Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2009. godinu

Na osnovu člana 3. stav 8. Zakona o Carinskoj tarifi („Službeni glasnik RS”, br. 62/05, 61/07 i 5/09),

Vlada donosi

UREDBU

o usklađivanju nomenklature Carinske tarife

za 2009. godinu

Član 1.

Ovom uredbom usklađuje se nomenklatura Carinske tarife sa Kombinovanom nomenklaturom Evropske unije za 2009. godinu, koja će se primenjivati na svrstavanje proizvoda u Carinskoj tarifi.

Ova uredba obuhvata i stope, odnosno iznose carine utvrđene Carinskom tarifom koja čini sastavni deo Zakona o Carinskoj tarifi („Službeni glasnik RS”, br. 62/05, 61/07 i 5/09), kao i stope carine koje se primenjuju u skladu sa zaključenim sporazumima o slobodnoj trgovini, primenjene na usklađenu nomenklaturu.

Član 2.

Usklađena nomenklatura Carinske tarife za 2009. godinu iz člana 1. ove uredbe navedena je u Prilogu koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 3.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2009. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 10/09).

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-2358/2009

U Beogradu, 30. aprila 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIKdr Mirko Cvetković

Prilog

CARINSKA TARIFA

DEO I

OSNOVNA PRAVILA ZA PRIMENjIVANjE CARINSKE TARIFE

Svrstavanje proizvoda u Carinsku tarifu (u daljem tekstu: Tarifa) vrši se prema sledećim osnovnim pravilima:

1. Nazivi odeljaka, glava i razdela dati su samo radi lakšeg snalaženja pri svrstavanju. Proizvodi se svrstavaju prema naimenovanjima tarifnih brojeva, napomenama uz odgovarajuće odeljke i glave, kao i prema ovim pravilima, ako ona nisu u suprotnosti sa sadržajem tarifnih brojeva i napomena uz odeljke i glave.

2. (a) Kao proizvod koji je naveden ili obuhvaćen u naimenovanju nekog tarifnog broja smatra se i proizvod, koji je nekompletan ili nedovršen, pod uslovom da pri carinjenju ima bitna svojstva kompletnog ili dovršenog proizvoda. Tarifni broj takođe obuhvata i kompletan ili dovršen proizvod (ili proizvod koji se svrstava kao kompletan ili dovršen primenom ovog pravila) ako se carini nesastavljen ili u rastavljenom stanju.

(b) Pod materijalom ili materijom iz naimenovanja tarifnog broja podrazumeva se materijal ili materija u čistom stanju ili kombinovani, odnosno pomešani sa drugim materijalom, odnosno materijom. Pod proizvodom od određenog materijala ili materije podrazumeva se i proizvod izrađen u celini ili delimično od istog materijala ili materije. Proizvodi koji se sastoje od dva ili više materijala ili materija svrstavaju se primenom osnovnog pravila 3.

3. Proizvodi koji bi se primenom pravila 2. pod (a) ili iz drugih razloga na prvi pogled mogli svrstati u dva ili više tarifnih brojeva, svrstavaju se na sledeći način:

(a) Tarifni broj koji ima najkonkretnije ili najbliže naimenovanje proizvoda ima prednost u odnosu na tarifne brojeve sa opštijim naimenovanjem proizvoda. Međutim, kad se naimenovanja dva ili više tarifnih brojeva odnose samo na deo materijala ili materije sadržane u mešanim ili sastavljenim (složenim) proizvodima ili samo na deo komponenti pripremljenih kao set za maloprodaju, naimenovanja tih tarifnih brojeva smatraće se podjednako konkretnim, iako jedan od njih ima kompletnije i preciznije naimenovanje prozvoda.

(b) Mešavine, sastavljeni (složeni) proizvodi koji se sastoje od različitih materijala ili su izrađeni od različitih komponenti, odnosno sastojaka i proizvodi pripremljeni u setovima za maloprodaju, koji se ne mogu svrstati primenom pravila 3. pod (a), svrstaće se kao da se sastoje od materijala ili komponente koja im daje bitan karakter, ako se ovaj kriterijum može primeniti.

(v) Ako se proizvodi ne mogu svrstati primenom pravila 3. pod (a) ili 3. pod (b), svrstaće se u poslednji po redu od onih tarifnih brojeva koje zbog važnosti treba podjednako uzeti u obzir.

4. Proizvodi koji se ne mogu svrstati primenom pravila 1. do 3. svrstaće se u odgovarajući tarifni broj predviđen za proizvod koji je tom proizvodu najsličniji.

5. Pored odredaba pravila 1. do 4. za sledeće proizvode primenjivaće se i ova pravila:

(a) Futrole za fotografske aparate, muzičke instrumente, puške i pištolje, kutije za cirkle, kutije za ogrlice i slični kontejneri, specijalno oblikovani ili podešeni za određeni proizvod ili set proizvoda, pogodni za dugotrajnu upotrebu i isporučeni sa proizvodima za koje su namenjeni, svrstaće se sa tim proizvodima pod uslovom da se uobičajeno prodaju sa tim proizvodima. Međutim, ovo pravilo se ne primenjuje na kontejnere koji celini (proizvodu sa kontejnerom) daju bitan karakter.

(b) Shodno odredbama pravila 5. pod (a) materijali za pakovanje i kontejneri za pakovanje (ambalaža) koji se isporučuju sa proizvodima u njima svrstavaju se zajedno sa tim proizvodima ako je uobičajeno da se koriste za pakovanje tih proizvoda. Međutim, ova odredba se ne primenjuje na materijal za pakovanje i kontejnere za pakovanje ako je očigledno da su podesni za višekratnu upotrebu.

6. Svrstavanje proizvoda u tarifne podbrojeve u okviru jednog tarifnog broja sa pravnog aspekta vrši se prema naimenovanjima tih tarifnih podbrojeva i eventualnih napomena za te tarifne podbrojeve i „mutatis mutandis” prema prethodnim pravilima, podrazumevajući da se poređenje tarifnih podbrojeva može vršiti samo na istom nivou raščlanjavanja. U smislu ovog pravila primenjuju se i napomene uz odeljke i glave, ako nije drukčije propisano.

Pregled oznaka, simbola i skraćenica

nova tarifna oznaka

novo naimenovanje tarifne oznake ili nova napomena, dodatna napomena ili napomena za tarifni stav

€ evro

MAX maksimum

MIN minimum

MD metar dužni

M2 metar kvadratni

M3 metar kubni

GR gram

KG kilogram

LT litar

KR karat

KD komada

PR par

PTS EZ 2009 Prelazni sporazum o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice sa jedne strane, i Republike Srbije s druge strane – primena u 2009. godini

CEFTA Jedinstveni sporazum o slobodnoj trgovini u regionu Jugoistočne Evrope CEFTA – Central Europe Free Trade Agreemet

AL Republika Albanija

BA Bosna i Hercegovina

BY Republika Belorusija

HR Republika Hrvatska

MD Republika Moldavija

MK Republika Makedonija

RU Ruska Federacija

ME Republika Crna Gora

UMNIK UN1244 UMNIK u ime Kosova, u skladu sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija

DEO II

CARINSKA TARIFA

ODELjAK I

ŽIVE ŽIVOTINjE; PROIZVODI ŽIVOTINjSKOG POREKLA

Napomene:

1. Pozivanje u ovom Odeljku na pojedini rod ili vrstu životinja, osim ako iz teksta drukčije ne proizlazi, odnosi se i na mladunce tog roda ili vrste.

