Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o sadržini, obrascu i načinu podnošenja jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje, jedinstvenim metodološkim principima i jedinstvenom kodeksu šifara za unos podataka u jedinstvenu bazu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja

Na osnovu člana 11. stav 4. Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja („Službeni glasnik RS”, broj 30/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12–US i 72/12),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE

O SADRŽINI, OBRASCU I NAČINU PODNOŠENJA JEDINSTVENE PRIJAVE NA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE, JEDINSTVENIM METODOLOŠKIM PRINCIPIMA I JEDINSTVENOM KODEKSU ŠIFARA ZA UNOS PODATAKA U JEDINSTVENU BAZU CENTRALNOG REGISTRA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA

Član 1.

U Uredbi o sadržini, obrascu i načinu podnošenja jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje, jedinstvenim metodološkim principima i jedinstvenom kodeksu šifara za unos podataka u Jedinstvenu bazu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja (,,Službeni glasnik RS”, broj 54/10 – u daljem tekstu: Uredba), član 3. briše se.

Član 2.

U članu 4. stav 1. reči: ,,Centralnom registru” zamenjuju se rečima: ,,na portalu Centralnog registra”.

Posle stava 1. dodaju se novi stav 2. i stav 3. koji glase:

,,Podnosiocu jedinstvene prijave, preko portala Centralnog registra obezbeđuje se pristup informacionom sistemu.

Podnosilac jedinstvene prijave iz stava 1. ovog člana, dužan je da se na portalu Centralnog registra registruje, odnosno da potvrdi svoj identitet korišćenjem elektronskog sertifikata izdatog od ovlašćenog sertifikacionog tela, u skladu sa zakonom.”

U dosadašnjem stavu 2. koji postaje stav 4. reči: ,,Uz jedinstvenu prijavu podnose se”, zamenjuju se rečima: ,,Prilikom podnošenja jedinstvene prijave iz stava 1. ovog člana, podnose se, odnosno potvrđuju”.

Član 3.

Posle člana 4. dodaju se čl. 4a i 4b koji glase:

,,Član 4a

Podnosioci jedinstvene prijave iz člana 4. ove uredbe su obveznici podnošenja prijave, u skladu sa Zakonom.

Za podnosioca jedinstvene prijave iz stava 1. ovog člana prijavu može podneti fizičko ili pravno lice koje poseduje kvalifikovani elektronski sertifikat, a na osnovu ovlašćenja za podnošenje prijave.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, za fizičko lice iz člana 12. Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja (u daljem tekstu: Zakon), na osnovu priloženih dokaza, jedinstvenu prijavu podnosi:

– na portalu, ovlašćeni službenik organizacije za obavezno socijalno osiguranje, koji ima kvalifikovani elektronski sertifikat;

– putem modifikovane aplikacije, ovlašćeni službenik Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, koji ima sertifikat, koji izdaje taj fond.

Jedinstvenu prijavu, službeno podnose:

– organizacije obaveznog socijalnog osiguranja – za osiguranike koji svojstvo osiguranika stiču na osnovu rešenja o priznavanju prava iz obaveznog socijalnog osiguranja;

– organ nadležan za vođenje registra privrednih subjekata, odnosno organi i organizacije nadležni za registraciju pravnih i fizičkih lica – za osiguranike koji u skladu sa zakonom samostalno obavljaju privrednu delatnost.

Član 4b

U postupku podnošenja jedinstvene prijave, po prihvatanju registracije podnosioca jedinstvene prijave, vrši se provera da li:

– je podnosilac jedinstvene prijave evidentiran kao lice, ovlašćeno za podnošenje jedinstvene prijave;

– prijava sadrži sve podatke koji su potrebni za registraciju osiguranika i osiguranih lica;

– su podaci koje sadrži jedinstvena prijava, a odnose se na opšte podatke o osiguraniku, osiguranom licu i obvezniku plaćanja doprinosa, istovetni sa podacima koji se nalaze u jedinstvenoj bazi.

