Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o cenama derivata nafte

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 8a Zakona o uslovima za obavljanje prometa robe, vršenju usluga u prometu robe i inspekcijskom nadzoru („Službeni glasnik RS”, br. 39/96, 20/97, 46/98, 34/01 – dr. zakon, 80/02 – dr. zakon i 101/05 – dr. zakon),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O CENAMA DERIVATA NAFTE

Član 1.

U Uredbi o cenama derivata nafte („Službeni glasnik RS”, br. 42/05, 111/05 i 77/06), član 1. menja se i glasi:

„Član 1.

Najviše cene osnovnih derivata nafte, bez akciza i poreza na dodatu vrednost (u daljem tekstu: bez fiskalnih dažbina), obrazuju se tako što se na najviše proizvođačke cene osnovnih derivata nafte, bez fiskalnih dažbina dodaje iznos troškova prometa osnovnih derivata nafte, bez fiskalnih dažbina i iznose:

Red.br. Naziv Najviše proizvođačke cene osnovnih derivata nafte bez fiskalnih dažbinau din/lit. Troškovi prometa osnovnih derivata nafte bez fiskalnih dažbinau din/lit. Najviše cene osnovnih derivata nafte bez fiskalnih dažbinau din/lit. 1 Bezolovni motorni benzin – regular BMB 92 19,50 5,00 24,50 2 Bezolovni motorni benzin – EVRO premijum BMB 95 23,63 5,00 28,63 3 Motorni benzin MB 95 20,22 5,00 25,22 4 Motorni benzin BMB 95 20,22 5,00 25,22 5 Dizel gorivo D-1 22,93 5,00 27,93 6 Dizel gorivo D-2 22,20 5,00 27,20 7 EKO 350 dizel 23,61 5,00 28,61 8 EKO 50 dizel 25,25 5,00 30,25 9 EVRO dizel 26,26 5,00 31,26 10 Ulje za loženje EL 28,25 5,00 33,25

Fiskalne dažbine obračunavaju se u skladu sa važećim propisima.

Cene ostalih derivata obrazuju se slobodno.”

Član 2.

U članu 3. stav 1. menja se i glasi:

„Ukupna cena nafte na osnovu koje su obrazovane najviše proizvođačke cene osnovnih derivata nafte iz člana 1. stav 1. ove uredbe iznosi 42,39 USD za jedan barel sirove nafte, pri prosečnom prodajnom kursu USD od 61,86 dinara, određene na dan 5. januara 2009. godine.”

Član 3.

U članu 5. stav 2. reči: „iz člana 8. stav 2. Uredbe o posebnim uslovima i načinu uvoza i prerade nafte, odnosno naftnih derivata („Službeni glasnik RS”, br. 37/03, 90/03, 56/05, 76/05, 8/06 i 51/06)” zamenjuju se rečima: „iz člana 2. stav 1. tačka 3) Uredbe o uslovima i načinu uvoza i prerade nafte, odnosno derivata nafte („Službeni glasnik RS”, br. 92/07 i 93/07 – ispravka)”.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 22. januara 2009. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK

O b r a z l o ž e nj e

I Pravni osnov

Pravni osnov za donošenje Uredbe o cenama derivata sadržan je u članu 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije i članu 8a Zakona o uslovima za obavljanje prometa robe, vršenju usluga u prometu robe i inspekcijskom nadzoru („Službeni glasnik RS”, br. 39/96, 20/97, 46/98, 34/02, 80/02 i 101/05), kojim je utvrđeno da „ako na tržištu nastanu poremećaji u proizvodnji i prometu određene robe, i ako se poremećaji ne mogu otkloniti merama tekuće ekonomske politike, Vlada Republike Srbije može propisati privremene mere za sprečavanje i otklanjanje poremećaja dok oni traju”.

II Razlozi za donošenje Uredbe o izmenama i dopunama Uredbe o cenama derivata nafte

Standardom SRPS EN 590 „Goriva za motorna vozila – Dizel gorivo – Zahtevi i metode ispitivanja” propisan je najviši dozvoljen sadržaj sumpora do 10 mg/kg počevši od 1. januara 2009. godine, a u skladu sa Direktivom za goriva 98/70/EC uključujući i dopunu 2003/17/ EC.

Nakon stupanja na snagu ove odredbe standarda SRPS EN 590 od 1. januara 2009. godine rafinerije Naftne industrije Srbije više neće biti u mogućnosti da proizvode dizel gorivo evropskog kvaliteta, odnosno postojeći tehničko-tehnološki kapaciteti za proizvodnju goriva nemaju mogućnost proizvodnje ovog derivata sa sadržajem sumpora ispod 10 mg/kg.

