Uredba o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija

Na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

UREDBU

O USLOVIMA I NAČINU PRIVLAČENJA DIREKTNIH INVESTICIJA

Sadržina uredbe

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi i načini privlačenja direktnih investicija na teritoriju Republike Srbije, kriterijumi za dodelu sredstava, dinamika isplate dodeljenih sredstava, kao i druga pitanja od značaja za povećanje konkurentnosti privrede Republike Srbije kroz priliv direktnih investicija koje imaju povoljan uticaj na otvaranje novih radnih mesta, transfer novih znanja i tehnologija, ravnomeran regionalni razvoj Republike Srbije, kao i privlačenje investicija u turizam.

Pojmovi

Član 2.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovoj uredbi imaju sledeće značenje:

1) direktne investicije jesu nova ulaganja u osnovna sredstva privrednog društva u proizvodnom sektoru ili sektoru usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine ili sektoru turizma, a kojima se obezbeđuje otvaranje novih radnih mesta i to u slučaju:

(1) započinjanja obavljanja nove poslovne delatnosti,

(2) proširenja postojeće delatnosti,

(3) diversifikacije postojećeg proizvodnog programa u nove dodatne proizvode,

(4) bitne promene u celokupnom proizvodnom procesu postojeće delatnosti.

Direktne investicije u proizvodnom sektoru mogu biti:

(a) investicije kojim se grade novi proizvodni kapaciteti (greenfield),

(b) investicije koje koriste postojeće kapacitete (brownfield);

2) investitor je domaće ili strano privredno društvo koje podnosi prijavu u postupku dodele sredstava;

3) korisnik sredstava jeste privredno društvo registrovano u skladu sa propisima Republike Srbije kojem su dodeljena sredstva u skladu sa ovom uredbom;

4) usluge koje mogu biti predmet međunarodne trgovine su usluge u oblasti informaciono komunikacionih tehnologija koje jesu ili mogu biti predmet izvoza, objedinjeno i/ili ustupljeno obavljanje administrativnih procesa korporacija, kao i korisnički centri, logistički i distributivni centri, projektni i dizajn centri;

5) ulaganje od posebnog značaja jeste ulaganje u vrednosti od najmanje 200 miliona evra kojim se obezbeđuje otvaranje najmanje 1000 novih radnih mesta u roku predviđenom ugovorom o dodeli sredstava, koji ni u kom slučaju ne može biti duži od deset godina od dana zaključenja ugovora o dodeli sredstava, a koje doprinosi rešavanju pitanja nezaposlenosti, povećanju izvoza ili supstituciji uvoza, kao i razvoju privrede Republike Srbije;

6) investitor koji vrši ulaganje od posebnog značaja jeste renomirano privredno društvo ili konzorcijum povezanih privrednih društava koji zajedno čine jedinstvenu i neodvojivu proizvodno-tehnološku celinu, a koji ispunjava visoke standarde u delatnosti kojom se bavi, u smislu finansijskih, poslovnih i tehničko-tehnoloških kapaciteta;

7) zajedničko privredno društvo jeste privredno društvo u koje, pored investitora koji vrši ulaganje od posebnog značaja, ulaže i Republika Srbija;

8) veliki investicioni projekat jeste ulaganje u vrednosti od najmanje 50 miliona evra kojim se obezbeđuje otvaranje najmanje 300 novih radnih mesta u roku predviđenom ugovorom o dodeli sredstava, koji ni u kom slučaju ne može biti duži od deset godina od dana zaključenja ugovora o dodeli sredstava, a koji doprinosi razvoju privrede Republike Srbije;

9) srednji investicioni projekat jeste ulaganje u vrednosti od najmanje 50 miliona evra kojim se obezbeđuje otvaranje najmanje 150 novih radnih mesta u roku predviđenom ugovorom o dodeli sredstava, koji ni u kom slučaju ne može biti duži od deset godina od dana zaključenja ugovora o dodeli sredstava, a koji doprinosi razvoju privrede Republike Srbije;

10) strateški projekat iz oblasti turizma predstavlja projekat iz oblasti turizma kojim se sprovodi Strategijski master plan ili Program razvoja turističkog proizvoda ili Program razvoja turizma.

Izvori i namena sredstava za privlačenje direktnih investicija

Član 3.

Sredstva za privlačenje direktnih investicija (u daljem tekstu: sredstva) obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije, u zavisnosti od raspoloživih sredstava.

Sredstva se mogu koristiti za finansiranje investicionih projekata u proizvodnom sektoru, turizmu i sektoru usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine.

Sredstva se ne mogu koristiti za finansiranje investicionih projekata u sektoru primarne poljoprivredne proizvodnje, ugostiteljstva, trgovine i proizvodnje sintetičkih vlakana i uglja, kao ni privrednih subjekata u teškoćama iz člana 7. tač. 1)-3) ove uredbe.

