Uredba o uslovima i kriterijumima za subvencionisanje dinarskih gotovinskih kredita za podsticanje domaće potražnje u 2010. godini

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2010. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 107/09),

Vlada donosi

U R E D B U

O USLOVIMA I KRITERIJUMIMA ZA SUBVENCIONISANjE DINARSKIH GOTOVINSKIH KREDITA ZA PODSTICANjE DOMAĆE POTRAŽNjE U 2010. GODINI

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi i kriterijumi za subvencionisanje dinarskih gotovinskih kredita za podsticanje domaće potražnje i povećanje kupovne moći stanovništva u Republici Srbiji u 2010. godini (u daljem tekstu: krediti).

Član 2.

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja (u daljem tekstu: Ministarstvo) je za namene iz člana 1. ove uredbe u 2010. godini obezbedilo 500 miliona dinara za subvencionisanje dinarskih gotovinskih kredita za podsticanje domaće potražnje i povećanje kupovne moći stanovništva u Republici Srbiji.

Član 3.

Pravo na korišćenje kredita imaju zaposleni u radnom odnosu na neodređeno vreme sa redovnim mesečnim primanjima po osnovu zarade i korisnici penzije po osnovu penzije (u daljem tekstu: korisnik kredita), koji su državljani Republike Srbije sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije, koji ispunjavaju uslove za dobijanje kredita koje utvrđuje banka za dobijanje kredita, kao i sledeće uslove:

1) da mesečna zarada odnosno penzija korisnika kredita po odbitku poreza i doprinosa ne prelazi iznos od 80.000,00 dinara odnosno da ukupna primanja (zarade i penzije) članova jednog domaćinstva po odbitku poreza i doprinosa ne prelaze iznos od 160.000,00 dinara;

2) da je zahtev za dobijanje kredita podnet posle stupanja na snagu ove uredbe.

Član 4.

Krediti se odobravaju preko banaka u Republici Srbiji (u daljem tekstu: banka), sa rokom otplate koji ne može biti duži od 36 meseci i počekom od 12 meseci, u skladu sa ovom uredbom.

Korisnik kredita u periodu počeka plaća kamatu.

Maksimalni iznos kredita koji banka može da odobri korisniku kredita ne može biti veći od 300.000,00 dinara.

Član 5.

Kamatna stopa za korisnike kredita čija mesečna primanja ne prelaze iznos od 30.000,00 dinara po odbitku poreza i doprinosa (tromesečni prosek pre podnošenja zahteva za dobijanje kredita) iznosi 7,5% fiksno godišnje.

Kamatna stopa za korisnike kredita čija mesečna primanja su u rasponu u iznosu od 30.000,00 dinara do 80.000,00 dinara po odbitku poreza i doprinosa (tromesečni prosek pre podnošenja zahteva za dobijanje kredita) iznosi 8,95% fiksno godišnje.

Član 6.

Za dinarske gotovinske kredite sa kamatnom stopom od 7,5% kamatna stopa koju subvencioniše država izračunava se tako što se referentna kamatna stopa Narodne banke Srbije umanji za 3,5 procentnih poena.

Za dinarske gotovinske kredite sa kamatnom stopom od 8,95% kamatna stopa koju subvencioniše država izračunava se tako što se referentna kamatna stopa Narodne banke Srbije umanji za 5 procentnih poena.

Iznos subvencionisane kamate izračunava se tako što se kamatna stopa koju subvencioniše država iz st. 1 i 2. ovog člana pomnoži sa iznosom odobrenog kredita za period korišćenja u prvoj kalendarskoj godini, odnosno na stanje neotplaćene glavnice kredita na dan 1. januara za svaku narednu kalendarsku godinu odnosno za svaki naredni obračun.

Ministarstvo iznos subvencionisane kamate iz stava 3. ovog člana prenosi banci unapred za svaku kalendarsku godinu.

Obračun kamate za prvu kalendarsku godinu korišćenja se vrši od dana puštanja kredita u korišćenje do kraja te kalendarske godine.

Obračun kamate za naredne godine korišćenja vrši se za celu kalendarsku godinu, s tim da se obračun za poslednju godinu korišćenja vrši do dana isteka kredita.

Obračun subvencionisane kamate se vrši u skladu sa vrednošću referentne kamatne stope važeće na dan puštanja kredita u tečaj (prvi obračun) i na dan 31. decembar za svaku narednu kalendarsku godinu odnosno za svaki naredni obračun.

Uplaćeni iznos kamate smatra se konačnim iznosom kamate za tu kalendarsku godinu.

Jednokratna naknada za obradu kredita koju banka zaračunava za kredite ne može biti viša od 0,5% od iznosa kredita.

Član 7.

Instrumente obezbeđenja kredita utvrđuje banka u skladu sa svojom poslovnom politikom.

Korisnik kredita koji je iskoristio najviši iznos kredita u dinarima sa subvencionisanom kamatnom stopom ne može dobiti novi kredit ove vrste.

Članovi jednog domaćinstva mogu biti korisnici kredita u skladu sa ovom uredbom do maksimalnog iznosa iz člana 4. stav 3. ove uredbe i ne mogu dobiti novi kredit ove vrste.

Ako korisnik kredita pre isteka perioda korišćenja otplati ugovoreni iznos banka će na račun Ministarstva u roku od sedam dana izvršiti povraćaj dela unapred uplaćene subvencionisane kamate za obračunski period koji nije pokriven korišćenjem kredita.

Ako korisnik kredita pre isteka perioda korišćenja prestane da izmiruje obaveze po kreditu banka saglasno svojoj poslovnoj politici proglašava kredit dospelim i vrši preračun tako da korisnika kredita zadužuje i za iznos subvencionisane kamate prenete od strane Ministarstva. Posle naplate sredstava od korisnika kredita banka će izvršiti povraćaj uplaćene subvencionisane kamate.

Član 8.

Međusobna prava i obaveze između Ministarstva i banke uređuju se ugovorom.

Banka Ministarstvu u pismenoj formi dostavlja izveštaje o realizaciji ove uredbe na način koji se bliže uređuje ugovorom iz stava 1. ovog člana kojim se uređuje i način kontrole primanja (zarade i penzije) domaćinstva.

Član 9.

Nadzor nad sprovođenjem ove uredbe vrši Ministarstvo.

Ministarstvo podnosi Vladi izveštaj o realizaciji korišćenja sredstava.

Član 10.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj

U Beogradu

VLADA

PREDSEDNIK

Ostavite komentar