Uredba o utvrđivanju Programa o raspodeli i korišćenju podsticajnih sredstava za očuvanje i održivo korišćenje biljnih genetičkih resursa za hranu i poljoprivredu za 2006. godinu

Na osnovu čl. 6. i 18. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2006. godinu („Službeni glasnik RS”, br.106/05 i 108/05 – ispravka),

Vlada donosi

U R E D B U

O UTVRĐIVANjU PROGRAMA O RASPODELI I KORIŠĆENjU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA OČUVANjE I ODRŽIVO KORIŠĆENjE BILjNIH GENETIČKIH RESURSA ZA

HRANU I POLjOPRIVREDU ZA 2006. GODINU

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuju se mere za očuvanje i održivo korišćenje biljnih genetičkih resursa za hranu i poljoprivredu (čuvanje i održavanje nacionalne i rezervne kolekcije u semenu, koje obuhvata čuvanje uzoraka nacionalne i rezervne kolekcije u komorama, kontrolu i unapređenje kvaliteta uzoraka, održavanje baze podataka nacionalne kolekcije, proširenje nacionalne kolekcije u semenu novim uzorcima, umnožavanje uzoraka nacionalne kolekcije u semenu, kao i čuvanje i održivo korišćenje biljnih genetičkih resursa za hranu i poljoprivredu, koje obuhvata čuvanje i održivo korišćenje kolekcija ratarskih kultura, kolekcionisanje biljnih genetičkih resursa za hranu i poljoprivredu, čuvanje in-sity i prenošenje iz in-sity u ex-sity status biljnih genetičkih resursa za hranu i poljoprivredu, čuvanje i održavanje kolekcionih zasada voća i vinove loze, zasnivanje novih kolekcionih zasada, popis i vođenje nacionalne baze podataka za biljne genetičke resurse za hranu i poljoprivredu i identifikacija, karakterizacija i evaluacija biljnih genetičkih resursa), uslovi i način korišćenja podsticajnih sredstava za očuvanje i održivo korišćenje biljnih genetičkih resursa za hranu i poljoprivredu.

Član 2.

Mere za očuvanje i održivo korišćenje biljnih genetičkih resusa za hranu i poljoprivredu iz člana 1. ove uredbe vršiće se prema Programu o raspodeli i korišćenju podsticajnih sredstava za očuvanje i održivo korišćenje biljnih genetičkih resursa za hranu i poljoprivredu za 2006. godinu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 3.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava za očuvanje i održivo korišćenje biljnih genetičkih resusa za hranu i poljoprivredu imaju:

1) pravna i fizička lica koja se bave očuvanjem biljnih genetičkih resursa i koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Uredbom o Registru poljoprivrednih gazdinstava („Službeni glasnik RS“, br. 45/04, 139/04 i 71/05).

2) naučnoistraživačke i obrazovne institucije;

3) druga pravna lica koja se bave poslovima očuvanja biljnih genetičkih resursa.

Član 4.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava za finansiranje projekata za očuvanje i održivo korišćenje biljnih genetičkih resursa za hranu i poljoprivredu imaju:

1) pravna i fizička lica koja se bave očuvanjem biljnih genetičkih resursa i koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava, u skladu sa Uredbom o Registru poljoprivrednih gazdinstava („Službeni glasnik RS“, br. 45/04, 139/04 i 71/05).

2) naučnoistraživačke i obrazovne institucije;

3) druga pravna lica koja se bave poslovima očuvanja biljnih genetičkih resursa.

Član 5.

Podsticajna sredstva za finansiranje projekata za očuvanje i održivo korišćenje biljnih genetičkih resursa za hranu i poljoprivredu raspodeljuju se konkursom koji raspisuje ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede.

Ispunjenost uslova za dodelu podsticajnih sredstava iz stava 1. ovog člana utvrđuje komisija koju obrazuje ministar nadležan za poslove poljoprivrede.

Član 6.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

05 Broj

U Beogradu, 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK

4427006.054.doc/1

P R O G R A M

O RASPODELI I KORIŠĆENjU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA OČUVANjE I ODRŽIVO KORIŠĆENjE BILjNIH GENETIČKIH RESURSA ZA HRANU I POLjOPRIVREDU ZA 2006. GODINU

I

U 2006. godini izvršiće se sledeće mere za očuvanje i održivo korišćenje biljnih genetičkih resursa za hranu i poljoprivredu: čuvanje i održavanje nacionalne i rezervne kolekcije u semenu i čuvanje i održivo korišćenje biljnih genetičkih resursa za hranu i poljoprivredu.

