Uredba o izmeni i dopuni Uredbe o planiranju i vrsti roba i usluga za koje se sprovode centralizovane javne nabavke

Ha osnovu člana 212a stav 8. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik PC”, br. 107/05, 109/05 – ispravka, 57/11, 110/12 – US i 119/12) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik PC”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENI I DOPUNI UREDBE O PLANIRANJU I VRSTI ROBA I USLUGA ZA KOJE SE SPROVODE CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE

Član 1.

U Uredbi o planiranju i vrsti roba i usluga za koje se sprovode centralizovane javne nabavke („Službeni glasnik PC”, br. 29/13, 49/13 i 51/13 – ispravka), u prilogu: „Spisak lekova” u tabelarnom prikazu pod rednim brojem 15 reči: „reviparin-natrijum” zamenjuju se rečima: „golimumab”.

Posle rednog broja 157 dodaje se redni broj 158 i reči, koje glase: „158; lapatinib; film tableta”.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-8157/2013-1

U Beogradu, 30. septembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIKIvica Dačić

Ostavite komentar