Visina sredstava koja mogu biti dodeljena

Član 4.

Ukupna sredstva koja mogu biti dodeljena određuju se u zavisnosti od oblika investiranja, prema broju novih radnih mesta, a na osnovi ukupnog broja bodova koje investitor po sprovedenom postupku dobije po novom radnom mestu i to:

a) 4.000 evra za broj bodova od 101 do 120,

b) 5.000 evra za broj bodova od 121 do 140,

v) 6.000 evra za broj bodova od 141 do 160,

g) 7.000 evra za broj bodova od 161 do 170,

d) 8.000 evra za broj bodova od 171 do 180,

đ) 9.000 evra za broj bodova od 181 do 190,

e) 10.000 evra za broj bodova od 191 do 200.

Novim radnim mestima iz stava 1. ovog člana smatraju se radna mesta na kojima se zasniva radni odnos na neodređeno vreme kod korisnika sredstava koji je određen ugovorom o dodeli sredstava, a koja su otvorena najkasnije u roku od tri godine od dana zaključenja ugovora o dodeli sredstava.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, u slučaju promenjenih okolnosti, u smislu zakona kojim se uređuju obligacioni odnosi, koje u bitnoj meri otežavaju ispunjenje ugovornih obaveza, rok za ispunjenje obaveza može biti produžen, a ni u kom slučaju ne može biti duži od pet godina od dana zaključenja ugovora o dodeli sredstava.

U slučaju produženja roka iz stava 3. ovog člana, rok važenja bankarske garancije i drugih sredstava obezbeđenja, produžava se srazmerno novougovorenom roku.

Član 5.

Izuzetno od člana 4. ove uredbe, za velike i srednje investicione projekte, visina sredstava koja mogu biti dodeljena određuje se procentualno u odnosu na ukupnu vrednost ulaganja.

Kriterijumi za dodelu sredstava iz člana 16. ove uredbe primenjuju se kod velikih i srednjih investicionih projekata bez primene kriterijuma za bodovanje.

Ukupan iznos dodeljenih sredstava za ulaganje za velike investicione projekte ne može biti veći od 20% od ukupne vrednosti ulaganja, za ulaganja preko 100 miliona evra taj procenat ne može biti veći od 17%, a za srednje investicione projekte ne može biti veći od 10% od ukupne vrednosti ulaganja.

Za ulaganje od posebnog značaja i za velike i srednje investicione projekte, novim radnim mestima se smatraju radna mesta na kojima se zasniva radni odnos na neodređeno vreme kod korisnika sredstava u roku predviđenom ugovorom o dodeli sredstava, koji ni u kom slučaju ne može biti duži od deset godina od dana zaključenja ugovora o dodeli sredstava.

Pravo na učestvovanje u postupku dodele sredstava

Član 6.

Pravo na učestvovanje u postupku dodele sredstava imaju investitori koji imaju investicione projekte u sektorima za koje se u skladu sa ovom uredbom dodeljuju sredstva.

Izuzimanje od prava na dodelu sredstava

Član 7.

Od prava na dodelu sredstava izuzimaju se sledeći investitori, odnosno korisnici sredstava:

1) kojima je u prethodnih 12 meseci iznos upisanog kapitala smanjen za više od 50% tog kapitala, ali ne ispod zakonom propisanog minimuma,

2) protiv kojih je pokrenut stečajni postupak ili ispunjavaju zakonom propisane uslove za pokretanje stečajnog postupka,

3) koja imaju dospele, a neizmirene obaveze prema Republici Srbiji,

4) kojima su iz budžeta Republike Srbije već isplaćena sredstva za iste namene,

5) čiji je osnivač ili većinski vlasnik Republika Srbija.

Uslovi za dodelu sredstava

Član 8.

Sredstva se mogu dodeliti za:

investicije u proizvodnom sektoru kojima se obezbeđuje otvaranje najmanje 50 novih radnih mesta u skladu sa članom 4. stav 2. ove uredbe, koja imaju sledeću minimalnu vrednost:

– 500.000 evra – za investicije u lokalnim samoupravama koje su svrstane u četvrtu grupu i devastirana područja u skladu sa uredbom kojom se utvrđuju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave;

– milion evra – za investicije u lokalnim samoupravama koje su svrstane u prvu, drugu i treću grupu u skladu sa uredbom kojom se utvrđuju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave.

2) investicije u sektor usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine čija je minimalna vrednost 500.000 evra i kojim se obezbeđuje otvaranje najmanje 10 novih radnih mesta u skladu sa članom 4. stav 2. ove uredbe;

3) investicije u strateške projekte iz oblasti turizma čija je minimalna vrednost pet miliona evra i kojima se obezbeđuje otvaranje najmanje 50 novih radnih mesta, u skladu sa članom 4. stav 2. ove uredbe;

4) velike investicione projekte pod uslovom da najmanje 20% od vrednosti investicionog projekta bude realizovano najkasnije do isteka roka od jedne godine od dana potpisivanja ugovora iz člana 29. ove uredbe;

5) srednje investicione projekte pod uslovom da najmanje 10% od vrednosti investicionog projekta bude realizovano najkasnije do isteka roka od jedne godine od dana potpisivanja ugovora iz člana 29. ove uredbe.