Postojeći tehničko-tehnološki kapaciteti domaćih rafinerija omogućavaju proizvodnju dizel goriva sa sadržajem sumpora od 50 mg/kg.

Shodno navedenom u postupku je donošenje izmena i dopuna Pravilnika o tehničkim i drugim zahtevima za tečna goriva naftnog porekla („Službeni list SCG”, br. 51/04, 54/05 i 18/06 „Službeni glasnik RS”, broj 128/07) kojim će biti definisana kategorija dezel goriva od 50 mg/kg sumpora, i kojim će uvođenja novog proizvoda pod nazivom EKO 50 DIZEL, koji će zadovoljiti sve zahteve standarda SRPS EN 590 osim u pogledu granične vrednosti za sadržaj sumpora koji iznosi 50 mg/kg.

Takođe, ovim izmenama Pravilnika predviđeno je i da se dosadašnji naziv dizel goriva EKO 3 DIZEL promeni u EKO 350 DIZEL.

U skladu sa gore navedenim, neophodno je u što skorijem roku uskladiti listu osnovnih derivata nafte u članu 1. Uredbe o cenama derivata nafte sa postojećim stanjem kako bi se nesmetano nastavilo praćenje promene cena osnovnih derivata nafte u skladu sa predviđenom metodologijom korekcije cena osnovnih derivata nafte, kao i radi formiranja cene derivata nafte EKO 50 dizel

Predložena cena derivata nafte EVRO dizel goriva utvrđena je na osnovu pariteta kotacijskih cena dizel goriva od 10 mg/kg (10 ppm ULSD) i dizel goriva od 50 mg/kg (50 ppm ULSD) u periodu kada su se istovremeno kotirale na Platts-u.

Prema raspoloživim podacima o objavljenim kotacijskim cenama EVRO dizela na paritetu FOB Med Italy prema Platts-u u periodu za decembar mesec 2008. godine, kotacijska cena dizel goriva od 10 mg/kg je u proseku za 3,8% viša od kotacijske cene dizel goriva od 50 mg/kg .

S obzirom da određeni zavisni troškovi uvoza derivata nafte tipa EVRO dizel (koji se može obezbediti za potrebe domaćeg tržišta samo iz uvoza), rastu u ovisnosti od rasta nabavavne cene ovog derivata (npr. carina), predložena projektovana proizvođačka cena EVRO dizela u ovoj uredbi utvrđena je na nivou od 26,26 din/l što je za 4% više od cene EKO 50 dizela koji je zadržao proizvođačku cenu od 25,25 din/l, a koja je ranije utvrđena za kvalitet dizel goriva od 50 mg/kg sumpora.

Predložena cena obezbeđuje pokriće ralnog rasta troškova uvoza goriva tipa EVRO dizel, čime se obezbeđuje planirani uvoz ovog derivata radi zadovoljenja potreba tržišta Republike Srbije.

Takođe, s obzirom da je predložena cena dizel goriva EVRO dizel bazirana na nivou cene sirove nafte i derivata nafte koje su objavljene u „Službenom glasniku RS” br. 1/09, te da troškovi prometa za navedeno dizel gorivo iznosi 5,00 din/l, predloženi nivo proizvođačke cene bez fiskalnih dažbina za EVRO dizel je u skladu sa utvrđenom metodologijom formiranja najviše cene osnovnih derivata nafte bez fiskalnih dažbina.

III Objašnjenje osnovnih pravnih instituta

U članu 1. Predloga uredbe o izmenama i dopunama uredbe o cenama derivata nafte izvršene su izmene u cilju usaglašavanja liste osnovnih derivata nafte sa Pravilnikom o izmenama i dopunama pravilnika o tehničkim i drugim zahtevima za tečna goriva naftnog porekla koji je u postupku donošenja.

Na listu osnovnih derivata u članu 1. Predloga uredbe o izmenama i dopunama uredbe o cenama derivata nafte uvršteno je dizel gorivo EKO 50 dizel, a dosadašnje gorivo EKO 3 preimenovano je u EKO 350 radi jasnije slike za potrošače o kvalitetu ovih derivata nafte. Takođe, iz naziva EVRO dizel NSD brisan je deo NSD čime je naziv uaglašen sa nazivom iz Pravilnika o tehničkim i drugim zahtevima za tečna goriva naftnog porekla.

