Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „Izgradimo TV toranj na Avali“

Na osnovu člana 2. stav 2. Zakona o izdavanju doplatne poštanske marke („Službeni glasnik RS”, broj 61/05) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZDAVANjU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE

„IZGRADIMO TV TORANj NA AVALI”

Član 1.

Na poštanske pošiljke u unutrašnjem poštanskom saobraćaju, osim na pošiljke novina i časopisa, plaća se doplatna poštanska marka „IZGRADIMO TV TORANj NA AVALI” od 3. do 29. novembra 2008. godine.

Marka iz stava 1. ovog člana izdaje se u tiražu od 3.000.000 komada, u apoenu u visini od 10 dinara.

Član 2.

Sredstva od prodate doplatne poštanske marke iz člana 1. ove uredbe, JP PTT saobraćaja „Srbija” uplaćuje sedmodnevno na račun propisan za uplatu sredstava ostvarenih prodajom doplatne poštanske marke „IZGRADIMO TV TORANj NA AVALI”.

Sredstva iz stava 1. ovog člana usmeravaju se Radiodifuznoj ustanovi Radio Televizija Srbije, a koristiće se prema programu koji donosi korisnik tih sredstava, na koji saglasnost daje Vlada.

Član 3.

Način izdavanja doplatne poštanske marke reguliše se ugovorom između korisnika doplatne poštanske marke i preduzeća koje obavlja poslove prodaje doplatne poštanske marke u skladu sa zakonom.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110- /2008

U Beogradu, 23. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE UREDBE

Zakonom o izdavanju doplatne poštanske marke („Službeni glasnik RS”, broj 61/05) uređeno je izdavanje i naplata doplatne poštanske marke radi korišćenja sredstava ostvarenih po osnovu njihove prodaje za finansiranje humanitarnih akcija, obeležavanja istorijskih i kulturnih događaja, projekata od javnog interesa kao i druge akcije od šireg društvenog značaja. Doplatna marka se izdaje i naplaćuje na poštanske pošiljke u unutrašnjem poštanskom saobraćaju u Republici Srbiji, osim na novine i časopise, i to u apoenima, najviše do 50% od iznosa nominalne vrednosti poštanske marke za pisma težine do 20 grama.

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 2. stav 2. navedenog zakona, kojim je uređeno da bližu namenu, korisnika, način izdavanja, tiraž, visinu apoena i vremenski period izdavanja doplatne marke utvrđuje Vlada.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

U 1960. godini otpočela je izgradnja tornja na Avali radi postavljanja televizijskog i radio-antenskog sistema. Toranj je završen 1965. godine i predstavljao je jedinstveno arhitektonsko rešenje sa ravnostranim trouglom u preseku osnove. U ovaj objekat ugrađeno je preko 4.000 t armiranog betona, njegova visina je iznosila 125 m, a na vrhu je bila postavljena antena težine 25 t i visine 60 m. Istovremeno, on je predstavljao i turističku atrakciju s obzirom da je posedovao restoran i vidikovac. Toranj je bio u funkciji do 29. aprila 1999. godine kada je u toku agresije snaga NATO na našu zemlju porušen.

Imajući u vidu da je toranj na Avali objekat od značaja za Republiku Srbiju, prvenstveno u pogledu radiodifuznog i telekomunikacionog sistema i da je istovremeno bio jedan od simbola po kome se prepoznavala naša Republika, odnosno grad Beograd, odlučeno je da se pristupi izgradnji novog tornja. Akciju za prikupljanje sredstava za izgradnju tornja na Avali na istom mestu na kome se nalazio prethodni, pokrenulo je 2004. godine Udruženje novinara Srbije i Radio Televizija Srbije pod nazivom: „IZGRADIMO TV TORANj NA AVALI”, što je naišlo na opštu podršku javnosti u Republici.