Član 9.

Sredstva mogu biti dodeljena samo pod sledećim uslovima:

1) da imovinu stečenu direktnom investicijom koristi isključivo korisnik sredstava,

2) da se broj radnih mesta kod korisnika sredstava ne smanjuje u periodu od tri godine nakon dostizanja pune zaposlenosti predviđene investicionim projektom.

3) u slučaju da se investicija realizuje u zakupljenim poslovnim prostorijama, zakup se mora nastaviti najmanje tri godine nakon predviđenog datuma završetka investicionog projekta za mala i srednja privredna društva, a za velika privredna društva pet godina.

Vrednost investicije

Član 10.

Kao vrednost investicije iz člana 8. ove uredbe uzimaju se u obzir ulaganja u osnovna sredstva korisnika sredstava u roku iz člana 4. stav 2. ove uredbe.

Pod osnovnim sredstvima se u smislu ove uredbe smatraju:

1) materijalna imovina koja obuhvata: zemljište, zgrade, građevine, postrojenja, kao i mašine i opremu, osim transportnih sredstava;

2) nematerijalna imovina koja nastaje prenosom tehnologije, sticanjem patentnih prava, licenci, znanja i iskustava (know-how) ili nepatentiranog tehničkog znanja, koja su navedena u završnom računu korisnika sredstava, u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima.

Izuzimajući zemljište i zgrade, troškovi koji se odnose na sticanje imovine koja je pod zakupom uzimaju se u obzir samo ako zakup ima oblik finansijskog lizinga i sadrži obavezu kupovine imovine na kraju perioda zakupa.

Izuzetno od st. 1. i 2. ovog člana, kod projekata u sektoru usluga koji mogu biti predmet međunarodne trgovine kao vrednost ulaganja uzima se u obzir i vrednost ugovora o zakupu poslovnih prostorija.

Kriterijumi za dodelu sredstava

Član 11.

Kriterijumi za dodelu sredstava su:

1) reference investitora,

2) udeo domaćih dobavljača,

3) održivost investicije/trajnost poslovanja,

4) nove tehnologije i prenosivost znanja i veština na domaće dobavljače,

5) efekti investicije na ljudske resurse,

6) obim međunarodnog prometa,

7) ekonomski efekti investicionog projekta,

8) efekti investicije na privredni razvoj opštine, odnosno grada i regiona u koje se investira.

Svakom od kriterijuma iz stava 1. ovog člana dodeljuje se određeni broj bodova, tako da ukupan zbir svih bodova iznosi najviše 200.

Kriterijumi za dodelu sredstava ne primenjuju se kod ulaganja od posebnog značaja.

Način bodovanja kriterijuma

Referenca investitora

Član 12.

Reference investitora boduju se u skladu sa reputacijom kandidata, i to:

a) ako se akcije investitora kotiraju na poznatim svetskim berzama i/ili ako kandidat ima iskustvo u realizaciji većeg broja investicionih projekata ili je već realizovao investiciju u Republici Srbiji – broj bodova iznosi od 21 do 30,

b) ako investiror ima međunarodnu reputaciju i/ili je dobro poznat na domaćem tržištu – broj bodova iznosi od 11 do 20,

v) ako investitor tek započinje da se bavi delatnošću koja je predmet investicije i/ili nema iskustva u realizaciji investicionih projekata – broj bodova iznosi do 10.

Udeo domaćih dobavljača

Član 13.

Udeo domaćih dobavljača boduje se prema udelu domaćih dobavljača u toku i nakon realizacije investicije, i to:

a) više od 70% – broj bodova iznosi od 16 do 20,

b) više od 40% a manje od 70% – broj bodova iznosi od 11 do 15,

v) više od 10% a manje od 40% – broj bodova iznosi od 6 do 10,

g) manje od 10% – broj bodova iznosi do 5.

Održivost investicije

Član 14.

Održivost investicije/trajnost poslovanja boduje se na sledeći način:

a) ako investicioni projekat onemogućava prenos fabrike/mašina i opreme van teritorije Republike Srbije – broj bodova iznosi od 16 do 20,

b) ako oprema, uređaji i postrojenja mogu biti preseljeni van teritorije Republike Srbije, ali je preseljenje povezano sa visokim troškovima i traje duži vremenski period (tri do pet godina) – broj bodova iznosi od 6 do 15,

v) ako oprema, uređaji i postrojenja mogu biti preseljeni van teritorije Republike Srbije u kraćem vremenskom periodu (do tri godine) i uz minimalne troškove – broj bodova iznosi do 5.

