Uredba o utvrđivanju Godišnjeg programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za šume Republike Srbije u 2012. godini

Na osnovu člana 88. stav 4. Zakona o šumama („Službeni glasnik RS”, broj 30/10), člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

UREDBU

O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ŠUME REPUBLIKE SRBIJE U 2012. GODINI

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Godišnji program korišćenja sredstava Budžetskog fonda za šume Republike Srbije u 2012. godini, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Programom iz člana 1. ove uredbe utvrđuju se poslovi zaštite šuma, pošumljavanja, nege šuma, izgradnje tvrdih šumskih puteva, proizvodnje šumskog semena i sadnog materijala, nacionalne inventure šuma u svojini fizičkih lica i drugi poslovi od opšteg interesa za šumarstvo, kao i iznos sredstava za obavljanje poslova koji će se finansirati iz sredstava Budžetskog fonda za šume Republike Srbije u 2012. godini.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj ___________

U Beogradu, _____februara 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

4827012.0064.4.doc/1

GODIŠNJI PROGRAM

KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ŠUME

REPUBLIKE SRBIJE U 2012. GODINI

I.

Sredstva Budžetskog fonda za šume Republike Srbije u 2012. godini koristiće se za finansiranje poslova zaštite šuma, pošumljavanja, nege šuma, izgradnje tvrdih šumskih puteva, proizvodnje šumskog semena i sadnog materijala, nacionalne inventure šuma u svojini fizičkih lica i drugih poslova od opšteg interesa za šumarstvo Republike Srbije.

II.

Poslovi iz glave I. ovog programa finansiraće se iz sredstava Budžetskog fonda za šume Republike Srbije u 2012. godini do iznosa sredstava utvrđenih u tabeli za svaku vrstu posla, a prema dinamici priliva sredstava budžeta Republike Srbije obezbeđenim za te namene, i to:

Red.br. Vrsta posla Jedinica mere Jedinična cena učešća sredstava budžeta Republike po jedinici mere do iznosa: Obim radova za finansi-ranje Ukupno učešće sredstava budžeta Republike   -dinara- 1 2 3 4 5 1 ZAŠTITA ŠUMA     42.200.000   Zaštita šuma od bolesti i štetočina din. 18.000.000    Izgradnja protivpožarnih pruga km 150.000 43 6.450.000    Održavanje protivpožarnih pruga km 50.000 270 13.500.000    Izgradnja i održavanje vodozahvata u funkciji zaštite šuma din. 150.000 10 1.500.000    Izgradnja protivpožarnih osmatračnica kom 250.000 11 2.750.000  2 SADNJA ŠUMSKOG DRVEĆA     379.500.000   Pošumljavanje goleti ha 110.000 370 40.700.000    Podizanje plantaža i intenzivnih zasada ha 110.000 36 3.960.000    Pošumljavanje goleti u šumama u privatnoj svojini (podela šumskih sadnica fizičkim licima) i to: ha   81.840.000    Četinari ha 35.000     Tvrdi i plemeniti lišćari ha 60.000     Meki lišćari ha 45.000     Bagrem ha 20.000     Pošumljavanje požarišta ha 110.000 500 55.000.000    Melioracija degradiranih šuma i šikara ha 110.000 1.800 198.000.000 

3 NEGA ŠUMA     95.000.000   Nega prirodnih mladih sastojina do 10 cm prsnog prečnika ha 20.000 500 10.000.000    Čišćenje u šumskim zasadima starosti 6-20 godina ha 25.000 1.000 25.000.000    Prve prorede u šumskim zasadima ha 30.000 2.000 60.000.000  4 IZGRADNJA ŠUMSKIH PUTEVA     277.900.000   Radovi na I fazi km 700.000 17 11.900.000    Radovi na II fazi km 700.000 80 56.000.000    Radovi na I i II fazi km 1.400.000 150 210.000.000  5 PROIZVODNJA ŠUMSKOG SEMENA     5.652.000   Sakupljanje semena šumskih voćkarica kg 400 600 240.000    Sakupljanje semena hrasta lužnjaka i crvenog hrasta:         a) selekcionisano i kvalifikovano seme kg 60 6.000 360.000    b) seme poznatog porekla kg 25 30.000 750.000    Sakupljanje semena ostalih hrastova i bukve:         a) selekcionisano seme kg 130 1.000 130.000    b) seme poznatog porekla kg 85 5.000 425.000    Sakupljanje semena javora i jasena:         a) selekcionisano seme kg 300 160 48.000    b) seme poznatog porekla kg 120 2.500 300.000    Sakupljanje šumskog semena crnog i domaćeg oraha, pitomog i divljeg kestena:         a) selekcionisano seme kg 50 250 12.500    b) seme poznatog porekla kg 20 1.700 34.000    Sakupljanje šumskog semena ostalih lišćara:         a) selekcionisano seme kg 130 100 13.000    b) seme poznatog porekla kg 85 300 25.500    Sakupljanje šumskog semena pančićeve omorike i belog bora: kg 5.000 120 600.000    Sakupljanje šumskog semena crnog bora i smrče: kg 3.800 700 2.660.000    Sakupljanje šumskog semena jele i ostalih četinara: kg 1.500 36 54.000  6 PROIZVODNJA ŠUMSKOG SADNOG MATERIJALA     50.000.000   Sadnice tvrdih lišćara (bukva, hrastovi):         a) selekcionisane kom. 17 100.000 1.700.000    b) poznatog porekla kom. 11 300.000 3.300.000    Sadnice šumskih voćkarica: kom. 15 430.000 6.450.000    Sadnice javora i jasena:         a) selekcionisane kom. 11 600.000 6.600.000    b) poznatog porekla kom. 9 1.320.000 11.880.000    Sadnice crnog i domaćeg oraha, pitomog i divljeg kestena:         a) selekcionisane kom. 11 10.000 110.000    b) poznatog porekla kom. 9 50.000 450.000    Sadnice ostalih lišćara (bez bagrema): kom. 9 1.000.000 9.000.000    Četinari (1+0) kontejneri i nisula (2+1): kom. 5 1.702.000 8.510.000   Četinari klasična proizvodnja (starosti 1+0): kom. 2 1.000.000 2.000.000  7 NAUČNA I STUDIJSKA ISTRAŽIVANJA U ŠUMARSTVU     30.000.000   Nastavak istraživanja iz 2011. godine din. 11.000.000    Projekti za finansiranje u 2012. godini din. 19.000.000  8 NACIONALNA INVENTURA ŠUMA U SVOJINI FIZIČKIH LICA din.   367.818.744 9 IZRADA PLANSKIH DOKUMENATA ZA ŠUME U PRIVATNOJ SVOJINI din. 3.544.306 10 EDUKACIJA I PROPAGANDA din. 15.000.000 11 IZRADA PLANA RAZVOJA ŠUMSKOG PODRUČJA din. 30.000.000 12 OSTALI PLANOVI I PROJEKTI U SKLADU SA STRATEGIJOM RAZVOJA ŠUMARSTVA REPUBLIKE SRBIJE din. 12.000.000 13 PREUZETE OBAVEZE IZ 2011. GODINE din.   191.384.950   UKUPNO din.   1.500.000.000

III.

Sredstva Budžetskog fonda za šume Republike Srbije u 2012. godini za poslove iz glave II. ovog programa dodeljuju se pod uslovima i na način propisan Pravilnikom o bližim uslovima, kao i načinu dodele i korišćenja sredstava iz godišnjeg programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za šume Republike Srbije i Budžetskog fonda za šume autonomne pokrajine („Službeni glasnik RS”, broj 32/11).

Ostavite komentar