II

Mere za očuvanje i održivo korišćenje biljnih genetičkih resursa za hranu i poljoprivredu obaviće se po sledećim aktivnostima, a prema dinamici priliva sredstava obezbeđenih za te namene, i to:

Red. br. Vrste mera ukupno/din. I Čuvanje i održavanje nacionalne i rezervne kolekcije u semenu 1. Čuvanje uzoraka nacionalne i rezervne kolekcije u komorama 2. Kontrola i unapređenje kvaliteta uzoraka 3. Održavanje baze podataka nacionalne kolekcije 4. Proširenje nacionalne kolekcije u semenu novim uzorcima 5. Umnožavanje uzoraka nacionalne kolekcije u semenu Ukupno za ove namene: 3.500.000 II Čuvanje i održivo korišćenje biljnih genetičkih resursa za hranu i poljoprivredu 1. Čuvanje i održivo korišćenje kolekcija ratarskih kultura 2. Kolekcionisanje biljnih genetičkih resursa za hranu i poljoprivredu 3. Čuvanje in-sity i prenošenje iz in-sity u ex-sity status biljnih genetičkih resursa za hranu i poljoprivredu 4. Čuvanje i održavanje kolekcionih zasada voća i vinove loze 5. Zasnivanje novih kolekcionih zasada 6. Popis i vođenje nacionalne baze podataka za biljne genetičke resurse za hranu i poljoprivredu 7. Identifikacija, karakterizacija i evaluacija biljnih genetičkih resursa 12.500.000 UKUPNO (I+II) 16.000.000

Planirani obim sredstava za očuvanje i održivo korišćenje biljnih genetičkih resursa za hranu i poljoprivredu za 2006. godinu iznosi 16.000.000 dinara.

III

U 2006. godini u okviru očuvanja i održivog korišćenja biljnih genetičkih resursa za hranu i poljoprivredu posebno će se finansirati projekti koji se odnose na biljne genetičke resurse za hranu i poljoprivredu, nacionalni programi biljih genetičkih resursa za hranu i poljoprivredu kao i banku biljnih gena u iznosu od 6.000.000 dinara.

4427006.054.doc/2

O B R A Z L O Ž E Nj E

I PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje Uredbe o utvrđivanju Programa o raspodeli i korišćenju podsticajnih sredstava za očuvanje i održivo korišćenje biljnih genetičkih resursa za hranu i poljoprivredu za 2006. godinu sadržan je u čl. 6. i 18. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2006. godinu („Službeni glasnik RS“, br. 106/05 i 108/05-ispravka).

.

II RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

Očuvanje i održivo korišćenje biljnih genetičkih resursa je od velikog značaja za stabilnost poljoprivredne proizvodnje. Ugroženost biljnih genetičkih resursa, kao najvitalnijeg dela agrobiodiverziteta, nameće potrebu da se oni zaštite iz ekonomskih i ekoloških razloga.

Intenziviranje poljoprivredne proizvodnje, neplansko i nesavesno korišćenje poljoprivrednog bilja dovelo je do smanjenja njihove genetičke varijabilnosti.

Da bi se sprečio nenadoknadivi gubitak biljnih genetičkih resursa, tj. sačuvao genofond, kao izvor gena za selekciju i oplemenjivanje biljaka neophodno je da se preduzmu odgovarajuće mere za njihovo očuvanje.

Očuvanje i održivo korišćenje biljnih genetičkih resursa zahteva njihovo kolekcionisanje, čuvanje, umnožavanje, proučavanje i evidentiranje u baze podataka i razmenu.

III SADRŽINA UREDBE

Ovom uredbom utvrđuju se mere za očuvanje i održivo korišćenje biljnih genetičkih resursa za hranu i poljoprivredu (čuvanje i održavanje nacionalne i rezervne kolekcije u semenu koje obuhvata čuvanje uzoraka nacionalne i rezervne kolekcije u komorama, kontrolu i unapređenje kvaliteta uzoraka, održavanje baze podataka nacionalne kolekcije, dopunu nacionalne kolekcije u semenu novim uzorcima i umnožavanje uzoraka nacionalne kolekcije, kao i čuvanje i održivo korišćenje biljnih genetičkih resursa za hranu i poljoprivredu koje obuhvata čuvanje i održivo korišćenje ratarskih kultura, kolekcionisanje biljnih genetičkih resursa, čuvanje in-situ i prenošenje iz in-situ u ex-situ status biljnih genetičkih resursa, čuvanje i održivo korišćenje kolekcionih zasada voća i vinove loze, zasnivanje novih kolekcionih zasada, popis i vođenje nacionalne baze podataka i identifikacija, karakterizacija i evaluacija biljnih genetičkih resursa) kao i uslovi i način korišćenja podsticajnih sredstava za očuvanje i održivo korišćenje biljnih genetičkih resursa za hranu i poljoprivredu.

Mere za očuvanje i održivo korišćenje biljnih genetičkih resusa za hranu i poljoprivredu vršiće se prema Programu o raspodeli i korišćenju podsticajnih sredstava za očuvanje i održivo korišćenje biljnih genetičkih resursa za hranu i poljoprivredu za 2006. godinu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava imaju pravna i fizička lica koja se bave očuvanjem biljnih genetičkih resursa i koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava, naučnoistraživačke i obrazovne institucije i druga pravna lica koja se bave poslovima očuvanja biljnih genetičkih resursa.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava za finansiranje projekata imaju pravna i fizička lica koja se bave očuvanjem biljnih genetičkih resursa i koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava, naučnoistraživačke i obrazovne institucije i druga pravna lica koja se bave poslovima očuvanja biljnih genetičkih resursa.

IV FINANSIJSKA SREDSTVA

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2006. godinu član 6. razdeo 10. ekonomska funkcija 420, ekonomska klasifikacija 451 subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama – mere i akcije u poljoprivredi predviđeno je 633.150.000 dinara od čega za genetske biljne i životinjske resurse ukupno 45.000.000 dinara, od čega za genetičke biljne resurse 22.000.000 dinara.

V STUPANjE NA SNAGU UREDBE

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Ostavite komentar