Nove tehnologije i prenosivost znanja i veština na domaće dobavljače

Član 15.

Nove tehnologije i prenosivost znanja i veština na domaće dobavljače boduje se na sledeći način:

a) ako se investicioni projekat odnosi na aktivnosti koje se smatraju novim tehnologijama (telekomunikacije, mikroelektronika, informaciona tehnologija, biotehnologija, novi materijali itd.) i/ili ako investicioni projekat uključuje pretežno visoku tehnologiju kao i prenos znanja i veština na privredna društva koja se pojavljuju kao dobavljači u Republici Srbiji – broj bodova iznosi od 16 do 20,

b) ako investicioni projekat uključuje tehnologiju koja je na srednjem nivou razvijenosti i omogućava prenos znanja i veština na privredna društva koja se pojavljuju kao dobavljači u Republici Srbiji – broj bodova iznosi od 11 do 15,

v) ako investicioni projekat ne podrazumeva korišćenje nove tehnologije – broj bodova iznosi do 10.

Efekti investicije na ljudske resurse

Član 16.

Efekti investicije na ljudske resurse ocenjuju se prema nivou i vrsti novostečenih znanja i veština angažovanih ljudskih resursa, odnosno daljoj primenjivosti stečenih znanja i veština na tržištu rada Republike Srbije, i to:

a) ako su radi sticanja opštih znanja i veština predviđene posebne obuke koje sprovodi poslodavac ili koje se sprovode u saradnji sa obrazovnim institucijama ili institucijama nadležnim za zapošljavanje, odnosno ako se vrši dokvalifikacija radnika, koja dovodi do veće konkurentnosti radnika na opštem tržištu rada Republike Srbije – broj bodova iznosi od 16 do 20,

b) ako su predviđene obuke za sticanje specifičnih znanja i veština primenjivih u konkretnoj delatnosti, odnosno ukoliko se u saradnji sa obrazovnom ustanovom unapređuje nastavni program za konkretni obrazovni profil, odnosno ukoliko se vrši prekvalifikacija radnika, koja dovodi do veće konkurentnosti radnika na tržištu rada u okviru određene industrije – broj bodova iznosi od 11 do 15,

v) ako nisu predviđene obuke radnika, odnosno ako se predviđenim obukama ne stiču nova znanja i veštine koje se dalje mogu koristiti na tržištu rada Republike Srbije – broj bodova iznosi do 10.

Obim međunarodnog prometa

Član 17.

Obim međunarodnog prometa boduje se u skladu sa obimom proizvoda, odnosno usluga koji će biti isporučeni na tržišta van Republike Srbije, i to:

a) ako privredno društvo plasira proizvod, odnosno uslugu na međunarodnom tržištu u procentu većem od 50% od ukupne proizvodnje – broj bodova iznosi od 21 do 30,

b) ako privredno društvo plasira proizvod, odnosno uslugu na međunarodnom tržištu u procentu manjem od 50% od ukupne proizvodnje – broj bodova iznosi od 10 do 20,

v) ako je proizvod, odnosno usluga namenjena isključivo za domaće tržište – broj bodova iznosi do 5.

Ekonomski efekti projekta

Član 18.

Ekonomski efekti projekta ocenjuju se prema podacima raspoloživim u biznis planu i projektovanim bilansima stanja i uspeha, i to:

a) pokazatelj ekonomičnosti koji predstavlja odnos količnika ukupnih prihoda i ukupnih rashoda tokom trajanja investicionog projekta, i to:

(1) ispod 1 –bez bodova,

(2) od 1 do 1,4 – 1 do 5 bodova,

(3) od 1,5 – 6 do 10 bodova;

b) koeficijent akumulativnosti koji predstavlja odnos prosečne neto dobiti u investicionom ciklusu i ukupnih ulaganja, i to:

(1) ispod 5% – bez bodova,

(2) od 5 do 20 % – od 1 do 5 bodova,

(3) preko 20 % – od 6 do 10 bodova;

v) vreme vraćanja ulaganja predstavlja odnos ukupnih ulaganja i prosečne neto dobiti u periodu investicionog ciklusa, i to:

(1) do tri godine – od 6 do 10 bodova,

(2) od tri do pet godina – od 1 do 5 bodova,

(3) preko pet godina – bez bodova.

Efekti investicije na privredni razvoj opštine, odnosno grada

Član 19.

Efekti investicije na privredni razvoj opštine, odnosno grada u koji se investira boduje se u zavisnosti od stepena razvijenosti opštine/grada predviđenog uredbom kojom se utvrđuju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave, ako se investicioni projakat realizuje:

a) u prvoj grupi – broj bodova iznosi 15;

b) u drugoj grupi – broj bodova iznosi 20;

v) u trećoj grupi, broj bodova iznosi 25;

g) u četvrtoj grupi, broj bodova iznosi 30.

