Uredba o utvrđivanju posebnih iznosa koji se plaćaju za vreme trajanja „Dečje nedelje” u 2016. godini

Na osnovu člana 74. stav 4. Zakona o društvenoj brizi o deci („Službeni glasnik RS”, br. 49/92, 29/93, 53/93, 53/93 dr. zakon,67/93, 67/93 – dr. zakon, 28/94, 47/94, 48/94 – dr. zakon, 25/96, 29/01, 16/02 – dr. zakon, 62/03 – dr. zakon, 101/05 – dr. zakon i 18/10 – dr. zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 74/12 – ispravka, 7/14 – US i 44/14)

Vlada donosi

U R E D B U

o utvrđivanju posebnih iznosa koji se plaćaju za vreme trajanja

„Dečje nedelje” u 2016. godini

Član 1.

Za vreme trajanja „Dečje nedelje” od 3. do 9. oktobra 2016. godine plaća se poseban iznos, i to na:

1. Svaku prodatu kartu u međumesnom i međunarodnom prevozu u železničkom, vodnom, vazdušnom i drumskom saobraćaju, 2. Svaku poštansku pošiljku u unutrašnjem poštanskom saobraćaju, osim na pošiljke novina i časopisa čiji prijem, prenos i uručenje obavljaju javni poštanski operator i drugi poštanski operatori, u skladu sa Zakonom o poštanskim uslugama („Službeni glasnik RS, br. 18/05, 30/10 i 62/14), 3. Svaku prodatu ulaznicu za pozorište, bioskop, drugu kulturnu manifestaciju i sportsku priredbu za koju se naplaćuju ulaznice, 4. Svaku prodatu gramofonsku ploču, muzički kompakt-disk i video kasetu. Dinara40,0010,0033,0020,00

Član 2.

Distribuciju propagandnog materijala i organizaciju naplate posebnih iznosa iz člana 1. ove uredbe obavlja organizacija „Prijatelji dece Srbije” u saradnji sa opštinskom upravom – službom dečije zaštite.

Član 3.

Sredstva iz člana 1. ove uredbe prikupljena u jedinicama lokalne samouprave u vreme trajanja „Dečje nedelje” uplaćuju se na račun propisan za uplatu javnih prihoda budžeta Republike Srbije broj: 840-716211843-56 – Sredstva prikupljena za vreme „Dečje nedelje” u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa („Službeni glasnik RS”, br. 16/16 i 49/16).

Član 4.

Sredstva iz člana 1. ove uredbe koristiće se za realizaciju Programa aktivnosti za vreme trajanja „Dečje nedelje” u vremenu od 3. do 9. oktobra 2016. godine (u daljem tekstu: Program), i to:

1) 40% za aktivnosti na republičkom nivou u skladu sa Programom i za štampanje i distribuciju propagandnog materijala i nalepnica;

2) 60% za aktivnosti na nivou jedinice lokalne samouprave u skladu sa Programom.

Član 5.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-7960/2016

U Beogradu, 13. septembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Ostavite komentar