Uredba o izmenama Uredbe o kriterijumima za formiranje cena lekova za upotrebu u humanoj medicini čiji je režim izdavanja na recept

Na osnovu člana 58. stav 1. Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima („Službeni glasnik RS”, br. 30/10 i 107/12) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

o izmenama Uredbe o kriterijumima za formiranje cena lekova za upotrebu u

humanoj medicini čiji je režim izdavanja na recept

Član 1.

U Uredbi o kriterijumima za formiranje cena lekova za upotrebu u humanoj medicini čiji je režim izdavanja na recept („Službeni glasnik RS”, broj 86/15), u članu 2. tačka 1) menja se i glasi:

„1) referentni lek je lek za koji je izdata dozvola za lek u Republici Srbiji ili u zemljama Evropske unije na osnovu potpune dokumentacije o kvalitetu, bezbednosti i efikasnosti leka prema važećim zahtevima. ”

U tački 4) posle reči: „isti referentni lek” reči: „iz stava 1. tačka 1) ovog člana” brišu se.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-890/2016

U Beogradu, 30. januara 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Ostavite komentar