Uredbu o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane kupovine automobila proizvedenih u Republici Srbiji zamenom staro za novo u 2011. godini

Na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

UREDBU

O USLOVIMA I NAČINU SPROVOĐENjA SUBVENCIONISANE KUPOVINE AUTOMOBILA PROIZVEDENIH U REPUBLICI SRBIJI ZAMENOM STARO ZA NOVO U 2011. GODINI

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način sprovođenja subvencionisane kupovine automobila proizvedenih u Republici Srbiji zamenom staro za novo u 2011. godini.

Član 2.

Direktni korisnici subvencija u smislu ove uredbe su proizvođači putničkih automobila u Republici Srbiji, a indirektni korisnici su krajnji kupci.

Član 3.

Sredstva za namene iz člana 1. ove uredbe u iznosu od 550 miliona dinara obezbeđena su su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/10), član 7, Razdeo 20 – Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, Funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, Ekonomska klasifikacija 621 – Nabavka domaće finansijske imovine.

Član 4.

Subvencionisana kupovina iz člana 1. ove uredbe sprovodi se umanjenjem kupoprodajne cene novog automobila za iznos od 600 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan prodaje.

Član 5.

Pravo kupovine novih automobila u skladu sa ovom uredbom imaju fizička i pravna lica koja:

1) imaju prebivalište, odnosno sedište na teritoriji Republike Srbije;

2) su vlasnici automobila ili poseduju važeće ovlašćenje za upravljanje, raspolaganje i odjavljivanje automobila, koji:

(1) su proizvedeni pre 1. januara 1999. godine;

(2) ne ispunjavaju ekološke standarde propisane normom „Euro 3”;

(3) su registrovani odnosno kojima je posle 31. decembra 2010. godine istekla registracija, u skladu sa važećim propisima, kompletni i u voznom stanju;

3) imaju potvrdu o predaji starog automobila, izdatu od ovlašćenog centra za reciklažu i dokaz da je vozilo odjavljeno koji je izdat od strane nadležnog organa ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove.

Član 6.

Ovlašćeni centri za reciklažu su centri koje odredi ministar nadležan za poslove zaštite životne sredine.

Postupanje sa automobilima predatim ovlašćenim centrima iz stava 1. ovog člana propisuje ministar nadležan za poslove zaštite životne sredine.

Ministar nadležan za poslove ekonomije i regionalnog razvoja bliže propisuje način sprovođenja subvencionisane kupovine predviđene ovom uredbom.

Član 7.

Subvencionisana prodaja novih automobila primenjivaće se do utroška sredstava iz člana 3. ove uredbe, a najkasnije do 31. decembra 2011. godine.

Član 8.

Ministarstvo nadležno za poslove ekonomije i regionalnog razvoja će kvartalno će izveštavati Vladu o korišćenju sredstava u skladu sa ovom uredbom.

Nadzor nad sprovođenjem ove uredbe u delu koji se odnosi na postupak subvencionisane kupovine automobila vrši ministarstvo nadležno za poslove ekonomije i regionalnog razvoja, a u delu koji se odnosi na zaštitu životne sredine – ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine.

Član 9.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu,

V L A D A

PREDSEDNIK

Ostavite komentar