Vlada je početkom 2005. godine formirala Odbor za obnovu tornja na Avali i finansirala je u saradnji sa gradom Beogradom Projekat izgradnje tornja. Već iste godine obavljeno je raščišćavanje ostataka porušenog tornja i objekata oko njega, a 2006. godine je otpočela izgradnja objekta, koji je praktično replika prethodnog. Pored osnovne namene da služi za smeštaj i funkcionisanje radiodifuznog i telekomunikacionog sistema, novi toranj će biti dostupan i za posetioce, s obzirom da je na njegovom 119 m predviđen restoran, a na 121 m vidikovac. Prema planu, radovi bi trebalo da budu završeni do 29. aprila 2009. godine.

Ukupna finansijska sredstva potrebna za izgradnju i tehničko opremanje tornja na Avali procenjena su na oko 12,6 miliona evra (radovi oko 10 miliona evra i oprema oko 2,6 miliona evra). Najveći deo ovih sredstava (oko 95%) obezbeđen je iz budžeta Republike Srbije, zatim budžeta grada Beograda i donacija.

Za uplatu sredstava za izgradnju tornja na Avali otvoren je u Raiffeisenbank namenski tekući račun broj: 265-1040310000181-97.

Imajući u vidu da za kompletan završetak tornja i njegovo stavljanje u funkciju nedostaje oko 600 hiljada evra, Ministarstvo zaštite životne sredine i prostornog planiranja dostavilo je Inicijativu, na predlog Radiodifuzne ustanove Radio Televizija Srbije, Beograd, Takovska 10, da se deo nedostajućih sredstva obezbedi po osnovu izdavanja odgovarajuće doplatne poštanske marke.

Predlaže se, da se doplatna poštanska marka „IZGRADIMO TV TORANj NA AVALI” u 2008. godini, izdaje u periodu od od 3. do 29. novembra u tiražu od 3.000.000 komada. Na taj način, pri vrednosti marke od 10 dinara, mogao bi se ostvariti prihod od 30.000.000 dinara.

Vlada na predlog Ministarstva zaštite životne sredine i prostornog planiranja daje saglasnost na Program korišćenja sredstava ostvarenih po osnovu doplatne poštanske marke za završetak izgradnje tornja na Avali.

III. REŠENjA KOJA SE PREDLAŽU UREDBOM

U članu 1. Uredbe predviđa se da se plaća doplatna poštanska marka „IZGRADIMO TV TORANj NA AVALI” u periodu od 3. do 29. novembra 2008. godine, i to u tiražu od 3.000.000 komada, u apoenu u visini 50% od iznosa nominalne vrednosti poštanske marke za pisma težine do 20 grama (koja sada iznosi 20 dinara), odnosno 10 dinara.

U članu 2. Uredbe predviđeno je da sredstva od prodate doplatne poštanske marke JP PTT saobraćaja „Srbija” uplaćuju sedmodnevno na račun propisan za uplatu sredstava ostvarenih prodajom doplatne poštanske marke „IZGRADIMO TV TORANj NA AVALI”.

Ostvarena sredstva po osnovu prodate doplatne poštanske marke koristiće se prema programu koji donosi korisnik tih sredstava, na koji saglasnost daje Vlada.

U članu 3. Uredbe predviđeno je da se način izdavanja doplatne poštanske marke reguliše ugovorom između korisnika doplatne poštanske marke i preduzeća koje obavlja poslove prodaje doplatne poštanske marke u skladu sa zakonom.

U članu 4. Uredbe predviđeno je stupanje na snagu ove uredbe narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV. SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENjE UREDBE

Sredstva potrebna za sprovođenje ove uredbe obezbeđuju se iz prihoda ostvarenih prodajom doplatne poštanske marke.

V. RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAŽE RANIJE STUPANjE NA SNAGU

Predlaže se da Uredba stupi na snagu pre osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije” iz razloga što je neophodno da se preduzmu odgovarajuće prethodne aktivnosti, odnosno štampanje i distribucija doplatne poštanske marke, kako bi se obezbedilo da izdavanje i prodaja predmetne marke otpočne u predviđenom roku.

Ostavite komentar