Uredba o utvrđivanju programa o raspodeli i korišćenju sredstava za očuvanje i održivo korišćenje biljnih genetskih resursa za hranu i poljoprivredu za 2004. godinu

Na osnovu člana 90. tačka 2. Ustava Republike Srbije i čl. 7. i 20. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2004. godinu („Službeni glasnik RS“ broj 33/04),

Vlada Republike Srbije donosi

U R E D B U

O UTVRĐIVANjU PROGRAMA O RASPODELI I KORIŠĆENjU SREDSTAVA ZA OČUVANjE I ODRŽIVO KORIŠĆENjE BILjNIH GENETIČKIH RESURSA ZA HRANU I POLjOPRIVREDU ZA 2004. GODINU

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Program o raspodeli i korišćenju sredstava za očuvanje i održivo korišćenje biljnih genetičkih resursa za hranu i poljoprivredu za 2004. godinu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Vrste mera za očuvanje i održivo korišćenje biljnih genetičkih resursa za hranu i poljoprivredu i to: čuvanje i održavanje nacionalne i rezervne kolekcije u semenu, koje obuhvata čuvanje uzoraka u komorama, kontrolu i unapređenje kvaliteta uzoraka, održavanje baze podataka nacionalne kolekcije, čuvanje uzoraka rezervne kolekcije u semenu u komorama i umnožavanje uzoraka nacionalne kolekcije u semenu ratarskih kultura i čuvanje i održivo korišćenje genetičkih resursa ratarskih kultura, voća i vinove loze, koje obuhvata čuvanje i održivo korišćenje kolekcija ratarskih kultura, kolekcionisanje genetičkih resursa ratarskih kultura, čuvanje i održivo korišćenje kolekcionih zasada voća i vinove loze, čuvanje voćnih vrsta na lokaciji, zasnivanje novih kolekcionih zasada i formiranje nacionalne baze podataka, obim sredstava za sprovođenje ovih mera kao i način raspodele sredstava utvrđeni su programom iz člana 1. ove uredbe i sprovode se u skladu sa tim programom.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije „.

05 broj

U Beogradu , 2004.godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK

PROGRAM O RASPODELI I KORIŠĆENjU SREDSTAVA ZA OČUVANjE I ODRŽIVO KORIŠĆENjE BILjNIH GENETIČKIH RESURSA ZA HRANU I POLjOPRIVREDU ZA 2004. GODINU

I

U 2004. godini izvršiće se mere za očuvanje i održivo korišćenje biljnih genetičkih resursa za hranu i poljoprivredu i to: čuvanje i održavanje nacionalne i rezervne kolekcije u semenu i čuvanje i održivo korišćenje genetičkih resursa ratarskih kultura, voća i vinove loze.

II

Mere za očuvanje i održivo korišćenje biljnih genetičkih resursa za hranu i poljoprivredu, obaviće se po sledećim aktivnostima i u visini navedenih sredstava, a prema dinamici priliva sredstava obezbeđenih za te namene i to:

Red.br. Vrste mera U k u p n o /din I Čuvanje i održavanje nacionalne i rezervne kolekcije u semenu 1. Čuvanje uzoraka u komorama 250.000 2. Kontrola i unapređenje kvaliteta uzoraka 510.000 3. Održavanje baze podatka nacionalne kolekcije 120.000 4. Čuvanje uzoraka rezervene kolekcije u semenu u komorama 120.000 5. Umnožavanje uzoraka nacionalne kolekcije u semenu ratarskih kultura 600.000 U k u p n o: 1.600.000 II Čuvanje i održivo korišćenje genetičkih resursa ratarskih kultura, voća i vinove loze 1. Čuvanje i održivo korišćenje kolekcija ratarskih kultura 2.000.000 2. Kolekcionisanje genetičkih resursa ratarskih kultura 1.500.000 3. Čuvanje i održivo korišćenje kolekcionih zasada voća i vinove loze 3.000.000 4. Čuvanje voćnih vrsta na lokaciji 500.000 5. Zasnivanje novih kolekcionih zasada 1.000.000 6. Formiranje nacionalne baze podataka 400.000 U k u p n o: 8.400.000 U K U P N O ( I+II): 10.000.000

III

U 2004. godini u okviru očuvanja i održivog korišćenja biljnih genetičkih resursa za hranu i poljoprivredu posebno će se finansirati:

1. Projekti koji se odnose na biljne genetičke resurse za hranu i poljopirvredu, genetički modifikovne organizme i banku gena 6.500.000 U k u p n o : 6.500.000 O B R A Z L O Ž E Nj E

I PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje Uredbe o utvrđivanju programa o raspodeli i korišćenju sredstava za očuvanje i održivo korišćenje biljnih genetičkih resursa za hranu i poljoprivredu za 2004. godinu sadržan je u članu 90. Ustava Republike Srbije i čl. 7. i 20. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2004. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 33/04).

.

II RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

Očuvnje i održivo korišćenje biljnih genetičkih resursa je od velikog značaja za stabilnost poljoprivredne proizvodnje. Ugroženost biljnih genetičkih resursa, kao najvitalnijeg dela biodiverziteta, nameće potrebu da se oni zaštite iz ekonomskih i ekoloških razloga.

Intenziviranje poljoprivredne proizvodnje i neplansko i nesavesno korišćenje poljoprivrednog bilja dovelo je do smanjenja njihove genetičke varijabilnosti.

Da bi se sprečio nenadoknadivi gubitak biljnih genetičkih resursa, tj. sačuvao genofond, kao izvor gena za selekciju i oplemenjivanje biljaka, neophodno je da se preduzmu odgovarajuće mere za njihovo očuvanje.

Očuvanje i održivo korišćenje biljnih genetičkih resursa zahteva njihovo kolekcionisanje, čuvanje, umnožavanje, proučavanje i evidentiranje u baze podataka i razmenu.

III SADRŽINA UREDBE

Ovom uredbom uređuju se vrste mera za očuvanje i održivo korišćenje biljnih genetičkih resursa za hranu i poljoprivredu za 2004.godinu, kao i način raspodele sredstava, kako je to utvrđeno u programu koji je sastavi deo ove uredbe.

Takođe se uređuje i finansiranje projekata koji se odnose na biljne genetičke resurse za hranu i poljopirvredu, genetički modifikovane organizme i banku gena.

IV FINANSIJSKA SREDSTVA

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2004. godinu član 7. razdeo 17. ekonomska funkcija 420, ekonomska klasifikacija 451 subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama – mere i akcije u poljoprivredi predviđeno je 74.530.000,00 dinara od čega za genetičke biljne resurse ukupno 16.500.000,00 dinara.

V STUPANjE NA SNAGU UREDBE

Ova uredba stupi na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Ostavite komentar