Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „RUKA RUCI”

Na osnovu člana 2. stav 2. Zakona o izdavanju doplatne poštanske marke („Službeni glasnik RS”, broj 61/05) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE „RUKA RUCI”

Član 1.

Na poštanske pošiljke u unutrašnjem poštanskom saobraćaju, osim na pošiljke novina i časopisa, plaća se doplatna poštanska marka „RUKA RUCI” od 23. februara do 7. marta 2015. godine.

Marka iz stava 1. ovog člana izdaje se u tiražu od 1.500.000 komada, u apoenu u visini od 10 dinara.

Član 2.

Sredstva od prodate doplatne poštanske marke iz člana 1. ove uredbe, Javno preduzeće „Pošta Srbije”, Beograd, uplaćuje sedmodnevno na račun propisan za uplatu sredstava ostvarenih prodajom doplatne poštanske marke „RUKA RUCI”.

Sredstva iz stava 1. ovog člana namenjuju se Komesarijatu za izbeglice i migracije, Novi Beograd, Narodnih heroja 4, a koristiće se prema programu koji donosi korisnik tih sredstava, na koji saglasnost daje Vlada.

Član 3.

Način izdavanja doplatne poštanske marke reguliše se ugovorom između korisnika doplatne poštanske marke i preduzeća koje obavlja poslove prodaje doplatne poštanske marke u skladu sa zakonom.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, februara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE UREDBE

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 2. stav 2. Zakona o izdavanju doplatne poštanske marke („Službeni glasnik RS”, broj 61/05), kojim je propisano da bližu namenu, korisnika, način izdavanja, tiraž, visinu apoena i vremenski period izdavanja doplatne marke utvrđuje Vlada.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE UREDBE

Komesarijat za izbeglice i migracije (u daljem tekstu: Komesarijat) dostavio je inicijativu da se u 2015. godini izdaje doplatna poštanska marka pod nazivom „RUKA RUCI” čijom realizacijom bi se Komesarijatu obezbedila finansijska sredstva za finansiranje kupovine seoskih domaćinstava za porodice izbeglica i interno raseljenih lica u Republici Srbiji.

Republika Srbija je država sa najvećim brojem izbeglica i interno raseljenih lica u Evropi. U cilju rešavanja problema koje imaju ove grupe lica Vlada je usvojila više strateških dokumenata, kao što su: Nacionalna strategija za rešavanje pitanja izbeglica i interno raseljenih lica, Strategija za smanjenje siromaštva, Strategija za upravljanje migracijama kao i Zakon o upravljanju migracijama. Osnovni pravci za trajno rešavanje problema izbeglica i interno raseljenih lica su integracija tj. poboljšanje uslova života, povratak i reintegracija.

U proteklih nekoliko godina Vlada, jedinice lokalne samouprave, nevladine organizacije i međunarodne institucije uložile su značajne napore radi olakšavanja integracije izbeglica i poboljšanja životnih uslova za interno raseljena lica. U tom cilju pristupilo se sprovođenju različitih projekata, i to: izgradnja stanova, otkup seoskih domaćinstava, montažne kuće, građevinski materijal kao pomoć u započetoj gradnji, stanovanje u sistemu socijalne zaštite (socijalne institucije i socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima).

Obezbeđivanje rešavanja stambenih pitanja i zatvaranje kolektivnih centara, uz mere koje se preduzimaju za ekonomsko osamostaljivanje ovih lica, preduslovi su za smanjivanje siromaštva ove populacije.

Sa ciljem da se poboljša kvalitet života najugroženijih kategorija ove populacije, zajedničkom i intenzivnom saradnjom centralnih i lokalnih organa vlasti, međunarodnih donatora i nevladinih organizacija, pokrenuti su brojni projekti među kojima se projekat otkupa kuća sa okućnicom pokazao kao najsveobuhvatnije rešenje stambenog pitanja socijalno ugroženih porodica izbeglica i interno raseljenih lica. Realizaciju ovog projekta Komesarijat za izbeglice je započeo u 2005. godini u saradnji sa Evropskom agencijom za rekonstrukciju kad su kupljena 364 seoska domaćinstva. Uključivanjem Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice i Fondacije „Ana i Vlade Divac” kupljeno je još 90 seoskih domaćinstava. Od tog broja, 10 seoskih domaćinstava je kupljeno od sredstava ostvarenih po osnovu prodaje doplatne poštanske marke „Možeš i ti” koja se izdavala u 2009. godini. Nastavak projekta realizovan je i iz donatorskih sredstava. Pored toga, u 2010. godini izdata je doplatna poštanska marka pod nazivom „Krov”, čijom realizacijom su obezbeđena sredstva za kupovinu 8 seoskih domaćinstava, u 2011. godini izdata je doplatna poštanska marka „Korak napred”, čijom realizacijom su obezbeđena sredstva za kupovinu 7 seoskih domaćinstava, u 2013. godini izdata je doplatna poštanska marka „Ključ”, čijom realizacijom su obezbeđena sredstva za kupovinu 15 seoskih domaćinstava, dok je u 2014. godini izdata doplatna poštanska marka „Novi krov”, čijom realizacijom su obezbeđena sredstva za kupovinu 13 seoskih domaćinstava.