Način i postupak dodele sredstava

Javni oglas

Član 20.

Dodela sredstava vrši se u postupku koji se sprovodi u skladu sa javnim oglasom i ovom uredbom.

Javni oglas priprema i objavljuje Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza (u daljem tekstu: Agencija).

Javni oglas se objavljuje najmanje u jednom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije i na veb stranici Agencije.

Javni oglas naročito sadrži:

1) podatke o sredstvima koja se dodeljuju,

2) uslove za dodelu sredstava,

3) kriterijume za ocenu investicionog projekta,

4) rok za podnošenje prijave,

5) adresu na kojoj se mogu dobiti obaveštenja u vezi učestvovanja u postupku dodele sredstava i podatke o licu za kontakt,

6) adresu na koju se dostavljaju prijave,

7) datum otvaranja prijava.

Prijava za učestvovanje u postupku

Član 21.

Prijava za učestvovanje u postupku dodele sredstava (u daljem tekstu: prijava) podnosi se Agenciji u roku koji je naveden u javnom oglasu.

Prijava se podnosi na srpskom jeziku.

Uz prijavu se podnosi:

1) investicioni projekat/biznis plan za čiju realizaciju se traže sredstva,

2) original ili overena fotokopija registrovanih finansijskih izveštaja za prethodne tri godine poslovanja, sa nalazom ovlašćenog revizora (ukoliko postoji zakonska obaveza pribavljanja nalaza ovlašćenog revizora), a strano pravno lice podnosi original ili overenu fotokopiju i overeni prevod na srpski jezik,

3) projektovani bilansi stanja i uspeha i izveštaj o novčanim tokovima korisnika sredstava za naredne tri godine poslovanja od dana podnošenja prijave,

4) original ili overena fotokopija izvoda iz Registra privrednih subjekata, koji podnosi investitor sa sedištem u Republici Srbiji, odnosno izvod iz odgovarajućeg registra države u kojoj strani investitor ima sedište, koji nije stariji od tri meseca, overen od strane nadležnog organa, kao i overeni prevod izvoda na srpski jezik,

5) pisana izjava da za realizaciju istog investicionog projekta nisu dodeljena, a ako jesu, po kom osnovu su dodeljena sredstva iz budžeta Republike Srbije,

6) dokaz o izmirenju obaveza po osnovu poreza i doprinosa u Republici Srbiji za prethodnu godinu od dana podnošenja prijave.

Ministar nadležan za poslove ekonomije i regionalnog razvoja (u daljem tekstu: Ministar) bliže propisuje sadržinu i obrazac prijave.

Komisija za ocenu prijava

Član 22.

Na predlog Agencije koja je utvrdila i proverila na osnovu dostavljene dokumentacije ispunjenost uslova i kriterijuma za dodelu sredstava u skladu sa ovom uredbom, Komisija za ocenu prijava (u daljem tekstu: Komisija) predlaže ministarstvu nadležnom za poslove ekonomije i regionalnog razvoja (u daljem tekstu: Ministarstvo) donošenje odluke koja sadrži visinu sredstava koju treba dodeliti investitoru.

Ministarstvo, na predlog Komisije donosi odluku o visini sredstava.

Komisiju rešenjem obrazuje Ministar od predstavnika Ministarstva, ministarstva nadležnog za poslove finansija i Agencije.

Komisija ima predsednika i najmanje dva člana, s tim što je predstavnik Ministarstva ujedno i predsednik Komisije.

Otvaranje prijava

Član 23.

Otvaranje prijava je javno.

Izuzetno, Agencija može iz razloga čuvanja poslovne, službene, vojne i državne tajne da odluči da postupak otvaranja prijava ne bude javan, što se navodi u javnom oglasu.

Ocena prijava

Član 24.

Neblagovremene, nepotpune i nedozvoljene prijave Komisija ne razmatra.

Komisija razmatra investicione projekte u odnosu na uslove, mesto investiranja i propisane kriterijume.

Ministarstvo donosi odluku o dodeli sredstava, koja sadrži podatke o investicionom projektu, korisniku sredstava i o visini dodeljenih sredstava.

Svim učesnicima u postupku dodele sredstava Komisija dostavlja obrazloženo obaveštenje o rezultatima sprovedenog postupka ocene prijava, odnosno investicionih projekata, u roku koji ne može biti duži od 30 dana od dana okončanja postupka, odnosno od dana donošenja odluke o dodeli sredstava.

Prigovor

Član 25.

Učesnici u postupku dodele sredstava imaju pravo prigovora.

Prigovor se podnosi Ministarstvu, u roku od osam dana od dana prijema obrazloženog obaveštenja.

Ministarstvo odlučuje o prigovoru u roku od 15 dana od dana prijema prigovora.