Ako se u postupku podnošenja jedinstvene prijave utvrdi da se podaci o osiguraniku, osiguranom licu i obvezniku plaćanja doprinosa – fizičkom licu ne nalaze u jedinstvenoj bazi podataka, lične podatke o osiguraniku i osiguranom licu, podnosilac prijave unosi na osnovu dokaza kojima raspolaže.

Ukoliko se u postupku podnošenja prijave utvrdi da nisu ispunjeni uslovi za njeno prihvatanje, podnosilac jedinstvene prijave obaveštava se o razlozima neprihvatanja jedinstvene prijave.

Podnosilac jedinstvene prijave, razloge neprihvatanja jedinstvene prijave može otkloniti u toku postupka podnošenja jedinstvene prijave ili naknadno u ponovljenom postupku podnošenja prijave.”

Član 4.

Član 5. menja se i glasi:

,,Po izvršenoj proveri podataka iz čl. 4, 4a i 4b ove uredbe, podaci se registruju u bazu Centralnog registra.

Centralni registar, po prihvatanju prijave i registracije u svojoj bazi, podnosiocu jedinstvene prijave izdaje potvrdu o izvršenoj prijavi – ObrazacM-A, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Potvrda iz stava 2. ovog člana pored podataka iz jedinstvene prijave, sadrži i datum i vreme podnošenja jedinstvene prijave, broj pod kojim je jedinstvena prijava zavedena, spisak potvrđenih dokaza, kao i posebne izjave osiguranika, za koga se prijava podnosi i saglasnost podnosioca prijave sa podacima koje je ovlašćeni službenik organizacije za obavezno socijalno osiguranje uneo u prijavu.

Potvrda iz stava 2. ovog člana dostavlja se podnosiocu jedinstvene prijave na elektronsku adresu, naznačenu na jedinstvenoj prijavi.

Ukoliko obveznik podnošenja prijave nije i podnosilac jedinstvene prijave, podnosilac prijave je dužan da obvezniku podnošenja prijave odmah dostavi potvrdu o izvršenoj prijavi – Obrazac M-A.

Obveznik podnošenja prijave dužan je da u roku od tri dana kopiju potvrde o izvršenoj prijavi – Obrazac M-A, dostavi osiguraniku.”

Član 5.

Posle člana 5. dodaju se čl. 5a i 5b koji glase:

,,Član 5a

Ukoliko u postupku prihvatanja i registracije prijave u svojoj bazi, utvrdi da za osiguranika ne postoji odjava sa prethodnog osiguranja, a novi osnov osiguranja isključuje prethodni, Centralni registar će prijavu primiti, registrovati, i izvršiti programsku odjavu sa prethodnog osiguranja, prema osnovu osiguranja, propisanom jedinstvenim kodeksom šifara.

Programska odjava iz stava 1. ovog člana, dostavlja se organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja, a Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje i Republički fond za zdravstveno osiguranje su dužni da u skladu sa važećim propisima utvrde datum odjave sa osiguranja, koji mora da prethodi datumu koji je naveden u registrovanoj jedinstvenoj prijavi kao dan početka osiguranja, sa izuzetkom postojanja više prijava sa nepunim radnim vremenom, ukoliko je prijava kod novog poslodavca podneta za nepuno radno vreme.

Naknadno podnetom odjavom od strane obveznika podnošenja ili organizacije obaveznog socijalnog osiguranja sa tačno utvrđenim datumom prestanka osiguranja, programska odjava iz stava 1. ovog člana zamenjuje se ispravnom odjavom sa obaveznog socijalnog osiguranja i unosi u jedinstvenu bazu podataka Centralnog registra.

Član 5b

Centralni registar vrši odjavu sa osiguranja, u slučaju:

1) nepostojanja odjave sa prethodnog osiguranja, kada je kod obveznika podnošenja odjave sproveden postupak stečaja, likvidacije ili je prestao da postoji u skladu sa zakonom – danom utvrđenim u rešenju o otvaranju stečajnog postupka, likvidacije, odnosno danom brisanja iz registra organa ili organizacije koji su nadležni za registraciju pravnih i fizičkih lica,

2) smrti osiguranika, odnosno osiguranog lica, na osnovu podatka dobijenog od nadležnog organa – danom smrti.”

