Uredba o disciplinskoj odgovornosti pripadnika Bezbednosno-informativne agencije

Na osnovu člana 24. stav 3. Zakona o Bezbednosno-informativnoj agenciji („Službeni glasnik RS”, br. 42/02 i 111/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 75/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

UREDBU

O DISCIPLINSKOJ ODGOVORNOSTI

PRIPADNIKA BEZBEDNOSNO-INFORMATIVNE AGENCIJE

Član 1.

Ovom uredbom bliže se uređuje disciplinska odgovornost pripadnika Bezbednosno-informativne agencije (u daljem tekstu: Agencija).

Član 2.

Disciplinska odgovornost pripadnika Agencije utvrđuje se u disciplinskom postupku koji se smatra hitnim.

Disciplinski postupak vodi se saglasno odredbama zakona kojim se uređuje opšti upravni postupak i odredbama ove uredbe, a sa što manje troškova i gubitka vremena, s tim da se potpuno i pravilno utvrdi činjenično stanje.

Član 3.

Disciplinski postupak pokreće rukovodilac organizacione jedinice u kojoj radi pripadnik protiv koga se postupak pokreće, po sopstvenoj inicijativi ili na predlog rukovodioca unutrašnje organizacione jedinice u kojoj pripadnik radi (u daljem tekstu: neposredni rukovodilac).

Svaki pripadnik koji sazna za učinjenu povredu službene dužnosti može rukovodiocu organizacione jedinice da podnese inicijativu za pokretanje disciplinskog postupka.

Ako sazna za učinjenu povredu službene dužnosti, pripadnik je dužan da saznanje o tome u pisanom obliku dostavi bez odlaganja neposrednom rukovodiocu.

Član 4.

Disciplinski postupak pokreće se pismenim zaključkom.

Zaključak se dostavlja pripadniku Agencije i protiv njega nije dozvoljen prigovor.

Član 5.

O disciplinskoj odgovornosti pripadnika Agencije u prvom stepenu odlučuje disciplinski starešina.

Listu disciplinskih starešina rešenjem utvrđuje direktor Agencije.

Disciplinskog starešinu određuje rukovodilac organizacione jedinice koji je pokrenuo disciplinski postupak.

Rukovodilac organizacione jedinice koji je pokrenuo disciplinski postupak, ovlastiće za vođenje disciplinskog postupka i odlučivanje o disciplinskoj odgovornosti, disciplinskog starešinu sa liste disciplinskih starešina iz stava 2. ovog člana.

Član 6.

U disciplinskom postupku održava se usmena rasprava na kojoj pripadnik ima pravo da izloži svoju odbranu.

Pripadnik na raspravi može da se brani sam ili preko punomoćnika, a može da za raspravu dostavi i pismenu odbranu.

Rasprava se može održati i bez prisustva pripadnika protiv koga se vodi postupak, ako za to postoje opravdani razlozi, a pripadnik je na raspravu uredno pozvan.

Član 7.

Pri izricanju disciplinske mere vodi se računa o stepenu odgovornosti pripadnika, težini posledica povrede službene dužnosti, subjektivnim i objektivnim okolnostima pod kojima je povreda službene dužnosti izvršena, kao i o ranije izrečenim disciplinskim merama koje nisu brisane iz evidencije.

Član 8.

Protiv rešenja disciplinskog starešine, pripadnik o čijoj disciplinskoj odgovornosti je odlučeno u prvom stepenu i lice koje je pokrenulo postupak imaju pravo da podnesu prigovor disciplinskoj komisiji, koja odlučuje u drugom stepenu.

Predsednika, članove i sekretara disciplinske komisije određuje rešenjem direktor Agencije.

Prigovor iz stava 1. ovog člana podnosi se u roku od osam dana od dana uručenja rešenja.

O prigovorima protiv odluka disciplinskog starešine disciplinska komisija odlučuje u veću od tri člana, od kojih jedan nije pripadnik Agencije.

Veće disciplinske komisije dužno je da o prigovoru odluči u roku od 30 dana od dana prijema prigovora, inače se smatra da je prigovor odbijen.

Protiv odluke iz stava 5. ovog člana može da se pokrene upravni spor.

Član 9.

Direktor agencije utvrđuje naknadu koja se plaća za angažovanje u vezi vođenja i odlučivanja u prvostepenom i drugostepenom postupku.

Član 10.

Pripadniku kome je izrečena disciplinska mera prestanak radnog odnosa, radni odnos prestaje danom konačnosti rešenja kojim je disciplinska mera izrečena.

Član 11.

Disciplinska mera izrečena konačnim rešenjem upisuje se u kadrovsku evidenciju pripadnika Agencije.

Disciplinska mera briše se iz kadrovske evidencije ako pripadniku ne bude izrečena nova disciplinska mera u naredne dve godine od izrečene disciplinske mere za laku povredu službene dužnosti, ili u naredne četiri godine od izrečene disciplinske mere za izrečenu tešku povredu službene dužnosti.

Član 12.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o disciplinskoj odgovornosti pripadnika Bezbednosno-informativne agencije („Službeni glasnik RS”, broj 75/06).

Član 13.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-3110/2012

U Beogradu, 7. maja 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIKdr Mirko Cvetković

Ostavite komentar