Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „Evropsko prvenstvo u vaterpolu 2016”

Na osnovu člana 2. stav 2. Zakona o izdavanju doplatne poštanske marke („Službeni glasnik RS”, broj 61/05) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14),

Vlada donosi

O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE

„EVROPSKO PRVENSTVO U VATERPOLU 2016”

Član 1.

Na poštanske pošiljke u unutrašnjem poštanskom saobraćaju, osim na pošiljke novina i časopisa, plaća se doplatna poštanska marka „EVROPSKO PRVENSTVO U VATERPOLU 2016” od 26. oktobra do 1. novembra 2015. godine.

Marka iz stava 1. ovog člana izdaje se u tiražu od 750.000 komada, u apoenu u visini od 10 dinara.

Član 2.

Sredstva od prodate doplatne poštanske marke iz člana 1. ove uredbe, JP „Pošta Srbije”, Beograd uplaćuje dnevno na račun propisan za uplatu sredstava ostvarenih prodajom doplatne poštanske marke „EVROPSKO PRVENSTVO U VATERPOLU 2016”.

Sredstva iz stava 1. ovog člana namenjuju se Vaterpolo savezu Srbije za finansiranje organizacije Evropskog prvenstva u vaterpolu 2016. godine, a koristiće se prema programu koji donosi korisnik tih sredstava, na koji saglasnost daje Vlada.

Član 3.

Način izdavanja doplatne poštanske marke reguliše se ugovorom između korisnika doplatne poštanske marke i preduzeća koje obavlja poslove prodaje doplatne poštanske marke u skladu sa zakonom.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, oktobra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE UREDBE

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 2. stav 2. Zakona o izdavanju doplatne poštanske marke („Službeni glasnik RS”, broj 61/05), kojim je propisano da bližu namenu, korisnika, način izdavanja, tiraž, visinu apoena i vremenski period izdavanja doplatne marke utvrđuje Vlada i članu 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14).

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE UREDBE

Ministarstvo omladine i sporta je na predlog Vaterpola saveza Srbije dostavilo Inicijativu da se u 2015. godini izdaje doplatna poštanska marka „EVROPSKO PRVENSTVO U VATERPOLU 2016” radi obezbeđenje dela sredstava neophodnih za finansiranje organizacije Evropskog prvenstva za seniore i seniorke u vaterpolu, koje će biti održano u Beogradu od 10. do 23. januara 2016. godine i na kojem će učestvovati i naše vaterpolo selekcije.

Organizovanje Evropskog prvenstva u vaterpolu za seniore i seniorke je od opšteg interesa za Republiku Srbiju jer predstavlja najveće međunarodno sportsko takmičenje koje će se organizovati u 2016. godini u našoj zemlji, s obzirom da će učestvovati 16 muških i 12 ženskih selekcija, što predstavlja oko 500 direktnih učesnika. Takođe, glavni ciljevi su promocija vrednosti naše zemlje i ostvarenje vrhunskih sportskih rezultata u ovom sportu koji je jedan od najtrofejnijih sportova.

U cilju ostvarenja opšteg interesa za razvoj vaterpolo sporta u Republici Srbiji, Vaterpolo savez Srbije obavlja sledeće aktivnosti u vezi ostvarivanja interesa: organizaciju nacionalnih takmičenja u vaterpolu na nivou Republike Srbije; selekciju, pripremanje i nastup nacionalnih selekcija; razvoj i promociju vaterpolo sporta u Republici Srbiji i u svetu u saradnji sa drugim nacionalnim savezima i saradnji i članstvu u međunarodnim asocijacijama; utvrđivanje opšte politike razvoja i unapređenja stručno-pedagoškog rada radi postizanja vrhunskih sportskih dostignuća i promocije vaterpolo sporta, realizaciju programa međunarodne saradnje na osnovama utvrđene međunarodne politike Vaterpolo saveza Srbije kroz sve vrste međunarodnih takmičenja.