Član 6.

U članu 6. tačka 1), posle reči: ,,zakonom” dodaju se reči: ,,i jedinstveni broj koji dodeljuje Centralni registar.”

Član 7.

Član 7. menja se i glasi:

,,U Jedinstvenu bazu Centralnog registra unose se podaci o osiguranju, i to:

1) Datum početka osiguranja i to: dan, mesec i godina zaposlenja, imenovanja ili postavljenja; datum početka obavljanja samostalne ili poljoprivredne delatnosti; datum početka obavljanja ugovorenih poslova; datum ostvarivanja prava na penziju ili novčane naknade u skladu sa zakonom; datum početka školovanja, odnosno stručnog usavršavanja; datum početka mirovanja prava i obaveza po osnovu rada; datum uključenja u obavezno socijalno osiguranje; početak pružanja hitne medicinske pomoći; datum nastanka povrede na radu ili profesionalne bolesti; datum podnošenja prijave, odnosno datum sticanja svojstva osiguranog lica;

2) Osnov osiguranja, i to:

(1) radni odnos – za lica u radnom odnosu, odnosno lica zaposlena u privrednom društvu, drugom pravnom licu, državnom organu, organu jedinice lokalne samouprave ili kod fizičkih lica; za civilna lica na službi u vojsci i vojnim jedinicama i ustanovama; profesionalna vojna lica prema propisima o Vojsci Srbije, za domaće i strane državljane i lica bez državljanstva koji su na teritoriji Republike Srbije zaposleni kod stranih ili međunarodnih organizacija i ustanova, stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava ili kod stranih pravnih ili fizičkih lica ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno, odnosno ako je takvo osiguranje predviđeno međunarodnim ugovorom; za lica koja obavljaju poslove van prostorija poslodavca; za lica u radnom odnosu, odnosno zaposlene koji su upućeni na rad u inostranstvo, odnosno zaposleni u privrednom društvu ili drugom pravnom licu koje obavlja delatnost ili usluge u inostranstvu, ako nisu obavezno osigurana po propisima te zemlje ili ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno i za članove porodica navedenih lica;

(2) osnov izjednačen sa radnim odnosom – za izabrana, imenovana ili postavljena lica ako za obavljanje funkcije ostvaruju zaradu, naknadu zarade, odnosno platu i za članove njihovih porodica; za lica koja po prestanku radnog odnosa ostvaruju pravo na naknadu zarade zbog povrede na radu ili profesionalne bolesti u skladu sa zakonom o zdravstvenom osiguranju;

(3) zaposleni roditelj, usvojitelj, hranitelj, odnosno staratelj koji odsustvuje sa rada dok dete ne navrši tri godine života, dok mu miruju prava i obaveze po osnovu rada u skladu sa propisima o radu;

(4) zaposlenje u inostranstvu – za domaće državljane zaposlene u inostranstvu kod stranog poslodavca ako za to vreme nisu obavezno osigurani kod stranog nosioca osiguranja ili ako prava iz obaveznog socijalnog osiguranja po propisima te države ne mogu ostvariti ili koristiti van njene teritorije i za članove njihovih porodica;

(5) domaći državljani zaposleni u domaćinstvima državljana Republike Srbije u radnom odnosu u inostranstvu kod organizacije čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i za članove njihovih porodica;

(6) obavljanje privremenih i povremenih poslova – za lica koja u skladu sa zakonom obavljaju privremene i povremene poslove ako nisu osigurana po drugom osnovu; za lica koja u skladu sa zakonom obavljaju privremene i povremene poslove preko omladinske, odnosno studentske zadruge, a imaju navršenih 26 godina života, odnosno bez obzira na godine života ako nisu na školovanju i za članove porodica lica koja obavljaju privremene i povremene poslove;

