Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „Nedelja solidarnosti“

Na osnovu člana 2. stav 2. Zakona o izdavanju doplatne poštanske marke („Službeni glasnik RS”, broj 61/05) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZDAVANjU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE „NEDELjA SOLIDARNOSTI”

Član 1.

Na poštanske pošiljke u unutrašnjem poštanskom saobraćaju, osim na pošiljke novina i časopisa, plaća se doplatna poštanska marka „Nedelja solidarnosti” od 14. do 21. septembra 2008. godine.

Marka „Nedelja solidarnosti” iz stava 1. ovog člana izdaje se u sedmodnevnom tiražu od 750.000 komada, u apoenu u visini od 10 dinara.

Član 2.

Sredstva od prodate doplatne poštanske marke iz člana 1. ove uredbe, JP PTT saobraćaja „Srbija” uplaćuje dnevno na račun propisan za uplatu sredstava ostvarenih prodajom doplatne poštanske marke „Nedelja solidarnosti”.

Sredstva iz stava 1. ovog člana usmeravaju se Crvenom krstu Srbije, a koristiće se prema programu koji donosi korisnik tih sredstava, na koji saglasnost daje Vlada.

Član 3.

Način izdavanja doplatne poštanske marke reguliše se ugovorom između korisnika doplatne poštanske marke i preduzeća koje obavlja poslove prodaje doplatne poštanske marke u skladu sa zakonom.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 4. septembra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE

Ivica Dačić

O B R A Z L O Ž E Nj E

PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE UREDBE

Zakonom o izdavanju doplatne poštanske marke („Službeni glasnik RS”, broj 61/05) uređeno je izdavanje i naplata doplatne poštanske marke radi korišćenja sredstava ostvarenih po osnovu njihove prodaje za finansiranje humanitarnih akcija, obeležavanja istorijskih i kulturnih događaja, projekata od javnog interesa kao i druge akcije od šireg društvenog značaja. Doplatna marka se izdaje i naplaćuje na poštanske pošiljke u unutrašnjem poštanskom saobraćaju u Republici Srbiji, osim na novine i časopise, i to u apoenima, najviše do 50% od iznosa nominalne vrednosti poštanske marke za pisma težine do 20 grama. Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 2. stavu 2. navedenog zakona, kojim je uređeno da bližu namenu, korisnika, način izdavanja, tiraž, visinu apoena i vremenski period izdavanja doplatne marke utvrđuje Vlada.

RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

Zakonom o Crvenom krstu Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) uređeno je da je Crveni krst Srbije humanitarna, nezavisna, neprofitna dobrovoljna organizacija koja vrši javna ovlašćenja utvrđena zakonom i obavlja druge poslove od javnog interesa u skladu sa odgovarajućim propisima i pri njihovom vršenju ima položaj organizacije koja pomaže nadležnim državnim organima u humanitarnoj oblasti.

Crveni krst Srbije sprovodi programe i aktivnosti koji proizilaze iz zadataka Međunarodnog pokreta (razvija solidarnost među ljudima i organizuje različite vidove međusobne pomoći građana, zastupa Osnovne principe Međunarodnog pokreta, donosi plan za delovanje u nesrećama, sprovodi programe pomoći deci, hendikepiranim, starim i nemoćnim licima, sprovodi akcije zaštite životne okoline i dr.)

Zakonom je utvrđeno da Crveni krst Srbije svake godine u periodu od 14. do 21. septembra, obeležava posebnu manifestaciju „Nedelja solidarnosti”, kada se u korist ove organizacije obavezno naplaćuje, pored propisanih iznosa na cene karata za različite namene, i iznos na svaku poštansku pošiljku u unutrašnjem poštanskom saobraćaju (osim na pošiljke novina i časopisa). Ostvarena sredstva koriste se za realizaciju programom utvrđenih ciljeva i zadataka.