Do sada je ukupno otkupljeno preko 1.200 seoskih domaćinstava, i na taj način je zbrinuto preko 1.200 najugroženijih porodica izbeglih i interno raseljenih lica.

I pored toga što se svakodnevno rešavaju problemi porodica izbeglica i interno raseljenih lica, još je mnogo ugroženih porodica koje nemaju ekonomskih mogućnosti da reše stambeno pitanje. U anketi sprovedenoj u periodu jun-novembar 2012. godine, više od 2.000 porodica izbeglica i 600 porodica interno raseljenih lica izjasnilo se za seosko domaćinstvo kao najpoželjnije rešenje stambenog pitanja, međutim realizovanje ovog rešenja je otežano s obzirom na to da Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbeglice nema mogućnost da finansira projekte namenjene stambenom zbrinjavanju izbeglica i što ovaj vid stambenog zbrinjavanja nije podržan sredstvima Predpristupnih fondova Evropske unije.

U cilju nastavljanja zbrinjavanja ovih porodica i u 2015. godini, odnosno pružanja podrške u rešavanju stambenih potreba najugroženijim porodicama izbeglica i interno raseljenih lica koja imaju prebivalište, odnosno boravište u opštinama koje nemaju sredstava i mogućnosti da reše problem njihovog trajnog zbrinjavanja, Komesarijat je predložio izdavanje doplatne poštanske marke „RUKA RUCI” u periodu od 23. februara do 7. marta 2015. godine u tiražu od 1.500.000 komada, u apoenu u visini od 10 dinara. Pri prodaji ukupnog tiraža bilo bi moguće da se ostvari bruto iznos od 15.000.000 dinara. Od ostvarenih sredstava planira se kupovina do 15 seoskih domaćinstava.

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 142/14), u okviru Razdela 46 – Komesarijat za izbeglice i migracije, Program 1001 -Unapređenje i zaštita ljudskih i manjinskih prava i sloboda, Programska aktivnost 0013 – Podrška prisilnim migrantima i unapređenje sistema upravljanja migracijama, ekonomska klasifikacija 463 – Transferi ostalim nivoima vlasti, planirana su sredstva u visini od 550.000.000 dinara u okviru kojih su obuhvaćena i sredstva u visini od 15.000.000 dinara za rešavanje stambenih pitanja izbeglica i interno raseljenih lica.

Na Program korišćenja sredstava koji donosi korisnik sredstava, saglasnost daje Vlada.

III. REŠENJA KOJA SE PREDLAŽU UREDBOM

U članu 1. ove uredbe predviđno je da se plaća doplatna poštanska marka „RUKA RUCI” u periodu od 23. februara do 7. marta 2015. godine, i to u tiražu od 1.500.000 komada, u apoenu u visini od 43,4% od iznosa nominalne vrednosti poštanske marke za pisma težine do 20 grama (koja iznosi 23 dinara), odnosno 10 dinara.

U članu 2. ove uredbe predviđeno je da sredstva od prodate doplatne poštanske marke Javno preduzeće „Pošta Srbije”, Beograd, uplaćuje sedmodnevno na račun propisan za uplatu sredstava ostvarenih prodajom doplatne poštanske marke „RUKA RUCI”.

Sredstva od prodate doplatne poštanske marke namenjuju se Komesarijatu za izbeglice i migracije, Novi Beograd, Narodnih heroja 4, a koristiće se prema programu koji donosi korisnik tih sredstava, na koji saglasnost daje Vlada.

U članu 3. ove uredbe predviđeno je da se način izdavanja doplatne poštanske marke reguliše ugovorom između korisnika doplatne poštanske marke i preduzeća koje obavlja poslove prodaje doplatne poštanske marke u skladu sa zakonom.

U članu 4. ove uredbe predviđeno je stupanje na snagu ove uredbe.

IV. SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENJE UREDBE

Sredstva potrebna za sprovođenje ove uredbe obezbeđuju se iz prihoda ostvarenih prodajom doplatne poštanske marke.

Ostavite komentar