2. Odredba koja se odnosi na „suve” proizvode u Tarifi, obuhvata i proizvode koji su dehidrisani, evaporisani, ili liofilizovani, osim ako u tekstu nije drukčije određeno.

GLAVA 1

ŽIVE ŽIVOTINjE

Napomena:

1. Ova Glava obuhvata sve žive životinje osim:

(a) riba, ljuskara, mekušaca i ostalih vodenih beskičmenjaka iz tar. brojeva 0301, 0306 ili 0307;

(b) kultura mikroorganizama i ostalih proizvoda iz tar. broja 3002; i

(v) životinja iz tar. broja 9508.

Tarifna oznaka Naimenovanje Jedinica mere 315 mikrometara(mikrona) 500 mikrometara(mikrona) (1) (2) (3) (4) (5) Pšenica i raž 45% 2,5% 80% – Ječam 45% 3% 80% – Ovas 45% 5% 80% – Kukuruz i sorgo u zrnu 45% 2% – 90% Pirinač 45% 1,6% 80% – Heljda 45% 4% 80% – Ostale žitarice 45% 2% 50% –

3. Pod pojmovima „prekrupa” i „griz” u smislu tar. broja 1103 podrazumevaju se proizvodi dobijeni fragmentacijom zrna žitarica, koji odgovaraju sledećim uslovima :

(a) za kukuruzne proizvode – da najmanje 95% po masi proizvoda prođe kroz sito od tkanine od metalne žice sa otvorom od 2 mm;

(b) za proizvode od ostalih žitarica – da najmanje 95% po masi proizvoda prođe kroz sito od tkanine od metalne žice sa otvorom od 1,25 mm.

Dodatna napomena:

1. U smislu tar. broja 1106, „brašno”, „griz” i „prah” (osim seckanog od sušenog kokosovog oraha) jesu proizvodi dobijeni mlevenjem ili nekim drugim procesom fragmentacije od sušenog mahunastog povrća koje se svrstava u tar. broj 0713, od sagoa i od korenja ili krtola koji se svrstavaju u tar. broj 0714 ili od proizvoda koji se svrstavaju u Glavu 8 od kojih :

(a) u slučaju osušenog mahunastog povrća, sagoa, korenja, krtola i proizvoda iz Glave 8 (osim jezgrastog voća koje se svrstava u tar. brojeve 0801 i 0802) najmanje 95% po masi prođe kroz sito od tkanine od metalne žice sa otvorom od 2 mm;

(b) u slučaju jezgrastog voća koje se svrstava u tar. brojeve 0801 i 0802, najmanje 50% po masi prođe kroz sito od tkanine od metalne žice sa otvorom od 2,5 mm.

Tarifna oznaka Naimenovanje Miristinska kiselina ≤ 0,05 Palmitinska kiselina 7,5 – 20,0 Palmitoleinska kiselina 0,3 – 3,5 Heptadekanska kiselina ≤ 0,3 Heptadecenska kiselina ≤ 0,3 Stearinska kiselina 0,5 – 5,0 Oleinska kiselina 55,0 – 83,0 Linolna (linoleinska) kiselina 3,5 – 21,0 Linolenska kiselina ≤ 1,0 Arahinska kiselina ≤ 0,6 Eikosenska kiselina ≤ 0,4 Behenska kiselina(1) ≤ 0,3 Lignocerinska kiselina ≤ 0,2 (1) ≤ 0,2 za ulje iz tarifnog broja 1509

Tabela II

Sadržaj sterola izražen u procentima od ukupne količine sterola

Sterol Procenti Holesterol ≤ 0,5 Brasika sterol(1) ≤ 0,1 Kampesterol ≤ 4,0 Stigmasterol (2) < Kempesterol beta-sitosterol (3) ≥ 93,0 delta-7- stigmasterol ≤ 0,5 (1) ≤ 0,2 za ulje iz tarifnog broja 1510(2) Uslov koji ne važi za devičansko lampant ulje (tarifni podbroj 1509 10 10) ili za sirovo maslinovo ostatno ulje (tarifni podbroj 1510 00 10).(3)delta-5,23-stigmastadienol + klerosterol + beta-sitosterol + sitostanol + delta-5-avenasterol + delta-5,24-stigmastadienol

Tarifni brojevi 1509 i 1510 ne obuhvataju hemijski modifikovano maslinovo ulje (naročito reesterifikovano maslinovo ulje) i mešavine maslinovog ulja sa drugim uljima. Prisustvo reesterifikovanog maslinovog ulja ili drugih ulja utvrđuje se metodom navedenom u Annex VII to Regulation (EEC) No 2568/91.

B. Tarifni podbroj 1509 10 obuhvata samo maslinova ulja iz tačke 1 i 2, koja su dobijena isključivo mehaničkim ili nekim drugim fizičkim postupkom pod uslovima koji ne vode do modifikacije ulja, i koja nisu podvrgnuta nijednom drugom postupku osim pranja, dekantovanja, centrifugiranja ili filtriranja. Maslinova ulja koja su dobijena upotrebom rastvarača, hemijskih ili biohemijskih reagensa, ili postupkom reesterifikacije, kao i bilo koja mešavina sa uljima drugih vrsta, isključuju se iz ovog tarifnog podbroja.

1. Za svrhe tarifnog podbroja 1509 10 10, pod pojmom „lampant maslinovo ulje”, bez obzira na njegovu kiselost, podrazumeva se maslinovo ulje, sa:

(a) jednim od sledećih sadržaja voska:

(i) sadržajem voska ne preko 300 mg/kg ili

(ii) sadržajem voska preko 300 mg/kg ali ne preko 350 mg/kg pod uslovom da:

– ukupan sadržaj alifatskog alkohola nije preko 350 mg/kg ili

– sadržaj eritrodiola i uvaola nije preko 3,5%;

(b) sadržajem eritrodiola i uvaola ne preko 4,5%;

(v) jednom od sledeće dve karakteristike:

(i) sadržajem 2-gliceril monopalmitata koji nije preko 0,9% ako sadržaj palmitinske kiseline nije preko 14% od ukupnog sadržaja masnih kiselina;

( (ii) sadržajem 2-gliceril monopalmitata koji nije preko 1,1% ako je sadržaj palmitinske kiseline preko 14% od ukupnog sadržaja masnih kiselina;

(g) sadržajem transoleinskih izomera ne preko 0,10% i sadržajem translinolnih + translinolenskih izomera ne preko 0,10%;

(d) sadržajem stigmastadiena ne preko 0,50 mg/kg;

(đ) razlikom između HPLC i teoretskog sadržaja triglicerida sa ECN42 od 0,3 ili manjom; i