(7) lica koja nisu državljani Republike Srbije, a obavljaju privremene i povremene poslove preko omladinske zadruge;

(8) obavljanje poslova po osnovu ugovora – za lica koja za izvršen posao po osnovu ugovora o delu, autorskog ugovora, ugovora o porodičnom smeštaju prema propisima o socijalnoj zaštiti i po osnovu drugih ugovora ostvaruju naknadu, a nisu osigurana po drugom osnovu i za članove njihovih porodica;

(9) ostvarivanje novčane naknade prema propisima o zapošljavanju – za lica za čijim je radom prestala potreba i lica kojima je prestalo zaposlenje zbog stečaja, likvidacije, odnosno u svim slučajevima prestanka rada poslodavca i za članove njihovih porodica;

(10) korisnici novčane naknade po sporazumu o socijalnom osiguranju sa BiH, kojima je prestalo osiguranje u Republici Srbiji, a imaju prebivalište na teritoriji BiH;

(11) obavljanje samostalne delatnosti – za lica koja, u skladu sa zakonom, samostalno obavljaju privrednu ili drugu delatnost; za lica koja su osnivači, odnosno članovi privrednih društava u skladu sa zakonom koja u njima rade bez obzira da li su u radnom odnosu u privrednom društvu čiji su osnivač ili član; za sveštenike i verske službenike ako nisu obavezno osigurani po osnovu zaposlenja; za sportiste koji u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport obavljaju sportsku delatnost kao samostalnu delatnost; za lica koja su prestala da obavljaju samostalnu delatnost dok ostvaruju novčanu naknadu prema propisima o zapošljavanju i za članove porodica navedenih lica;

(12) obavljanje poljoprivredne delatnosti – za lica za koja se prema zakonu smatra da se bave poljoprivredom (poljoprivrednici, članovi domaćinstva poljoprivrednika, članovi mešovitog domaćinstva, nosioci poljoprivrednog gazdinstva i članovi poljoprivrednog gazdinstva), ako nisu osiguranici zaposleni, osiguranici po osnovu obavljanja samostalne delatnosti, korisnici penzija i na školovanju i za članove njihovih porodica;

(13) korišćenje penzije – za korisnike penzija i članove njihovih porodica;

(14) državljani Republike Srbije koji primaju penziju ili invalidninu isključivo od inostranog nosioca osiguranja dok borave ili imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije, odnosno koji primaju penziju od države sa kojom ne postoji bilateralni sporazum o socijalnom osiguranju ili ako prava iz zdravstvenog osiguranja po propisima države isplatioca penzije za sebe i članove svoje porodice ne mogu koristiti ili ostvariti van teritorije te države;

(15) uključenje u obavezno osiguranje – za lica koja nisu obavezno osigurana u smislu zakona i za članove njihovih porodica;

(16) obavljanje poslova po osnovu posebnih ugovora o razmeni stručnjaka ili sporazuma o međunarodnoj tehničkoj saradnji – za strane državljane koji na osnovu njih na teritoriji Republike Srbije rade kod domaćih organizacija, odnosno privatnih poslodavaca;

(17) školovanje ili stručno usavršavanje – za strane državljane za vreme školovanja ili stručnog usavršavanja na teritoriji Republike Srbije;