U proteklom periodu muška vaterpolo selekcija je ostvarila značajne rezultate, i to:

– osvajanje zlatne medalje na svetskim prvenstvima u 2005, 2009. i 2015. godini, i srebrne medalja u 2011. godini;

– osvajanje zlatne medalje na evropskim prvenstvima u 2006, 2012. i 2014. godini, srebrne medalje u 2008. godini i bronzane medalje u 2010. godini;

– osvajanje srebrne medalje na Olimpijskim igrama 2004. godine i bronzane medalje 2008. i 2012. godine.

Ženska vaterpolo selekcija poslednjih godina radi na podizanju nivoa kvaliteta ženskog reprezentativnog vaterpola.

Korisnik sredstava od doplatne poštanske marke „EVROPSKO PRVENSTVO U VATERPOLU 2016” je Vaterpolo savez Srbije i sredstva će biti korišćena za finansiranje organizacije Evropskog prvenstva u Beogradu 2016. godine, konkretno za finansiranje smeštaja selekcija Republike Srbije za vreme održavanja ovog prvenstva, a prema programu koji donosi korisnik sredstava.

Doplatna poštanska marka za navedene potrebe izdaje se od 26. oktobra do 1. novembra 2015. godine u tiražu od ukupno 750.000 komada, tako da bi se pri vrednosti marke od 10 dinara i prodaje celokupnog tiraža, mogao ostvariti bruto prihod od 7.500.000 dinara.

Na Program korišćenja sredstava koji donosi korisnik sredstava, saglasnost daje Vlada.

III. REŠENJA KOJA SE PREDLAŽU UREDBOM

U članu 1. ove uredbe predviđeno je da se plaća doplatna poštanska marka „EVROPSKO PRVENSTVO U VATERPOLU 2016” od 26. oktobra do 1. novembra 2015. godine, u tiražu od 750.000 komada, u apoenu u visini od 43,4% od iznosa nominalne vrednosti poštanske marke za pisma težine do 20 grama (koja iznosi 23 dinara), odnosno 10 dinara.

U članu 2. predviđeno je da sredstva od prodate doplatne poštanske marke JP „Pošta Srbije” uplaćuju dnevno na račun propisan za uplatu sredstava ostvarenih prodajom doplatne poštanske marke „EVROPSKO PRVENSTVO U VATERPOLU 2016”.

Sredstva po osnovu prodate doplatne poštanske marke namenjuju se Vaterpolo savezu Srbije za finansiranje organizacije Evropskog prvenstva u Beogradu 2016. godine.

Ostvarena sredstva po osnovu prodate doplatne poštanske marke koristiće se prema programu koji donosi korisnik tih sredstava, na koji saglasnost daje Vlada.

U članu 3. predviđeno je da se način izdavanja doplatne poštanske marke reguliše ugovorom između korisnika doplatne poštanske marke i preduzeća koje obavlja poslove prodaje doplatne poštanske marke u skladu sa zakonom.

U članu 4. predviđeno je stupanje na snagu ove uredbe.

IV. RAZLOZI ZA STUPANJE NA SNAGU UREDBE U ROKU KRAĆEM OD OSAM DANA

Predlaže se da se ova uredba stupi na snagu u roku kraćem od osam dana od dana objavljivanja, zato što je neophodno da se preduzmu odgovarajuće prethodne aktivnosti, odnosno štampanje i distribucija predmetne doplatne poštanske marke, kako bi se obezbedilo da realizacija, odnosno izdavanja iste otpočne u roku koji je predviđen ovom uredbom.

V. SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENJE UREDBE

Sredstva za sprovođenje ove uredbe planirana su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 142/14) u okviru Razdela 29 – Ministarstvo omladine i sporta, Glava 29.0 – Ministarstvo omladine i sporta, Program 1301 – Razvoj sistema sporta, Funkcija 810 – Usluge rekreacije i sporta, Projekat 4001 – Podrška realizaciji programa koji se finansiraju iz sredstava doplatne poštanske marke, ekonomska klasifikacija 481 – Dotacije nevladinim organizacijama.

Ostavite komentar