(e) jednom ili više sledećih karakteristika:

sadržajem isparljivih halogenizovanih rastvarača ne preko 0,2 mg/kg ukupno i ne preko 0,1 mg/kg za svaki pojedini rastvarač;

organoleptičkim karakteristikama koje pokazuju da srednja vrednost defekata (median of defects) prelazi 2,5 (Annex XII to Regulation (EEC)No 2568/91);

2. Za svrhe tarifnog podbroja 1509 10 90, pod pojmom „devičansko ulje” podrazumeva se maslinovo ulje sledećih karakteristika:

(a) sadržaj slobodnih masnih kiselina, izraženih kao oleinska kiselina, ne preko 2,0 g na 100 g;

(b) peroksidni broj ne preko 20 meq O2/kg;

(v) sadržaj voska ne preko 250 mg/kg;

(g) sadržaj isparljivih halogenizovanih rastvarača ne preko 0,2 mg/kg ukupno i ne preko 0,1 mg/kg za svaki pojedini rastvarač;

(d) koeficijent ekstinkcije K270 nije veći od 0,25;

(đ) promena koeficijenta ekstinkcije ((K), u području 270 nm, nije veća od 0,01;

(e) organoleptičke karakteristike koje pokazuju da srednja vrednost defekata (median of defects) ne prelazi 2,5 (Annex XII to Regulation (EEC)No 2568/91);

(ž) sadržaj eritrodiola i uvaola ne preko 4,5%;

( (z) jednom od sledeće dve karakteristike:

(i) sadržajem 2-gliceril monopalmitata koji nije preko 0,9% ako sadržaj palmitinske kiseline nije preko 14% od ukupnog sadržaja masnih kiselina;

(ii) sadržajem 2-gliceril monopalmitata koji nije preko 1,0% ako je sadržaj palmitinske kiseline preko 14% od ukupnog sadržaja masnih kiselina;

(i) sadržaj transoleinskih izomera ne preko 0,05% i sadržaj translinolnih + translinolenskih izomera ne preko 0,05%;

( (j) sadržaj stigmastadiena koji nije preko 0,10 mg/kg;

(k) razlika između HPLC i teoretskog sadržaja triglicerida sa ECN42 od 0,2 ili manja.

V. Tarifni podbroj 1509 90 obuhvata maslinovo ulje dobijeno preradom maslinovih ulja iz tarifnog podbroja 1509 10 10 i/ili 1509 10 90, pomešano ili nepomešano sa devičanskim maslinovim uljem, sledećih karakteristika:

(a) sadržaj slobodnih masnih kiselina, izraženih kao oleinska kiselina, ne preko 1,0 g na 100 g;

(b) sadržaj voska ne preko 350 mg/kg;

(v) koeficijent ekstinkcije K270 nije veći od 0,90;

(g) promena koeficijenta ekstinkcije ((K), u području 270 nm, nije veća od 0,15;

(d) sadržaj eritrodiola i uvaola ne preko 4,5%;

( (đ) jednom od sledeće dve karakteristike:

(i) sadržajem 2-gliceril monopalmitata koji nije preko 0,9% ako sadržaj palmitinske kiseline nije preko 14% od ukupnog sadržaja masnih kiselina;

(ii) sadržajem 2-gliceril monopalmitata koji nije preko 1,0% ako je sadržaj palmitinske kiseline preko 14% od ukupnog sadržaja masnih kiselina;

(e) sadržaj transoleinskih izomera ne preko 0,20% i sadržaj translinolnih + translinolenskih

izomera ne preko 0,30%;

(ž) razlika između HPLC i teoretskog sadržaja triglicerida sa ECN42 od 0,3 ili manja.

G. Za svrhe tarifnog podbroja 1510 00 10, pod pojmom „sirova uljaˮ podrazumevaju se ulja, naročito ostatna maslinova ulja, sledećih karakteristika:

( (a) jednim od sledećih sadržaja voska:

(i) sadržajem voska preko 350 mg/kg ili

(ii) sadržajem voska preko 300 mg/kg ali ne preko 350 mg/kg pod uslovom da je:

– ukupan sadržaj alifatskog alkohola preko 350 mg/kg ili

– sadržaj eritrodiola i uvaola preko 3,5%;

( (b) sadržaj eritrodiola i uvaola preko 4,5%;

( (v) sadržaj 2-gliceril monopalmitata ne preko 1,4%

( (g) sadržaj transoleinskih izomera ne preko 0,20% i sadržaj translinolnih + translinolenskih

izomera ne preko 0,10%;

( (d) razlika između HPLC i teoretskog sadržaja triglicerida sa ECN42 ne preko 0,6.

( D. Tarifni podbroj 1510 00 90 obuhvata ulja dobijena preradom ulja iz tarifnog podbroja 1510 00 10, pomešana ili nepomešana sa devičanskim maslinovim uljem, i ulja koja nemaju karakteristike ulja pomenutih u dodatnim napomenama 2 (B), 2 (V) i 2 (G). Ulja iz ovog tarifnog podbroja moraju imati sadržaj 2-gliceril monopalmitata ne preko 1,4%, sadržaj transoleinskih izomera ne preko 0,4%, sadržaj translinolnih + translinolenskih izomera ne preko 0,35% i razliku između HPLC i teoretskog sadržaja triglicerida sa ECN42 ne preko 0,5.

3. Tarifni podbrojevi 1522 00 31 i 1522 00 39 ne obuhvataju:

(a) ostatke dobijene prilikom prerade masnih materija koje sadrže ulje sa jodnim brojem manjim od 70 ili većim od 100 (Annex XVI to Regulation (EEC)No 2568/91);

(b) ostatke dobijene prilikom prerade masnih materija koje sadrže ulje sa jodnim brojem većim od 70 i manjim od 100, čija je površina pika (koja predstavlja zapreminu betasitosterola(1) na retencionom vremenu), manja od 93,0% od ukupne površine pikova sterola (određena metodom navedenom u Annexes V, to Regulation (EEC) No 2568/91).

4. Analitičke metode za određivanje karakteristika proizvoda pomenutih u prethodnom tekstu navedene su u Annexes to Regulation (EEC) No 2568/9. Pri tome se moraju uvažavati i napomene navedene u fusnotama Annex I to the Regulation.

Tarifna oznaka Naimenovanje 115 393 125 417 200 637 300 824 400 961

2. U smislu tarifnih podbrojeva 4804 21 i 4804 29 pod pojmom “kraft hartija za vreće” podrazumeva se mašinski dorađena hartija, od koje ne manje od 80%, po masi, od ukupne količine vlakana čine vlakna dobijena hemijsko – sulfatnim ili natron (kaustičnim) postupkom, u rolnama mase ne manje od 60 g/m2, ali ne veće od 115 g/m2, i ispunjava jedan od sledećih uslova:

(a) jačinu na kidanje po Mullen-u ne manju od 3,7 k Pa m2/g i faktor istezanja veći od 4,5% u poprečnom pravcu i više od 2% u odnosu na pravac kretanja trake, pri proizvodnji hartije na mašini;

(b) minimalnu otpornost na cepanje i kidanje, kao što je naznačeno u sledećoj tabeli ili linearno interpolovan ekvivalent za bilo koju drugu masu:

masa(g/m2) Minimalna otpornost na cepanje (mN ) Minimalna otpornost na kidanje (kN / m) Mašinski pravac kretanja trake Mašinski pravac kretanja trake plus poprečni pravac Poprečni pravac Mašinski pravac kretanja trake plus poprečni pravac 60 700 1510 1,9 6 70 830 1790 2,3 7,2 80 965 2070 2,8 8,3 100 1230 2635 3,7 10,6 115 1425 3060 4,4 12,3

3. U smislu tarifnog podbroja 4805 11, pod pojmom „poluhemijska – fluting – talasast sloj hartija” podrazumeva se hartija u rolnama koja od ukupne količine vlakana sadrži ne manje od 65%, po masi, nebeljenih vlakana od tvrdog drveta, dobijenih poluhemijskim postupkom dobijanja celuloze i ima, po metodu CMT 30 (Corugated Medium Test, sa 30 minuta kondicioniranja), otpor na drobljenje preko 1,8 N/g/m2, na relativnoj vlažnosti od 50% i temperaturi od 23oC.

