranja u slučaju kada se prodaje kapital, odnosno imovina subjekta privatizacije u kojem je sprovedeno restrukturiranje. Pored toga, u delu koji se odnosi na obavezu subjekta privatizacije da dostavi odluke koje je usvojio nadležni organ, a koje su neophodne radi sprovođenja postupka privatizacije izostavljena je odluka kojom se ovlašćuje direktor, odnosno drugo lice da potpiše ugovor o kupoprodaji društvenog kapitala metodom javne aukcije, s tim da navedene odluke više ne čine sastavni deo programa privatizacije. Odredbe u delu koji se odnosi na odobravanje programa privatizacije izmenjene su na način da se nakon odobravanja programa privatizacije, overeni primerak tog programa vraća subjektu privatizacije na njegov zahtev. Kao novo normativno rešenje, uvedena je odredba prema kojoj Agencija za privatizaciju donosi program privatizacije u slučaju da taj subjekt ne postupi po odluci Agencije za privatizaciju.

Normom koja ima karakter prelazne odredbe uređuje se status započetog postupka prodaje društvenog i državnog kapitala subjekta privatizacije metodom javne aukcije (član 68.). Naime, predviđeno je da se postupak prodaje metodom javne aukcije koji je bio u toku na dan stupanja na snagu ove uredbe okončava po propisim koji su bili na snazi na dan isteka roka za podnošenje prijave za učešće na javnoj aukciji.

Član 69. propisan je prestanak važenja propisa kojim je bila uređena prodaja kapitala i imovine javnom aukcijom.

Navedenom normom propisan je rok u kome ova uredba stupa na snagu (član 70.)

IV POTREBNA SREDSTVA ZA SPROVOĐENjE UREDBE

Za sprovođenje ove uredbe nije potrebno obezbediti sredstva u budžetu Republike Srbije.

V ANALIZA EFEKATA UREDBE

Uvođenjem mogućnosti da se udeli preneti Akcijskom fondu u skladu sa zakonom prodaju i putem javne aukcije stimuliše se brže i celovitije odvijanje postupka privatizacije, na koji način se vodi računa o prihodima koji se ostvaruju prodajom udela navedenim metodom prodaje. Takođe, predložena rešenja utiču na kreiranje konzistentnog pravnog okvira za efikasno sprovođenje postupka prodaje kapitala i imovine javnom aukcijom.

Ostavite komentar