Uredba o izmenama Uredbe o načinu i postupku utvrđivanja iznosa najpopularnijih cena cigareta, cigara, cigarilosa, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina

Na osnovu člana 10. stav 8. Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS”, br. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05-dr. zakon, 61/07 i 5/09),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA UREDBE O NAČINU I POSTUPKU UTVRĐIVANjA IZNOSA NAJPOPULARNIJIH CENA CIGARETA, CIGARA, CIGARILOSA, DUVANA ZA PUŠENjE I OSTALIH DUVANSKIH PRERAĐEVINA

Član 1.

U Uredbi o načinu i postupku utvrđivanja iznosa najpopularnijih cena cigareta, cigara, cigarilosa, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina („Službeni glasnik RS”, br. 49/05 i 116/06), u članu 2. stav 1. reči: „proteklom polugodištu” zamenjuju se rečima: „prethodnoj godini”.

Član 2.

U članu 3. stav 1. reči: „proteklom polugodištu” zamenjuju se rečima: „prethodnoj godini”.

U stavu 3. reči: „proteklom polugodištu” zamenjuju se rečima: „prethodnoj godini”, a reči: „tog polugodišta” zamenjuju se rečima: „te godine”.

U stavu 4. reči: „135/04 i 46/05” zamenjuju se rečima: „135/04, 46/05, 101/05-dr. zakon, 61/07 i 5/09”.

Član 3.

U članu 4. stav 1. menja se i glasi:

„Vlada, na predlog Uprave, godišnje utvrđuje, i to do 31. januara tekuće godine, iznose najpopularnijih cena iz člana 3. stav 4. ove uredbe u prethodnoj godini.”

U stavu 2. reči: „u periodu od 1. do 31. jula tekuće godine, odnosno u periodu od 1. do 31. januara naredne godine” zamenjuju se rečima: „do 31. januara tekuće godine”.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 26. marta 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE

Ivica Dačić

Ostavite komentar