4. Tarifni podbroj 4805 12 obuhvata hartiju u rolnama, napravljenu od celuloze od slame, dobijenu poluhemijskim procesom, mase 130 g/m² ili veće, sa otporom na drobljenje, po metodu CMT 30 (Corugated Medium Test, sa 30 minuta kondicioniranja) preko 1,4 N/g/ m2 na relativnoj vlažnosti od 50 % na temperaturi od 23oC.

5. Tarifni podbrojevi 4805 24 i 4805 25 obuhvataju hartiju i karton u potpunosti ili pretežno napravljene od celuloze iz sekundarne hartije ili kartona (otpaci i ostaci). Testlajner može da ima površinski sloj od obojene hartije ili od beljene ili nebeljene ne-sekundarne celuloze. Ovi proizvodi imaju „Mullen” indeks kidanja ne manji od 2 kPa m2g.

6. U smislu tar. podbroja 4805 30 pod pojom „sulfitna omotna hartija” podrazumeva se mašinski glazirana hartija, od koje više od 40%, po masi, od ukupnog sadržaja vlakana, čine drvna vlakna dobijena hemijskim sulfitnim postupkom, sa sadržajem pepela ne preko 8% i otpornosti na kidanje, po Mulleen-u, ne manju od 1,47 k Pa m2/g

7. U smislu tarifnog podbroja 4810 22 pod pojmom „hartija male mase – premazana” podrazumeva se hartija premazana sa obe strane, ukupne mase ne preko 72 g/m2 mase premaza ne preko 15 g/m² po strani, na podlozi od koje ne manje od 50%, po masi ukupnog sadržaja vlakana, čine drvna vlakna dobijena mehaničkim postupkom.

Tarifna oznaka Ag Srebro 0,25 As Arsen 0,5 Cd Kadmijum 1,3 Cr Hrom 1,4 Mg Magnezijum 0,8 Pb Olovo 1,5 S Sumpor 0,7 Sn Kalaj 0,8 Te Telur 0,8 Zn Cink 1 Zr Cirkonijum 0,3 Ostali elementi (1), pojedinačno 0,3 (1) Ostali elementi su, na primer: aluminijum, berilijum, kobalt, gvožđe, mangan, nikl, silicijum.

(b) Legure bakra:

Metalne supstance, osim nerafinisanog bakra, u kojima bakar preovlađuje, po masi, nad ostalim elementima, pod uslovom da je:

(1) sadržaj po masi najmanje jednog od drugih elemenata iznad granice date u navedenoj tabeli, ili

(2) ukupan sadržaj po masi ostalih elemenata veći od 2,5%.

(v) Predlegure:

Legure koje, po masi, sa ostalim elementima sadrže više od 10% bakra, neupotrebljive za mehaničku preradu i koje se obično upotrebljavaju kao dodaci u proizvodnji drugih legura ili kao dezoksidanti, sredstva za odsumporavanje ili za sličnu namenu u metalurgiji obojenih metala. Međutim, bakar fosfid (fosfor bakar), koji sadrži više od 15% fosfora po masi, svrstava se u tar. broj 2848.

(g) Šipke:

Valjani, ekstrudirani, vučeni ili kovani proizvodi, nenamotani, koji celom svojom dužinom imaju isti pun poprečni presek u obliku kruga, ovala, pravougaonika (uključujući i kvadrat), jednakostraničnog trougla ili pravilnog konveksnog mnogougaonika (uključujući „spljoštene krugove” i „modifikovane pravougaonike”, kod kojih su dve naspramne strane konveksni lukovi, a druge dve strane su prave, jednake dužine i paralelne). Proizvodi poprečnog preseka u obliku pravougaonika (uključujući i kvadrata), trougla ili mnogougaonika mogu imati celom dužinom zaobljene ivice. Debljina proizvoda koji imaju poprečni presek u obliku pravougaonika (uključujući i „modifikovanih pravougaonika”) trebalo bi da prelazi jednu desetinu širine. Ovaj pojam takođe obuhvata livene ili sinterovane proizvode, istog oblika i dimenzija, koji su posle proizvodnje obrađivani (osim prostim odsecanjem ili skidanjem površinskog sloja), pod uslovom da na taj način ne dobiju karakter proizvoda koji se svrstavaju u druge tarifne brojeve.

Valjaoničke gredice i valjaonički trupci, sa stanjenim ili na drugi način obrađenim krajevima, da bi se olakšalo njihovo ulaženje u mašinu radi prerade, na primer, u valjanu žicu ili cevi, smatraće se sirovim bakrom iz tar. broja 7403.

(d) Profili:

Valjani, ekstrudirani, vučeni, kovani ili oblikovani proizvodi, u koturovima ili nenamotani, koji celom svojom dužinom imaju isti pun poprečni presek, koji ne odgovaraju ni jednoj od definicija za šipke, žicu, ploče, limove, trake, folije ili cevi. Ovaj pojam takođe obuhvata livene ili sinterovane proizvode istog oblika, koji su posle proizvodnje obrađivani (osim prostim odsecanjem ili skidanjem površinskog sloja), pod uslovom da na taj način ne dobiju karakter proizvoda koji se svrstavaju u druge tarifne brojeve.

(đ) Žica:

Valjani, ekstrudirani ili vučeni proizvodi, u koturovima, koji celom svojom dužinom imaju isti pun poprečni presek u obliku kruga, ovala, pravougaonika (uključujući i kvadrata), jednakostraničnog trougla ili pravilnog konvesnog mnogougaonika (uključujući „spljoštenih krugova” i „modifikovanih pravouonika”, kod kojih su dve naspramne strane konveksni lukovi, a druge dve strane su prave, jednake dužine i paralelne). Proizvodi sa poprečnim presekom u obliku pravougaonika (uključujući i kvadrata), trougla ili mnogougaonika mogu imati celom dužinom zaobljene ivice. Debljina proizvoda koji imaju poprečni presek u obliku pravougaonika (uključujući i „modifikovanih pravougaonika”), treba da prelazi jednu desetinu širine.

