Uredba o načinu i postupku dobrovoljnog služenja vojnog roka sa oružjem

Na osnovu člana 3. stav 5. Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi („Službeni glasnik RS”, br. 88/09 i 95/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

U R E D B U

O NAČINU I POSTUPKU DOBROVOLjNOG SLUŽENjA VOJNOG ROKA

SA ORUŽJEM

I. UVODNE ODREDBE

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se način i postupak dobrovoljnog služenja vojnog roka sa oružjem.

Član 2.

Pojmovi koji se koriste u ovoj uredbi imaju sledeće značenje:

kandidat je lice koje podnese prijavu na javni oglas Ministarstva odbrane za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem na način propisan ovom uredbom;

vojnik je lice koje je aktom nadležnog organa upućeno na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i koje se javilo u centar za obuku Vojske Srbije.

II. PRIJAVA I EVIDENCIJA KANDIDATAČlan 3.

Ministarstvo odbrane u sredstvima javnog informisanja objavljuje oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem, u skladu sa utvrđenim potrebama i naređenjem ministra odbrane ili lica koje on ovlasti o upućivanju na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem

Oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem objavljuje se najmanje dva meseca pre upućivanja na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem.

Član 4.

Zainteresovano lice podnosi prijavu za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem nadležnom centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, prema mestu prebivališta.

Zainteresovano lice koje privremeno ili stalno boravi u inostranstvu, a vodi se u evidenciji po mestu prebivališta u Republici Srbiji, prijavu za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem može podneti nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije u inostranstvu.

Prijave za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem diplomatsko-konzularno predstavništvo Republike Srbije u inostranstvu dostavlja Ministarstvu odbrane.

Obrazac prijave za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem odštampan je uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

III. IZBOR KANDIDATAČlan 5.

Centar Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu je dužan da obezbedi kandidatima organizovani prevoz ili isplati naknadu putnih troškova u vezi sa utvrđivanjem ocene sposobnosti za vojnu službu na osnovu propisa o merilima za ocenjivanje zdravstvene sposobnosti vojnih obveznika, za dolazak od mesta prebivališta u Republici Srbiji do mesta pregleda i za povratak.

Član 6.

Centar Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu poziva prijavljene kandidate pojedinačnim pozivom na izvršenje lekarskog pregleda.

Pre upućivanja na lekarski pregled centar Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu dužan je da:

upozna kandidata sa pravima i obavezama u vezi sa lekarskim pregledom;

izda kandidatu uput za lekarski pregled.

Član 7.

Kandidat je dužan da nadležnom centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, neposredno ili preporučenom poštom, prijavi promenu prebivališta, zdravstvenog stanja, bračnog stanja, sticanja stručne spreme i druge podatke o kojima se vodi vojna evidencija i koji mogu biti značajni za upućivanje na lekarski pregled za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem.

Kandidat je dužan da se javi na poziv centra Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, odnosno da odmah po prijemu poziva obavesti centar Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu o promeni svog zdravstvenog stanja, bolesti ili drugom razlogu sprečenosti da se odazove pozivu.

Ako je razlog zbog kojeg se kandidat nije odazvao pozivu na lekarski pregled opravdan, centar Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu odrediće novi termin za lekarski pregled kandidata.

Smatra se da je kandidat odustao od dobrovoljnog služenja vojnog roka sa oružjem, ako ne opravda izostanak sa lekarskog pregleda.

Član 8.

Kandidat može odustati od dobrovoljnog služenja vojnog roka sa oružjem najkasnije pre obavljanja lekarskog pregleda, ako u pisanoj formi, obavesti centar Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu kod koga se vodi u evidenciji.

Član 9

Kandidat za koga je donet akt o upućivanju na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem može na lični zahtev odustati od služenja vojnog roka, iz sledećih razloga:

bolesti ili povrede;

rođenja deteta;

sklapanja braka;

smrti ili teške bolesti člana zajedničkog domaćinstva;

upućivanja na školovanje;

zaposlenja;

elementarne nepogode kojom bi porodica kandidata bila dovedena u težak materijalni položaj.