Isplata dodeljenih sredstava

Zahtev za isplatu dodeljenih sredstava

Član 26.

Isplata dodeljenih sredstava vrši se na osnovu zahteva za isplatu koji Agenciji podnosi korisnik sredstava, u skladu sa ugovorom o dodeli sredstava.

Agencija, nakon izvršene kontrole, dostavlja Ministarstvu radi isplate samo uredne i kompletirane zahteve iz stava 1. ovog člana.

Dinamika isplate

Član 27.

Dodeljena sredstva isplaćuju se u zavisnosti od vrste investicije definisane članom 2. ove uredbe i to:

1) za greenfield investicije isplaćuju se u četiri jednake tranše od po 25% od ukupnog iznosa dodeljenih sredstava po ispunjenju svakog od sledećih uslova:

(1) po zaključenju kupoprodajnog ugovora za zemljište, odnosno dostavljanjem izvoda iz katastra, odnosno zemljišnih knjiga,

(2) po dobijanju dozvole za izgradnju, odnosno dozvole za rekonstruciju, koja ne može biti starija od tri godine od dana podnošenja zahteva za isplatu,

(3) po dobijanju upotrebne dozvole za objekat koji je predviđen investicionim projektom,

(4) po ostvarivanju pune zaposlenosti predviđene investicionim projektom;

2) za brownfield investicije koje ne obuhvataju rekonstrukciju postojećih objekata, isplaćuju se u dve tranše po ispunjenju sledećih uslova;

(1) po zaključenju kuporodajnog ugovora za objekat, odnosno dostavljanjem vlasničkog lista ili upotrebne dozvole za objekat, odnosno ugovora o zakupu objekta ne kraćem od tri godine za mala i srednja privredna društva, a za velika privredna društva pet godina od dana završetka investicionog projekta i upotrebne dozvole za objekat, 30% od ukupnog iznosa dodeljenih sredstava,

(2) po ostvarivanju pune zaposlenosti, 70% od ukupnog iznosa dodeljenih sredstava;

3) za brownfield investicije koje podrazumevaju rekonstrukciju/adapataciju postojećih objekata sredstva se isplaćuju u tri ili četiri jednake tranše od po 25%, odnosno 33,3% od ukupnog iznosa dodeljenih sredstava, u zavisnosti od toga da li je u pitanju rekonstrukcija ili adaptacija objekata.

4) za projekte u sektoru usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine koji predviđaju zakup poslovnih prostorija dodeljena sredstva se isplaćuju u dve jednake tranše po ispunjenju svakog od sledećih uslova:

1) po zaključenju ugovora o zakupu poslovnih prostorija u trajanju ne kraćem od tri godine od dana završetka investicionog projekta, 30% od ukupnog iznosa dodeljenih sredstava,

2) po ostvarivanju pune zaposlenosti predviđene investicionim projektom, 70% od ukupnog iznosa dodeljenih sredstava.

Član 28.

Dodeljena sredstva za velike i srednje investicione projekte isplaćuju se:

1) procentualno:

(1) u odnosu na visinu ulaganja u svakoj godini trajanja investicionog projekta i to u iznosu koji je srazmeran ukupnoj visini ulaganja, ili

(2) u odnosu na broj zaposlenih u svakoj godini trajanja investicionog projekta i to u iznosu koji je srazmeran ukupnom broju novih radnih mesta predviđenih investicionim projektom ili

2) jednokratno u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima:

(1) po ostvarivanju pune zaposlenosti predviđene investicionim projektom ili

(2) po ostvarenju ukupne visine ulaganja predviđene investicionim projektom.

Ugovor o dodeli sredstava

Član 29.

Međusobna prava i obaveze u vezi sa isplatom dodeljenih sredstava uređuju se ugovorom koji zaključuju Ministarstvo i korisnik sredstava.

Ministarstvo može da raskine ugovor u svakoj fazi izvršenja, ako utvrdi da korisnik ne ispunjava uslove utvrđene ugovorom vezane za dinamiku realizacije investicije.

U slučaju neispunjenja ugovornih obaveza, Ministarstvo ima pravo da po osnovu izdate bankarske garancije i blanko solo menice, naplati sredstva u visini iznosa isplaćenih sredstava i propisane zakonske zatezne kamate.

Sredstva obezbeđenja

Član 30.

Korisnik sredstava je dužan da priloži bankarsku garanciju izdatu od strane poslovne banke koja posluje na teritoriji Republike Srbije i plativu na prvi poziv u korist Republike Srbije.

Isplaćena sredstva moraju biti obezbeđena bankarskom garancijom za sve vreme trajanja ugovora iz člana 29. ove uredbe.

Za ulaganje od posebnog značaja vrsta i rok važenja sredstava obezbeđenja utvrđuju se ugovorom o dodeli sredstava, a u skladu sa rokom realizacije investicionog programa i načinom isplate utvrđenim čl. 5. i 34. ove uredbe.

