Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima za podsticanje proizvodnje i zapošljavanja u devastiranim područjima u 2011. godini

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu („Službeni galsnik RS”, broj 101/10) i Zakonom o fondu za razvoj Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 36/09 i 88/10),

Vlada donosi

UREDBU

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O USLOVIMA ZA PODSTICANjE PROIZVODNjE I ZAPOŠLjAVANjA U DEVASTIRANIM PODRUČJIMA U 2011. GODINI

Član 1.

U Uredbi o uslovima za podsticanje proizvodnje i zapošljavanja u devastiranim područjima u 2011. godini („Službeni glasnik RS”, broj 3/11), u članu 4. posle stava 1. dodaje se stav 2, koji glasi:

„Sredstva iz člana 2. ove uredbe mogu se koristiti za kreditiranje primarne poljoprivredne proizvodnje pravnih lica.”

Član 2.

U članu 11. posle stava 4. dodaje se novi stav 5, koji glasi:

„Reprogram odobrenih kredita može se vršiti u skladu sa uslovima i kriterijumima koje utvrdi Fond.”

Dosadašnji stav 5. postaje stav 6.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 30. juna 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

O B R A Z L O Ž E Nj E

PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE UREDBE

Pravni osnov za donošenje izmena i dopuna Uredbe o uslovima za podsticanje proizvodnje i zapošljavanja u devastiranim područjima u 2011. godini sadržan je u Zakonu o budžetu Republike Srbije („Službeni glasnik RS“ broj, broj 101/10) za 2011. godinu i Zakonu o fondu za razvoj Republike Srbije („Službeni glasnik RS“ broj 36/09 i 88/10), kao i Program za podsticanje ravnomernog regionalnog razvoja koji je Vlada usvojila zaključkom 05 Broj: 420-214/2011 od 21. januara 2011. godine.

RAZLOZI ZA DONOŠENjE IZMENA I DOPUNA UREDBE

Donošenjem izmena i dopuna ove Uredbe omogućava se kreditiranje pravnih lica koja sredstva koriste za primarnu poljoprivrednu proizvodnju. Takođe, omogućava se i reprogram već odobrenih kredita, ali pod uslovima i kriterijumima koje utvrdi Fond za razvoj Republike Srbije koji i realizuje Uredbu.

OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Član 1

U ovom članu predviđeno je da se u članu 4 Uredbe doda novi stav kojim se omogućava kreditiranje primarne poljoprivredne proizvodnje pravnih lica.

Član 2

U ovom članu predviđeno je da se u članu 11 Uredbe doda novi stav kojim se omogućava reprogram odobrenih kredita pod uslovima i kriterijumima koje utvrdi Fond za razvoj Republike Srbije.

Član 3

U ovom članu predviđeno ja da ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana obajvljivanja u Službenom glasniku RS zbog povećano broja zahteva za kreditiranje primarne poljoprivredne proizvodnje i što hitnijeg rešavanja istih. Takođe, bilo je potrebno rešiti probleme kredita u tečaju kroz olakšice kroz reprogram

PROCENA IZNOSA FINANISJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE UREDBE

Za sprovođenje ove uredbe nije potrebno obezbediti posebna sredstva u budžetu Republike Srbije.

PREGLED ODREDABA KOJE SE MENjAJUIDOPUNjUJU

Član 4.

Sredstva iz člana 2. ove uredbe usmeravaju se odobravanjem kredita preko Fonda u vidu dugoročnih investicionih kredita za izgradnju novih objekata, proširenje kapaciteta postojećih objekata (rekonstrukciju i modernizaciju), nabavku opreme, odnosno delova i opreme za remont postojeće opreme i kredite za trajna obrtna sredstva za programe ulaganja na devastiranim područjima.

SREDSTVA IZ čLANA 2. OVE UREDBE MOGU SE KORISTITI ZA KREDITIRANJE PRIMARNE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE PRAVNIH LICA.

Član 11.

Visina kamatne stope na kredite koji se odobravaju u skladu sa ovom uredbom iznosi 1 % na godišnjem nivou fiksno ukoliko je sredstvo obezbeđenja garancija/avalirana menica poslovne banke, a u ostalim slučajevima 2% na godišnjem nivou, fiksno.

Krediti se odobravaju na period do osam godina, uz period počeka od dve godine, a najviše tri godine.

Krediti se odobravaju uz primenu valutne klauzule, a do najvišeg iznosa iskazanog u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan puštanja kredita, koji može biti za:

1) veliko preduzeće do 8.000.000,00 evra;

2) srednje preduzeće do 4.000.000,00 evra.

Privredno društvo koje je iskoristilo najviši iznos kredita za namene iz ove uredbe ne može dobiti novi kredit za te namene.

REPROGRAM ODOBRENIH KREDITA MOžE SE VRšITI U SKLADU SA USLOVIMA I KRITERIJUMIMA KOJE UTVRDI FOND.

Razvrstavanje Privrednih društava na srednja i velika izvršeno je u skladu sa članom 7. Zakona o računovodstvu i reviziji („Službeni glasnik RS“, br. 46/06 i 111/09).

Ostavite komentar