(e) Ploče, limovi, trake i folije:

Proizvodi ravnih površina (osim neobrađenih – sirovih proizvoda iz tar. broja 7403), u koturovima ili nenamotani, punog poprečnog preseka u obliku pravougaonika (osim kvadrata), sa ili bez zaobljenih ivica (uključujući „modifikovane pravougaonike”), kod kojih su dve naspramne strane konveksni lukovi, a druge dve strane su prave, jednake dužine i paralelne), jednake debljine, čije su površine:

pravougaonog oblika (uključujući i kvadratnog), a debljina ne prelazi jednu desetinu širine;

nepravougaonog ili nekvadratnog oblika bilo koje veličine, pod uslovom da ne dobiju karakter predmeta ili proizvoda koji se svrstavaju u druge tarifne brojeve.

Tar. br. 7409 i 7410 obuhvataju, pored ostalog, ploče, limove, trake i folije sa šarama (npr: kanali, rebra, brazde, manji ispusti u obliku suza i dr.) i proizvode koji su bili bušeni, nabrani, polirani, premazani ili prevučeni pod uslovom da na taj način ne dobiju karakter proizvoda koji se svrstavaju u druge tarifne brojeve.

(ž) Cevi:

Šuplji proizvodi, u koturovima ili ne, istog poprečnog preseka, sa samo jednom zatvorenom šupljinom po celoj dužini, u obliku kruga, ovala, pravougaonika (uključujući i kvadrata), jednakostraničnog trougla ili pravilnog konveksnog mnogougaonika i jednake debljine zida. Proizvodi poprečnog preseka u obliku pravougaonika (uključujući i kvadrata), jednakostraničnog trougla ili pravilnog konveksnog mnogougaonika, koji mogu imati zaobljene ivice celom dužinom, takođe se smatraju cevima, pod uslovom da su unutrašnji i spoljašnji poprečni preseci koncentrični i da imaju isti oblik i pravac. Cevi pomenutih poprečnih preseka mogu biti polirane, premazane ili prevučene, savijene, sa navojima, bušene, sa suženjem, sa proširenjem, konusne, ili snabdevene prirubnicama, manžetnama ili prstenovima.

Napomena za tarifne podbrojeve:

1. U ovoj Glavi pod sledećim pojmovima podrazumevaju se:

(a) Legure na bazi bakra i cinka (mesing):

Legure bakra i cinka, sa ili bez drugih elemenata. Ako legura sadrži i druge elemente:

cink preovlađuje po masi nad svakim drugim elementom,

sadržaj nikla je manji od 5% po masi (videti legure bakar-nikl-cink), i

sadržaj kalaja je manji od 3% po masi (videti legure bakra i kalaja, tj. bronzu).

(b) Legure bakra i kalaja (bronza):

Legure bakra i kalaja, sa ili bez drugih elemenata. Ako legura sadrži druge elemente, kalaj preovlađuje po masi nad svakim drugim elementom, osim kada je sadržaj kalaja 3% ili više, jer onda sadržaj cinka po masi može da bude veći od kalaja, ali mora da bude manji od 10%.

(v) Legure bakra, nikla i cinka (novo srebro):

Legure bakra, nikla i cinka, sa ili bez drugih elemenata. Sadržaj nikla je 5% ili više po masi (videti legure na bazi bakra i cinka, tj. mesing).

(g) Legure bakra i nikla:

Legure bakra i nikla, sa ili bez drugih elemenata, pri čemu sadržaj cinka ne sme da bude veći od 1%. Ako legura sadrži i druge elemente, nikl preovlađuje po masi nad svakim drugim elementom.

7401 00 00 00 Fe Gvožđe 0,5 O Kiseonik 0,4 Ostali elementi, pojedinačno 0,3

(b) Legure nikla:

Metalne supstance u kojima nikl preovlađuje po masi nad svakim od drugih elemenata, pod uslovom da je:

(1) sadržaj kobalta po masi veći od 1,5%,

(2) sadržaj po masi barem jednog od drugih elemenata veći od granice date u predhodnoj tabeli ili

(3) ukupan sadržaj po masi drugih elemenata, osim nikla ili kobalta, veći od 1%.

2. Bez obzira na odredbe Napomene 1. (v) uz glavu, u svrhe tarifnog podbroja 7508 10, pod pojmom „žica” podrazumevaju se samo proizvodi, u koturovima ili ne, bilo kog oblika poprečnog preseka, kog kojih nijedna dimenzija poprečnog preseka ne prelazi 6 mm.

7501 Fe + Si (gvožđe + silicijum) 1 Ostali elementi (1), pojedinačno 0,1(2) (1) Ostali elementi su, na primer, hrom, bakar, magnezijum, mangan, nikl, cink.(2) Sadržaj bakra je dozvoljen u srazmeri više od 0,1%, ali ne više od 0,2%, pod uslovom da sadržaj ni hroma ni mangana nije veći od 0,05%.

(b) Legure aluminijuma:

Metalne supstance u kojima aluminijum preovlađuje po masi nad svakim drugim elementom, pod uslovom da je:

(1) sadržaj po masi najmanje jednog od drugih elemenata, ili gvožđa i silicijuma zajedno, veći od granice date u prethodnoj tabeli; ili

(2) ukupan sadržaj po masi tih drugih elemenata veći od 1%.

2. Bez obzira na odredbe Napomene 1 (v) uz glavu, u svrhe tarifnog podbroja 7616 91, pod pojmom „žica” podrazumevaju se samo proizvodi, u koturovima ili ne, bilo kog oblika poprečnog preseka, kod kojih nijedna dimenzija poprečnog preseka ne prelazi 6 mm.

7601 Ag Srebro 0,02 As Arsen 0,005 Bi Bizmut 0,05 Ca Kalcijum 0,002 Cd Kadmijum 0,002 Cu Bakar 0,08 Fe Gvožđe 0,002 S Sumpor 0,002 Sb Antimon 0,005 Sn Kalaj 0,005 Zn Cink 0,002 Ostali (npr. Te-Telur), pojedinačno 0,001

7801 Bi Bizmut 0,1 Cu Bakar 0,4

(b) Legure kalaja:

Metalne supstance kod kojih kalaj preovlađuje po masi nad svakim drugim elementom, pod uslovom da je:

(1) ukupan sadržaj tih elemenata veći od 1% po masi; ili

(2) sadržaj, po masi bizmuta ili bakra jednak ili veći od granice date u gore navedenoj tabeli.

