Uredba o utvrđivanju posebnih iznosa koji se plaćaju za vreme trajanja Dečje nedelje u 2008. godini

Na osnovu člana 74. stav 4. Zakona o društvenoj brizi o deci („Službeni glasnik RS”, br. 49/92, 29/93, 53/93, 67/93, 67/93-dr. zakon, 28/94, 47/94, 48/94-dr. zakon, 25/96, 29/01, 16/02-dr. zakon, 62/03-dr. zakon, 64/03 i 101/05-dr. zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08)

Vlada donosi

U R E D B U

O UTVRĐIVANJU POSEBNIH IZNOSA KOJI SE PLAĆAJU ZA VREME TRAJANJA „DEČJE NEDELJE” U 2008. GODINI

Član 1.

Za vreme trajanja „Dečje nedelje” od 6. do 12. oktobra 2008. godine plaća se poseban iznos, i to:

Dinara 1. Svaku prodatu kartu u međumesnom i međunarodnom prevozu u železničkom, vodnom, vazdušnom i drumskom saobraćaju 28,00 2. Svaku poštansku pošiljku u unutrašnjem poštanskom saobraćaju, osim za štampane stvari 10,00 3. Svaku prodatu ulaznicu za pozorište, bioskop, drugu kulturnu manifestaciju i sportsku priredbu za koju se naplaćuju ulaznice 22,00 4. Svaku prodatu gramofonsku ploču, muzički kompakt- disk i video kasetu 23,00

Član 2.

Distribuciju propagandnog materijala i organizaciju naplate posebnih iznosa iz člana 1. ove uredbe obavlja organizacija „Prijatelji dece Srbije” u saradnji sa opštinskom upravom – službom dečje zaštite.

Član 3.

Sredstva iz člana 1. ove uredbe prikupljena u opštinama u vreme trajanja „Dečje nedelje” uplaćuju se na račun propisan za uplatu javnih prihoda budžeta Republike broj 840-716211843-56 − Sredstva prikupljena za vreme „Dečje nedelje” u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa („Službeni glasnik RS”, br. 20/07, 25/07, 37/07, 63/07, 25/08 i 50/08).

Član 4.

Sredstva iz člana 1. ove uredbe koristiće se za realizaciju Programa aktivnosti za vreme trajanja „Dečje nedelje” u vremenu od 6. do 12. oktobra 2008. godine (u daljem tekstu: Program), i to:

1) 40% za aktivnosti na republičkom nivou u skladu sa Programom i za štampanje i distribuciju propagandnog materijala i nalepnica;

2) 60% za aktivnosti na opštinskom nivou u skladu sa Programom.

Član 5.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ,,Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-3515/2008

U Beogradu, 4. septembra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADEIvica Dačić

Ostavite komentar