Uredba o izmenama Uredbe o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane kupovine automobila proizvedenih u Republici Srbiji zamenom staro za novo

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 5. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 120/08 i 31/09),

Vlada donosi

UREDBU

O IZMENAMA UREDBE O USLOVIMA I NAČINU SPROVOĐENjA SUBVENCIONISANE KUPOVINE AUTOMOBILA PROIZVEDENIH U REPUBLICI SRBIJI ZAMENOM STARO ZA NOVO

Član 1.

U Uredbi o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane kupovine automobila proizvedenih u Republici Srbiji zamenom staro za novo („Službeni glasnik RS”, br. 15/09, 25/09, 66/09, 72/09 i 94/09) u članu 3. reči: „u iznosu od 1.500.000.000,00 dinara”, zamenjuju se rečima: „u iznosu od 1.300.000.000,00 dinara”.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu,

V L A D A

PREDSEDNIK

Ostavite komentar