U članu 2. Predloga uredbe izmenjeni su iznosi ukupne cene nafte na osnovu koje su obrazovane najviše proizvođačke cena osnovnih derivata nafte tako da iznose 42,39 za jedan barel sirove nafte, kao i prosečan prodajni kurs USD od 61,86 dinara koje su određene na dan 5. januara 2009. godine.

U članu 3. izvršena je redakcija teksta Uredbe.

IV Finansijska sredstva za donošenje i sprovođenje uredbe

Za sprovođenje i donošenje ove uredbe nije potrebno obezbediti finansijska sredstva u budžetu Republike Srbije.

V Razloge zbog kojih se predlaže da akt stupi na snagu pre osmog dana od dana objavljivanja

Neophodno je da Uredba o izmenama i dopunama Uredbe cenama derivata nafte stupi na snagu pre osmog dana od dana objavljivanja radi obezbeđivanja kontinuiteta nesmetanog praćenja promene cena osnovnih derivata nafte u skladu sa predviđenom metodologijom korekcije cena osnovnih derivata nafte, kao i radi formiranja cene derivata nafte EKO 50 dizel. Prema postojećoj Uredbi, u kojoj nije definisan osnovni derivat nafte sa najviše 50 mg/kg sumpora EKO 50, ovaj derivat koji se proizvodi u domaćim rafinerijama, može biti prodavan samo po ceni derivata nafte EKO 3 koji ima najviše 350 mg/kg sumpora, koji je nekvalitetniji i čija cena ne odgovara realnoj vrednosti dizel goriva EKO 50. Ovo dovodi do ostvarenja značajnih negativnih efekata u poslovanju društava koja se bave preradom sirove nafte. Samo u januaru mesecu ostvareni negativni efekti na razlici u ceni u „Naftnoj industriji Srbije“ biće na nivou od 36 miliona dinara.

Ovi negativni efekti mogu uticati na poremećaj u planiranoj strukturi prerade derivata nafte, kao i na poremećaj u uvozu EVRO dizela na tržište Republike Srbije. Pored nedostatka EVRO dizela, ovo može uticati i smanjenu ponudu ostalih derivata nafte na tržištu. Naime, proivođači derivata nafte, radi izbegavanja negativnih efekata koji se trenutno ostvaruju u plasmanu derivata EKO 50 na tržištu, mogu smanjiti nivo prerade što će značajno uticati i na smanjenje ponude drugh terivata kao što su mazuta i lož-ulja, a koje je neophodno obezbediti u planiranim količinama u uslovima povećane potrošnje (EPS, toplane, industrija, individualni potrošači) u zimskom periodu.

VI Pregled odredaba Uredbe koje se menjaju odnosno dopunjuju

Član 1.

Najviše cene osnovnih derivata nafte, bez akciza i poreza na dodatu vrednost (u daljem tekstu: bez fiskalnih dažbina), obrazuju se tako što se na najviše proizvođačke cene osnovnih derivata nafte, bez fiskalnih dažbina dodaje iznos troškova prometa osnovnih derivata nafte, bez fiskalnih dažbina i iznose:

Red. br Naziv Najviše proizvođačke cene osnovnih derivata nafte bez fiskalnih  dažbina u din/lit. Troškovi prometa osnovnih derivata nafte bez fiskalnih dažbina u din/lit. Najviše cene osnovnih derivata nafte bez fiskalnih dažbina u din/lit. 1. Bezolovni motorni benzin – regular BMB 92 33,78 5,00 38,78 2. Bezolovni motorni benzin – EVRO premijum BMB 95 40,94 5,00 45,94 3. Motorni benzin MB 95 35,02 5,00 40,02 4. Motorni benzin BMB 95 35,02 5,00 40,02 5. Dizel gorivo D-1 39,70 5,00 44,70 6. Dizel gorivo D-2 38,45 5,00 43,45 7. EKO 3 dizel 40,89 5,00 45,89 8. EVRO dizel NSD 43,73 5,00 48,73 9. Ulje za loženje EL 48,90 5,00 53,90

Fiskalne dažbine obračunavaju se u skladu sa važećim propisima.

Cene ostalih derivata nafte obrazuju se slobodno.

ČLAN 1.

