Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 5. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 123/07),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O USLOVIMA I NAČINU PRIVLAČENjA DIREKTNIH INVESTICIJA

Član 1.

U Uredbi o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija („Službeni glasnik RS”, br. 56/06 i 50/07), u članu 1. posle reči: „tehnologija”, reči: „kao i” brišu se, a posle reči: „razvoja Republike”, tačka se zamenjuje zapetom i dodaju reči: „a naročito privlačenje direktnih investicija u automobilskoj, elektronskoj i industriji informacionih i telekomunikacionih tehnologija.”

Član 2.

U članu 2. stav 1. tačka 3) posle reči: „investicija” dodaju se reči: „i koji je registrovan u skladu sa propisima Republike Srbije”.

U članu 2. stav 1. tačka 5) tačka na kraju se zamenjuje tačkom zapetom.

Posle tačke 5) dodaju se tač. 6), 7) i 8) koje glase:

„6) ulaganje od posebnog značaja jeste ulaganje u vrednosti od najmanje 200 miliona evra kojim se obezbeđuje otvaranje najmanje 1000 novih radnih mesta, sve u periodu od tri godine od dana početka investiranja, i to u automobilsku, elektronsku i industriju informacionih i telekomunikacionih tehnologija, a čiji je razvoj neophodan radi rešavanja pitanja nezaposlenosti, povećanja izvoza ili supstitucije uvoza, kao i razvoja privrede Republike Srbije;

7) investitor koji vrši ulaganje od posebnog značaja jeste renomirani investitor, kao i drugi investitor koji dokaže da ispunjava visoke standarde u predmetnim industrijama u smislu finansijskih, poslovnih i tehničko-tehnoloških kapaciteta;

8) zajedničko privredno društvo jeste privredno društvo u koje, pored investitora koji vrši ulaganje od posebnog značaja, ulaže i Republika Srbija.”

Član 3.

Posle člana 29. dodaje se naslov i čl. 29a, 29b, 29v i 29g koji glase:

„Ulaganje od posebnog značaja

Član 29a

Sredstva za podsticanje ulaganja od posebnog značaja obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije. Za svaku budžetsku godinu utvrđuje se maksimalan iznos za ulaganja od posebnog značaja, a u skladu sa prioritetima i fiskalnim mogućnostima budžeta Republike Srbije.

Sredstva iz stava 1. ovog člana mogu se koristiti za finansiranje ulaganja Republike Srbije u kapital zajedničkog privrednog društva, kao i za dodelu bespovratnih sredstava investitoru koji vrši ulaganje od posebnog značaja, odnosno zajedničkom privrednom društvu.

Bespovratna sredstva iz stava 2. ovog člana mogu biti dodeljena najviše u visini od 25% od ukupne vrednosti investicije, a dinamika njihove dodele pratiće dinamiku ulaganja sredstava investitora koji vrši ulaganje od posebnog značaja.

Sredstva iz stava 1. ovog člana mogu se koristiti i za finansiranje potreba investitora koji vrši ulaganje od posebnog značaja, odnosno zajedničkog privrednog društva, kao što su infrastrukturna i druga ulaganja neophodna za obavljanje predmetne delatnosti a koja naročito obuhvataju pribavljanje zemljišta i drugih nepokretnosti, infrastrukturno opremanje zemljišta, kao i sanaciju eventualnih šteta nanetih životnoj sredini u periodu koji prethodi ulaganju od posebnog značaja na lokaciji na kojoj se sprovodi predmetno ulaganje.

Član 29b

Republika Srbija može u zajedničko privredno društvo kao ulog uneti novčana sredstva, pokretnu i nepokretnu imovinu, kao i druga prava koja su u njenoj svojini, na način i pod uslovima propisanim zakonom.

Član 29v

Ugovor o ulaganju od posebnog značaja zaključuje se između Republike Srbije i investitora koji vrši ulaganje od posebnog značaja.

Ugovor iz stava 1. ovog člana naročito sadrži predmet, visinu i dinamiku ulaganja, kao i iznos eventualno dodeljenih bespovratnih sredstava.

U slučaju osnivanja zajedničkog privrednog društva, ugovor iz stava 1. ovog člana urediće i postupak, način i uslove za eventualno istupanje Republike Srbije iz takvog privrednog društva.

Član 29g

O svakom pojedinačnom ulaganju od posebnog značaja odlučuje Vlada imajući u vidu značaj ulaganja, visinu ulaganja i period ulaganja.”

Član 4.

U članu 30. reči: „tri godine od dana stupanja na snagu”, zamenjuju se rečima: „do 31. decembra 2010. godine”.

Član 5.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-3953/2006-9

U Beogradu, 21. jula 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADEIvica Dačić

Ostavite komentar