(18) osiguranje u smislu zakona kojim se uređuje zdravstveno osiguranje, i to: deca do navršenih 18 godina života; školska deca i studenti do kraja propisanog školovanja, a najkasnije do navršenih 26 godina života; žene u vezi sa planiranjem porodice kao i u toku trudnoće i materinstva do 12 meseci nakon porođaja; lica starija od 65 godina života; osobe sa invaliditetom po propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju, kao i mentalno nedovoljno razvijena lica; nezaposlena lica i druge kategorije socijalno ugroženih lica čiji su mesečni prihodi ispod prihoda koji je propisan kao cenzus za sticanje svojstva osiguranog lica i članovi njihove uže porodice; materijalno neobezbeđena lica koja primaju novčanu socijalnu pomoć, odnosno koja su korisnici porodične invalidnine po propisima o socijalnoj zaštiti, odnosno po propisima o zaštiti boraca, vojnih invalida i civilnih invalida rata i članovi njihove uže porodice; korisnici stalnih novčanih pomoći po propisima o socijalnoj zaštiti i članovi njihove uže porodice; korisnici pomoći – članovi porodice čiji je hranilac na odsluženju vojnog roka; lica u vezi sa lečenjem od HIV infekcije ili drugih zaraznih bolesti koje su utvrđene zakonom koji uređuje zaštitu od zaraznih bolesti, malignih bolesti, hemofilije, šećerne bolesti, psihoze, epilepsije, multipleks skleroze, lica u terminalnoj fazi hronične bubrežne insuficijencije, cistične fibroze, sistemske autoimune bolesti, reumatske groznice, bolesti zavisnosti; obolela od retkih bolesti, i lica obuhvaćena zdravstvenom zaštitom u vezi sa davanjem tkiva i organa; monasi i monahinje; lica romske nacionalnosti koja zbog tradicionalnog načina života nemaju stalno prebivalište odnosno boravište u Republici Srbiji i članovi njihove uže porodice, žrtve nasilja u porodici, žrtve trgovine ljudima;

(19) osiguranje po posebnim propisima u smislu zakona koji uređuje zdravstveno osiguranje – za lica kojima je nadležni republički organ utvrdio status izbeglog, odnosno prognanog lica iz bivših republika SFRJ i za članove njihovih užih porodica; za raseljena lica sa Kosova i Metohije i za članove njihove porodice; za lica, korisnike privremene naknade po posebnom aktu Vlade i za članove njihove uže porodice;

(20) povreda na radu ili profesionalna bolest – za lica za koja se podnosi prijava u slučaju nastanka povrede na radu i profesionalne bolesti, i to: učenici i studenti koji se, u skladu sa zakonom, nalaze na obaveznom proizvodnom radu, profesionalnoj praksi ili praktičnoj nastavi; lica koja, u skladu sa zakonom, obavljaju određene poslove za koje ne primaju zaradu, odnosno ugovorenu naknadu (na osnovu ugovora o volonterskom radu); lica koja, u skladu sa zakonom, obavljaju privremene i povremene poslove preko omladinske, odnosno studentske zadruge do navršenih 26 godina života, ako su na školovanju; lica koja se nalaze na dodatnom obrazovanju i obuci po uputu organizacije nadležne za zapošljavanje; lica koja učestvuju u organizovanim javnim radovima od opšteg značaja; lica koja učestvuju u akcijama spasavanja ili u zaštiti i spasavanju prilikom elementarnih nepogoda i drugih nesreća; lica angažovana u vatrogasnim službama za gašenje požara i na obuci za gašenje požara; lica koja se nalaze na osposobljavanju i obučavanju za odbranu i druge vidove obuke za potrebe odbrane zemlje; lica koja su angažovana na obezbeđivanju javnih skupova, kulturnih i sportskih događaja i drugih javnih okupljanja građana; lica koja se nalaze na izdržavanju kazne zatvora dok rade u privrednoj jedinici zavoda za izvršenje kazne zatvora (radionica, radilište i sl.) i na drugom mestu rada.

3) zanimanje i stepen stručne spreme prema radnom mestu u skladu sa definicijama i šifarnicima propisanim za vođenje evidencije u oblasti rada;

4) staž osiguranja sa uvećanim trajanjem;

5) broj časova provedenih na radu nedeljno;

6) vrsta zaposlenja – u slučaju rada na određeno vreme, trajanje radnog odnosa u mesecima ;

7) podatak o zaposlenju kod više poslodavaca;