8001 Tarifna oznaka stopa Tarifna oznaka stopa 2401 10 10 00 10 2401 10 85 00 10 2401 10 20 00 10 2401 10 35 00 10 2401 10 30 00 10 2401 10 35 00 10 2401 10 41 00 10 2401 10 95 00 10 2401 10 49 00 10 2401 10 95 00 10 2401 10 50 00 10 2401 10 35 00 10 2401 10 80 00 10 2401 10 85 00 10 2401 10 90 00 10 2401 10 95 00 10 2401 20 10 00 10 2401 20 85 00 10 2401 20 20 00 10 2401 20 35 00 10 2401 20 30 00 10 2401 20 35 00 10 2401 20 41 00 10 2401 20 95 00 10 2401 20 49 00 10 2401 20 95 00 10 2401 20 50 00 10 2401 20 35 00 10 2401 20 80 00 10 2401 20 85 00 10 2401 20 90 00 10 2401 20 95 00 10 2803 00 10 00 1 2803 00 00 00 1 2803 00 80 00 1 2803 00 00 00 1 2815 20 10 00 1 2815 20 00 00 1 2815 20 90 00 1 2815 20 00 00 1 2825 90 30 00 1 2825 90 85 00 1 2825 90 80 00 1 2825 90 85 00 1 2833 29 50 00 1 2833 29 80 10 1 2833 29 90 00 5 2833 29 80 90 5 2835 25 10 00 5 2835 25 00 00 5 2835 25 90 00 5 2835 25 00 00 5 2835 26 10 00 5 2835 26 00 00 5 2835 26 90 00 5 2835 26 00 00 5 2850 00 50 00 1 2850 00 60 00 1 2850 00 70 00 1 2850 00 60 00 1 2901 23 10 00 3 2901 23 00 00 3 2901 23 90 00 3 2901 23 00 00 3 2901 24 10 00 3 2901 24 00 00 3 2901 24 90 00 3 2901 24 00 00 3 2902 19 10 00 3 2902 19 00 00 3 2902 19 80 00 3 2902 19 00 00 3 2902 90 10 00 1 2902 90 00 10 1 2902 90 30 00 3 2902 90 00 90 3 2902 90 90 00 3 2902 90 00 90 3 2903 59 10 00 5 2903 59 20 00 5 2903 59 30 00 5 2903 59 20 00 5 2904 90 20 00 1 2904 90 95 10 1 2904 90 85 00 5 2904 90 95 90 5 2905 16 10 00 1 2905 16 85 00 1 2905 16 80 00 1 2905 16 85 00 1 2905 22 10 00 1 2905 22 00 00 1 2905 22 90 00 1 2905 22 00 00 1 2905 39 10 00 1 2905 39 95 00 1 2905 39 85 00 1 2905 39 95 00 1 2905 49 10 00 1 2905 49 00 00 1 2905 49 80 00 1 2905 49 00 00 1 2905 59 10 00 3 2905 59 98 10 3 2905 59 99 00 5 2905 59 98 90 5 2909 49 18 00 1 2909 49 80 00 1 2909 49 90 00 1 2909 49 80 00 1 2909 50 10 00 3 2909 50 00 10 3 2909 50 90 00 5 2909 50 00 90 5 2915 39 10 00 1 2915 39 00 00 1 2915 39 30 00 1 2915 39 00 00 1 2915 39 50 00 1 2915 39 00 00 1 2915 39 80 00 1 2915 39 00 00 1 2915 70 15 00 3 2915 70 00 00 3 2915 70 20 00 3 2915 70 00 00 3 2915 70 25 00 3 2915 70 00 00 3 2915 70 30 00 3 2915 70 00 00 3 2915 70 80 00 3 2915 70 00 00 3 2915 90 10 00 3 2915 90 00 10 3 2915 90 20 00 3 2915 90 00 10 3 2915 90 80 00 1 2915 90 00 90 1 2916 12 10 00 1 2916 12 00 00 1 2916 12 20 00 1 2916 12 00 00 1 2916 12 90 00 1 2916 12 00 00 1 2916 14 10 00 1 2916 14 00 00 1 2916 14 90 00 1 2916 14 00 00 1 2916 19 30 00 1 2916 19 95 10 1 2916 19 70 00 5 2916 19 95 90 5 2916 32 10 00 3 2916 32 00 00 3 2916 32 90 00 3 2916 32 00 00 3 2917 12 10 00 1 2917 12 00 00 1 2917 12 90 00 1 2917 12 00 00 1 2917 39 11 00 1 2917 39 20 00 1 2917 39 19 00 1 2917 39 95 00 1 2917 39 30 00 1 2917 39 95 00 1 2917 39 40 00 1 2917 39 95 00 1 2917 39 50 00 1 2917 39 95 00 1 2917 39 60 00 1 2917 39 95 00 1 2917 39 70 00 1 2917 39 95 00 1 2917 39 80 00 1 2917 39 95 00 1 2918 23 10 00 1 2918 23 00 00 1 2918 23 90 00 1 2918 23 00 00 1 2918 29 10 00 1 2918 29 00 00 1 2918 29 30 00 1 2918 29 00 00 1 2918 29 80 00 1 2918 29 00 00 1 2918 99 10 00 1 2918 99 40 00 1 2918 99 20 00 1 2918 99 40 00 1 2918 99 30 00 1 2918 99 40 00 1 2919 90 10 00 1 2919 90 00 00 1 2919 90 90 00 1 2919 90 00 00 1 2921 11 10 00 1 2921 11 00 00 1 2921 11 90 00 1 2921 11 00 00 1 2921 19 10 00 1 2921 19 85 00 1 2921 19 30 00 1 2921 19 85 00 1 2921 19 80 00 1 2921 19 85 00 1 2921 42 10 00 1 2921 42 00 00 1 2921 42 90 00 1 2921 42 00 00 1 2921 49 10 00 1 2921 49 00 00 1 2921 49 80 00 1 2921 49 00 00 1 2921 59 10 00 1 2921 59 50 00 1 2921 59 20 00 1 2921 59 50 00 1 2921 59 30 00 1 2921 59 50 00 1 2921 59 40 00 1 2921 59 50 00 1 2922 49 10 00 1 2922 49 85 00 1 2922 49 95 00 1 2922 49 85 00 1 2924 21 10 00 1 2924 21 00 00 1 2924 21 90 00 1 2924 21 00 00 1 2924 29 30 00 1 2924 29 98 00 1 2924 29 95 00 1 2924 29 98 00 1 2925 19 10 00 3 2925 19 20 00 3 2925 19 30 00 3 2925 19 20 00 3 2929 10 10 00 1 2929 10 00 00 1 2929 10 90 00 1 2929 10 00 00 1 2932 99 50 00 1 2932 99 00 00 1 2932 99 70 00 1 2932 99 00 00 1 2932 99 85 00 1 2932 99 00 00 1 2933 69 20 00 1 2933 69 40 00 1 2933 69 30 00 1 2933 69 40 00 1 2933 99 10 00 1 2933 99 80 00 1 2933 99 30 00 1 2933 99 80 00 1 2933 99 40 00 1 2933 99 80 00 1 2933 99 90 00 1 2933 99 80 00 1 2934 99 10 00 1 2934 99 60 00 1 2934 99 20 00 1 2934 99 60 00 1 2934 99 30 00 1 2934 99 60 00 1 2934 99 40 00 1 2934 99 60 00 1 2934 99 50 00 1 2934 99 60 00 1 2935 00 10 00 1 2935 00 30 00 1 2935 00 20 00 1 2935 00 30 00 1 2936 29 10 00 1 2936 29 00 00 1 2936 29 30 00 1 2936 29 00 00 1 2936 29 90 00 1 2936 29 00 00 1 2936 90 11 00 1 2936 90 00 00 1 2936 90 19 00 1 2936 90 00 00 1 2936 90 80 00 1 2936 90 00 00 1 2939 91 11 00 5 2939 91 00 00 5 2939 91 19 00 5 2939 91 00 00 5 2939 91 90 00 5 2939 91 00 00 5 2941 10 10 00 0 2941 10 00 00 0 2941 10 20 00 0 