Dokaze o razlozima iz stava 1. ovoga člana, kandidat je dužan da dostavi centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu najkasnije u roku od osam dana od dana nastanka razloga za odustanak od dobrovoljnog služenja vojnog roka sa oružjem.

Član 10.

Nakon izvršenih lekarskih pregleda centar Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu utvrđuje rang listu prijavljenih kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem.

Kriterijumi za utvrđivanje rang liste iz stava 1. ovog člana su:

utvrđen potreban broj vojnika za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem;

školska sprema;

ocena zdravstvene sposobnosti;

razlozi koje je kandidat naveo u prijavi za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem.

Utvrđivanje konačne rang liste kandidata za pozivanje na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem vrše regionalni centri Ministarstva odbrane, na osnovu predloga centara Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu.

Izbor potrebnog broja kandidata vrše regionalni centri Ministarstva odbrane na osnovu utvrđene konačne rang liste kandidata za pozivanje na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i Plana uputa, koji izrađuje i dostavlja Ministarstvo odbrane.

Član 11.

Sa izabranim kandidatima teritorijalno nadležni centar Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu zaključuje ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obaveze.

IV. UPUT NA DOBROVOLjNO SLUŽENjE VOJNOG ROKA SA ORUŽJEMČlan 12.

Uput kandidata na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem sprovodi se u skladu sa naređenjem ministra odbrane ili lica koje on ovlasti o upućivanju kandidata na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem.

Centar Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu pojedinačnim pozivom poziva kandidata na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem, najkasnije osam dana pre upućivanja u centar za obuku.

Član 13.

Kandidat koji je izabran za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem aktom nadležnog organa dužan je da se javi u centar za obuku u vreme naznačeno u pojedinačnom pozivu.

Dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem započinje danom stupanja kandidata u centar za obuku, kada kandidat postaje vojnik na dobrovoljnom služenju vojnog roka.

Član 14.

Centar Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu dostavlja centrima za obuku dokumentaciju za kandidate koje upućuje na dobrovoljno služenje vojnoga roka sa oružjem, po pravilu, najkasnije pet dana pre dana određenog za javljanje kandidata u centar za obuku.

Centri za obuku obaveštavaju centre Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu o kandidatima koji su se javili na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem, najkasnije pet dana nakon njihovog javljanja.

Član 15.

Vojniku za vreme trajanja dobrovoljnog služenja vojnog roka sa oružjem obezbeđuje se, u skladu sa zakonom:

naknada putnih troškova za javljanje na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u naznačeni centar za obuku, od mesta prebivališta u Republici Srbiji do centra za obuku;

naknada putnih troškova za povratak kući po odsluženju dobrovoljnog služenja vojnog roka sa oružjem, od centra za obuku do mesta prebivališta u Republici Srbiji;

novčana primanja u mesečnom iznosu koji odredi ministar odbrane;

prava iz zdravstvenog osiguranja po propisima iz zdravstvenog osiguranja u Vojsci Srbije za vojne obveznike;

smeštaj i ishrana, vojna odeća i obuća.

Član 16.

Novčana primanja iz člana 15. tačka 3) ove uredbe pripadaju vojniku počev od meseca u kojem je stupio na dobrovoljno služenje vojnog roka i isplaćuju se za svaki mesec, zaključno sa mesecom u kojem mu prestaje svojstvo vojnika na dobrovoljnom služenju vojnog roka.

V. PREKID DOBROVOLjNOG SLUŽENjA VOJNOG ROKA I OTPUST

Član 17.

U slučaju samovoljnog prekida dobrovoljnog služenja vojnog roka sa oružjem, vojnik je dužan da naknadi stvarne troškove Ministarstvu odbrane, u skladu sa potpisanim ugovorom.

Vojniku se može, na njegov zahtev, izvršiti prekid dobrovoljnog služenja vojnog roka sa oružjem, bez obaveze naknade troškova, iz sledećih razloga:

smrti člana porodice;

teže bolesti člana porodice;

rođenja deteta;

elementarne nepogode kojom bi porodica vojnika bila dovedena u težak materijalni položaj.

