Uredba o izmenama Uredbe o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane kupovine automobila proizvedenih u Republici Srbiji zamenom staro za novo u 2010. godini

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2010. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 107/09),

Vlada donosi

UREDBU

O IZMENAMA UREDBE O USLOVIMA I NAČINU SPROVOĐENjA SUBVENCIONISANE KUPOVINE AUTOMOBILA PROIZVEDENIH U REPUBLICI SRBIJI ZAMENOM STARO ZA NOVO U 2010. GODINI

Član 1.

U Uredbi o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane kupovine automobila proizvedenih u Republici Srbiji zamenom staro za novo u 2010. godini („Službeni glasnik RS”, br. 3/10 i 26/10), u članu 3. reči: „500.000.000,00 dinara” zamenjuju se rečima: „1.000.000.000,00 dinara”.

Član 2.

U članu 7. reči: „31. avgusta 2010. godine” zamenjuju se rečima: „1. decembra 2010. godine”.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj:

U Beogradu,

V L A D A

POTPREDSEDNIK

Ostavite komentar