Za ulaganje u velike i srednje investicione projekte rok važenja bankarske garancije utvrđuje se ugovorom o dodeli sredstava, a u skladu sa rokom realizacije investicionog programa i načinom isplate utvrđenim čl. 5. i 28. ove uredbe.

Pored bankarske garancije, odnosno drugog sredstva obezbeđenja, korisnik sredstava je dužan da priloži dve potpisane blanko solo menice sa potpisanim meničnim ovlašćenjem u cilju naplate zakonske zatezne kamate, a u skladu sa zakonom koji utvrđuje visinu stope zatezne kamate.

Zakonska zatezna kamata obračunava se za period od dana isplate poslednje tranše do dana sticanja uslova za raskid ugovora iz člana 29. ove uredbe.

Izveštaj o realizaciji investicionog projekta

Član 31.

Korisnici sredstava na kraju svake godine podnose Agenciji izveštaj nezavisnog revizora o poslovanju, kao i izveštaj nezavisnog revizora o ispunjenosti investicije predviđene ugovorom iz člana 29. ove uredbe na kraju investicionog perioda, zajedno sa izveštajem ovlašćenog procenitelja o visini vrednosti unete polovne opreme, a na zahtev Agencije i izveštaj ovlašćenog procenitelja o vrednosti druge unete imovine.

Nacionalna služba za zapošljavanje vrši kontrolu broja zaposlenih kod korisnika sredstava o čemu podnosi izveštaj Agenciji.

Agencija za privatizaciju vrši kontrolu visine ulaganja predviđenog investicinim projektom o čemu podnosi izveštaj Ministarstvu koje primerak izveštaja dostavlja Agenciji.

Na osnovu izveštaja iz st. 2. i 3. ovog člana, u slučaju nepoštovanja ugovornih obaveza u delu visine investicije, odnosno broja zaposlenih, Agencija predlaže odgovarajuće mere Ministarstvu.

Izuzetno od st. 3. i 4. ovog člana, kod ulaganja od posebnog značaja Agencija za privatizaciju vrši kontrolu visine investicije a Nacionalna služba za zapošljavanje kontrolu broja zaposlenih, po nalogu Ministarstva.

Ministar bliže propisuje način i postupak vršenja kontrole, kao i visinu naknade troškove kontrole Nacionalne službe za zapošljavanje i Agencije za privatizaciju.

Ulaganje od posebnog značaja

Član 32.

Sredstva za podsticanje ulaganja od posebnog značaja obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije. Za svaku budžetsku godinu utvrđuje se maksimalan iznos za ulaganja od posebnog značaja, a u skladu sa prioritetima i fiskalnim mogućnostima budžeta Republike Srbije.

Sredstva iz stava 1. ovog člana mogu se koristiti za finansiranje ulaganja Republike Srbije u kapital zajedničkog privrednog društva, kao i za dodelu bespovratnih sredstava investitoru koji vrši ulaganje od posebnog značaja, odnosno zajedničkom privrednom društvu.

Sredstva iz stava 1. ovog člana mogu se koristiti i za finansiranje potreba investitora koji vrši ulaganje od posebnog značaja, odnosno zajedničkog privrednog društva, kao što su infrastrukturna i druga ulaganja neophodna za obavljanje predmetne delatnosti, a koja naročito obuhvataju pribavljanje zemljišta i drugih nepokretnosti, infrastrukturno opremanje zemljišta, kao i sanaciju eventualnih ekoloških šteta nanetih u periodu koji prethodi ulaganju od posebnog značaja na lokaciji na kojoj se sprovodi predmetno ulaganje.

Član 33.

Republika Srbija može u zajedničko privredno društvo kao ulog uneti novčana sredstva, pokretnu i nepokretnu imovinu, kao i druga prava koja su u njenoj svojini, na način i pod uslovima propisanim zakonom.

Član 34.

Ugovor o ulaganju od posebnog značaja zaključuje se između Republike Srbije i investitora koji vrši ulaganje od posebnog značaja.

Ugovor iz stava 1. ovog člana naročito sadrži predmet, visinu i dinamiku ulaganja, iznos eventualno dodeljenih bespovratnih sredstava i sredstva obezbeđenja u korist Republike Srbije.

U slučaju osnivanja zajedničkog privrednog društva, ugovorom iz stava 1. ovog člana urediće se postupak, način i uslovi za eventualno istupanje Republike Srbije iz takvog privrednog društva.

Refundacija sredstava uloženih u infrastrukturu

Član 35.

Investitor, za investicione projekte koji zahtevaju ulaganja u infrastrukturu neophodnu za obavljanje privredne delatnosti korisnika sredstava, ima pravo da podnese zahtev za refundaciju dela, odnosno celokupnog iznosa uloženih sredstava.