8) datum i osnov prestanka osiguranja i to: dan, mesec, godina i osnov prestanka zaposlenja, imenovanja ili postavljenja; prestanka obavljanja samostalne ili poljoprivredne delatnosti; prestanka obavljanja ugovorenih poslova; prestanka prava na penziju ili novčanu naknadu u skladu sa zakonom; prestanka mirovanja prava i obaveza po osnovu rada; prestanka osiguranja za lica uključena u obavezno socijalno osiguranje; završetka školovanja; istek ugovora o razmeni stručnjaka; prestanka radnog angažovanja za koje se vrši prijava za slučaj povrede na radu ili profesionalnog oboljenja, datum odjave, odnosno dan, mesec, godina i osnov prestanka svojstva osiguranog lica;

9) datum i osnov promene u toku osiguranja;

10) posebni podaci o osiguraniku, i to: podaci o osiguranicima sa telesnim oštećenjem od najmanje 70%, slepim licima i licima obolelim od distrofije i srodnih mišićnih i neuromišićnih oboljenja, paraplegije, cerebralne i dečije paralize, multipleks skleroze; podaci o osiguranicima kojima je svojstvo vojnog invalida (ratnog ili mirnodopskog) utvrđeno po propisima o vojnim invalidima; podaci o osiguranicima kojima je svojstvo civilnog invalida rata utvrđeno po propisima o zaštiti civilnih invalida rata; podaci o invalidima rada, kategorisanoj omladini i ostalim kategorisanim invalidima kod kojih je invalidnost posledica traumatizma van procesa rada;

11) podaci o korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja.”

Član 8.

U članu 8. stav 1. tačka 7) tačka na kraju teksta zamenjuje se tačkom i zapetom i dodaju se tač. 8) i 9) koje glase:

,,8) jedinstveni broj dodeljen od strane Centralnog registra;

9) adresa elektronske pošte obveznika podnošenja prijave (e-mail).”

Član 9.

U članu 10. stav 1. posle tačke 7) dodaje se tačka 7a) koja glasi:

,,7a) staž osiguranja sa uvećanim trajanjem;”.

Član 10.

Obrazac prijave, promene i odjave na obavezno socijalno osiguranje (Obrazac M), Obrazac potvrde o podnetoj prijavi, promeni i odjavi na obavezno socijalno osiguranje (Obrazac M-A), Jedinstveni kodeks šifara i Spisak dokaza na osnovu kojih se utvrđuje svojstvo osiguranika, odnosno osiguranog lica, kao i promena i odjava, koji su odštampani uz Uredbu o sadržini, obrascu i načinu podnošenja jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje, jedinstvenim metodološkim principima i jedinstvenom kodeksu šifara za unos podataka u Jedinstvenu bazu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja (,,Službeni glasnik RS”, broj 54/10) i čine njen sastavni deo, zamenjuju se novim Obrascem prijave, promene i odjave na obavezno socijalno osiguranje (Obrazac M), Obrascem potvrde o podnetoj prijavi, promeni i odjavi na obavezno socijalno osiguranje (Obrazac M-A), Jedinstvenim kodeksom šifara i Spiskom dokaza na osnovu kojih se utvrđuje svojstvo osiguranika, odnosno osiguranog lica, kao i promena i odjava, koji su odštampani uz ovu uredbu i čine njen sastavni deo.

Član 11.

Uputstvo o postupku podnošenja jedinstvene prijave u elektronskom obliku iz člana 3. stav 1. ove uredbe i izdavanje potvrde o prijemu jedinstvene prijave u elektronskom obliku iz člana 4. ove uredbe, propisaće ministar nadležan za socijalnu politiku, najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 12.

Odredbe čl. 2. do 5. ove uredbe primenjuju se od 1. aprila 2013. godine.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, ako podnosilac jedinstvene prijave – pravno lice ne poseduje tehničke uslove za neposredno podnošenje Centralnom registru jedinstvene prijave u elektronskom obliku, do obezbeđenja tih uslova, a najdalje do isteka jedne godine od dana stupanja na snagu ove uredbe, jedinstvenu prijavu u elektronskom obliku može podnositi posredstvom Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje ili Nacionalne službe za zapošljavanje.

Član 13.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-9204/2012-2

U Beogradu, 29. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIKIvica Dačić

Ostavite komentar