Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „Borba protiv raka”

Na osnovu člana 2. stav 2. Zakona o izdavanju doplatne poštanske marke („Službeni glasnik RS”, broj 61/05) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE „BORBA

PROTIV RAKA”

Član 1.

Na poštanske pošiljke u unutrašnjem poštanskom saobraćaju, osim na pošiljke novina i časopisa, plaća se doplatna poštanska marka „Borba protiv raka” od 26. marta do 14. aprila 2012. godine.

Marka iz stava 1. ovog člana izdaje se u tiražu od 2.500.000 komada, u apoenu u visini od 10 dinara.

Član 2.

Sredstva od prodate doplatne poštanske marke iz člana 1. ove uredbe, JP PTT saobraćaja „Srbija” uplaćuje sedmodnevno na račun propisan za uplatu sredstava ostvarenih prodajom doplatne poštanske marke „Borba protiv raka”.

Sredstva iz stava 1. ovog člana usmeravaju se Društvu Srbije za borbu protiv raka, Pasterova 14, Beograd, a koristiće se prema programu koji donosi korisnik tih sredstava, na koji saglasnost daje Vlada.

Član 3.

Način izdavanja doplatne poštanske marke reguliše se ugovorom između korisnika doplatne poštanske marke i preduzeća koje obavlja poslove prodaje doplatne poštanske marke u skladu sa zakonom.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, marta 2012. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

O B R A Z L O Ž E NJ E

PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE UREDBE

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 2. stav 2. Zakona o izdavanju doplatne poštanske marke („Službeni glasnik RS”, broj 61/05), kojim je propisano da bližu namenu, korisnika, način izdavanja, tiraž, visinu apoena i vremenski period izdavanja doplatne marke utvrđuje Vlada.

RAZLOZI ZA DONOŠENJE UREDBE

Društvo Srbije za borbu protiv raka je dobrovoljna, nevladina, nedobitna, društveno-humanitarna organizacija, osnovana radi ostvarivanja i unapređivanja socijalno humanitarnih ciljeva.

Društvo ima status pravnog lica i samostalno je u ostvarivanju svojih ciljeva. Organizacija obavlja aktivnosti na području Republike Srbije sa 13 svojih podružnica koje se nalaze u Nišu, Valjevu, Užicu, Prokuplju, Leskovcu, Kladovu, Loznici, Smederevu, Kruševcu, Negotinu, Boru i Pirotu.

Globalni cilj Društva je unapređenje medicinskog i naučnog razumevanja u istraživanju, dijagnostici, terapiji, primarnoj i sekundarnoj prevenciji raka i pomaganje u svim drugim aspektima borbe protiv raka u Republici Srbiji.

Specifični ciljevi su podsticanje i pomoć u oblasti medicinskog i naučnog istraživanja u etiologiji, prevenciji, detekciji, dijagnostici i klasifikaciji i tretmanu malignih tumora, podsticanje i pomoć u teorijskoj i praktičnoj edukaciji profesionalnih i neprofesionalnih lica u oblasti onkologije, edukacija stanovništva u oblasti koja se odnosi na maligne tumore, formiranje i jačanje regionalnih onkoloških podružnica u Republici Srbiji, saradnja sa drugim udruženjima u zemlji i sa međunarodnim organizacijama koje imaju iste ciljeve, publikovanje i distribucija časopisa, brošura i dr.

U skladu sa navedenim socijalno humanitarnim ciljevima koje su od šireg društvenog interesa Društvo sprovodi aktivnosti koje obuhvataju: predavanja za zdravstvene radnike i građane, štampanje časopisa „Rak-sprečiti-otkriti-lečiti” i publikacija, održavanje sajta Društva, organizovanje konkursa „Mladi u borbi protiv raka”, pomoć, koordinaciju i nadzor nad radom podružnica, podršku u radu 9 stručnih udruženja sa onkološkim obeležjem, otvorenu telefonsku liniju za pružanje pomoći obolelima, pomoć udruženjima pacijenata (Nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka-NURDOR, Udruženje pacijenata sa ileo-stomom, kolo-stomom i uro-stomom-ILKO i Radna grupa za podršku pacijenata- IORIS), međunarodnu saradnju, sestrinsku kuću i drugo.

