Uredba o uslovima i načinu podsticanja proizvodnje, prodaje i sprovođenja subvencionisane kupovine autobusa proizvedenih u Republici Srbiji u 2011. godini

Na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

UREDBU

O USLOVIMA I NAČINU PODSTICANjA PROIZVODNjE, PRODAJE I SPROVOĐENjA SUBVENCIONISANE KUPOVINE AUTOBUSA PROIZVEDENIH U REPUBLICI SRBIJI U 2011. GODINI

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način podsticanja proizvodnje, prodaje i sprovođenja subvencionisane kupovine autobusa proizvedenih u Republici Srbiji u 2011. godini.

Član 2.

Direktni korisnici podsticaja u smislu ove uredbe su proizvođači autobusa u Republici Srbiji, a indirektni korisnici su krajnji kupci.

Član 3.

Sredstva za namene iz člana 1. ove uredbe u iznosu 500.000.000,00 dinara obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/10), u okviru Razdela 20- Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, funkcija 410-Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, ekonomska klasifikacija 621-Nabavka domaće finansijske imovine.

Raspodela sredstava iz stava 1. ovog člana vršiće se avansnim plaćanjem proizvođačima autobusa u Republici Srbiji u ratama, srazmerno dinamici proizvodnje i prodaje autobusa.

Član 4.

Podsticanje proizvodnje, prodaje i sprovođenja subvencionisane kupovine autobusa iz člana 1. ove uredbe sprovodi se umanjenjem proizvođačke cene novog autobusa sa pogonskim dizel motorom koji ispunjava najmanje ekološke standarde propisane normom „Euro 4” u visini 20% od cene iskazane u dinarima na dan izdavanja fakture, odnosno fiskalnog računa i dodatnim umanjenjem proizvođačke cene novog autobusa pri kupovini autobusa sa pogonom na komprinovani prirodni gas (CNG) koji ispunjava najmanje ekološke standarde propisane normom „Euro 4” ili hibridnim pogonom u visini 10% od cene iskazane u dinarima na dan izdavanja fakture, odnosno fiskalnog računa.

Ministar nadležan za poslove ekonomije i regionalnog razvoja bliže propisuje način podsticanja proizvodnje, prodaje i sprovođenja subvencionisane kupovine autobusa.

Član 5.

Pravo kupovine novih autobusa iz člana 1. ove uredbe imaju:

1) fizička lica koja obavljaju registrovanu delatnost;

2) pravna lica registrovana u skladu sa zakonom.

Pri prvoj registraciji proizvoda iz člana 1. ove uredbe, u saobraćajnu dozvolu unosi se klauzula o zabrani otuđenja autobusa u roku od tri godine od dana registracije.

Pravo subvencionisane kupovine novih autobusa u skladu sa ovom uredbom imaju lica iz stava 1. ovog člana koja imaju prebivalište, odnosno sedište na teritoriji Republike Srbije.

Član 6.

Podsticanje proizvodnje, prodaje i sprovođenja subvencionisane kupovine autobusa primenjivaće se, za sve proizvode prodate u 2011. godine do utroška sredstava iz člana 3. ove uredbe, a najkasnije do 15. decembra 2011. godine.

Član 7.

Ministarstvo nadležno za poslove ekonomije i regionalnog razvoja polugodišnje će izveštavati Vladu o korišćenju sredstava u skladu sa ovom uredbom.

Nadzor nad sprovođenjem ove uredbe u delu koji se odnosi na postupak podsticanja proizvodnje, prodaje i sprovođenja subvencionisane kupovine autobusa proizvedenih u Republici Srbiji vrši ministarstvo nadležno za poslove ekonomije i regionalnog razvoja, a u delu koji se odnosi na zabranu raspolaganja – ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove.

Član 8.

Isplata prve avansne rate po ovoj uredbi uslovljena je pravdanjem utroška avansnih sredstava isplaćenih u 2010. godini.

Neutrošena sredstva iz stava 1. ovog člana mogu se koristiti u 2011. godini za namene za koje su ta sredstva preneta u 2010. godini.

Član 9.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 21. aprila 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ostavite komentar