Uredba o izmenama Uredbe o uslovima i načinu korišćenja sredstava za regresiranje dizel goriva za jesenje radove u poljoprivredi u 2012. godini

Na osnovu člana 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju (,,Službeni glasnik RS”, broj 41/09), člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu (,,Službeni glasnik RS”, br. 101/11 i 93/12) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi (,,Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA UREDBE O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA

SREDSTAVA ZA REGRESIRANJE DIZEL GORIVA ZA JESENJE

RADOVE U POLJOPRIVREDI U 2012. GODINI

Član 1.

U Uredbi o uslovima i načinu korišćenja sredstava za regresiranje dizel goriva za jesenje radove u poljoprivredi u 2012. godini (,,Službeni glasnik RS”, broj 85/12), u članu 2. stav 3. reči: ,,do 15. novembra 2012. godine” zamenjuju se rečima: ,,do 30. novembra 2012. godine”.

Član 2.

U članu 5. stav 1. reči: ,,najkasnije do 22. novembra 2012. godine” zamenjuju se rečima: ,,najkasnije do 7. decembra 2012. godine”.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u ,,Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj

U Beogradu, novembra 2012. godine

VLADA

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Ostavite komentar