2941 10 00 00 0 2941 10 90 00 0 2941 10 00 00 0 3504 00 00 00 1 3504 00 10 00 1 3504 00 00 00 1 3504 00 90 00 1 4011 40 20 00 10 4011 40 00 00 10 4011 40 80 00 10 4011 40 00 00 10 4013 10 10 00 20 4013 10 00 10 20 4013 10 90 00 10 4013 10 00 90 10 4014 90 10 00 1 4014 90 00 00 1 4014 90 90 00 1 4014 90 00 00 1 4015 19 10 00 10 4015 19 00 00 10 4015 19 90 00 10 4015 19 00 00 10 4016 99 20 00 10 4016 99 57 00 10 4016 99 20 00 10 4016 99 97 00 10 4016 99 58 00 10 4016 99 57 00 10 4016 99 99 00 10 4016 99 97 00 10 4017 00 10 00 10 4017 00 00 00 10 4017 00 90 00 10 4017 00 00 00 10 4401 30 10 00 10 4401 30 40 00 10 4401 30 90 00 10 4401 30 20 00 10 4401 30 90 00 10 4401 30 80 00 10 4403 49 20 00 1 4403 49 35 00 1 4403 49 40 00 1 4403 49 35 00 1 4902 90 10 00 1 4902 90 00 00 1 4902 90 30 00 1 4902 90 00 00 1 4902 90 90 00 1 4902 90 00 00 1 4909 00 10 00 10 4909 00 00 10 10 4909 00 90 00 15 4909 00 00 90 15 5103 20 10 00 0 5103 20 00 00 0 5103 20 91 00 0 5103 20 00 00 0 5103 20 99 00 0 5103 20 00 00 0 5105 39 10 00 1 5105 39 00 00 1 5105 39 90 00 1 5105 39 00 00 1 5109 90 10 00 5 5109 90 00 00 5 5109 90 90 00 5 5109 90 00 00 5 5301 30 10 00 0 5301 30 00 00 0 5301 30 90 00 0 5301 30 00 00 0 5307 10 10 00 5 5307 10 00 00 5 5307 10 90 00 5 5307 10 00 00 5 5309 21 10 00 10 5309 21 00 00 10 5309 21 90 00 10 5309 21 00 00 10 5404 90 11 00 1 5404 90 10 00 1 5404 90 19 00 1 5404 90 10 00 1 5408 23 10 00 10 5408 23 00 00 10 5408 23 90 00 10 5408 23 00 00 10 5503 90 10 00 5 5503 90 00 00 5 5503 90 90 00 5 5503 90 00 00 5 5506 90 10 00 5 5506 90 00 00 5 5506 90 90 00 5 5506 90 00 00 5 5513 21 10 00 10 5513 21 00 00 10 5513 21 30 00 10 5513 21 00 00 10 5513 21 90 00 10 5513 21 00 00 10 5601 22 91 00 5 5601 22 90 00 5 5601 22 99 00 5 5601 22 90 00 5 5602 10 35 00 10 5602 10 38 00 10 5602 10 39 00 10 5602 10 38 00 10 5607 29 10 00 10 5607 29 00 00 10 5607 29 90 00 10 5607 29 00 00 10 5608 11 11 00 5 5608 11 20 00 5 5608 11 19 00 5 5608 11 80 00 5 5608 11 91 00 5 5608 11 20 00 5 5608 11 99 00 5 5608 11 80 00 5 5804 10 11 00 15 5804 10 10 00 15 5804 10 19 00 15 5804 10 10 00 15 5907 00 10 00 5 5907 00 00 00 5 5907 00 90 00 5 5907 00 00 00 5 6305 32 81 00 18 6305 32 19 00 18 6305 32 89 00 18 6305 32 19 00 18 6305 33 91 00 18 6305 33 90 00 18 6305 33 99 00 18 6305 33 90 00 18 6310 10 10 00 5 6310 10 00 00 5 6310 10 30 00 5 6310 10 00 00 5 6310 10 90 00 5 6310 10 00 00 5 6401 10 10 00 10 6401 10 00 00 10 6401 10 90 00 10 6401 10 00 00 10 6406 10 11 00 8 6406 10 10 00 8 6406 10 19 00 8 6406 10 10 00 8 6406 99 10 00 8 6406 99 85 00 8 6406 99 80 00 8 6406 99 85 00 8 7004 90 70 00 5 7004 90 80 10 5 7004 90 92 00 8 7004 90 80 20 8 7004 90 98 00 10 7004 90 80 90 10 7016 90 80 00 5 7016 90 40 00 5 7016 90 80 00 5 7016 90 70 00 5 7304 39 30 00 1 7304 39 98 00 1 7304 39 99 00 1 7304 39 98 00 1 7311 00 10 00 3 7311 00 11 00 3 7311 00 10 00 3 7311 00 13 00 3 7311 00 10 00 3 7311 00 19 00 3 7311 00 10 00 3 7311 00 30 00 3 7607 11 10 00 5 7607 11 11 00 5 7607 11 10 00 5 7607 11 19 00 5 8302 41 00 00 10 8302 41 10 00 10 8302 41 00 00 10 8302 41 50 00 10 8302 41 00 00 10 8302 41 90 00 10 8416 20 90 00 1 8416 20 20 00 1 8416 20 90 00 1 8416 20 80 00 1 8417 80 10 00 1 8417 80 70 10 1 8417 80 20 00 8 8417 80 30 00 8 8417 80 80 00 8 8417 80 30 00 8 8417 80 80 00 8 8417 80 50 00 8 8417 80 80 00 8 8417 80 70 90 8 8424 89 00 00 1 8424 89 00 00 1 8424 89 00 00 1 8486 20 90 40 1 8432 10 10 00 10 8432 10 00 00 10 8432 10 90 00 10 8432 10 00 00 10 8433 30 10 00 10 8433 30 00 00 10 8433 30 90 00 10 8433 30 00 00 10 8433 59 30 00 1 8433 59 85 10 1 8433 59 80 00 10 8433 59 85 90 10 8436 80 91 00 10 8436 80 90 00 10 8436 80 99 00 10 8436 80 90 00 10 8456 10 00 00 10 8456 10 00 00 10 8456 10 00 00 10 8486 10 00 10 10 8456 10 00 00 10 8486 20 90 20 10 8456 30 19 00 10 8456 30 19 00 10 8456 30 19 00 10 8486 20 90 20 10 8456 90 00 00 10 8456 90 00 00 10 8456 90 00 00 10 8486 20 90 20 10 8458 19 20 00 10 8458 19 00 00 10 8458 19 40 00 10 8458 19 00 00 10 8458 19 80 00 10 8458 19 00 00 10 8460 29 11 00 10 8460 29 10 00 10 8460 29 19 00 10 8460 29 10 00 10 8462 91 10 00 10 8462 91 20 00 10 8462 91 10 00 10 8462 91 80 00 10 8462 91 50 00 10 8462 91 20 00 10 8462 91 90 00 10 8462 91 80 00 10 8462 99 10 00 10 8462 99 20 00 10 8462 99 10 00 10 8462 99 80 00 10 8462 99 50 00 10 8462 99 20 00 10 8462 99 90 00 10 8462 99 80 00 10 8464 10 00 00 1 8464 10 00 00 1 8464 10 00 00 1 8486 20 90 50 1 8486 10 00 00 1 8486 10 00 90 1 8486 20 90 10 10 8486 10 00 20 10 8486 20 90 10 10 8486 20 90 10 10 8486 30 90 00 1 8486 30 90 00 1 8486 30 90 00 1 8486 20 90 60 1 8517 62 00 90 10 8517 62 00 99 10 8517 69 90 10 15 8517 62 00 91 15 8517 69 90 10 15 8517 69 90 10 15 8543 10 00 00 1 8543 10 00 00 1 8543 10 00 00 1 8486 20 90 30 1 8701 30 10 00 1 8701 30 00 10 1 8701 30 90 00 15 8701 30 00 90 15