O prekidu dobrovoljnog služenja vojnog roka sa oružjem i obavezi naknade troškova odlučuje komandant centra za obuku.

Član 18.

Vojniku se prekida dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem, ako se utvrdi da je:

ocenom nadležne vojne zdravstvene ustanove oglašen privremeno nesposobnim ili nesposobnim za vojnu službu;

u vreme dobrovoljnog služenja vojnog roka protiv njega pokrenut krivični postupak;

učinio disciplinski prestup propisan Zakonom o Vojsci Srbije.

U slučaju prekida dobrovoljnog služenja vojnog roka sa oružjem iz razloga navedenih u stavu 1. tač. 2) i 3) ovog člana, teritorijalni organ Ministarstva odbrane pokreće postupak naknade troškova u skladu sa zaključenim ugovorom.

Član 19.

Vojnik se otpušta iz Vojske Srbije istekom propisanog roka za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem, odnosno danom donošenja akta o prekidu dobrovoljnog služenja vojnog roka sa oružjem.

Datum završetka dobrovoljnog služenja vojnog roka sa oružjem, odnosno datum i razlog prekida i otpusta iz Vojske Srbije upisuju se u vojnu knjižicu i druga dokumenta vojne evidencije.

Pri otpustu iz Vojske Srbije vojniku se uručuje vojna knjižica, a ostala dokumenta iz evidencije centar za obuku dostavlja centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, kod kojeg se vojnik vodi u evidenciji.

VI. ZAVRŠNA ODREDBA

Član 20.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-639/2011-002

U Beogradu, 3. februara 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIKdr Mirko Cvetković

4100311.010/22

OBRAZAC

prijave za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem

Prezime, očevo ime i ime kandidata JMBG Mesto rođenja Prebivalište i adresa stanovanja Kontakt telefoni Fiksni Mobilni Školska (stručna) sprema Zanimanje Status zaposlenja (zaokružiti) 1. Nezaposlen-a 2. Zaposlen-a Podaci o kažnjavanju (zaokružiti) 1. Nije kažnjavan-a2. Kažnjavan-a krivično Bračno stanje i podaci o deci 1.- Oženjen-udata 2.- Neoženjen-neudata3.- Broj dece______, rođena: ____; ____; ____. Znanja i veštine značajni za Vojsku 1.- NE2.- DA i to _________________________________________ Podaci od značaja za izbor 1.- Služio sam vojni rok: DA,u VP_____, ____g. NE 2.- Vršio sam civilnu službu: DA _____20__g. NE3.- Završio sam drugi oblik vojne obuke: NE DA : i to________________ u ___________ , -_____g. Podaci o zdravstvenom stanju 1.- Bolovao sam od zaraznih bolesti: NE , DA i to :________________________________.2.- Utvrđena mi je trajna bolest ili telesno oštećenje: NE , DA i to _________________________________.3.- Ocenjivana mi je sposobnost za vojnu službu: NE, DA i to ____ godine i data ocena ___________. Podaci o bavljenju sportom Dobrovoljno sam se prijavio-la za služenje vojnog roka sa oružjem, jer: 1.- želim da budem profesionalni vojnik;2.- želim da budem u aktivnoj rezervi3.-želim da se zaposlim u MUP ili drugom državnom organu;4.- drugi razlog_____________________________________ (navesti razlog) Želeo bih da služim vojni rok u rodu- službi (navesti rod- službu) 1.- Pešadija: a) jedinice vojne policije; b) diverzantske jedinice; v) padobranske jedinice; g) izviđačke jedinice; d) specijalne jedinice.2.- Artiljerija 3.- ARJ PVD4.- Inžinjerija 5.- Oklopne jedinice 6.- Avijacija 7.- Rečne jedinice8.- Jedinice za elektronska dejstva 9.- Opšta služba………………………………………………..10.- Logistička služba………………………………………. Ako bih mogao da biram, voleo-la bih da vojni rok služim u: 1.- CO Sombor2.- CO Valjevo3.- CO Leskovac

U ______________, dana ___.___. 20__ god. ___________________________

(potpis kandidata)

Ostavite komentar