Predlaže se da se doplatna poštanska marka „Nedelja solidarnosti” u 2008. godini, izdaje u tiražu od 750.000 komada. Na taj način, pri vrednosti marke od 10 dinara, mogao bi se ostvariti prihod od 7.500.000 dinara.

Na predlog Ministarstva zdravlja, sredstva prikupljena od prodaje navedene doplatne poštanske marke koristiće se za finansiranje delatnosti Crvenog krsta Srbije za realizaciju Programa: „Pomoć starijima na selu”. Na osnovu preporuke Ministarstva rada i socijalne politike Crveni krst Srbije je u maju ove godine sproveo anketu u cilju utvrđivanja položaja, uslova života i potreba i ugroženosti starijih ljudi u ruralnim sredinama. Anketom je obuhvaćeno više od 28.000 osoba starijih od 65 godina na teritoriji svih opština u Republici. Prema dobijenim rezultatima, 50% ispitanika ima potrebu za prehrambenim artiklima. Radi se o osobama sa niskim nivoom socijalne sigurnosti, licima koja nisu institucionalno zbrinuta, samačkim staračkim domaćinstvima, licima koja nemaju nikakva primanja ili imaju minimalna primanja (najniža penzija za poljoprivrednike je u aprilu 2008. godine iznosila 7.346 dinara) i nisu u stanju da obrađuju zemlju.

Crveni krst Srbije je predložio da se u Nedelji solidarnosti, za materijalno najugroženija lica u Republici, obezbede paketi hrane koji su po sadržaju prilagođeni potrebama starijih osoba u ruralnom području (brašno, šećer, ulje, so, testenine i dr.).

Program pomoći starijim licima sačinjen je u skladu sa Strategijom za smanjenje siromaštva u kojoj su ta lica prepoznata kao socijalno ugrožena kategorija, s obzirom da 14,8% starih lica spada u kategoriju siromašnog stanovništva. Značaj ovog projekta je preduzimanje konkretnih aktivnosti na delimičnom ublažavanju siromaštva 13.853 osobe starije od 65 godina koje imaju najniža primanja i kojima je nužna pomoć u hrani, obezbeđenjem odgovarajućih paketa hrane za čiju realizaciju su planirana ukupna sredstva od 8.432.149 dinara sa najvećim učešćem sredstava ostvarenih upravo od prodaje doplatne poštanske marke (oko 90%).

Vlada na predlog Ministarstva zdravlja daje saglasnost na Program Crvenog krsta Srbije „Pomoć starijima na selu”.

III. REŠENjA KOJA SE PREDLAŽU UREDBOM

U članu 1. Uredbe predviđa se da se plaća doplatna poštanska marka „Nedelja solidarnosti” u periodu od 14. do 21. septembra 2008. godine, i to u tiražu od 750.000 komada, u apoenu u visini 50% od iznosa nominalne vrednosti poštanske marke za pisma težine do 20 grama (koja sada iznosi 20 dinara), odnosno 10 dinara.

U članu 2. Uredbe predviđeno je da sredstva od prodate doplatne poštanske marke JP PTT saobraćaja „Srbija” uplaćuju dnevno na račun propisan za uplatu sredstava ostvarenih prodajom doplatne poštanske marke „Nedelja solidarnosti”.

Ostvarena sredstva po osnovu prodate doplatne poštanske marke koristiće se prema programu koji donosi korisnik tih sredstava, na koji saglasnost daje Vlada.

U članu 3. Uredbe predviđeno je da se način izdavanja doplatne poštanske marke reguliše ugovorom između korisnika doplatne poštanske marke i preduzeća koje obavlja poslove prodaje doplatne poštanske marke u skladu sa zakonom.

U članu 4. Uredbe predviđeno je stupanje na snagu ove uredbe osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENjE UREDBE

Sredstva potrebna za sprovođenje ove uredbe obezbeđuju se iz prihoda ostvarenih prodajom doplatne poštanske marke.

Ostavite komentar