Program aktivnosti Društva realizovaće se u Beogradu, Smederevu Požarevcu Kraljevu, Subotici, Zrenjaninu, Pančevu, Sremskoj Mitrovici, Prokuplju, Leskovcu, Nišu, Kruševcu, Boru, Valjevu, Negotinu, Vranju, Loznici, Užicu, Kladovu, Čačku, Gornjem Milanovcu, Pirotu, zatim u 16 domova zdravlja u Republici Srbiji i 10 domova zdravlja u Beogradu.

Društvo je član međunarodne unije za borbu protiv raka (UICC) i preko svoga delegata će imati učešće na Skupštini i svetskom onkološkom Kongresu UICC krajem avgusta ove godine u Montrealu (Kanada).

Ministarstvo zdravlja je dostavilo inicijativu kojom je predložilo da se u 2012. godini izdaje tradicionalna doplatna poštanska marka „Borba protiv raka”, kako bi se obezbedila sredstva od 25.000.000 dinara koja su Društvu neophodna za sprovođenje Programom planiranih aktivnosti.

Predlaže se da se doplatna poštanska marka „Borba protiv raka”, izdaje u periodu od 26. marta do 14. aprila 2012. godine, u tiražu od 2.500.000 komada, što bi pri visini apoena od 10 dinara i realizacijom ukupnog tiraža, omogućilo ostvarenje bruto prihoda od 25.000.000 dinara.

Na Program korišćenja sredstava koji donosi korisnik sredstava, saglasnost daje Vlada.

III. REŠENJA KOJA SE PREDLAŽU UREDBOM

U članu 1. Uredbe predviđa se da se plaća doplatna poštanska marka „Borba protiv raka” u periodu od 26. marta do 14. aprila 2012. godine, i to u tiražu od 2.500.000 komada, u apoenu u visini od 45% od iznosa nominalne vrednosti poštanske marke za pisma težine do 20 grama (koja iznosi 22 dinara), odnosno 10 dinara.

U članu 2. Uredbe predviđeno je da sredstva od prodate doplatne poštanske marke JP PTT saobraćaja „Srbija” uplaćuje sedmodnevno na račun propisan za uplatu sredstava ostvarenih prodajom doplatne poštanske marke „Borba protiv raka”.

Sredstva po osnovu prodate doplatne poštanske marke se preko Ministarstva zdravlja usmeravaju Društvu Srbije za borbu protiv raka, Pasterova 14, Beograd.

Ostvarena sredstva po osnovu prodate doplatne poštanske marke koristiće se prema programu koji donosi korisnik tih sredstava, na koji saglasnost daje Vlada.

U članu 3. Uredbe predviđeno je da se način izdavanja doplatne poštanske marke reguliše ugovorom između korisnika doplatne poštanske marke i preduzeća koje obavlja poslove prodaje doplatne poštanske marke u skladu sa zakonom.

U članu 4. Uredbe predviđeno je da ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV. RAZLOZI ZA STUPANJE NA SNAGU UREDBE U ROKU KRAĆEM OD

OSAM DANA

Predlaže se da Uredba stupi na snagu u roku kraćem od osam dana, s obzirom da je neophodno da se preduzmu odgovarajuće prethodne aktivnosti, odnosno štampanje i distribucija predmetne doplatne poštanske marke, kako bi se obezbedilo da realizacija, odnosno izdavanja iste otpočne u roku predviđenom ovom uredbom.

V. SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENJE UREDBE

Sredstva potrebna za sprovođenje ove uredbe obezbeđuju se iz prihoda ostvarenih prodajom doplatne poštanske marke.

Ostavite komentar