Uredba o određivanju sredstava za posebne namene za potrebe Bezbednosno-informativne agencije

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 22. Zakona o osnovama uređenja službi bezbednosti Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 116/07) i članom 45. Zakona o službama bezbednosti Savezne Republike Jugoslavije („Službeni list SRJ”, broj 37/02 i „Službeni list SCG”, broj 17/04),

Vlada donosi

UREDBU

O ODREĐIVANjU SREDSTAVA ZA POSEBNE NAMENE

ZA POTREBE BEZBEDNOSNO-INFORMATIVNE AGENCIJE

Član 1.

Ovom uredbom bliže se određuju nabavke sredstava za posebne namene za potrebe Bezbednosno-informativne agencije (u daljem tekstu: Agencija) poverljivog karaktera (u daljem tekstu: sredstva za posebne namene) i propisuje način i postupak nabavke i otuđenja tih sredstava.

Na nabavku sredstava za posebne namene ne primenjuju se propisi kojima se uređuju javne nabavke.

Član 2.

Sredstva za posebne namene, u smislu ove uredbe, jesu nepokretnosti i pokretne stvari u svojini Republike Srbije, koje Agencija koristi za obavljanje poslova iz svog delokruga.

Sredstva iz stava 1. ovog člana su poverljivog karaktera u smislu propisa kojima se uređuju javne nabavke.

Član 3.

Sredstva za posebne namene koriste se saglasno prirodi i nameni tih sredstava, u skladu sa zakonom i drugim propisima i u funkciji su ostvarivanja nadležnosti Agencije.

Član 4.

Nepokretnosti za posebne namene, u smislu ove uredbe, jesu: zemljište; zgrade (službene, poslovne i druge zgrade); službene i poslovne prostorije; stanovi za službene potrebe; magacini, skladišta i garaže; montažni objekti, kontejneri za smeštaj opreme i lica, pomoćni i privremeni objekti; podzemni i nadzemni objekti sa pratećom infrastrukturom i drugi građevinski objekti u smislu propisa kojima se uređuje izgradnja, koje za obavljanje poslova iz svog delokruga koristi Agencija.

Član 5.

Pokretne stvari za posebne namene, u smislu ove uredbe, jesu:

1) sredstva operativne tehnike;

2) merna i laboratorijska sredstva;

3) naoružanje, oružna oprema i specijalna sredstva;

4) sredstva veze i telekomunikacija;

5) sredstva informacionih sistema;

6) sredstva kriminalističke tehnike;

7) sredstva specijalne lične zaštitne opreme i odeća za službene potrebe;

8) identifikacione značke i legitimacije;

9) prevozna sredstva za službene potrebe;

10) sredstva za opremanje prostorija koje za izvršavanje svojih zadataka koristi Agencija;

11) oprema, alati, pribori, uređaji, delovi i sklopovi, sitan inventar i potrošni materijal za izradu, održavanje i eksploataciju pokretnih stvari za posebne namene.

Pod pokretnim stvarima za posebne namene podrazumevaju se i druge pokretne stvari koje se po svojoj nameni, karakteristikama i svojstvima mogu upodobiti pokretnim stvarima za posebne namene iz stava 1. ovog člana, a čija nabavka mora biti praćena posebnim merama kontraobaveštajne i bezbednosne zaštite tajnih podataka.

Član 6.

Pod nabavkom sredstava za posebne namene, u smislu ove uredbe, podrazumeva se i nabavka dobara, usluga i radova za potrebe i u vezi sa nepokretnostima i pokretnim stvarima za posebne namene i usluga koje su u funkciji obavljanja poslova iz delokruga Agencije, koje moraju biti praćene posebnim merama kontraobaveštajne i bezbednosne zaštite tajnih podataka.

Član 7.

O pribavljanju sredstava za posebne namene odlučuje direktor Agencije ili pripadnik Agencije koga on za to ovlasti, u skladu sa planom nabavki i planom izvršenja budžeta Agencije za određenu budžetsku godinu.

Član 8.

Nabavku sredstava za posebne namene, po pravilu, sprovodi komisija koju obrazuje direktor Agencije ili pripadnik Agencije koga on za to ovlasti.

Nabavku sredstava za posebne namene može sprovesti i pojedinac ukoliko to zahtevaju razlozi hitnosti, celishodnosti, operativne potrebe ili drugi opravdani razlozi radi efikasnog obavljanja bezbednosnih poslova iz delokruga Agencije.

Komisija iz stava 1. ovog člana ima neparan broj članova od kojih je obavezno jedan član iz sastava organizacione jedinice za čije potrebe se vrši nabavka, a dva, od kojih je jedan diplomirani pravnik, iz sastava organizacione jedinice nadležne za poslove logistike.

Član 9.

Nabavka sredstva za posebne namene vrši se prikupljanjem pismenih ponuda, odnosno neposrednom pogodbom, na način kojim se obezbeđuje ekonomičnost i efikasnost upotrebe budžetskih sredstava.

Postupak nabavke sredstava za posebne namene vrši se uz primenu propisanih mera kontraobaveštajne i bezbednosne zaštite tajnih podataka.

Postupak nabavke utvrđen u stavu 1. ovog člana odnosi se i na nabavku dobara i usluga i ustupanje izvođenja radova u vezi sa korišćenjem, upravljanjem i održavanjem sredstava za posebne namene.

Član 10.

Komisija, odnosno pojedinac iz člana 8. ove uredbe obavezni su da sprovedu sve predugovorne radnje i da o svom radu sačine izveštaj o stručnoj oceni ponuda, koji sadrži pregled elemenata bitnih za odlučivanje (kvalitet, funkcionalnost, cena, rokovi isporuke, garancije i slično) i predlog odluke o izboru najpovoljnije ponude.

Osnovni kriterijumi na osnovu kojih se vrši stručna ocena prikupljenih ponuda jesu kvalitet, funkcionalnost i cena.

Član 11.

Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi direktor Agencije ili pripadnik Agencije koga on za to ovlasti, na osnovu izveštaja o stručnoj oceni ponuda i predloga odluke o izboru najpovoljnije ponude.

Na osnovu odluke iz stava 1. ovog člana direktor Agencije ili pripadnik Agencije koga on za to ovlasti zaključuje ugovor o nabavci sredstava za posebne namene.

Član 12.

Agencija je dužna da vodi posebnu evidenciju o nabavkama sredstava za posebne namene.

Godišnji izveštaj o nabavkama sredstava za posebne namene izrađuje se u pismenoj i digitalnoj formi i sadrži redni broj nabavke za tekuću budžetsku godinu, predmet nabavke, vrednost i naziv organizacione jedinice Agencije za čije potrebe je nabavka izvršena.

Izveštaj iz stava 2. ovog člana podnosi se direktoru Agencije.

Član 13.

Otuđenje pokretnih stvari za posebne namene vrši se na osnovu odluke direktora Agencije.

Otuđenje sredstava za posebne namene iz stava 1. ovog člana vrši se uz primenu propisanih mera kontraobaveštajne i bezbednosne zaštite tajnih podataka.

Otuđenje nepokretnosti za posebne namene vrši se u skladu sa zakonom kojim se uređuju sredstva u svojini Republike Srbije i drugim propisima.

Član 14.

Za sprovođenje ove uredbe direktor Agencije će doneti interno uputstvo kojim će bliže urediti način sprovođenja nabavki i vođenja evidencije o nabavkama.

Član 15.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj

U Beogradu,

VLADA

POTPREDSEDNIK

Ostavite komentar