Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o ceni obrasca pasoša, diplomatskog pasoša i službenog pasoša

Na osnovu člana 44. stav 2, a u vezi sa članom 14. stav 3. Zakona o putnim ispravama („Službeni glasnik RS”, br. 90/07 i 116/08) i na osnovu člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O CENI OBRASCA PASOŠA, DIPLOMATSKOG PASOŠA I SLUŽBENOG PASOŠA

U Uredbi o ceni obrasca pasoša, diplomatskog pasoša i službenog pasoša („Službeni glasnik RS”, broj 8/08), naziv uredbe menja se i glasi:

„Uredbu o ceni obrasca putnih isprava i vize i troškovima dostavljanja pasoša preko diplomatskog ili konzularnog predstavništva Republike Srbije”.

Član 2.

Član 1. menja se i glasi:

„Ovom uredbom utvrđuje se cena obrasca putnih isprava i vize i troškovi dostavljanja pasoša preko diplomatskog ili konzularnog predstavništva Republike Srbije, kao i način njihove naplate.

Ovom uredbom utvrđuje se i cena obrasca pogranične propusnice i uloška uz pograničnu propusnicu za poljoprivrednike, putnih isprava koje se izdaju po međunarodnom ugovoru.”

Član 3.

U članu 2. stav 1. posle reči: „pasoša” dodaje se zapeta i reči: „diplomatskog pasoša i službenog pasoša”.

Posle stava 1. dodaju se st. 2-6. koji glase:

„Cena obrasca putnog lista iznosi 235,00 dinara, u neto iznosu.

Cena obrasca vize iznosi 123,00 dinara, u neto iznosu.

Cena obrasca pogranične propusnice iznosi 350,00 dinara, u neto iznosu.

Cena obrasca uloška uz pograničnu propusnicu za poljoprivrednike iznosi 55,00 dinara, u neto iznosu.

Troškovi dostavljanja pasoša preko diplomatskog ili konzularnog predstavništva Republike Srbije iznose 1.550,00 dinara, ako se predstavništvo nalazi u evropskoj zemlji, odnosno 1.700,00 dinara ako se predstavništvo nalazi u nekoj drugoj zemlji.”

Član 4.

U članu 3. stav 1. reč: „pasoša” zamenjuje se rečima: „putne isprave, odnosno vize”.

U stavu 2. posle reči: „člana 2.” dodaju se reči: „st. 1-5.”.

Posle stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

„Novčani iznos iz člana 2. stav 6. ove uredbe plaća se na način na koji se plaćaju i ostali troškovi u diplomatskom ili konzularnom predstavništvu Republike Srbije, a uplaćuje se na račun propisan za uplatu prihoda korisnika budžetskih sredstava Republike Srbije, odnosno Ministarstva spoljnih poslova.”

Član 5.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-149/2008-4

U Beogradu, 15. januara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADEIvica Dačić

Ostavite komentar