Uredba o dopunama Uredbe o posebnim uslovima prometa dizel goriva D-2 za radove u poljoprivredi u 2004. godini

Na osnovu člana 8a Zakona o uslovima za obavljanje prometa robe, vršenje usluga u prometu robe i inspekcijskom nadzoru („Službeni glasnik RS“, br. 39/96, 20/97, 46/98, 34/01 i 80/02),

Vlada Republike Srbije donosi

U R E D B U

O DOPUNAMA UREDBE O POSEBNIM USLOVIMA PROMETA DIZEL GORIVA D-2 ZA RADOVE U POLjOPRIVREDI

U 2004. GODINI

Član 1.

U Uredbi o posebnim uslovima prometa dizel goriva D-2 za radove u poljoprivredi u 2004. godini („Službeni glasnik RS“, broj 39/04), u članu 1. st. 1. i 2. posle reči: „dizel goriva D-2“ dodaju se reči: „odnosno evrodizela“.

Član 2.

U članu 3, članu 4. st. 1. i 2, članu 5. i članu 8. stav 1. tač. 1) i 2) posle reči: „dizel goriva D-2“ u različitim padežima dodaju se reči: „i evrodizela“ u odgovarajućem padežu.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

05 broj

U Beogradu, 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK

O B R A Z L O Ž E Nj E

I PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje Uredbe o dopunama uredbe o posebnim uslovima prometa dizel goriva D-2 za radove u poljoprivredi u 2004. godini sadržan je u članu 8a Zakona o uslovima za obavljanje prometa robe, vršenje usluga u prometu robe i inspekcijskom nadzoru („Službeni glasnik RS“, br. 39/96, 20/97, 46/98, 34/01 i 80/02).

II RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

Sve veći broj poljoprivrednih preduzeća, zemljoradničkih zadruga, zemljoradničkih gazdinstava sa statusom pravnog lica i zemljoradnika koji su vlasnici, odnosno korisnici oraničnih površina, voćnjaka i vinograda poseduje teške traktore i kombajne koji za pogon ne koriste dizel gorivo D-2, već evrodizel.

Obzirom da je smanjena proizvodnja poljoprivrednih kultura ostavila negativne posledice i kod ovih poljoprivrednih proizvođača, neophodno je pored isporuke dizel goriva D-2 omogućiti i isporuku evodizela po regresiranim cenama.

III SADRŽINA UREDBE

Ovom uredbom dopunjuje se Uredba o posebnim uslovima prometa dizel goriva D-2 za radove u poljoprivredi u 2004. godini, tako što se preduzećima, zemljoradničkim zadrugama, zemljoradničkim gazdinstvima sa statusom pravog lica i zemljoradnicima osim dizel goriva D-2 obezbeđuje i evrodizel, čija se maloprodajna cena takođe regresira u visini od 9,00 dinara po litru, a ukupna količina od 110.941.000 litara goriva ostaje nepromenjena.

IV FINANSIJSKA SREDSTVA

Za realizaciju ove uredbe nisu potrebna dodatna finansijska sredstva jer ukupna količina goriva od 110.941.000 litara i visina regresa ostaju nepromenjeni.

V RAZLOZI ZA RANIJE STUPANjE NA SNAGU UREDBE

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja saglasno članu 120. Ustava Republike Srbije, iz razloga što je neophodno saniranje nastale značajne štete u poljoprivredi kao i činjenice da se radovi u poljoprivredi moraju obaviti u za to predviđenom optimalnom vremenu.

Ostavite komentar