Uredba o utvrđivanju posebnih iznosa koji se plaćaju za vreme trajanja „Dečje nedelje” u 2013. godini

Na osnovu člana 74. stav 4. Zakona o društvenoj brizi o deci („Službeni glasnik RS”, br. 49/92, 29/93, 53/93, 53/93 – dr. zakon, 67/93, 67/93 – dr. zakon, 28/94, 47/94, 48/94 – dr. zakon, 25/96, 29/01, 16/02 – dr. zakon, 62/03 – dr. zakon, 101/05 – dr. zakon i 18/10 – dr. zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

U R E D B U

o utvrđivanju posebnih iznosa koji se plaćaju za vreme trajanja

„Dečje nedelje” u 2013. godini

Član

Za vreme trajanja „Dečje nedelje” od 7. do 13. oktobra 2013. godine plaća se poseban iznos, i to na:

Dinara 1) svaku prodatu voznu kartu u železničkom, vodnom, vazdušnom i drumskom, međumesnom i međunarodnom saobraćaju, 40,00 2) svaku poštansku pošiljku u unutrašnjem poštanskom saobraćaju, pošiljke novina i časopisa čiji prijem, prenos i uručenje obavljaju javni poštanski operator i drugi poštanski operatori, u skladu sa Zakonom o poštanskim uslugama („Službeni glasnik RS”, br.18/05 i 30/10), 10,00 3) svaku prodatu ulaznicu za pozorište, bioskop, drugu kulturnu manifestaciju i sportsku priredbu za koju se naplaćuju ulaznice, 30,00 4) svaku prodatu gramofonsku ploču, muzički kompakt-disk i video kasetu 20,00.

Član

Distribuciju propagandnog materijala i organizaciju naplate posebnih iznosa iz člana 1. ove uredbe obavlja organizacija „Prijatelji dece Srbije” u saradnji sa opštinskom upravom ( službom dečje zaštite.

Član

Sredstva iz člana 1. ove uredbe prikupljena u vreme trajanja „Dečje nedelje” uplaćuju se u roku od sedam dana po završetku „Dečje nedelje” na račun propisan za uplatu javnih prihoda budžeta Republike Srbije broj 840-716211843-56 – Sredstva prikupljena za vreme „Dečje nedelje” u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa („Službeni glasnik RS”, br. 104/11, 10/12, 18/12, 95/12, 99/12, 22/13, 48/13 i 61/13).

Član

Sredstva iz člana 1. ove uredbe koristiće se za realizaciju Programa aktivnosti za vreme trajanja „Dečje nedelje” (u daljem tekstu: Program), i to:

1) 40% za aktivnosti na republičkom nivou u skladu sa Programom i za štampanje i distribuciju propagandnog materijala i nalepnica;

2) 60% za aktivnosti na opštinskom nivou u skladu sa Programom.

Član

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-7874/2013

U Beogradu, 19. septembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIKIvica Dačić

Ostavite komentar