NAJVIŠE CENE OSNOVNIH DERIVATA NAFTE, BEZ AKCIZA I POREZA NA DODATU VREDNOST (U DALjEM TEKSTU: BEZ FISKALNIH DAŽBINA), OBRAZUJU SE TAKO ŠTO SE NA NAJVIŠE PROIZVOĐAČKE CENE OSNOVNIH DERIVATA NAFTE, BEZ FISKALNIH DAŽBINA DODAJE IZNOS TROŠKOVA PROMETA OSNOVNIH DERIVATA NAFTE, BEZ FISKALNIH DAŽBINA I IZNOSE:

RED.BR. NAZIV NAJVIŠE PROIZVOĐAČKE CENE OSNOVNIH DERIVATA NAFTE BEZ FISKALNIH DAŽBINAU DIN/LIT. TROŠKOVI PROMETA OSNOVNIH DERIVATA NAFTE BEZ FISKALNIH DAŽBINAU DIN/LIT. NAJVIŠE CENE OSNOVNIH DERIVATA NAFTE BEZ FISKALNIH DAŽBINAU DIN/LIT. 1 2 3 4 5 1 BEZOLOVNI MOTORNI BENZIN – REGULAR BMB 92 19,50 5,00 24,50 2 BEZOLOVNI MOTORNI BENZIN – EVRO PREMIJUM BMB 95 23,63 5,00 28,63 3 MOTORNI BENZIN MB 95 20,22 5,00 25,22 4 MOTORNI BENZIN BMB 95 20,22 5,00 25,22 5 DIZEL GORIVO D-1 22,93 5,00 27,93 6 DIZEL GORIVO D-2 22,20 5,00 27,20 7 EKO 350 DIZEL 23,61 5,00 28,61 8 EKO 50 DIZEL 25,25 5,00 30,25 9 EVRO DIZEL 26,26 5,00 31,26 10 ULjE ZA LOŽENjE EL 28,25 5,00 33,25

FISKALNE DAŽBINE OBRAČUNAVAJU SE U SKLADU SA VAŽEĆIM PROPISIMA.

CENE OSTALIH DERIVATA NAFTE OBRAZUJU SE SLOBODNO.

Član 3.

Ukupna cena nafte na osnovu koje su obrazovane najviše proizvođačke cene osnovnih derivata nafte iz člana 1. stav 1. ove uredbe iznosi 69,47 usd za jedan barel sirove nafte, pri prosečnom prodajnom kursu usd od 65,47 dinara, određene na dan 8. septembra 2006. godine.

UKUPNA CENA NAFTE NA OSNOVU KOJE SU OBRAZOVANE NAJVIŠE PROIZVOĐAČKE CENE OSNOVNIH DERIVATA NAFTE IZ ČLANA 1. STAV 1. OVE UREDBE IZNOSI 42,39 USD ZA JEDAN BAREL SIROVE NAFTE, PRI PROSEČNOM PRODAJNOM KURSU USD OD 61,86 DINARA, ODREĐENE NA DAN 5. JANUARA 2009. GODINE

Promena, odnosno usklađivanje najviših proizvođačkih cena osnovnih derivata nafte, utvrđenih u skladu sa ovom uredbom, vrši se kada se ukupna cena nafte promeni za više od 1,5% u odnosu na ukupnu cenu nafte na osnovu koje su određene postojeće najviše proizvođačke cene osnovnih derivata nafte, ako je od poslednje promene, odnosno usklađivanja najviših proizvođačkih cena osnovnih derivata nafte proteklo više od 15 dana.

Promena, odnosno usklađivanje najviših proizvođačkih cena osnovnih derivata nafte iz stava 2. ovog člana vrši se za isti procenat za koji je promenjena ukupna cena nafte

Član 5.

Cene osnovnih derivata nafte koji se prodaju radi dalje prodaje ili se isporučuju velikim potrošačima (fco skladište kupca) ne mogu biti veće od najviših cena osnovnih derivata nafte utvrđenih u skladu sa ovom uredbom, uvećanih za iznos fiskalnih dažbina.

Prodaja osnovnih derivata nafte benzinskim stanicama od strane proizvođača derivata nafte iz člana 8. stav 2. Uredbe o posebnim uslovima i načinu uvoza i prerade nafte, odnosno naftnih derivata („Službeni glasnik RS“, br. 37/03,90/03, 56/05, 76/05, 8/06 I 51/06) IZ ČLANA 2. STAV 1. TAČKA 3. UREDBE O USLOVIMA I NAČINU UVOZA I PRERADE NAFTE, ODNOSNO DERIVATA NAFTE („SLUŽBENI GLASNIK RS”, BR. 92/07 I 93/07-ISPR.) vrši se po cenama koje ne mogu biti veće od najviših proizvođačkih cena osnovnih derivata nafte utvrđenih u skladu sa ovom uredbom, uvećanih za iznos fiskalnih dažbina.

Ostavite komentar