tabelA 1 – Kvote za uvoz iz evropske zajednice

Tarifna oznaka Carinska kvota (tona) Preferencijalna stopa carine unutar kvote (%) Stopa carine na količine van kvote (%) ex 2204 10 25000 hl 0 MFN ex 2204 21

tabelA 2 – Kvote za uvoz iz Albanije

Tarifna oznaka Carinska kvota (tona) Preferencijalna stopa carine unutar kvote (%) Stopa carine na količine van kvote (%) 0204 100 0 MFN 0204 10 0204 21 0204 22 0204 23 0204 30 0204 41 0204 42 0204 43 0204 50 0406 10 80 200 0 MFN 0406 90 29 200 0 MFN 0702 750 0 MFN 0703 90 200 0 MFN 0704 100 0 MFN 0704 10 0704 20 0704 90 0706 10 00 200 0 MFN 0707 00 05 500 0 MFN 0807 11 2000 0 MFN 0807 19 300 0 MFN 0812 10 00 50 0 MFN 2001 100 0 MFN 2001 10 2001 90 2009 200 0 MFN 2009 11 2009 12 2009 19 2009 21 2009 29 2009 31 200939 2009 41 2009 49 2009 50 2009 61 2009 69 2009 71 2009 79 2009 80 2009 90 2201 200 0 MFN 2201 10 2201 90 2203 200 0 MFN Tarifna oznaka Carinska kvota (tona) Preferencijalna stopa carine unutar kvote (%) Stopa carine na količine van kvote (%) 2204 200 0 MFN 2204 10 2204 21 2204 29 2204 30 2208 20 12 500 0 MFN 2208 20 62 2208 20 26 200 0 MFN 2208 20 86 2208 70 500 0 MFN 2309 90 400 0 MFN 2401 10 60 500 0 MFN 2401 20 60

tabelA 3 – Kvote za uvoz iz moldavije

Tarifna oznaka Carinska kvota (tona) Preferencijalna stopa carine unutar kvote (%) Stopa carine na količine van kvote (%) 2204 270 10 MFN 2205 80 15 MFN 2206 80 15 MFN 2207 80 15 MFN 2208 80 10 MFN 2401 450 0 MFN 2402 20 10 40 5 MFN 2402 20 90 15 2402 90 40 5 MFN 2403 40 0 MFN

tabelA 4 – Kvote za uvoz iz hrvatske

Tarifna oznaka Carinska kvota (tona) Preferencijalna stopa carine unutar kvote (%) Stopa carine na količine van kvote (%) 0102 90 05 100 15 MFN 0102 90 21 0102 90 29 0102 90 51 0102 90 59 0102 90 61 0102 90 69 0102 90 71 0102 90 79 0102 90 90 0102 90 41 1200 10 MFN 0102 90 49 0103 92 100 15 MFN 0105 11 50 15 MFN 0105 12 0105 19 0105 94 0105 99 0201 10 100 25 MFN 0201 20 0201 30 0202 10 100 25 MFN 0202 20 0202 30 Tarifna oznaka Carinska kvota (tona) Preferencijalna stopa carine unutar kvote (%) Stopa carine na količine van kvote (%) 0203 11 100 25 MFN 0203 12 0203 19 0203 21 0203 22 0203 29 0204 10 100 25 MFN 0204 21 0204 22 0204 23 0204 30 0204 41 0204 42 0204 43 0204 50 0207 11 50 25 MFN 0207 12 0207 13 0207 14 0207 24 0207 25 0207 26 0207 27 0207 32 0207 33 0207 34 0207 35 0207 36 0210 11 50 25 MFN 0210 12 0210 19 0210 20 0210 91 0210 92 0210 93 0210 99 0401 10 25 10 MFN 0401 20 0401 30 0402 10 25 20 MFN 0402 21 0402 29 0402 91 0402 99 0406 10 50 10 MFN 0406 20 0406 30 0406 40 0406 90 0407 00 25 20 MFN 0408 11 25 20 MFN 0408 19 0408 91 0408 99 0701 90 1000 20 MFN 0702 00 100 20 MFN 0703 10 20 20 MFN 0703 20 0703 90 0704 10 20 20 MFN 0704 20 0704 90 Tarifna oznaka Carinska kvota (tona) Preferencijalna stopa carine unutar kvote (%) Stopa carine na količine van kvote (%) 0705 11 20 20 MFN 0705 19 0705 21 0705 29 0706 10 20 20 MFN 0706 90 0707 00 20 20 MFN 0806 10 25 0 MFN 0807 11 20 20 MFN 0808 10 20 20 MFN 0808 20 20 20 MFN 0809 10 20 20 MFN 0809 20 0809 30 0809 40 0810 10 20 20 MFN 0810 20 20 20 MFN 0810 30 20 20 MFN 0810 50 25 0 MFN 1001 90 100 20 MFN 1003 00 100 20 MFN 1005 10 100 20 MFN 1005 90 1101 00 100 20 MFN 1102 10 100 20 MFN 1102 20 1102 90 1103 11 100 20 MFN 1103 13 1103 19 1103 20 1206 00 91 100 10 MFN 1206 00 99 1507 10 50 5 MFN 1507 90 1516 10 25 0 MFN 1516 20 1517 10 25 20 MFN 1517 90 1601 00 10 25 MFN 1602 10 500 10 MFN 1602 20 1602 31 1602 32 1602 39 1602 41 1602 42 1602 49 1602 50 1602 90 1701 11 200 20 MFN 1701 12 1701 91 1701 99 1702 11 50 20 MFN 1702 19 1702 20 1702 30 1702 40 1702 50 1702 60 1702 90 Tarifna oznaka Carinska kvota (tona) Preferencijalna stopa carine unutar kvote (%) Stopa carine na količine van kvote (%) 1703 10 100 0 MFN 1703 90 2204 10 50 20 MFN 2204 21 2204 29 2204 30 2208 20 50 20 MFN 2208 30 2208 40 2208 50 2208 60 2208 70 2208 90 2401 10 25 5 MFN 2401 20 2401 30 2402 10 25 10 MFN 2402 20 10 25 10 MFN 2402 20 90 15 2402 90 25 10 MFN 2403 10 25 5 MFN 2403 91 2403 99

Ostavite komentar