Ako je infrastruktura iz stava 1. ovog člana već izgrađena o trošku investitora, a neophodna je za novi investicioni projekat koji podrazumeva novo ulaganje i otvaranje novih radnih mesta u skladu sa ovom uredbom, investitor ima pravo da podnese zahtev za refundaciju dela, odnosno celokupnog iznosa uloženih sredstava, u roku koji ne može biti duži od sedam godina od dana završetka izgradnje konkretne infrastrukture.

Pravo na podnošenje zahteva za refundaciju dela uloženih sredstava iz stava 2. ovog člana imaju korisnici sredstava po ovoj uredbi za nove investicione projekte i/ili za proširenje postojećih investicionih projekata koji podrazumevaju ulaganje od najmanje 10 miliona evra i otvaranje najmanje 300 novih radnih mesta.

Pod infrastrukturom u smislu ove uredbe, podrazumevaju se objekti i postrojenja neophodna za realizaciju investicija na određenom području, a kojoj ima pristup neograničeni broj krajnjih korisnika, odnosno investitor za objekte i postrojenja u isključivoj funkciji konkretnog investicionog projekta.

Visinu sredstava za refundaciju određuje Ministarstvo na predlog Komisije za infrastrukturu iz stava 6. ovog člana, prema stepenu ispunjenosti kriterijuma iz člana 11. ove uredbe, opravdanosti izgradnje, procenjenoj, odnosno plaćenoj vrednosti infrastrukturnog projekta i raspoloživosti budžetskih sredstava.

Komisiju za infrastrukturu rešenjem obrazuje Ministar od predstavnika Ministarstva, ministarstva nadležnog za poslove finansija, ministarstva nadležnog za poslove infrastrukture i Agencije,

Komisija za infrastrukturu ima predsednika i najmanje dva člana, s tim što je predstavnik Ministarstva ujedno i predsednik Komisije.

Predlaganje infrastrukturnog projekta

Član 36.

Investitor podnosi predlog infrastrukturnog projekta Ministarstvu.

Predlog sadrži: glavni projekat, procenjenu, odnosno plaćenu vrednost infrastrukturnog projekta, privrednu delatnost, visinu investicije, broj novootvorenih radnih mesta, dokaz da se privredna delatnost obavlja na prostoru čija je namena obavljanje privredne delatnosti, dokaz da je predložena izgradnja infrastrukture isključivo u funkciji realizacije investicije iz člana 39. stav 2. ove uredbe, kao i predugovor/protokol, odnosno ugovor potpisan između investitora i izvođača radova.

Vrednost infrastrukturnog projekta u smislu ove uredbe obuhvata troškove: 1) izrade i pribavljanja planske i projektne dokumentacije,

2) izgradnje i

3) angažovanja stručnog nadzora.

Ugovor

Član 37.

Međusobna prava i obaveze u vezi sa načinom i uslovima izgradnje infrastrukture i refundacijom dela, odnosno celokupnog iznosa uloženih sredstava, uređuju se ugovorom koji zaključuju Ministarstvo i korisnik sredstava.

Ugovor iz stava 1. ovog člana sadrži i rok za isplatu sredstava, kao i odredbu kojom se predviđa da će iznos sredstava koji se isplaćuje zavisiti od ostvarenog prihoda i realizacije prioritetnih obaveza budžeta Republike Srbije.

Ministarstvo može da raskine ugovor u svakoj fazi izvršenja ako utvrdi da korisnik sredstava koji je preuzeo obavezu izgradnje infrastrukture ne ispunjava uslove utvrđene ovom uredbom, ugovorom i ne ispunjava neophodne uslove u skladu sa propisima Republike Srbije.

Nadzor i praćenje realizacije

Član 38.

Korisnik sredstava angažuje lice koje vrši nadzor nad izvođenjem infrastrukturnih radova.

Izvođač radova dostavlja Ministarstvu prispele situacije (avansna, privremena i okončana) uz izveštaj nadzornog organa, osim za avansnu situaciju za koju nije potrebno dostaviti izveštaj nadzornog organa.

Član 39.

Infrastruktura izgrađena sredstvima iz ove uredbe je u javnoj svojini, u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, infrastruktura izgrađena za potrebe investitora koji uloži preko 10 miliona evra i otvori preko 300 novih radnih mesta na teritoriji Republike Srbije, a koja je isključivo u funkciji konkretnog investicionog projekta, postaje svojina investitora.

Prelazne i završne odredbe

Prestanak važenja drugih propisa

Član 40.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija („Službeni glasnik RS”, br. 42/11, 46/11 i 84/11).

Stupanje na snagu

Član 41.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a prestaje da važi 31. decembra 2012. godine, osim odredbe člana 31. koja prestaje da važi po okončanju postupka realizacije investicija po ugovorima o dodeli sredstava.

Ostavite komentar