Uredba o dopuni Uredbe o planiranju i vrsti roba i usluga za koje se sprovode centralizovane javne nabavke

Na osnovu člana 212a stav 8. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 109/05 – ispravka, 57/11, 110/12 – US, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14 – US, 106/15 i 10/16 – dr. zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

o dopuni Uredbe o planiranju i vrsti roba i usluga za koje se sprovode

centralizovane javne nabavke

Član 1.

U Uredbi o planiranju i vrsti roba i usluga za koje se sprovode centralizovane javne nabavke („Službeni glasnik RS”, br. („Službeni glasnik RS”, br. 29/13, 49/13, 51/13 – ispravka, 86/13, 119/14 i 86/15), posle člana 17v dodaje se član 17 koji glasi:

„Član 17g

Do početka sprovođenja centralizovanih javnih nabavki u skladu sa Planom centralizovanih javnih nabavki za 2018. godinu na osnovu ove uredbe, Republički fond sprovodi centralizovane javne nabavke za potrebe zdravstvenih ustanova u 2017. godini, sa kojima ima zaključene ugovore o pružanju zdravstvene zaštite, u skladu sa zakonom, i to:

1) Lekovi sa Liste lekova:

(1) lekovi sa Liste A i Liste A1,

(2) lekovi sa Liste B, osim vakcine protiv besnila i humanog imunoglobulina protiv besnila i produkata od krvi koje proizvodi Institut za transfuziju krvi Srbije,

(3) lekovi sa Liste C,

(4) lekovi sa Liste D, i to:

– antituberkulotici prve linije,

– antituberkulotici druge linije,

– lekovi sa Liste D, a koji se nalaze i na Listi A, Listi A1, Listi B i Listi C, koji se nabavljaju samo u izuzetnim slučajevima kada snabdevanje lekom istog INN, istog ili srodnog farmaceutskog oblika i iste jačine sa Liste A, A1, B ili C ne zadovoljava potrebe u lečenju osiguranih lica Republičkog fonda;

2) Lekovi koji se ne nalaze na Listi lekova:

(1) lekovi za lečenje retkih bolesti;

3) Ugradni materijal, sa pratećim specifičnim potrošnim materijalom, koji je neophodan za njegovu implantaciju, osim ugradnog materijala sa pratećim specifičnim potrošnim materijalom namenjenog pedijatrijskoj populaciji:

(1) graftovi,

(2) endovaskularni graftovi,

(3) valvule i ringovi,

(4) stentovi,

(5) intraokularna sočiva;

4) Ugradni materijal, sa pratećim specifičnim potrošnim materijalom, koji je neophodan za njegovu implantaciju:

(1) pejsmejkeri, elektrode i implantabilni defibrilatori;

5) Sanitetski i medicinski potrošni materijal:

(1) balon kateteri,

(2) autotransfuzioni sistemi/setovi za intraoperativno spašavanje krvi,

(3) filteri za eritrocite filtrirani naknadno,

(4) filteri za trombocite filtrirani naknadno,

(5) setovi za donorske aferezne postupke;

6) Energenti:

(1) električna energija.

Član 2.

Ova Uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-11156/2016

U Beogradu, 29. novembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Ostavite komentar