Uredba o izmenama Uredbe o radu i ovlašćenjima budžetske inspekcije i revizije i obeležjima budžetske inspekcije

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA UREDBE O RADU I OVLAŠĆENjIMA BUDžETSKE INSPEKCIJE I REVIZIJE I OBELEŽJIMA BUDžETSKE INSPEKCIJE

Član 1.

U Uredbi o radu i ovlašćenjima budžetske inspekcije i revizije i obeležjima budžetske inspekcije („Službeni glasnik RS”, broj 10/04), naziv Uredbe menja se i glasi: „UREDBA O RADU, OVLAŠĆENjIMA I OBELEŽJIMA BUDžETSKE INSPEKCIJE”.

Član 2.

U članu 1. reči: „i revizije”, na oba mesta, brišu se.

Član 3.

U članu 2. reči: „i ekonomije” i reči: „i revizije” brišu se, a reči: „iz člana 67. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 9/2002 i 87/2002)” zamenjuju se rečima: „iz člana 68. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 9/02, 87/02, 61/05, 66/05, 101/05, 62/06 i 85/06)”.

Član 4.

U članu 4. stav 1. reči: „i ekonomije” brišu se.

Član 5.

Naslov iznad člana 11. i čl. 11 – 17. brišu se.

Član 6.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 13. septembra 2007. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Vojislav Koštunica

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 69. stav 1. Zakona o budžetskom sistemu, prema kome Vlada uređuje rad, ovlašćenja i obeležja budžetske inspekcije.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

Razlozi za donošenje ove uredbe sadržani su u potrebi njenog usaglašavanja sa izvršenim izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu, kojima je izvršeno razdvajanje funkcija budžetske inspekcije i revizije.

Izmenama uredbe vrši se brisanje odredaba koje se odnose na reviziju, koja će se urediti podzakonskim aktima ministra finansija.

III. OBJAŠNjENjE POJEDINAČNIH REŠENjA

1. Objašnjenje za čl. 1, 2, 3. i 4. ove uredbe.

Zakonom o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 9/02 i 87/02) u članu 69. stav 1, na osnovu koga je doneta navedena uredba, propisano je da će se rad budžetske inspekcije, njena ovlašćenja, obeležja i dr. urediti posebnim aktom Vlade. Istim aktom urediće se pravo na izjavljivanje žalbe protiv inspektora, odnosno revizora, u upravnom postupku.

Pomenutom uredbom je ovlašćenje budžetske inspekcije da sprovodi upravni postupak, prošireno na poslove interne revizije. Članom 67. Zakona o budžetskom sistemu koji je izmenjen i dopunjen u oktobru 2006. godine („Službeni glasnik RS”, broj 85/06) poslovi interne revizije definisani su kao konsultantske aktivnosti.

Izmenama Uredbe, razdvaja se funkcija interne revizije od budžetske inspekcije i vrši usaglašavanje sa izvršenim izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu.

2. Objašnjenje za član 5. ove uredbe.

U članu 5. ove uredbe, brišu se odredbe koje se odnose na funkcije revizije, a koje su propisane izmenjenim članom 67. Zakona o budžetskom sistemu.

U skladu sa članom 66. stav 3. Zakona o budžetskom sistemu, materija koju je tretirala Uredba o radu i ovlašćenjima budžetske inspekcije i revizije i obeležjima budžetske inspekcije, a koja se odnosi na internu reviziju uređuje se aktima, koje donosi ministar finansija.

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA ZA SPROVOĐENjE UREDBE

Za sprovođenje ove uredbe nisu potrebna dodatna sredstva u budžetu Republike Srbije.

Ostavite komentar